808.8 BALTTILAISET KIELET

Transkrypt

808.8 BALTTILAISET KIELET
808.8 BALTTILAISET KIELET
Pol. P.
Bałto-słowiańskie związki Jązykowe / red.
Michał Kondratiuk.
Wrocław t Ossolineum,
1990. 402 si s il.
(Prace Slawistyczne, ISSN 0208-4058 ; 8l).
ISBN 85-04-03575-5
808.8 (082)
808.1
808.1 -02
808.8 -02
:
7
V.
Pol. P.
Smoczyński,
Wojciech
Studia hałto-słowiańskie / Wojciech Smo-
1
Ossolineum, 1989*
il).
(157 s.
(Prac e Komisji Językoznawstwa, ISSN 00793310 ; 57).
ISBN 85-04-05132-9
Wrocław
czyński.
:
808 -55
808.1
808.8
:
:
Pol. P.
Studia nad polszczyzną kresową / red. Janusz Rieger, Wiaczesław Werenicz.
Wrocław
:
2 (150 s.)
Ossolineum, 1985*
(Prace językoznawcze, ISSN 0079 w 3485 ; 106).
ISBN 83-04-01515-5
808.4 -08
808.4 s 808.53
808.4 s 808.8
808.8
;
808.4 -51
Kondratiuk,
Pol. P.
Michał
Elementy bałtyckie w toponimii i
mikrotoponimii regionu białostockijgo /
Wrocław, 1985Michał Kondratiuk.
291 s.
(Prace slawistyczne, ISSN 0200-4058 ł
4iy:
ISBN
85-04-01800-4
80 -511 (458) Białystok
808.8
:
808.6?
Pol.-9601
-2
Orzechowska, Hanna
Procesy balkanizacji i alawizacji
bułgarskiego jązyka literackiego XVIIxIX w. w świetle użycia klitycznych
form zaimków / Hanna Orzechowska.
100 s.
Warszawa, 1976.
808.67
-2
:
808.1
808.8 (082)
Pol. P.
Otrąb
Baltica in honorem loannis [Jan]
s k i.
Edenda curaverunt Thaddaeus LehrSpławiński [etc.]. Białystok 1966.
196 p.
(Acta
5»)
012 Otrąbski
082.2 Otrębski
\
808.8 (082.1)
Pol. P.
Uniwersytet
Seria filologia bałtycka.
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział filozoficzno-historyczny.
1-
Poznań 1977"
Erit.
888
(082.1)
P.
Pol.
Bałto-słowiańskie związki Jązykowe
Michał Kondratiuk.
1990. 402 s; s il.
Wrocław s
Ossolineum,
(Prace Slawistyczne, ISSN 0200-4058
ISBN
83-04-05575-5
808.1 : 808.8 (082)
808.1 -02
808.8 -02
red.
/
;
8l).
Pol. kot.
808.81
Linde« Samuel
51
Bogumił
0 języku dawnych Prusaków
rozbiór dzieła professora Vatera / Samuel Bogumił
Uarszawa, 1822,
Linde.
116 s.
:
Lex muin.-preussi 2
Maziulis. V.
Prusu kalbos etimologijos zodynas
cjiosapt
npyccKoro
Yytautas Maziulis. Yilnius
T.I.
A -H.
1988.
ISBN 5-420-0011CM(t.l)
409-1
ISBN
80 -J2 =BBl -521.2
808.31 -521.2
;
=
aabiKa
3tm/
Mokslas.
428 s.
808.82 LIETTUAN KIBLI
808.82 s 808.1
Pol. P.
Otrębski, Jan
Przyczynki słowiańsko-litewskie. [l]-2.
Wilno 1930-35.
(instytut naukowo-badawczy Europy Wschodniej.
Sekcja filologiczna, 1, 4.)
1/-9
Pol. Bfbl. per.
Kubicka, Weronika
Cz. 1.
Języki bałtyckie. Bibliografia.
Baltic languages.
Językoznawstwo bałtyckie.
-
Bibliography.
1.
Part
120 p.
Baltic
linguistics.
Łódź 1967.
(Wydawnictwa bibliograficzne Bibl. Uniw. w
Łodzi, 10.)
-
■
Pól.
Kubicka,
Weronika
Języki bałtyckie.
Bibliografia. Cz. 2.
Baltic languages. Bibliography.
Onomastyka.
Part 2.
Onoraastics. Łódź 1968.
140 p.
(Wydawnictwa bibliograficzne Biblioteki uniwersyteckiej w Łodzi, 11.)
-
Pol. Bibl. P.
Kubicka, Weronika
Języki bałtyckie. Bibliografia.
3- Język
p.
łotewski.
Łódź 1970.
368
(Wydawnictwa bibliograficzne Bibl. uniw. w
łodzi, 12.)
P 3.
Kubicka,
?.
Yeronika
Jązyki bałtyckie ; bibliografia / Yeronika
Kubicka.
Łódź : Wydawnictwa Uhiw. Łódzkiego,
4
1977.
Jązyk litewski.
:
A
B
;
Historia.
:
Litewski
710.
565 s.
jązyk literacki.
Ss.
(Wydawnictwa bibliograficzne Biblioteki
Uniwersyteckiej w łódzi } l6:a-b).
016
:
808.82
572-
Pol, P.
808.82 -08
Hasluk, Michał
Fonologia litewskiej gwary sejneńskiej.
Poznań 1978*
107 P»
3*)
(Seria filologia bałtycka,
808.82 -4
808.82 -08
Pol.
Qtrgbski»
-
5078
Jan
Wschodniolitewskie narzecze twereckie*
46? p.
1. Gramatyka. Kraków 1954*
słowiańskie.
Kraków
Zapożyczenia
3.
1932.
115 P.
808.82 -3
:
808.1
808.82 -08
Pol. P.
Fopowska-Taborska, Hanna
Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie (w świetle danych toponomastycz186 p.
nych). Wrocław 1965.
(Prace językoznawcze, 44*)
808.4 -08
808.4 -31
Pol. P.
808.82 -08
Studia nad gwarami białostocczyzny
morfologia i słownictwo / pod red.
S, Smułkowej, I. Maryniakowej.
221 s.
Warszawa, 1984.
(Prace białostockiego towarzystwa
naukowego, ISSN 0067-6470
ISBN 85-01-02464-X
}
27).
808.52 -08
808.4 -08
808.82 -5
:
808.1
Pol.
Otrgbsklt
-
5078
Jan
Wschodniolitewskie narzecze twereckieGramatyka. Kraków 1934*
1,
46? p.
Zapożyczenia
słowiańskie. Kraków
3.
1932.
115 P.
808.82 -08
80.2
-51
Pol.
lex.
henkilonnimet
Erik.;
Lietuviu pavard2iii źodynas
=
CjiOßąpb
Worterbuoh der
litauischen Pamiliennamen / ats. red.;
A. Yanagas. Yilnius, 1985*
1=
jiktobckhx
80
-52
=BB2
-315
80 -315 (474.5)
Pol.
-
11 471
metodologia
północno-wschodnia
Barbara
/
red.
Falińska.
badań językowych
162 s. : il,
Wrocław : Ossolineum, 1989*
ISBN 85-04-02951-6
Polszczyzna
808.4 -08
808.4 -2
808-54
808.52
-08
808.82 -51
:
Pol.
808.82 -51
Trypuóko
:
,
-
9194
808.4
Józef
0 pewnym wypadku. litewsko-polskiej
interferencji językowej w zakresie
onomastyki j (lit, przyrostek -utis,
poi, -uó) / Józef Trypuóko,
Uppsala,
(Uppsala slavic pa1982,
101 s,
pers, ISSN 0548-5456 j 5)
ISBN 91-506-0550-2
808.82 -ij
Mikołaj
Gramatyka języka litewskiego.
