Poznaj spółkę

Komentarze

Transkrypt

Poznaj spółkę
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Poznaj spółkę:
PKN ORLEN S.A.
Problemy sektora rafineryjno
– petrochemicznego, a
funkcjonowanie spółki.
Analiza Spółki PKN Orlen przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego
Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Spis treści
1. Profil spółki PKN Orlen S.A. (Aleksandra Rapkiewicz) ..................................... 3
2. Analiza sektora i branży. (Maciej Sycewicz) .................................................... 6
3. Otoczenie biznesowe spółki. (Damian Pyśk) ................................................... 8
4. Analiza sprawozdań finansowych spółki. (Jakub Marciniak) ......................... 12
5. Wycena spółki PKN Orlen S.A. (Damian Pyśk) ............................................... 17
6. Analiza techniczna. (Kamila Gozdowska) ...................................................... 19
7. Podsumowanie. ............................................................................................ 22
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
1. Profil spółki PKN Orlen S.A.
Informacje ogólne i historia
PKN ORLEN to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, oleje
opałowe i napędowe, paliwo lotnicze, wyroby petrochemiczne i tworzywa sztuczne. Zarządza
sześcioma rafineriami i siecią blisko 2700 nowoczesnych stacji paliw w Polsce, Czechach,
Niemczech i na Litwie. Ich produkty stanowią podstawowy surowiec dla licznej grupy firm
chemicznych. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do
najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. Działalność
Grupy ORLEN skupia się wokół sześciu obszarów, w których skład wchodzą: detal, sprzedaż
produktów rafineryjnych, sprzedaż produktów petrochemicznych, produkcja, wydobycie
oraz energetyka.
Historia spółki sięga roku 1944. Powołano wtedy instytucję, której zadaniem była
ochrona istniejącej po działaniach wojennych i okupacji infrastruktury naftowej, a także
rozpoczęcie dystrybucji. Organizacji nadano nazwę Polskiego Monopolu Naftowego, która po
krótkim czasie została zmieniona na Państwowe Biuro Sprzedaży Produktów Naftowych. W
1945 roku Minister Przemysłu utworzył państwowe przedsiębiorstwo – Centralę Produktów
Naftowych. W grudniu 1995 roku CPN została przekształcone w jednoosobową spółkę
Skarbu Państwa. W 1999 roku wykreślono ją z Rejestru Handlowego, a jej infrastruktura stała
się dystrybucyjnym ramieniem Polskiego Koncernu Naftowego, który został utworzony
właśnie z połączenia Centrali Produktów Naftowych CPN S.A. oraz Petrochemii Płock S.A. 3
kwietnia 2000 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy została podjęta
uchwała o przyjęciu przez Polski Koncern Naftowy S.A. nazwy handlowej ORLEN, wybranej z
ponad 1000 propozycji.
Akcjonariat
PKN ORLEN zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dnia 26
listopada 1999 roku. Całkowita wartość oferty wyniosła ponad 2,2 mld złotych. Cena akcji w
ofercie wynosiła 19,50 zł, a stopa zwrotu z akcji w dniu debiutu osiągnęła poziom 13,85%.
Kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A. wynosi 534 636 326,25 zł i jest podzielony na 427 709 061
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych za akcję. Akcje spółki zostały
wyemitowane w czterech seriach – serii A (336 000 000 akcji), B (6 971 496 akcji) i C
(77 205 641 akcji) w 1999 roku oraz w serii D (7 531 924 akcji) w 2000 roku.
Najwięcej akcji Grupy ORLEN posiada Skarb Państwa. Jest to liczba 117 710 196 akcji,
czyli 27,52% wszystkich udziałów. 9,35% akcji posiada ING OFE, natomiast 7,01% posiada
Aviva OFE. Pozostała część akcji (56,11%) przypada akcjonariuszom mniejszościowym.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Struktura akcjonariatu
27,52%
Skarb Państwa
56,12%
ING OFE
9,35%
7,01%
Aviva OFE
Pozostali
Źródło: opracowanie własne
Grupa ORLEN
W skład Grupy ORLEN wchodzi PKN ORLEN jako jednostka dominująca, 78 spółek
zależnych, 7 spółek współkontrolowanych i 5 spółek stowarzyszonych. Jednostki te
zlokalizowane są na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji,
Szwajcarii, Estonii, Łotwy oraz Kanady.
Do najważniejszych spółek wchodzących w skład grupy zaliczamy m.in.:



ORLEN Upstream – firma została utworzona w 2006 roku, a jej siedzibą jest
Warszawa. Przedmiotem jej działalności jest, między innymi: poszukiwanie i
rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu
ziemnego. Jest spółką celową, która została powołana w celu realizacji strategii
PKN ORLEN w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów.
Unipetrol a.s. – czeski holding rafineryjny, w którym PKN ORLEN posiada 63%
udziałów. Została włączona do Grupy ORLEN w 2005 roku. Jest wiodącą grupą w
branży rafineryjno-petrochemicznej w Czechach i jedną z najważniejszych w
Europie Środkowej i Wschodniej.
ANWIL – jedyny w Polsce producent suspensyjnego polichlorku winylu oraz
znaczący producent nawozów azotowych. Firma jest członkiem, między innymi:
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki
czy Europejskiej Federacji Producentów Chloru ”EuroChlor”.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
GRUPA ORLEN
SEGMENT
RAFINERIA
SEGMENT
DETAL
SEGMENT
PETROCHEMIA
SEGMENT
WYDOBYCIE
FUNKCJE
KORPORACYJNE
PRODUKCJA I
HANDEL
HANDEL
PRODUKCJA I
HANDEL
POSZUKIWANIE I
WYDOBYCIE
ENERGETYKA
PKN ORLEN
PKN ORLEN
PKN ORLEN
Grupa ORLEN Upstream Sp. z o.o.
PKN ORLEN
GRUPA UNIPETROL
GRUPA UNIPETROL
GRUPA UNIPETROL
Grupa ORLEN International
Exploration & Production
Company
Baltic Power Sp. z o.o.