Poznań 1890.
204 P«
Pol.
-
15
Akielewicz,
Głosownia.
808.82 -4
Pol. P.
Buch, Tamara
Die Akzentuierung des Christian Donelaitis.
Wrocław 1961.
147 p.
(Prace językoznawcze, 25.)
808.82 -4
Pol. P.
Hasiuk. Michał
Fonologia litewskiej gwary sejneń107 P«
skiej. Poznań 1978*
(Seria filologia bałtycka, 5«)
808.82 -08
808.82 -5
Pol. K,
Erhart. Adolf
Litevstina.
Praha
1956.
155
p.
-
855
808.82 -5
Pol.
Otrę.baki Jan
Gramatyka języka litewskiego.
wa 1956-65*
1-5.
-
2880
,
Warsza-
808.02 -8
22
.05=882
[Biblia
Pol. K.
-
195
lithauice]
Biblia litewska Chylińskiego.
Nowy testament. Wydali Czesław Kudzinowski i Jan Ot2. Tekst.
rębski.
5. Indeks. Poznań 1958-64.
I
Pol.
-
10 662
Nowy
Biblia Litewska Chylińskiego
Testament
fotokopie / wydał; Czesław
Kudzinowski,
Wydawnictwo nauPoznań
kowe U AM, 1984.
ill.
450 s.
;
:
:
:
22
.05=882
808.82 -8
809
ITAMAISET KIELET. ORIENTALISTIIKKA.
YERTAILEYA INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
Pol.
Myśliwiec.
ISBN
952
809
:
11
Karol
Karol Myśliwiec.
1990. 267 s. s il.
Świąte znaki Egiptu
Warszawa
-
Iskry,
85-207-0970-9
/
561
Pol. P.
PetrśSek.
Kareł
Altagyptisch, Hamitosemitish und ihre
Beziehungen zu einigen Sprachfamilien
in Afrika und Asien / Kareł Petrddek.
Pniv. Karlova,
(Acta Univ. Carullnae.
Praha
:
graphia
809
;
90:1986).
1988.
153 s.
Philologica mono-
809
*
808.4 -3
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego.
Wrocław 1953*
124 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 49*)
809 (05)
89 (05)
ArchiT orientalni.
Pol. P.
Praha.
809 (05)
Pol, P.
Przegląd orientalistyczny.
Kwartalnik.
orientalistyczne.
towarzystwo
1954:l(9)-4(l2), 1955-68,
Polskie
Warszawa.
89 (05)
35/39 (05)
1974-
809 (05)
Pol. P.
Rocznik orientalistyczny.
4,
17-
1926, 1951/52Kraków 1926, 1953-
89 (05)
95/99 (05)
809 (082)
Pol. P.
Księga dla uczczenia pamięci Tadeusza
Kowalskiego
(1889-1948).
Memoriał Tadeusz Kowalski (18891948). Kraków 1953.
480 p., ill.
(Rocznik orientalistyczny, 17.)
809-43 (082)
082.2 Kowalski
012 Kowalski
809 (082)
Pol. P.
Księga dla uczczenia pamięci Stanisława
(1899-1941)*
MemoSchayera
S
c
h
r
y
(1899-1941)•
riał Stanisław
a
e
Warszawa 1957*
529 p»» ill.
(Rocznik orientalistyczny,
21.)
082.2 Schayer
809 (082)
89 (082)
Pol.
-
5011
sbornfk. Materiały zV. vedeckej konferencie orientalistov.
Yedecky
red. Jan Bakos,
Bratislava 1963*
194 P»
Orientalisticky
95/96
li
(082)
809 (082.1)
89 (082,1)
Pol. P.
Orientalia Pragensia.
1Praha
1960-
(Acta univ. Carolinae.
Philologica.)
809 (082.1)
Pol. P.
Orlentalißtlka.
tidno druStvo.
Slovensko orientalia*
1Ljubljana 1977Erit.
89 (082.1)
95/99 (082.1)
809 (002.1)
Pol p.
Polski biuletyn orientalistyczny.
Instytut
orientalistyczny Uniw. J. Piłsudskiego.
1
Warszawa
.
1957
89 (082.1)
915/916 (082.1)
809 (082.1)
Pol. P.
Prace komisji
orientalistycznej. Polska
akademia nauk. Oddział w Krakowie.
1.
3-
Wrocław
1962Erit,
89 (082.1)
95/99 (082.1)
809 (082.1)
Pol. P.
orjentalistycznej,
umiejętności.
akademia
1-2, 4-21, 25-40
Kraków 1919-53
Prace komisji
Brit.
89 (082.1)
Polska
809 (082.1)
Pol. P.
Prace komisji orjentalistycznej.
akademia umiejątności.
1-2, 4-22, 23-40
Kraków
1919-53
Erit.
89 (082.1)
Polska
809 (082.1)
Fol. P.
Prace monograficzne.
Polska akademia nauk.
Oddział w Krakowie. Komisja orientalistyczna.
2
Kraków 1960
Erit.
89 (082.1)
809 (082.1)
Pol. P,
Prace orientalistyczne.
listyki PAN.
Zakład orienta-
1-
Warszawa 1954Erit,
89 (082.1)
95/99 (082.1)
809 (082.1)
Pol. P 3
komisji orientalistycznej.
warzystwo naukowe warszawskie.
Rozprawy
1,
4
Warszawa 1956-51
Srit o
89 (082.1)
95/98
(082.1)
To-
809 (082.1)
Pol. P.
Zbornfk filozofickej fakulty Univerzity
Komenskćho. Graecolatina et orientalia.
1-
Bratislava
19&989
(
u 82.1)
95/99
(082.1)
807 (082.1)
87 (082.1)
937/938 (082.1)
809 (438)
Pol. P.
Hauki orientalistyczne w aześddziesiącioleciu niepodległej Polaki (19101978)
Oriental studies in the sixty
years of independent Po’.and / pod red,
Witolda Tylocha.
00
Warszawa, 1905.
=
o
•
(Prace orientalistyczne,,lSSN 0079-
4705
ISBN
I
27).
03-01-05433-5
89
(
458)
95/99 (438)
809 (436)
Reychman,
Pol. P.
Jan
Znajomość? i nauczanie języków orientalWrocław 1950.
nych w Polsce XVIII w.
161
p., ill.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 55»)
809 (458)
:
PB. Erikoisbibl.
itam- kielet
016
Bibliografia
-■^^xiograxpolskich prac orientalis""iTch (1943-1955)
tycznych
Oprać. Wiesław
{ l9'
Kotarfski i Barbara Majewska [et al.].
Warszawa 1957*
90 p.
•
(458)
016
95/96 (458)
016
89
;
:
Pol. P.
Smailović
,
Ismet
Muslimanska imena orijentalnog
porijekla u Bośni i Hercegovini /
Ismet Smailović.
Sarajevo f 1977*
577 s.
(Monografi.je. Institut za jezik i
knjiźeynost u Sarajevo.
Odjeljenje
za jezik j l).
809,-51
:
808.61
80 -52
80 -515
80 -315 (497.1)
;
809 (497.1)
Pol. P.
Orlentallstika in neuvr§deni svet.
Stanje in perspektive Jugoslovanske orienSimpozij, Ljubljana... 1975.
talistike.
Glavni urednik; Milan Stante.
Ljubljana
1977.
121 p.
(Orientalistika, 1.)
95/99 (497.1)
809 (49?.l)(082.l)
Pol. P.
Anall Gaai Husrev-begove bibliotekę,
1-
19720350-1418
Sarajevo,
ISSN
89 (497.1)(082.1)
297 (497.1)(082.1)
809.1 INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
Pol. P.
809.1
BaudiS» Josef
Struktura Jazykd
Josef BaudiS. Bratislaya,
212 s.
/
1932.
(Prdce udend spolednoati Safaflkoyy
y BratislayS
j
12),
Pol.
809.1
-
9952
Języki indoeuropejskie / Leszek
Bednarczuk...[et al.]
)
pod red.
Barszawa, 1986.
Leszka Bednarczuka.
1 (513 s, ; mapy)
ISBN 85-01-06559-1 t« 1-2
ISBN 85-01-03352-5 t.l
809.1
Kuryłowicz,
Pol. K.
Jerzy
Studes indoeuropeennes.
1935.
293 P.
(Prace komisji
1.
Kraków
językowej PAU, 21.)
Pol.
P.
Żarski, Waldemar
Wyrazy złożone w sanskrycie i jązyku polskim
z dziejów pojmowania i opisu kategorii morfologicznych / Waldemar Żarski.
Wyd-wo Uniw. Wrocł., 1991*
116 s
Wrocław
:
:
(Acta Universitatis Wratislayiensis, ISSN
1190).
;
85-229-0485-1
0259-6661
ISBN
809.1
808.4
808.4 -55
:
,
Pol. P.
809.1
:
Panka,
809.436.5
Ignacy Ryszard
Stanowisko jązykdw anatolijskich w
rodzinie indoeuropejskiej i ich
wzajemne związki / Ignacy Ryszard
Panka. I<sdź, 198$.
232 s.
Uctą univ, Lodziensls, Folia linguistioa, ISSN 0208-6077 I 4).
809.1
:
809*45
Pol. P.
Cop, Bojan
Indouralica.
1
Ljubljana 1974
(Dela. Slovenska Akademija znan. In
umetn. Razred za filoloske in literarne
vede, 50:1
Pol.
Kuryłowicz,
-
10 668
Jerzy
wybór prac
Studia językoznawcze
opublikowanych w języku polskim /
Jerzy Kuryłowicz.
Warszawa ;PWN, 1987.
510 s.
ISBN 83-01-06784-5
:
(081)
808.1 (081)
808.4 (081)
80
809.1 (081)
809-1 (081)
80
(081)
808.4 (081)
Pol.
-
3370
Rozwadowski, Jan
Wybór pism.
1. Pisma polonistyczne. Red. Stanisław UrbańWarszawa 1959«
czyk.
410 p.
2. Językoznawstwo indoeuropejskie. Red. Jan
Safarewicz.
Warszawa 1961.
398 p.
Red.
Jan Safarewicz
ogólne.
Językoznawstwo
3*
Wstęp i przypisy oprać. Witold Mańczak.
Warszawa 1960.
p.
265
012 Rozwadowski
809-1 (081)
808 (081)
Pol. K.
Ryslewicz, Zygmunt
Studia językoznawcze. Red. naukowy:
Wrocław 1956.
Kuryłowicz.
358 p.
012 Rysiewicz
/
-
504
Jerzy
809.1 (081)
80 (081)
Pol.
Safarewicz, Jan
Studia językoznawcze.
Warszawa 1 96 7•
\
-
5018
568
p.
809.1 (081)
808 (081)
808.5 (081)
Pol.
-
4485
Zubaty Josef
Studie a clanky.
1. Yyklady etymologicke a lexikalnf.
G. 1.
[Vydal Oldfich Hujer.] fi. 2. Yybral 01d[fich]
Praha 1945-49*
Hujer. Vydal Y. Machek.
2. Yyklady tvaroslovne, syntakticke a jine.
K vydanf pfipravil Vaclav Machek. Praha 1954*
,
f(
809*1 (082)
808.1 (082)
Pol.
-
2507
Sbornfk vydany na pamei ctyficftileteho
ucitdlskeho pusobenf Josefa Zubateho
na Universite Karlove 1885-1925* Vydala Jednota ceskych filologu v Praze.
Praha 1926.
MNEMA.
498
p.
012 Zubaty
082.2 Zubaty
!((
809-1 (082)
Pol. P.
Śtudes indoStudia indoeuropejakie.
europeennes. loanni Safarewicz
septuagenario... Przewodniczący kom. red.
Wrocław 1974*
Jerzy Kuryłowicz.
524 P»
(Prace komisji językoznawstwa, 37*)
082.2 Safarewicz
012 Safarewicz
809.1 (082)
Pol. P.
Symbolae linguisticae in honorem Georgii
Kuryłowicz
Przewodniczący kom.
red.: Witold Taszycki.
Wrocław 1965.
.
394
P.
(Prace komisji językoznawstwa, s*)
80 (082)
012 Kuryłowicz
082.2 Kuryłowicz
809.1
-2
Pol.
-
8595
Heinz. Adam
Genetivus w indoeuropejskin systemie
przypadkowym / Adam Heinz. Warszawa,
112 s.
1955.
=■3
Sanas to
809.1 -3
ffop,
Pol. P.
Bojan
Prispevek k zgodovini labialnih pripon
(Razśirjena
v indoevropskih jezikih.
Ljubljana 1975*
dokt. dis.)
314 p.
(Dela.
Slovenska akademija znan. In
umetn. Razred za filoloske in literarne
vede, 29.)
31
Erisnimet
809.1 -51
Pol,
kot.
28
Bogusławski, Edward
Śkioe lito-windyjske. X. Llto-windyjske i windyjske nazwy gór, £ek, jeźor i osad w Euroge.
Kraków 1089»
54
p.
808.4 -51
809.1 -31
Pol. p.
Milewski, Tadeusz
Indoeuropejskie imiona osobowe.
mową Witolda Taszyckiego* Wrocław
Z przed-
228 p.
(Prace komisji
językoznawstwa, 18.)
1969*
-4
iiante isto.
Aannehistoria
Pol. P.
809-1 -4
Antkowski, Ferdynand
La chronologie de la monophtongaison des
diphtongues dans les langues indo-europeennes.
Poznań 1956.
53
P*
(Prace komisji filologicznej PTPN,
16:4.)
Pol.
809.1 -4
-
Erhart, Adolf
Indoevropskd jazyky ! srovndva.ci
fonologie a morfologie / Adolf Erhart, Praha, 1982.
260 s.
809.1 -55
9104
809-1 -4
Pol. P.
Koffnek, J. M-.
Studie z oblasti onomatopoje.
k otazce indoevropskeho ablautu.
1934296 p.
(Prace z vedeckych ustavu, 36.)
Pfispevek
Praha
809-1 -4
Pol. P.
Kuryłowićz, j[erzy]
L ’accentuation des langues indo-europeennes. Kraków 1952.
526 p.
(Prace komisji językowej PAU, 37.)
809.1 -4
Kuryłowićz,
Pol. P.
Jerzy
L*accentuation des langues indo-europ£ennes.
Wrocław 1958.
455 P*
(Prace językoznawcze, !?•)
809.1 -4
Pol.
Kuryłowicz,
Jerzy
L’apophonie en indo-europeen.
1956.
430
p.
(Prace językoznawcze, 9.)
Wrocław
P.
809.1 -4
Otrębski, Jan
Indogermanische Forschungen.
1939.
290 p.
Pol. p.
Wilno
(Rozprawy i materjały wydziału I TPN w
Wilnie, 10j3»)
809-1 -4
Pol. p.
Zabrocki, Ludwik
Usilnienie i lenieją w językach indoeuropejskich i w ugrofińskim. Poznań 1951.
299
P.