GRUPA ORLEN Lietuva
GRUPA ORLEN Lietuva
GRUPA ANWIL
Baltic Spark Sp. z o.o.
GRUPA ORLEN Asfalt
ORLEN Deutschland GmbH
Grupa Basell Orlen Polyolefins
USŁUGI
Grupa Rafineria Nafty
Jedlicze
USŁUGI
USŁUGI
PKN ORLEN
Grupa Rafineria Trzebinia
GRUPA UNIPETROL
GRUPA UNIPETROL
GRUPA UNIPETROL
Grupa ORLEN Oil
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z
o.o.
GRUPA ANWIL
GRUPA ORLEN Lietuva
IKS SOLINO S.A.
ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
ORLEN Administracja Sp. z o. o.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Grupa ORLEN Ochrona
ORLEN PetroTank Sp. z o. o.
Grupa ORLEN Medica
Petrolot Sp. z o.o.
ORLEN Laboratorium Sp . z o.o.
ORLEN Gaz Sp. z o. o.
ORLEN Księgowość Sp. z o.o.
SHIP-SERVICE S.A.
ORLEN Projekt S.A.
USŁUGI
Grupa Płocki Park PrzemysłowoTechnologiczny
GRUPA UNIPETROL
Grupa ORLEN Holding Malta
GRUPA ORLEN Lietuva
ORLEN Finance AB
Grupa Rafineria Nafty Jedlicze
Grupa Rafineria Trzebinia
ORLEN KolTrans
ORLEN Transport S.A.
ORLEN Automatyka Sp. z o.o.
ORLEN Wir Sp. z o.o.
ORLEN Eko Sp. z o.o.
Źródło: Raport roczny 2013 – PKN ORLEN S.A.; opracowanie własne
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
2. Analiza sektora i branży.
Regularnie obniżające się marże, niezbędne inwestycje, konflikty z obrońcami
środowiska oraz szara strefa to najczęstsze problemy, którym branża rafineryjnopetrochemiczna w Polsce musi stawić czoła. Ważnym czynnikiem determinującym wyniki
spółek z branży jest koniunktura gospodarcza kraju, ze szczególnym uwzględnieniem syutacji
panującej w branży budowlanej.
Zgodnie z raportem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w roku 2013
średnie marże wynosiły dla benzyny 95 i ON 15 gr/litr (2% ceny detalicznej ON) i (3% ceny
detalicznej benzyny 95). W długim okresie pozostające na tak niskich poziomach marże mogą
zagrażać stabilności polskiego rynku paliwowego. W związku z tym przedsiębiorstwa
regularnie zwiększają swoje przychody uzyskiwane z usług gastronomicznych oraz sprzedaży
produktów spożywczych dostępnych na stacjach benzynowych.
Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, iż największe sukcesy w światowej branży
petrochemicznej odnosiły przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo. Dzięki takiej integracji
spadające marże w segmencie detalicznym, rafineryjnym mogły one rekompensować
zyskami pochodzącymi z działalności wydobywczej. Niestety polskie spółki dopiero
rozbudowują swoje portfolio wydobywcze, dlatego spadające marże tak dotkliwie wpływają
na osiągane wyniki.
Branża paliwowa od dłuższego czasu walczy także z problemem szarej strefy. Skalę
problemu podreśla fakt, iż szara strefa jest szacowna na około 10 procent całego rynku
paliwowego w Polsce. Przedsiębiorstwa działające legalnie tracą swój udział w rynku,
ponieważ nie są w stanie konkurować cenowo z przedstawicielami działającymi z
naruszeniem prawa. Walka z szarą strefą leży także w interesie instytucji rządowych,
ponieważ sprzedaż paliw poza oficjalnym rynkiem zbytu zdecydowanie ogranicza wpływy do
budżetu.
Jednym z czynników mających wpływ na wyniki finansowe spółek z branży rafineryjnopetrochemicznej jest cena ropy naftowej, oraz jej pochodnych. W ostatnich tygodniach
notowania ropy typu Brent zachowują się dość spokojnie, jednak napięta sytuacja polityczna
w Libii oraz potencjalny konflikt zbrojny w Iraku mogą być czynnikami wpływającymi na
wzrosty cen w najbliższym czasie. Trudno określić w dokładny sposób potencjalny wpływ
przerw w wydobyciu w wyżej wymienionych krajach, gdyż inne ośrodki takie jak m. in. Arabia
Saudyjska czy Iran posiadają niewykorzystane moce wydobywcze i w każdej chwili mogą
zasilić stronę podażową. Ciągle rośnie także podaż surowca w Stanach Zjednoczonych.
Dominującym dostawcą ropy naftowej do krajowych rafinerii jest Rosja, posiadającą
93% udział w dostawach.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Udział w dostawach ropy naftowej do krajowych rafinerii.
Źródło: POPiHN
Z punktu widzenia analizy technicznej, notowania ropy typu Brent na wykresie
tygodniowym poruszają się wewnątrz klina (na wykresie zaznaczony kolorem czerwonym).
Odnotowujemy coraz to niższe szczyty oraz wyższe dołki, a co za tym idzie coraz mniejszą
zmienność cen. Wybicie zarówno dołem, jak i górą z tej formacji powinno skutkować
większym, dynamicznym ruchem. Pierwsze poziomy wsparcia, które napotka cena to okolice
117 USD przy wybiciu górą, oraz 104 USD przy wybiciu dołem.
Ropa typu Brent – wykres tygodniowy.
Źródło: opracowanie własne, xStation.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
3. Otoczenie biznesowe spółki.
PKN Orlen jest liderem pod względem produkcji chemikaliów w Europie Środkowo –
Wschodniej, zajmuje się m.in. przerabianiem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej
opałowy oraz paliwo lotnicze. Co więcej, Grupa Kapitałowa zarządza sześcioma rafineriami i
największą siecią stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.
O pozycji Grupy na rynku paliw decyduje przede wszystkim, wspomniana powyżej,
największa w regionie sieć nowoczesnych stacji paliw (blisko 2700), zlokalizowanych w
Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Zapleczem sieci detalicznej jest efektywna
infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych
oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.
Warto również wspomnieć o tym, iż PKN Orlen stara się dywersyfikować swoją
działalność oraz rozwijać ją w kierunku koncernu multienergetycznego. W związku z tym,
podejmuje liczne inwestycje w segmencie poszukiwań i wydobycia węglowodorów, jak i
segmencie wytwarzania energii elektrycznej. Za przykład może tu posłużyć budowa
elektrowni gazowej o mocy 463 MWe we Włocławku oraz planowana budowa bliźniaczej
elektrowni w Płocku.
Silne strony:
 Zdywersyfikowana działalność – Grupa Kapitałowa dywersyfikuje swoją działalność
zarówno pod względem geograficznym (działa w różnych krajach m.in. Polska,
Niemcy, Czechy), jak i pod względem sektorów, w których działa (paliwa, chemikalia,
energetyka, wydobycie).
 Liczne koncesje – spółka posiada 10 koncesji na poszukiwania gazu ziemnego oraz
ropy naftowej na terenie Polski.
 Stacje paliw – blisko 2700 nowoczesnych stacji paliw. Pod tym względem spółka jest
liderem w Europie Środkowo – Wschodniej.
 Szeroka oferta pozapaliwowa – tylko w roku 2013 na stacjach Koncernu pojawiły się
83 nowe produkty gastronomiczne (Stop Cafe i Stop Cafe Bistro)
 Infrastruktura logistyczna – grupa korzysta z takich elementów infrastruktury jak
terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci rurociągów
produktowych oraz transport kolejowy i samochodowy.
Słabe strony:
 Przymus utrzymywania zapasów – obecnie istnieje przymus utrzymywania zapasów
na poziomie 76 – dniowego zużycia. W samym roku 2013 zapasy PKN Orlen wyniosły
7,2 mld zł.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
 Bardzo rozbudowana grupa kapitałowa – w skład GK PKN Orlen wchodzi 90 spółek.
Taka ilość podmiotów stwarza trudności w efektywnym i skutecznym zarządzaniu
całą Grupą.
Szanse:
 Nowe rozwiązania prawne – zaimplementowanie nowych rozwiązań prawnych,
ograniczających nielegalny handel paliwami może znacząco poprawić wyniki spółki.
Sprawa wygląda podobnie w odniesieniu do przymusu utrzymywania zapasów.
 Odkrycie złóż węglowodorów oraz gazu łupkowego – obecnie PKN Orlen
konsekwentnie rozwija proces poszukiwania i wydobycia węglowodorów zarówno ze
złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.
 Fuzje i przejęcia – stały monitoring rynku pod względem potencjalnych transakcji
M&A może zwiększyć dostęp Grupy Kapitałowej do nowych aktywów produkcyjnych
oraz know-how.
 Wzrost popytu na produkty petrochemiczne – prognozuje się, iż popyt w owym
segmencie w najbliższych latach będzie rósł, co stwarza dodatkowe okazje do
rozwoju w tym obszarze.
Zagrożenia:
 Rynek rafineryjny pod silną presją makroekonomiczną – silny spadek marż pod
koniec 2013 roku. Były one najniższe od 10 lat.
 Wzrost udziału szarej strefy – obecnie szacuje się, iż nielegalny obrót paliwami
wynosi ponad 10% całego udziały w rynku.
 Ryzyko walutowe – Grupa Kapitałowa jest narażona na trzy rodzaje ryzyka
związanego ze zmianami kursów walut: ryzyko związane z ekonomiczną ekspozycją
walutową, bilansowa ekspozycja walutowa oraz ryzyko walutowe związane z
wydatkami inwestycyjnymi.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Mocne strony:
Słabe strony:
Dywersyfikacja działalności
Przymus utrzymywania zapasów
Liczne koncesje
Bardzo rozbudowana grupa
kapitałowa
Sieć stacji paliw
Szeroka oferta pozapaliwowa
Infrastruktura logistyczna
Szanse
Zagrożenia
Nowe rozwiązania prawne
Silna presja makroekonomiczna
Złoża węglowodorów i gazu
łupkowego
Wzrost udziału szarej strefy
Ryzysko walutowe
Fuzje i przejęcia
Wzrost popytu na produkty
petrochemiczne
Jak już wspomniano wcześniej, PKN Orlen posiada ponad 2700 stacji paliw. W Polsce
działają one pod marką ORLEN (1 263 stacji) w segmencie Premium oraz BLISKA (358) w
segmencie ekonomicznym. W Republice Czeskiej są to marki Benzina Plus (segment
premium) i Benzina (segment ekonomiczny) – w sumie 338 obiektów, na Litwie marki ORLEN
Lietuva (23 stacje premium) i Ventus (12 stacji, segment ekonomiczny). Natomiast na rynku
niemieckim Orlen Deutschland GmbH działa głównie w oparciu o stacje paliw funkcjonujące
w segmencie ekonomicznym pod markami: STAR (535 stacji), Familia (19 stacji
przymarketowych) oraz Orlen (1 stacja).
Do głównych konkurentów PKN ORLEN w Polsce należą Shell, BP, Lotos, Statoil, Lukoil.
Mimo intensywnej konkurencji, spółce udało się zwiększyć swój udział na polskim rynku o
0,7 p.p. do poziomu 35,4%. Co więcej, w związku z rosnącymi oczekiwaniami ze strony
konsumentów jak i zmianami zachodzącymi na rynku paliw, Zarząd zdecydował się na
rebranding stacji paliw pod marką BLISKA na ORLEN – w 2013 roku objął on 125 obiektów.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Jeśli spojrzymy na poniższy wykres prezentujący ilość stacji benzynowych w Polsce, to
zauważymy jak dużą przewagę nad pozostałymi spółkami posiada PKN Orlen. Obecnie stacje
koncernów krajowych posiadają udział w rynku stacji paliw na poziomie około 35%.
Ilość stacji benzynowych w Polsce.