(Prace komisji filologicznej PTPN,
809-45 -4
13 1 3•)
809.1 -4
808.5 -4
:
:
809.1 -56
808.5 -56
Pol.
-
1511
Janko, Josef
ve
Jazykova melodie a jejf vysky a hloubky
służbach skladby a vyznamoslovi. Praha
1948.
164 p., ill. (Sbirka pojednani a
rozprav filos. fak. univ. Karlovy, 24.)
II
5
Kielioppi
809.1 -54
Pol. P.
Otrębski, Jan
Z badań nad infiksem nosowym z językach
indoeuropejakich. Kraków 1929.
68 p.
(Prace komisji językowej PAU, 15*)
809-1 -55
Pol. p.
dop, Bojan
Die indogermanische Deklination im Lichte der indouralischen vergleichenden Grammatik. Ljubljana 1975*
133 P»
(Dela.
Slovenska akad. znan. In umetn,
Razred za filol. In liter. vede.
31.)
Pol.
809.1 -55
-
Erhart, Adolf
Indoevropskd jazyky ; Brovndvacf
fonologie a morfologie / Adolf Erhart,
Praha, 1982,
260 s.
809.1 -4
9104
809-1 -55
Pol. P.
Erhart, Adolf
Studien zur indoeuropaischen Morphologie.
Brno
1970.
183
p.
(Spisy univ. J.E. Purkyne v
fakulta, 148.)
Brnę.
Filos.
809-1 -55
Pol. P.
Sgall, Petr
Vyvoj flexe v indoevropskych jazycfch,
zejmena v Sestine a v anglictinS. Praha
1958.
152 p.
(Rozprąyy CSAV.
Rada SV, 68:5.)
002.0 -55
808.5 -55
Pol. P.
809.1 -56
gurzoyg, Helena
Der Helativsatz in den indoeuropaischen
Sprachen / Helena Kurzovd.
Praha, 1981.
117 s.
(Rozprayy SSAV,
2).
ł 91
!
ftada
vSd
809.1 -56
KyfSala,
Pol. P.
J[osef]
Badani v oboru skladby jazykuy indoevropskych.
1. Praha 1894*
271 p.
(Rozprayy Cesk£ akad. pro vedy, slovesnost a umenf.
Tffda 111, 3*1.)
809-1 -56
808.5 -56
:
:
809-1 -4
808.5 -4
Pol.
-
Janko, Josef
Jazykova melodie a jeji vysky a hloubky
ve służbach skladby a vyznamoslovf.
Praha
1948.
164
p.)
ill.
rozprav filos. fak.
(Sbirka pojednani a
univ. Karlovy, 24.)
Ml
IJll
809.11/.15
Pol. P
Erhart, Adolf
Struktura
jazyku / Adolf
Erhart. Brno, 1960.
254 s.
(Spisy univ. J. E. Purkyn£ v Brn§. Filoz.
fakulta ; 221).
Pol. P.
809.11/.15
Studia Indo-iranica / red,: Leszek
Bednarczuk, Andrzej Czapkiewicz,
Wrocław, 1985.
169 s, : ill.
(Prace komisji jązykoznawstwa, ISSN
0079-5510
ISBN
»
52).
85-04-00617-0
082.2 Pobożniak
809.12 SANSKRITIN KIBLI
809*12 -J
Pol. P.
Willman-Grabowska, Helena
Lee composes nominaux dans le śatapathabrahmana. !• Index...
Kraków
1927.
134*P.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
IóTJ
809-12 -3
Pol. P.
Wiliman-Grabowska, Helena
Les composós nominaux dans le Śatapatha2,
Kraków 1928.
266 p.
brahmaija.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU, 12.)
Pol.
Bhagavad-glti,
-
11
302
taką jaką jest / A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yaduz
The Bhaktivedanta Book Trust, 1981.
1037
il.
s
ISBN 0^89213-040-7
:
;
.
:
294
809.12 -8
809.12 -91 .03=84
891.2
809-12 -4
Pol. kot. 13
Kuryłowićz
Jerzy
Les racines set et la loi rythmiąue
Kraków 194824 p. (Odbitka*
,
i/l.
Rocznik orientalistyczny, 15.)
809*12 -4
Rysiewicz,
Pol. P.
Zygmunt
Un archaisme de I’ac entuation1 ’accentuation vódique.
Kraków 1948*
98 p.
(Prace komisji orientalistycznej PAU, 37»)
Pol.
-
11
502
Bhagavad-gita
taką jaką jest / A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yaduz
The Bhaktivedanta Book Trust, 1981.
1057
s.
il.
ISBN 0t89215-040-7
;
;
:
294
809.12 -8
809.12 -31 .03=84
891.2
809.12
-8
Pol. P.
Gawroński, Andrzej
Notes on the Saundarananda» critical
and explanatory. 2. Kraków 1922. 38 p.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
67)
809-12
-8
Pol.
P,
Regamey, K.
Three chapters from the Samadhiraja112 p.
sutra. Warszawa 1958(Rozprawy komisji orientalistycznej TNW,
1-)
891.2
809.13 PRAKRIT.
KĘSKI-IN-
TIALAISET KIELET
809.15 -08
Leśny,
Pol. P.
V[incenc]
stupeft nafeSf
a urfienf Bhasoyy
Praha 1917*
48 P*
Cesk£ akad. pro vedy, slovesnost a umenf. Tffda 5* 46.)
v dramatach
doby,
809.149.9 MUSTALAISKIELI
(1/9)
Mustalais
kieli eri maissa
809.149*9 (457)
Lipa,
Pol. P.
Jiff
Cikanstina v jazykovćm prostfedf slovenskem a ceskdm. K otazkam starych a
novejsfch slozek v jejf gramatice a lexiku.
Praha 1965*
63 p.
(Rozprąyy CSAV. Rada SV, 755i1.)
Pol.
FicowaŁl,
-
10 312
Jeray
Cyganie na polskich drogach / Jerzy
Ficowski.
3. wyd. Kraków, 1986.
426
ISBN
s.
85-08-01150-0
950.9 (=914.99 s 438)
39 (=914.99)
809.149.9 (^32)
809.149.9 (458) -5
Pol. P.
Rozwadowski. Jan M.
WSrterbuch des Zigeunerdialekts von
Zakopane. Mit Einleitung, Erganzungen
und Anmerkungen von Edward Klich.
Kra-
ków 1956,
91
P.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU f
21.)
Matóriaux pour servir h. l’ótude de la
langue des tsiganes polonais* 2.)
=
809-149-9 (438) -5
Poboźniak, Tadeusz
Grammar of the Lovari dialect,
1964.
78
p.
Pol. P.
Kraków
(Prace komisji orientalistycznej PAN, 3.)
809.149*9 (458)
-8
Pol. P.
Kopernicki. Izydor
Textes tsiganes, contes et poósies.
Avec traduction franąaise.
1-2. Kra-
ków 1925-30.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
7, 7a.)
Matóriaux pour servir a 1 etude de
la langue des tsiganes polonais, 1.)
»
809.155
PERSIAN KIELI
809.155 -3
Pol. P.
Shaki, Mansour
A study on nominał compounds in NeoPersian. Praha 1964,
115 p.
(Rozprąyy CSAV. Śada SV, 74i8.)
809-156
OSSEETIN KIBLI
809.156
Pol* kot, 14
Freiman, Aleksander
Ossetica. Lwów 1926 8
7p, (Odbitka:
Rocznik orjentalistyczny, 3» 1925»)
Pol.
809.153
Bedka, Jifi
Uvdd do pastskćho jazyka / Jifl
BeSka,
Praha, 197916? s.