Źródło: POPiHN
Na rynku niemieckim głównymi konkurentami Grupy Kapitałowej są sieci
międzynarodowe takie jak: Aral, Shell, Esso, Total i JET. ORLEN Deutschland GmbH z marką
STAR jest drugim po JET podmiotem działającym w segmencie ekonomicznym – Orlen
posiada 5,9% udział w rynku. Warto wspomnieć o tym, iż spółka w roku 2013 zanotowała
wzrost sprzedaży o 1,4% r/r do poziomu 3,2 mld litrów. Duży wypływ na taki stan rzeczy
miało wprowadzenie do marek własnych napojów oraz nawiązanie współpracy z jednym z
niemieckich banków i wprowadzenie kart kredytowych Star VISA Card.
Grupa PKN Orlen (działająca poprzez spółkę Benzina s.r.o.) zdołała również zwiększyć
swój udział w rynku paliw w Republice Czeskiej (mimo malejącej konsumpcji paliw). Wzrost
ten wyniósł 1,1 p.p. do poziomu 14,7%. Głównymi konkurentami spółki pozostają: OMV,
Shell, Euro Oil, Lukoil oraz stacje zlokalizowane przy hipermarketach.
Udział PKN Orlen (spółka AB Ventus) na detalicznym rynku paliw na Litwie wyniósł w
roku 2013 3,4%. Spółka konkurowała z takimi koncernami jak Lukoil, Statoil oraz Neste.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
4. Analiza sprawozdań finansowych spółki.
AKTYWA (w mln PLN)
31.12.2013 31.12.2012 Zmiana Zmiana %
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Prawa wieczystego użytkowania gruntów
Akcje i udziały w jedn. wycenianych metodą praw własności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa ogółem
26 835
25 294
120
961
99
12
40
151
158
24 809
13 858
7 817
165
61
2 893
15
51 644
26 811
24 744
117
1 447
98
12
41
297
55
25 820
15 011
8 075
368
90
2 211
65
52 631
24
550
3
-486
1
0
-1
-146
103
-1 011
-1 153
-258
-203
-29
682
-50
-987
0,09%
2,22%
2,56%
-33,59%
1,02%
0,00%
-2,44%
-49,16%
187,27%
-3,92%
-7,68%
-3,20%
-55,16%
-32,22%
30,85%
-76,92%
-1,88%
Źródło: sprawozdanie PKN Orlen, opracowanie własne.
Suma bilansowa spadła w 2013 roku o 987 mln zł, do wartości 51 644 mln zł, co oznacza
spadek o 1,88%. Aktywa trwałe wzrosły o ledwie 0,09%, czyli o 24 mln zł, a umożliwił to
głównie wzrost wartości pozostałych aktywów długoterminowych. W tej pozycji wzrosły
zwłaszcza instrumenty pochodne zabezpieczające przepływy - do poziomu 122 mln zł.
Natomiast największy spadek zanotowano w aktywach z tytułu podatku odroczonego
(49,16%). Warta uwagi jest także zmiana wartości niematerialnych - aż o 486 mln zł. Wpływ
na to miało zmniejszenie posiadanych praw majątkowych (do emisji CO2 oraz energii) o 417
mln zł oraz patentów i licencji o niemal 100 mln zł.
Aktywa obrotowe zmalały o ponad 1 mld zł (3,92%). Największy procentowy spadek
odnotowano w pozycji pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, na co naistotniejszy
wpływ miało zmniejszenie wartości udzielonych pożyczek o 99% – z poziomu 276 mln w roku
2012, do poziomu 2 mln w 2013. Podobnie jak w grupie aktywów trwałych, wzrosły
instrumenty pochodne nabywane w celu zabezpieczenia przepływów, ale jednocześnie
zmalały te derywaty, które zostały nabyte wyłącznie w celu dodatkowych przychodów.
Jedyną pozycją, w której odnotowano wzrost są środki pieniężne i ich ekwiwalenty (o 682
mln zł), z czego o 89 mln zł wzrosły pozostałe środki pieniężne. Warto podkreślić, iż głównie
obejmowały one środki pieniężne w drodze. Natomiast zapasy grupy zmalały w ciągu roku o
1,153 mld zł, a jedyny znaczący spadek odnotowano w materiałach (o 1 133 mln zł).
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
PASYWA (w mln PLN)
31.12.2013 31.12.2012 Zmiana Zmiana %
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Kapitał z aktualizacji wyceny
Różnice kursowe z przeliczenia jedn. podporządkowanych
Zyski zatrzymane
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym
Zobowiązania dlugoterminowe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
Rezerwy
Rezerwy na podatek odroczony
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zob. związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
Pasywa ogółem
27 551
1 058
1 227
148
-201
23 716
1 603
7 943
6 603
658
538
10
134
16 150
14 143
911
37
823
124
111
1
51 644
28 307
1 058
1 227
-73
6
81
24 180
1 828
9 197
7 678
660
672
16
171
15 127
12 656
1 295
83
803
168
122
52 631
-756
0
0
221
-6
-282
-464
-225
-1 254
-1 075
-2
-134
-6
-37
1 023
1 487
-384
-46
20
-44
-11
1
-987
-2,67%
0,00%
0,00%
302,74%
-348,15%
-1,92%
-12,31%
-13,63%
-14,00%
-0,30%
-19,94%
-37,50%
-21,64%
6,76%
11,75%
-29,65%
-55,42%
2,49%
-26,19%
-9,02%
-1,88%
Źródło: sprawozdanie PKN Orlen, opracowanie własne.
W kapitałach własnych grupy PKN Orlen największą, pozytywną zmianę odnotowano w
kapitale z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (o 221 mln zł), co głównie wynikało
ze wzrostu wartości rozliczenia instrumentów zabezpieczających zapasy (z poziomu -253 mln
do +124 mln zł w 2013 roku).
Wszystkie zobowiązania długoterminowe grupy zmalały (łącznie o 13,63%). Kredyty,
pożyczki i dłużne papiery zmalały o ponad 1 mld zł (brak zmian w pożyczkach). Zmniejszyły
się także o 37,5% przychody przyszłych okresów, na co głównie wpłynął brak dotacji
rządowych w postaci nieodpłatnych uprawnień do emisji CO₂ (60 mln zł w roku poprzednim).