(Malś uSebnice novdho orientu)
-
9054
909-198.1
ARMENIAN KIELI
809.198.1 -4
Pol,
P,
Fisowioz» Andrzej
Le d£veloppement du consonantisme
armenien. Wrocław 1976 a
114 P?
(Prace komisji językoznawstwa, 43*)
809.198.3
albanian kieli
809.198.5 -08
Pol. P.
Cimochowski, Wacław
Le dialecte de Dushmani. Description de
l’un des parlers de l’Albanie du nord. Poznań 1951*
235 p.
(Prace komisji filologicznej PTPN, 14:1.)
Pol. P.
Zbornik u 6ast Petru Ssoku o stotoj
obljetnici rodenja s 1881-1981 / gl.
Zagreb, 1985.
uredn.: Mirko Deanovid,
s.
555
(8.1 1 JAZU. Rozred za filolog!ju j 59).
e a
(082)
(082)
808.1
808.61 (082)
909.198.3 (082)
804/806
082.1 Skok
809.198.7 HEETIN KIBLI
809.198.7
Pol. P.
Korosec, Viktor
Hethitica. Prispevek k razvoju hetitskega prava. Ljubljana 1958*
53 P*
(Razprave. SAZU. Razred za zgodovinske
in dru2bene vede.
4*7*)
34 (=919-87)
609.196.7
Pol. P.
Maciej
Kultobjekte in der hethitischen Religion (nach keilschriftlichen (Juellen).
Warszawa 1978.
148 p.
(Dissertationea univ» Varaoviensis, 161.)
Popko,
299
809.2 -4
Kuryłowio
Pol. .P.
z
>
Jerzy
L'Apophonie en sćmitiąue / Jerzy
225
Kuryłowicz,
Wrocław* 19&1.
24).
(Prace jązykoznawcze
*
3
«
Pol. P.
809.2 -5
Kuryłowicz*
Jerzy
Studies in semitic grammar and metrios /
207
Jerzy Kuryłowicz.
Wrocław* 1972.
s.
(Prace językoznawcze ( 67).
809.2 -6
809*21
-8
Pol. P.
F Hammurabil
Zakony Chammurapiho.
opatf. Josef Klima.
Pfel. a vykladem
Praha 1954*
215 P*»
ill.
(Studie a prameny sekce jazyka a literatury CSAV,
2.)
935
809-21
Pol.
P.
Nougayrol,
Jean
Le babylonien, langue Internationale
de
l’antiquite.
(Razprayę.
SAZU,
in druzbene vede.
Ljubljana 1975*
38 p,
Razred za zgodovinske
9*l*)
809.
:
808.4
Pol.
-
10
291
Brzezina, Maria
Polszczyzna Żydów / Maria Brzezina,
Warszawa, 1986,
616 s. : ill.
ISBN 83-01-06611-3
808.4 -08
809.27
s
809.28 -3
Brzuskl
,
Pol. P.
Witold Kazimierz
Zapożyczenia arabskie w dawnym i współczesnym Jązyku amharskim / Witold Kazimierz Brzuski.
100 s.
Warszawa, 1905*
CBisaertationes univ. Varsoviensis,
ISSN 0509-7177 i 182).
809-2?
;
809*435 -3
Stachowski,
Pol. P.
Stanisław
Studien iiber die arabischen Lehnworter
1im Osmanisch-Turkischen.
Wrocław
1975-
(Prace komisji orientalistycznej PAN,
15,
809.27
;
809-455 -5
Pol. P.
Staohowskl, Stanisław
Studien iiber die arabischen Lehnwerter im Osmanisch-Ttirkischen.
2.
K-M. Wrocław 1977.
(Prace komisji orientalistycznej, 15.)
80 -52 =945-5 -521-2
Pol. P.
809-27 (611)
Tar.asković
t
Parko
jezlk u sayremenom Tunisu s
(plglosij a i t)ilingvizam) / Parko
331 s.
Tanasovid. Beograd, 1982.
s ill.
Ałapski
(
Monografi.je
|
52).
809.27 -5
Pol. P.
Czapklewicz, Andrzej
Arabie idioms / Andrzej Czapkiewicz.
71 s.
1983.
(Zeszyty naukowe uniw, jagiellońskiego
Prace językoznawcze \ 75).
I śl s*
Kraków,
Pol. P.
Parzymles,
Anna
Antroponimia algierska : Współczesne
nazwiska algierskie pochodzenia tureckiego
Anthuoponymie algeridnne : Noms
de familie modernes d*origine turque /
Anna Parzymies,
Warszawa, 1965126 s,
(Prace orientalistyczne, ISSN 0079-4795
=
TT
05-01-05454-5
809.27 -51
809-45
ISBN
:
809.27 -5
Czapkiewicz,
Pol. P.
Andrzej
The verb in modern Arabie dialects as
an exponent of the development processes
occurring in them. Wrocław 1975*
250 p.
(Prace komisji orientalistycznej PAN, 11.)
809.27
-8
Pol. P.
Czapkiewicz, Andrzej
Sprachproben aus Madaba. Kraków 1960.
63 p.
(Prace monograficzne. PAN
Oddział w Krakowie. Komisja orientalistyczna. 2.)
-
Pol. P.
Kowalska,
Maria
Ukraina w połowie XVII wieku w relacji
arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo : wstąp, przekład, komentarz / Maria Kowalska,
Warszawa, 1966.
116 s.
111.
(Prace orientaliatyczne, ISSN 0079:
4785
ISBN
55).
»
83-01-05486-7
16"
§09.27 -6
947.5
••
809.2?
-8
Pol. P.
Joachim W.
Der Diwan des As-Samaul’al ibn Mija*
und die unter seinem Namen tiberlieferten
Gedichtfragmente übersetzt und erlautert. Kraków 1931.
85 P«
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
i
Hirschbergł
TT
-
892.7
-1
.05=84
809.2?
-S
Pol. P.
Kunstlinyer<
Dawid
Przekład i objaśnienie 53-ciej sury
Koranu. Krak<sw 192 i.
46 P«
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
eTJ
892.7 -5 .05-84
809.27
-8
I
914*38
Pol. P,
Lewicki, Tadeusz
Polska i kraje sęsiedne w świetle
"Księgi Rogera", geografa arabskiego
z XII w. al-Idrlsi’ego»
1» Uwagi ogólne, tekst arabski, tłumaczenie. Kraków
1945.
144 P.
(Prace komisji orientalistycznej PAU,
347]
809-27
-8
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Le traite iranien de
I’art militaire
wa-s-saga
al-harb
Adab
adu XIII 6 siecle.
Introduction et edition en fac-simile.
Warszawa 1969*
414 P«> ill.
(Prace orientalistyczne PAN, 21.)
892.7 -3
355 (53)
809.28
s
809.27 -3
Brzuski,
Pol. P.
Witold Kazimierz
Zapożyczenia arabskie w dawnym i współczesnym jązyku amharakim / Witold Kazimierz Brzuski.
100 s.
Warszawa, 1983*
(Bissertationes univ. Varsoviensis,
ISSN 0509-7177 i 182).
Pol. p.
809.27
-8
arabskie lo dziejów słowiańszczyzny / oprać. Anna Kmietowicz,
Franciszek Kmietowicz, Tadeusz LeWrocław, 1985.
wicki.
3 (247 s.),
(Prace komisji orientalistycznej,
ISSN 0079-5426 » 18).
ISBN 83-04-01112-5
Źródła
809.28 -4
Pol. P.
Wą.jnberg, I.
Researches in Tigrifla ąuadriliterals
of phonetic origin. Kraków 1937* 29 P*
(Prace komisji orientaiistycznej PAU,
287]
809•28 -5
Pol. P.