Wzrosły zobowiązania krótkoterminowe o 6,76%, na co głównie wpłynął wzrost
zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 1,5 mld zł. W największym stopniu wzrosły
zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego, podatku VAT oraz dostaw i usług. Zmalały
kredyty oraz dłużne papiery wartościowe - kredyty o 30 mln zł, a grupa całkowicie wykupiła
wyemitowane krótkoterminowe papiery dłużne. Zmalały również przychody przyszłych
okresów (o 26,19%) – o 9 mln wzrosły przychody z tyt. programu VITAY, ale o 57 mln zł
zmalały dotacje rządowe krótkookresowe.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Rachunek zysków i strat (w mln PLN)
2013
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk na działalności gospodarczej
Udział w wyniku fin. jedn. wycenianych metodą praw własności
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
2012
Zmiana Zmiana %
113 853 120 102 -6 249
-5,20%
-107 980 -112 094 4 114
-3,67%
5 873
8 008
-2 135
-3 935
-3 872
-63
1,63%
-1 465
-1 524
59
-3,87%
-26,66%
575
726
-151
-20,80%
-715
-1 314
599
-45,59%
333
2 024
-1 691
-83,55%
473
1 505
-1 032
-68,57%
-628
-904
276
-30,53%
178
2 625
-2 447
-93,22%
0
-1
1
-100,00%
178
2 624
-2 446
-93,22%
-88
90
-454
2 170
366
-80,62%
-2 080
-95,85%
Źródło: sprawozdanie PKN Orlen, opracowanie własne.
Najważniejsza pozycja rachunku zysków, czyli zysk netto, zmalał aż o 95,85%, do
poziomu 90 mln zł. Co wpłynęło na tak ogromną zmianę?
Przychody ze sprzedaży spadły o 5,20%, a koszty sprzedaży o 3,67%, co razem wpłynęło
na zmniejszenie zysku brutto ze sprzedaży o 2 135 mln zł. Wzrosły koszty sprzedaży,
jednocześnie spadły koszty ogólnego zarządu, co jednak oznacza dalszy spadek na kolejnym
poziomie rentowności. Pozostałe przychody operacyjne spadły o 151 mln zł – największa
zmiana to odwrócenie rezerw i odpisów oraz brak ujętego w 2012 w tej pozycji prawa
majątkowego do energii (o wartości 130 mln zł). Pozostałe koszty operacyjne zmalały o
niemal 46% - głównie efekt zmniejszenia wartości odpisów aktualizujących. EBIT w roku 2013
zmalał aż o 83,55% do poziomu 333 mln zł.
Przychody finansowe zmalały o ponad 1 mld zł, na co wpłynęło zmniejszenie przede
wszystkim wartości różnic kursowych – do 120 mln zł, z poziomu 852 mln zł przed rokiem
oraz wycena instrumentów finansowych. Widzimy więc, że największe zmiany były związane
z wydatkami. Koszty finansowe zmalały, o 276 mln zł, również spowodowane było to w
największym stopniu wyceną instrumentów finansowych. Zysk na działalności gospodarczej
spadł do poziomu 178 mln zł i zmniejszył się r/r o 93,22%.
Zysk brutto w roku 2013 został zachowany na tym samym poziomie co wynik z
działalności gospodarczej. Podatek dochodowy zmniejszył się o 366 mln zł, ale należy
pamiętać o tym, iż efektywna stopa podatkowa kształtuje się na wysokim poziomie 49%,
więc w związku z tym zysk netto wyniósł 90 mln zł, w porównaniu do 2 170 mln w roku 2012.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Rachunek przepływów pieniężnych (w mln PLN)
31.12.2013 31.12.2012 Zmiana
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
C.
I.
II.
III.
D.
E.
F.
G.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Wynik finansowy netto
90
2 170
Korekty
5 581
919
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 671
3 089
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy
457
76
Wydatki
-2 936
-2 951
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 479
-2 875
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy
4 289
5 557
Wydatki
-6 798
-8 968
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 509
-3 411
Przepływy pieniężne netto razem
683
-3 197
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
-1
-1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
2 211
5 409
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
2 893
2 211
Zmiana %
-2 080 -95,85%
4 662 507,29%
2 582 83,59%
381
15
396
501,32%
-0,51%
-13,77%
-1 268
2 170
902
3 880
0
-3 198
682
-22,82%
-24,20%
-26,44%
-121,36%
0,00%
-59,12%
30,85%
Źródło: sprawozdanie PKN Orlen, opracowanie własne.
W 2013 roku środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły względem roku
2012 o 2,5 mld zł (83,6%). Mimo bardzo dużej różnicy w zysku netto korekty były większe o
507% - zmiany głównie w wyniku z tytułu różnic kursowych (w 2013 roku 69 mln), zmiana
stanu zobowiązań i należności (1 849 mln zł) oraz zapłacony podatek dochodowy (-115 mln
zł).
W przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej, które były ujemne i spadły o
13,77%, wpływy wzrosły o 501%, a wydatki zmalały o 0,5%. Wpływy to głównie sprzedaż
aktywów trwałych (164 mln zł) oraz spłaty udzielonych pożyczek (272 mln zł), a wydatki to
nabycie akcji i udziałów (na kwotę 536 mln zł) oraz nabycie aktywów trwałych (2,4 mld zł).
Przepływy z działalności finansowej zmniejszyły się o 902 mln zł – wpływy zmalały o
22,82%, ale jednocześnie wydatki zmalały o 24,2%. Zmniejszenie się wpływów nastąpiło,
ponieważ PKN Orlen w 2013 roku wyemitował mniej dłużnych papierów (o 300 mln zł) oraz
zaciągnął mniej kredytów (na kwotę 3 589 mln zł do 4,5 mld zł w 2012). Największą wartość
w wydatkach miały spłacone kredyty i pożyczki (o wartości 5,5 mld zł) oraz wypłacone
dywidendy (642 mln zł do 15 mln w roku poprzednim).