Mantel-Niećko, Joanna
Les verbes de type A/B-C en amhariąue.
Analyse sźmantiąue comparee. Warszawa
1969.
96 p.
(Prace orientalistyczne PAN, 20.)
809-5 -31
Pol. P.
Czapkiewicz, Andrzej
Ancient Egyptian and Coptic elements
in the toponomy of contemporary Egypt,
Kraków 1971.
97 P»
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 225,
=
Prace
językoznawcze, 20.)
80 -31 (62)
805
-
31
Pol. P.
Probierni starega Egipta.
Mednarodni
znanstveni simpozij, Ljubljana/Zagreb
118 p.
1978. Ljubljana 1978.
...
(Orlentaliatika. 2.)
932
809.32 -4
Pol, P.
Śmieszek* Antoni
Some hypotheses concerning the prehistory of the Coptic vowels» Kraków
1936.
65 p.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
2377“
809.32 (47)
Nagel, Peter
:
016
PB. Erikoisbibl.:
itam. kielet
Bibliographie zur russischen und sowjetischen Koptologie.
Halle (Saale)
(Arbeiten
p.
aus der Uni1978*
103
versitats- und Landesbibliothek SachsenAnhalt in Halle a.d. Saals, 23.)
Pol. P.
809.55 -5
Lewicki» Tadeusz
Studia nad Maghrebem i Sudanem
Warszawa,
Tadeusz Lewicki.
2 (99 s. s mapa).
(Prace orientalistyczne
96
*
/
1985*
26).
809.351 -55
Zaborski, Andrzej
The verb in Cushitic.
184
Pol. p.
Warszawa 1975•
p.
(Zeszyty naukowe uniw, jagiell., 397*
Prace językoznawcze, 48.)
=
809.4
809-41/.43
-2
Pol. P.
Władysław
Les pronoms dans les languages altaS80 p.
ques. Kraków 1936.
(Prace komis.ji orjentalistycznej PAU, 24.)
Kotwicz,
09.42/.44
Altailaiset kielet
Pol. P.
Godziński,
Stanisław
słowotwórstwo,
Jązyk średniomongolski
odmiana wyrazów, składnia / Stanisław
Godziński,
Warszawa ; Wydawnictwa Uniw.
Warszawskiego, 1985.
271 s.
(Dissertationes Univ, Varsoviensis, ISSN
:
0509-7177
809.42
i
258).
809-42
i
809-438.7 -3
Pol. P.
Kałużyński, Stanisław
Mongolische Elemente in der jakutischen
Sprache. Warszawa 1961.
169 p.
(Prace orientalistyczne PAN, 10.)
809*42
:
Kotwicz,
92 Kowalewski (438)
Pol. P.
Władysław
Józef Kowalewski, orientalista (18011878). Ze wstępem Mariana Lewickiego,
bibliografia opracowaną przez Marię Kotwiczównę oraz niewydaną korespondencję Kowalewskiego. Wrocław 1948*
207 P«
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego*
Seria A, 11.)
012 Kowalewski
809-420 -8
Pol. P.
Lewicki, Marian
La langue mongole des transcriptions
chinoises du XIV® si&cle. Le Houa-yi yi-yu
de 1389* Śdition critiąue... accompagnee
de la reproduction phototypiąue du texte.
1-2. Wrocław 1949-59*
(Prace Y/rocławskiego towarzystwa naukoweg.
Seria A, 29» 60.)
009.43
Kowalski,
Pol. P.
Tadeusz
Les turcs et la langue turąue de la
Bułgarie du nord-óst. Kraków 1953*
28 p.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
i67T“
809.43
i
808.1
Pol. P.
Zajączkowski Ananiasz
Związki językowe połowiecko-słowiańskie.
Wrocław 1949*
72 p.
,
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 34»)
809*45
i
808.4 -3
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Glosy tureckie w zabytkach staropolskich,
1. Katechizacja turecka Jana Herbiniusza.
75 P*
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 17-)
Wrocław 1948,
808.4
-8
Pol. P.
Parzymiea,
Anna
Antroponimia algierska
Współczesne
nazwiska algierskie pochodzenia tureckiego
Anthroponymie algeridnne : Noms
de familie modernes d'origine turąue /
Anna Parzymłes.
Warszawa, 1965.
126 s.
(Prace orientalistyczne, ISSN 0079-4733
;
=
03-01-03434-5
309.43
809.27 -31
ISBN
:
809*43 (082)
Księga
Pol. P.
dla uczczenia pamięci Tadeusza
Kowalskiego
(1889-1948).
Kowalski (1889Kraków 1953*
480 p., ill.
Memoriał Tadeusz
1948).
(Rocznik orientalistyczny,
!?•)
809 (082)
082,2 Kowalski
012 Kowalski
809.43 (082)
Pol. P.
Księga dla uczczenia pamięci Jana
Reychmana (1910-1975)Memoriał Jan Reychman (19101975). Warszawa 1976.
308 p,, ill.
(Rocznik orientalistyczny, 38*)
082.2 Reychman
012 Reychman
%
809-45
-3
Pol. P.
Zajączkowski Ananiasz
Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego.
Yocabulaire arabe,
kiptchak de l’ńpoque de l’Źtat Mamelouk,
Bulgat al-mustaq fi lugat at-Turk wa-1Qif|aq.
1-2. Warszawa 1958-54*
(Prace orientalistyczne PAN, 7? 1»)
809*43 -5
Pol. P.
Kowalski, Tadeusz
Zur semantischen Punktion des pluralsuffixes -lar, -lar in den Turksprachen.
.
Kraków
34
p.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU, 25.)
809.45
Pol. P.
-8
Zajączkowski
Ananiasz
La chronique des steppes kiptchak
Tevsrlh-1
,
de§t-i
gipdag du
XVII® si&cle.
180 p., ill,
Warszawa 1966.
(Prace orientalistyczne, 16.)
809.43
-8
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Le traite arabe Mukaddima
d*Abou-l-Lait
as-Samarkandl en version mamelouk-kiptchak.
Warszawa 1962,
108 p,, ill.
(Prace orientalistyczne PAN, 12.)
894-3
892.7 -3 .03=943
809.43
-8
Pol,
Zajączkowski, Ananiasz
Najstarsza wersja turecka
gusrav
u
Sirin
Warszawa 1958-61.
(Prace orientalistyczne PAN, 6, 8-9.)
Qutba.
1-3*
894.3
891.53
-1
-l
P.
.03=943
809.45
-8
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Sto sentencyj i apoftegmatów arabskich
Kalifa All’ego w parafrazie mameluckotureckiej.
Warszawa 1968.
80 p., ill.
(Prace orientalistyczne PAN, 19*)
892.7
094-3
-l .05=943
-1
809.45
-8
Zajączkowski.
Pol. P.
Ananiasz
Turecka wersja 55h-nsme z Egiptu
mamęłuckiego. Warszawa 1965.
406
P,»
ill.
(Prace orientalistyczne, 15.)
Pol. P.
809.452
Kaw.alsjŁŁy
Tadeusz
Karaimische Texte im Dialekt von TroTeksty karaimskie w narzeczu trocki
kiem : z wstępem i objaśnieniami w jązy
ku niemieckim, tudzież ze słownikiem
karaimsko-polsko-niemieckim / Tadeusz
Kraków, 1929.
Kowalski.
311 s.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU ;
11
=
80
-32 =84=30=945.2
Pol. P.
809.432 -55
zkoi^ski» Ananjasz
gufiksy imienne i czasownikowe w jązyku zachodniokaraimskim
Les suffixes
nominaux et ve.rbaux dans le langue des
Karalms occidentaux ; przyczynek do
morfologji jązyków tureckich / Ananjasz
Zajączkowski. Kraków, 1952.