Przepływy pieniężne netto razem w roku 2013 były dodatnie co, w porównaniu z
ujemnymi przepływami w roku poprzednim, oznacza wzrost o 3 197 mln zł. Na koniec okresu
stan środków wyniósł 2 893 mln zł.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Wskaźniki rentowności:
Marża brutto
Rentowność działalności operacyjnej
Rentowność brutto
Rentowność netto
ROE
ROA
Wskaźniki efektywności gotówkowej
Wskaźnik rentowności sprzedaży
Wskaźnik realności zysku finansowego
Wskaźniki płynności
Wskaźnik płynności bieżący (CR)
Wskaźnik płynności szybki (QR)
Wskaźniki konwersji (w dniach)
Cykl konwersji zapasów
Cykl konwersji zobowiązań
Cykl konwersji należności
Cykl konwersji gotówki
Wskaźniki pokrycia i zadłużenia
Wskaźnik pokrycia aktywów
Wskaźnik pokrycia II stopnia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Zadłużenie netto
2013
2012
Zmiana
5,16%
6,67%
-1,51%
0,29%
1,69%
-1,39%
0,16%
2,18%
-2,03%
0,08%
1,81%
-1,73%
0,33%
7,67%
-7,34%
0,17%
4,12%
-3,95%
2012
2011
Zmiana
4,98%
2,57%
2,41%
758,89% -147,33% 906,22%
2012
2011
Zmiana
1,54
1,71
-0,17
0,68
0,71
-0,04
2012
2011
Zmiana
43,82
44,99
-1,18
44,72
37,94
6,78
24,72
24,20
0,51
23,82
31,26
-7,45
2012
2011
Zmiana
53,35% 53,78% -0,44%
132,27% 139,88% -7,62%
46,65% 46,22%
0,44%
21 200
22 113
-913
Źródło: sprawozdanie PKN Orlen, opracowanie własne.
Analiza wskaźnikowa wyników grupy PKN Orlen pokazuje nam, że Grupa Kapitałowa na
każdym poziomie rentowności pogorszyła swoje wyniki. Rentowność działalności
operacyjnej, czyli EBIT, wyniósł jedynie 0,29% (spadek o 1,39%). Największa zmiana to
wskaźnik ROE i ROA, spowodowane dużą zmianą wyniku finansowego. Wskaźnik
rentowności netto jest na bardzo niskim, niemal zerowym poziomie – 0,08%.
Wskaźniki efektywności gotówkowej poprawiają nieco obraz analizy – gotówkowa
rentowność sprzedaży (przepływy operacyjne do przychodów ze sprzedaży) wzrosła o 2,41
punktów procentowych do poziomu niemal 5%. Realność zysku finansowego również –
dodatnie przepływy w roku 2013 w połączeniu z niskim zyskiem netto dały wskaźnik na
poziomie 759%.
Wskaźniki płynności są na zadowalającym poziomie – CR zmalał do poziomu 1,54, a QR
do poziomu 0,68. Grupa skróciła cykl konwersji gotówki o ponad 7 dni – głównie wydłużając
okres spłaty zobowiązań o 7 dni.
Aktywa są w 53,35% pokrywane kapitałem własnym, a aktywa trwałe są w 132%
pokrywane kapitałem stałym. Wskaźnik ogólnego zadłużenie wzrósł o 0,44%, lecz wpływ na
to miały głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, nie struktura stricte finansowania
własnej działalności. Zadłużenie netto zmalało o 913 mln zł.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
5. Wycena spółki PKN Orlen S.A.
Metoda DCF.
Do wyceny przyjęto następujące założenia:







Stopą wolną od ryzyka jest rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (na początek
czerwca 2014 – 3,69%).
Stopa wzrostu wartości rezydualnej na poziomie 1%.
Współczynnik beta: 1,1.
Premia za ryzyko dla kapitału właścicielskiego 5%, premia za dług 1,5%.
Rosnąca amortyzacja oraz zmniejszający się CAPEX.
Dług netto na poziomie 4621 mln zł.
Spadek wskaźnika dług/aktywa w okresie projekcji.
Rok analizy
Przychody netto
Zysk netto
Nakłady inwestycyjne (CAPEX)
Amortyzacja
Zmiana kapitału obrotowego
Wolny cash flow
P2014
Przepływy (w mln PLN)
P2015 P2016 P2017
P2018
P2019
P2020
Po P2020
114 992
116 141
114 399
115 257
117 562 116 387 113 477
114 612
1287,91
1161,41
1372,79
1728,86
1881,00 2094,96 2042,59
2177,63
3650,00
3250,00
3475,00
3124,00
2725,00 2600,00 2500,00
2500,00
2312,00
2356,00
2400,00
2500,00
2550,00 2645,00 2600,00
2620,00
10,00
525,00
310,00
25,00
-40,09
792,41
607,79
1129,86
Rok analizy
Wolny cash flow
Stopa risk-free
Risk premium
Beta
Koszt kapitału własnego
Risk premium dla długu
Koszt długu
Efektywna stopa podatkowa
Efektywny koszt długu
Dług/aktywa
WACC
Stopa wzrostu wartości rezydualnej
Współczynnik dyskontujący
Wartość bieżąca przepływów
Razem:
Dług netto
Wartość DCF netto
Liczba akcji (w mln szt.)
Wartość DCF netto na akcję (PLN)
-5,00
-9,00
15,00
1701,00 2130,96 2157,59
Wycena metodą DCF (w mln PLN)
P2014 P2015 P2016 P2017 P2018
P2019
P2020
20,00
2317,63
Po P2020
-40,09
792,41
607,79 1129,86 1701,00 2130,96 2157,59
3,69%
3,69%
3,69%
3,69%
3,69%
3,69%
3,69%
3,69%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
9,19%
9,19%
9,19%
9,19%
9,19%
9,19%
9,19%
9,19%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
5,19%
5,19%
5,19%
5,19%
5,19%
5,19%
5,19%
5,19%
19,00% 19,00% 19,00%
4,20% 4,20% 4,20%
19,00%
4,20%
19,00%
4,20%
19,00%
4,20%
19,00%
4,20%
19,00%
4,20%
18,00% 16,00% 14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
6,00%
8,29%
8,39%
8,49%
8,59%
8,69%
8,79%
8,89%
0,9234
-37,02
0,8511
674,46
0,7831
475,95
0,7191
812,53
8,89%
1,00%
0,5059
14459,40
0,6592 0,6032 0,5509
1121,32 1285,33 1188,58
2317,63
19980,55
4621
15359,55
427,71
35,91
Źródło: opracowanie własne.
Wycena DCF została przeprowadzona w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne
na lata 2014 – 2020 oraz w okresie rezydualnym po roku 2020. Po uwzględnieniu
powyższych założeń suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych wyniosła 19 980,55
mln. Po odjęciu długu netto oraz uwzględnieniu liczby wyemitowanych akcji otrzymaliśmy
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
wycenę na poziomie 35,91 zł/akcja. Jest to cena niższa od obecnie notowanej na GPW (na
dzień 26.06.2014) o 4,84 zł, czyli o 11,87%.
Wycena porównawcza.
Do wyceny porównawczej wybrano 6 spółek. W grupie tej znalazły się zarówno spółki
notowane na GPW, jak i spółki notowane na giełdach zagranicznych. Spółkami tymi są: Lotos,
ConocoPhilips, OMV, MOL, Motor Oil oraz Repsol YPF. Wyceny dokonano o prognozowane
na lata 2014-2016 wskaźniki EV/EBITDA oraz P/BV. Jak możemy zauważyć, wartości owych
wskaźników są bardzo zróżnicowane. Widocznie jest to szczególnie w przypadku P/BV.
Najniższe wartości (rzędu 0,49-0,55) notuje Grupa Lotos, natomiast najwyższe (dochodzące
do 1,7) osiągają spółki Motor Oil oraz ConocoPhilips. Tak duże zróżnicowane może
powodować, iż wyniki otrzymane tą metodą będą obarczone większym błędem, a co za tym
idzie, mniej wiarygodne.
Spółka
PKN Orlen
Grupa Lotos
ConocoPhilips
OMV
MOL
Motor Oil
Repsol YPF
EV/EBITDA
P2014 P2015 P2016
5,50 5,20 5,00
6,40 6,30 6,10
4,78 4,95 5,20
3,50 3,10 3,00
3,70 3,55 3,20
6,50 6,20 6,15
6,80 6,90 7,10
P2014
0,70
0,55
1,50
0,70
0,60
1,70
0,90
P/BV
P2015
0,69
0,52
1,55
0,65
0,53
1,65
0,92
P2016
0,68
0,49
1,63
0,58
0,62
1,60
0,93
Średnie EV/EBITDA
Rok analizy
P2014 P2015 P2016
Wartość
5,28
5,17
5,13
Premia/dyskonto
0,0417 0,0065 -0,0244
Sumy cząstkowe
39,12 40,49 41,77
Średnie P/BV
Rok analizy
P2014 P2015 P2016
Wartość
0,99
0,97
0,98
Premia/dyskonto -0,2941 -0,2887 -0,3026
Sumy cząstkowe
57,73 57,29 58,43
Cena akcji: 40,75 zł
Rok analizy
Średnia sum cząstkowych
Waga
Wycena cząstkowa
Wycena
P2014 P2015 P2016
48,42 48,89 50,10
40%
30%
30%
19,37 14,67 15,03
49,07
Źródło: opracowanie własne.
Wynikiem metody porównawczej jest wycena jednej akcji spółki PKN Orlen na poziomie
49,07 zł. Jak łatwo zauważyć, jest to cena wyższa od obecnie notowanej o 8,32 zł, czyli o
ponad 20%. Jak już wspomniano wcześniej, tak duża rozbieżność wynikać może z różnicy w
wielkości poszczególnych spółek, co natomiast przekłada się na wartości oszacowanych
wskaźników.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Podsumowanie wyceny
Metoda DCF
Metoda porównawcza
Wycena końcowa
Bieżąca cena akcji
Różnica (PLN)
Rożnica (% obecnej ceny)
Waga Wycena
75%
35,91
25%
49,07
39,20
40,75
-1,55
-3,80%
Źródło: opracowanie własne.
Po zestawieniu wyników wyceny DCF oraz porównawczej cena akcji ukształtowała się na
poziomie 39,20 zł. Jest to cena niższa od obecnej o 1,55 zł czyli o 3,80%. Wagi każdej z metod
zostały przyjęte na poziomie 75% i 25% ze względu na trudności i rozbieżności, które zostały
wspomniane już wcześniej. Na podstawie powyższej analizy możemy więc stwierdzić, iż akcje
spółki PKN Orlen są przewartościowane i w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się
spadku ich wartości.
6. Analiza techniczna.
Analiza długookresowa.
Wykres nr 1. PKN – okres 1 rok, interwał – 1 dzień
Analizując sytuację dla akcji spółki w długim okresie, warto zwrócić uwagę na trend.
Został zaznaczony czerwoną linią na wykresie. Można określić go jako boczny, z tendencją
spadkową. Kurs zamknięcia z 26 czerwca ukształtował się na poziomie 40,75 zł/akcję. W
stosunku do roku poprzedniego, kurs spadł o około 10%.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Od początku maja można zaobserwować tworzącą się formację chorągiewki. Cechą tej
formacji jest skośne ułożenie na wykresach jej ramion. Zmienność cen zamyka się w dwóch
zbieżnych względem siebie liniach (zaznaczone na wykresie). Niski jest też wolumen obrotu.
Jest to przesłanka dla wybicia się cen akcji po ukształtowaniu się formacji. Na ostatniej części
wykresu został przedstawiony wolumen oraz nakreślony trend. Zmienność rozmiarów obrotu
akcjami jest coraz mniejsza, a sam obrót spada. Okres kształtowania się formacji, powinien
być stosunkowo krótki, kilkutygodniowy. Stanowi zatem przerwę w głównym trendzie.