195 s.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU *
Zając
=
15TT~
809-432.2 -5
Pol. P.
Zajączkowski, Włodzimierz
Język i folklor Tatarów z
ru-
muńskiej. Wrocław 1975(Prace komisji orientalistycznej PAN,
12.)
Dobrudży
12? P-
809-432.2 -8
398 (=943.22)
809.432.2
-8
Pol. P.
Saadet
Batir.
Eine Legende in dobrudschatatarischer Mundart. Kraków 1955*
48 p.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU, 20.)
Ćora
398 (=943.22)
809-452.2
-8
Pol. P.
Włodzimierz
Język i folklor Tatarów z Dobrudży rumuńskiej. Wrocław 1975127 P(Prace komisji orientalistycznej PAN, 12.)
Zajączkowski,
809.452.2 -5
398 (=943.22)
Pol.
P.
Ma.jda, Tadeusz
jązyka tureckiego w XVII wieku
rąkopis z 161 l
ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn.
M. 1529 / Tadeusz Majda, Warszawa
Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego, 1985*
281 s.
ill.
(Dissertationes Univ. Varsoviensis, ISSN
Rozwój
;
r.
:
;
0509-7177
809.455
ł
181).
809.435
Pol. P.
Zajączkowski, Ananjasz
1.
Studja nad językiem staroosmańskim.
Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego prze2. Wybrane rozdziakładu Kalili i Dimny.
ły z anatolijskotureckiego przekładu Koranu.
Kraków 1934-37•
(Prace komisji orjentalistycznej PAU, 1?»
27 77“
894-35
809.455
:
808.61 -3
Pol. lex.
Serbokroat.s
etya.
jpkal.jid» Abdulah
Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku.
3 izd. Sarajeyo
1975.
661
p.
80 -52 =B6l -321.2
Pol.
Skal.j I<s
.
lex.
serbokr.
Abdulah
:
etym.
Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku / Abdulah
Skaljid.
6. izd. Sarajevo : Svjetlost,
1989.
ISBN
661 s.
«
il.
86-01-01459-3
80 -52 =B6l -521.2
808.61 -5
809.433
:
809.435
:
808.61 -5
Pol. P.
Stachowski, Stanisław
Fonetyka zapożyczeń osmańsko-tureckich
języku
w
serbsko-chorwackim.
Wrocław
1973.
240 p.
(Monografie slawistyczne, 25.)
809*455
s
808.61 -3
Pol. P.
Stachowski, Stanisław
Studia nad chronologią turcyzmów w języku serbsko-chorwackim. Kraków 1967*
81 p.
(Zeszyty naukowe uniw,
Prace językoznawcze,
=
jagiell., 145*
18«)
809.435
s
808.6? -3
Pol.
P,
Stachowski, Stanisław
Studia nad chronologią turcyzmów w języku bułgarskim. Krakdw 1971.
108 p a
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 253*
Prace językoznawcze, 35-.)
=
809-455 -5
s
809.2?
Pol. P.
Stachowski, Stanisław
Studien iiber die arabischen Lehnworter
im Osmanisch-Ttirkischen.
1Wrocław
1973-
(Prace komisji orientalistycznej PAN,
15,
809.435 -3
;
809.2?
Pol. P.
Stachowskl, Stttalaitaw
Studien über die arabischen Lehnwerter im Osmanisch-Tiirkischen.
2.
K-M.
Wrocław 1977.
(Prace komisji orientalistycznej, 15.)
80
-52 =94-5.5 -521.2
809-455 -6
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Poezje stroficzne Aśsq-Pa§a.
(Materiały do studiów nad wersyfikacją turecką.)
Warszawa 1967*
87 p., iii.
(Prace orientalistyczne PAN, 18.)
894-55
894-55 -1
809*435
-8
Pol. P.
Kowalski Tadeusz
Zagadki ludowe tureckie.
,
turąues.)
(Śnigmes
Kraków 1919* ?6 p.
(Prace komisji orjentalistycznej AU, 1.)
populaires
398 (=943*5)
809-435 -8
894-35 -5
Poi.
-
4290
Wybór tekstów tureckich.
Opowiadania Ghodży
Nasreddina.
Opracował i opatrzył komentarzem
Warszawa 1951językowym Władysław Zimnicki.
52 p.
IB
'
809-435
-8
Pol. P.
Zajączkowski, Ananiasz
Poemat irarfski susrev-u-Sirln w wersji
ormańsko-tureckiej seyjjl. Warszawa 1963.
626
p., ill.
(Prace orientalistyczne PAN,
13.)
894.35 -1
891.53
-1
.03=943.5
809.455
-8
Zajączkowski,
Pol. P.
Ananiasz
Poemat irański Husrev-u-glrln w
wersji osmańsko-tureckiej
Warszawa 1965.
626 p., ill.
(Prace orientalistyczne,,l4.)
809*436
-6
Pol. P.
Kowalski, Tadeusz
Sir Aurel Stein’s Sprachaufzeichnungen
im Ainallu-Dialekt aus Siidpersien,
70 p., ill.
1937*
Kraków
(Prace komisji orientalistycznej PAU,
29.)
809-436
-8
Szapazał
,
Pol. P.
H. Seraja
Próby literatury ludowej Turków z Azerbejdżanu perskiego. Kraków 1935*
100 p.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU, 18.)
398 (=943.6)
809.436.5
:
809.1
Pol. P.
Danka, Ignacy Ryszard
Stanowisko języków anatoli j skich w
rodzinie indoeuropejskiej i ich
wzajemne związki / Ignacy Ryszard
Danka. Bódź, 1985.
252 s.
(Acta univ, Lodziensls, Folia linguistica, ISSN 0208-6077 ł 4).
809-436.5 -5
Pol. P.
Zajączkowski, Włodzimierz
Język i folklor Gagauzdw z Bułgarii.
Kraków 1966,
156 p,
(Prace komisji orientalistycznej PAS, s*)
809-456.5
-8
398 (=945-65)
809.436.5
-8
Pol. P.
Zajączkowski, Włodzimierz
Język i folklor Gagauzów z Bułgarii.
Kraków 1966,
156 p,
(Prace komisji orientalistycznej PAS, s*)
809-456.5 -5
598 (=945.65)
809*438.7 -3
Kałużyński,
s
809*42
Pol. p.
Stanisław
Mongolische Elemente in der jakutischen
Sprache.
Warszawa 1961.
169 p.
(Prace orientalistyczne PAN, 10.)
809-45
Suomalais-ugrilaiset kielet
809-45
Pol. kot. 10
Ernits, Villem
Polska a Ugrofinnowie i ruchy ugrofińskie. Warszawa 1938,
93 p.
930.8 (=945)
930.8 (438 j =945)
Pol.
809.45
Hajda,
Pdter
-
5120
Narody i języki uralskie. Przeł. Jolanta
379 P»»
Jastrzębska-Helder. Warszawa 1971.
111
.
39 (=945)
\
SI. Ref.
Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917uralistiikan tutkimuksen bibliogra1997
:
Bibliography on Uralic studies.
Linguistics / toim. Mai
Kielitiede
5
Helsinki
ja Lansimaki et al.
SKS, 1991*
s.
(Suomalaisen
Kirjallisuuden
25, 728
Seuran toimituksia, ISSN 0555-1768 5 494.)
ISBN 951-717-665-1
fia
=
:
=
:
0!6
:
809.45
809*45
:
809.1
Pol. P.
ffop, Bojan
Indouralica,
1
Ljubljana 1974
(Dela. Slovenska Akademija znan. In
umetn, Razred za filoloske in literarne
vede, 50:1
809*45
s
92
Dobrovsky
(437)
Pol.