Formacja może prowadzić także do odwrócenia się aktualnego trendu. Jednak prognozy
odrzucają taką możliwość. Ograniczająca się zmienność obrotu akcjami oznacza odpływ
spekulantów. Pozostają tylko stabilni inwestorzy, z umiarkowaną i niską awersją do ryzyka.
Kursy akcji są bardzo rozchwiane. Średnia krocząca 15-dniowa, która jest jedną
z dokładniejszych średnich kroczących stosowanych w analizie nie wydaje się być dobrym
odniesieniem do rzeczywistych cen zamknięcia kursów akcji. Średnia SMA 30 i 45 dniowa
znacznie odbiegają od kształtujących się cen instrumentu kapitałowego.
Analiza krótkookresowa.
Wykres nr 2. PKN – okres 1 miesiąc, interwał – 60 minut.
Trend krótkookresowy – miesięczny można określić jako boczny, z tendencją spadkową.
Akcje spółki straciły na wartości o około 7% w stosunku do ceny zamknięcia z poprzedniego
miesiąca do ceny zamknięcia w dniu analizy.
Zaznaczona na wykresie formacja trzech białych żołnierzy, poprzedzona została luką
ucieczki. Taka luka powstaje kiedy następują silne zwyżki lub gwałtowne spadki. W związku
z tym ceny nie nadążają zapełnić przestrzeń. Określona formacja to odwrócenie trendu
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
spadkowego. Składa się z trzech długich świec białych, które otwierają się poniżej zamknięcia
świecy poprzedzającej. Potwierdzeniem formacji jest kurs powyżej trzeciej świecy. Taka
sytuacja właśnie miała miejsce w ostatnich dniach.
Linia wskaźnika MACD przecina signal od dołu. Jest to sygnał do zakupu akcji i zapowiedź
trendu wzrostowego w perspektywie kilku tygodni. Zbieżna do zera linia wskaźnika
prezentuje równowagę na rynku – nie wskazuje na stan wykupienia, ani wyprzedania.
Prognozy długookresowe oraz krótkookresowe wydają się być niejasne. Nieśmiały, ale
konsekwentny długookresowy trend spadkowy doszacuje przewartościowane akcje spółki,
które według przeprowadzonej analizy fundamentalnej wykazują niższą wartość niż ocenia je
rynek. Analiza krótkookresowa prognozuje szansę dla spekulantów na wykorzystanie
tymczasowej zwyżki na zawarcie korzystnych transakcji. Nie przewiduje się jednak
drastycznych wybić kursu. Szansa na profity wiąże się z operacjami na portfelach o dużej
liczbie akcji.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
7. Podsumowanie.
PKN ORLEN to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, oleje
opałowe i napędowe, paliwo lotnicze, wyroby petrochemiczne i tworzywa sztuczne. Zarządza
sześcioma rafineriami i siecią blisko 2700 nowoczesnych stacji paliw w Polsce, Czechach,
Niemczech i na Litwie. Ich produkty stanowią podstawowy surowiec dla licznej grupy firm
chemicznych. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do
najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. Działalność
Grupy ORLEN skupia się wokół sześciu obszarów, w których skład wchodzą: detal, sprzedaż
produktów rafineryjnych, sprzedaż produktów petrochemicznych, produkcja, wydobycie
oraz energetyka.
W ostatnim okresie branża rafineryjno–petrochemiczna musiała borykać się z wieloma
problemami. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć m.in. spadek marż, które to w tym
momencie są na najniższym poziomie od 10 lat. Sytuacja ta jest zagrożeniem nie tylko dla
polskiego rynku, ale i dla rynku europejskiego. Rozwiązaniem tego problemu może być
częściowa integracja pionowa Grupy Kapitałowej. Kolejnymi czynnikami mającymi
negatywny wpływ na cały sektor są konflikty w Libii i Iraku mogące przełożyć się na cenę
ropy typu Brent oraz duży udział szarej strefy (blisko 10% całego rynku). Znalezienie
rozwiązania na powyższe problemy (lub jego brak) zdecydowanie będzie miało istotne
znaczenie dla rozwoju całej branży w przyszłości.
Analizując sytuację biznesową spółki możemy zauważyć przewagę silnych stron i szans
nad zagrożeniami i słabymi stronami. Może to napawać optymizmem, jednak należy
pamiętać o tym, iż spółka działa w silnie zmieniającym się otoczeniu i to, co dziś wydaje się
względnie pewne jutro może mieć już całkowicie inny wydźwięk.
Biorąc pod uwagę sytuację finansową spółki należy zwrócić uwagę na znaczny spadek jej
rentowności. Wyniki zaprezentowane w rachunku zysków i strat pogorszyły się na każdym z
poziomów działalności. Odzwierciedleniem tego jest wycena, która to sugeruje spadek cen
akcji PKN Orlen w najbliższym czasie. Również analiza techniczna nie dostarczyła jasnych i
jednoznacznych sygnałów wzrostowych.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Wydział Zarządzania UW
Studenckie Koło Naukowe Finansów
www.sknf.wz.uw.edu.pl
Strefa Analityczna SKNF WZ UW:
[email protected]
www.facebook.com/StrefaAnalityczna
Damian Pyśk - Koordynator projektu.
Maciej Sycewicz - Koordynator sekcji.
Współtwórcy:
Kamila Gozdowska
Jakub Marciniak
Aleksandra Rapkiewicz
Raport sporządzony został przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów WZ UW i ma
charakter wyłącznie edukacyjny. Nie stanowi on rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców a zamieszczone w nim informacje,
komentarze i opinie nie stanowią porad inwestycyjnych, rekomendacji lub ofert zakupu lub sprzedaży
instrumentów finansowych a także nie są analizami inwestycyjnymi lub analizami finansowymi, o
których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Analizy przygotowywane są przez członków Strefy Analitycznej SKNF WZ UW
www.facebook.com/StrefaAnalityczna

Podobne dokumenty