-
4515
Bu.jnak, Pavel
Dobrovskeho miesto v ugrofinskej lingvistike.
(Bratislava
3-4 P* 601-664.)
5/19291
\
809-45
J
92 Dobrovsky (457)
Pol. P.
Prazak Richard
Josef Dobrovsky ais Hungarist und FinnoUgrist. Brno 196?*
18? P*
(Spisy univ. J.E. Purkyne v Brnę. Pilos,
fakulta, 122.)
,
809-45 (082.1)
Pol. P.
Uniwersytet
Seria filologia ugrofińska.
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydział
filologiczny.
1
Poznań
19&9
Erit,
894-5 (062.1)
809.45 -4
Pol. p.
Zabrocki, Ludwik
Usilnienie i lenieją w językach indoeuropejskich i w ugrofińskim.
Poznań 1951»
299
P.
(Prace komisji filologicznej
PTPN, 13:3.)
809.1 -4
809.451.1
Pol. kot.
Pokos, David
K prąci Zsigmonda Simonyiho Die ungarische Spracheo Bratislava 1937*
7 P*
(Otisk z Bratislavy, 11* 1937.)
11
Pol. kot.
48
Hadroyig. Laslo
Masarski element! u srpskohrvatskom
Novi Sad
jeziku / Laslo HadroviS.
Vo,jvodanska Akademija TJaaka i dmetnosti,
(Akademske besede ; 13)
1986, Ą
;
6
808.63
;
s.
809.431.1
012 Hadrovis
809.451.1 -6
Pol. P.
Rakos,
Petr
Rhythm and metre in Hungarian verse.
1966.
Praha
102 s.
(Acta univ. Carolinae. Philologica monograpkla,
11.)
Pol.Kot.
Sima.F.
-
Szabo.
51
J.
Zo
Frant. Sima
Jozef
Szabo. Bratislava
Slovensk£ ućenći spo28 s.
(Linguistica Sioloćnost, 1940.
vaca; 4.)
vensko-madarsk£ch
/
:
808.54
;
809.451.1
-
Pol. P.
809.454-1(082.1)
Zeszyty naukowe wydziału humanis-
tycznego
studia Scandinayica /
Uniwersytet Gdański.
:
6-
Gdańsk,
1984-
805.95/.98 (082.1)
859.5/.8 (082.1)
(082.1)
930.8 (48)(082,1)
809.454.1 -5
Pol.
Kudzinowski, Czesław
Gramatyka języka fińskiego.
1976.
190 p.
-
7414
Poznań
Pol.
-
9505
809.454.1 -5
KuAzinowski. Czesław
Gramatyka jązyka fińskiego / Czesław
2. wyd. Poznań, 1985.
182 s.
Kudzinowski.
809-455 -4
Pol. P.
Bańczerowski, Jerzy
Konsonantenalternation im Ostlappischen
unter dem Aspekt der Yerstarkung-Lenierung.
Yersuch eir.er strukturell-phonetischen AnaPoznań 1969.
lyse.
375 P*
(Seria filologia ugrofińska UAM, 1.)
809.4-65.1 -07
Pol. kot.
2?
Cernf, V£clav A.
Zdklady gruzinStiny,
102 p.
Praha 1975.
(Mald udebnice Novdho Orientu.)
309.471
Paleoaasialaiset kielet
Vid.es
Sanakirjat
80 -32 =947-1
809-5
Muut aasialaiset kielet
809.51 -5
Pol. P.
Kiinstler, Mieczysław Jerzy
Les formations adverbiales & quasisuffixe en chinols archałąue et dans
la langue de l'dpoque Han.
Warszawa
128 p.
1967.
(Prace orientalistyczne 17.)
,
809*51 -4
Pol. P.
& gyarny,
Oldfich
fitudes expćrimentales des articulations
chinoises.
Praha 1955*
75 P»> ill.
(Rozprąyy CSAV. Rada SV, 65?5.)
Ohnesorg, Kareł
Pol. P.
809.51 -8
Jabłoński, Witold
Les "Siao-ha(i-eu)l-yu" de Pńkin.
Un essai sur la pońsie populaire en
Kraków 1935*
193 p.
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
Chine,
19TT~
598 (-951)
Pol. P.
Ma.jeyicz, Alfred P.
The Grammatical category of aspect in
Japanese and Polich in a comparative
perspective
a typological approach /
Alfred F, Majewicz.
Poznań ; Wydawnictwo
naukowe UAM, 1985*
241 s.
(Seria językoznawstwo, ISSN 0259-761? $ 2).
:
808.4 -51
:
809.56 -51
Pol. P.
Ma.j ewicz
Alfred P,
,
A Contrastive analysis of Polish and
Japanese phonemie and phonetic systems
with special reference to the teaching of
Japanese in Poland / Alfred P. Majewicz,
Poznań : Wydawnictwo naukowe UAM, 1986,
111.
189 s.
(Seria językoznawstwo, ISSN 0239-7617 i 3)
;
898.4 -4
:
80936 -4
i
809.57 -4
Pol. P.
Skalickoya,
Alena
Praha
The Korean consonants.
ill»
P«
93
(Rozprąyy CSAY. Rada SV, 70:5.)
»
1960*
009*6
Afrikkalaiset kielet
809.6
Ohly, Rajmund
Języki Afryki.
Pol.
Warszawa 1974*
203
-
P»
5578
809.6 -4
Pol. P.
Stopa, Roman
Clicks, their form, function and
their transformation or How our ancestors were gesticulating, clicking and
crying.
Kraków 1979*
174 p., ill.
(Zeszyty naukowe uniw. Jagiellońskiego, 561.
Prace językoznawcze, 68.)
=
80 -4
809.61
-8
Stopa. Roman
Teksty hotentockie
Kraków 1956.
46 p.
Pol. P.
(Hai-//omn
i
Nama).
(Prace komisji orjentalistycznej PAU,
26.)
809-62
Pol. P.
Stopa, Roman
Structure of Bushman and its traces in
216 p,
Indo-European. Wrocław 1972.
(Prace komis.ji orientalistycznej PAN, 10.)
809.65
Pol. P.
Ohly, Rajmund
Aplikatywny model języka suahili.
1971.
6?
Warszawa
p.
(Pissertationes univ. Varsoviensis,
51 •)
Pol.
809.66 -25
Pilszczikowa,
P.
Nina
The changing form (grade 2) of the verh in
Hansa.
Warszawa 1969*
107 P*
(Pissertationes
univ,
Varsoviensis,
58•)
809.67 -55
Pol. P.
Jerzy
Deklinacja i użycie przypadków w triodzie Chłudowa.
Studium nad rozwojem analityzmu w języku bułgarskim.
Wrocław 1964.
209 P(Prace komisji słowianoznawstwa PAN, 5«)
Rusek,
809-7/.8
Pol. P.
Milewski, Tadeusz
Etudes typologiąues sur les langues
Typological
indigfen.es de I’Ameriąue.
studies on the American Indian languages.
Kraków 1967*
154 P*
(Prace komisji orientalistycznej PAN, 7*)
82 KIRJALLISUUDENTUTKIMUS
82
Pol.
-
980?
Bachtln» Michał
Bachtin : Dialog
literatura
Jązyk
/ red.: Eugeniusz Czaplejewicz, Edward
Kasperski.
600 s, :
Warszawa, 1985*
portr,
008
ISBN 85-01-04461-6
mOl2 sachtin
016 Bachtin
-
-
1
80
,92 Bachtin (47) s
1
82
Pol.
-
5777
Bako§, Mikulas
Literarna historia a historicka poetika,
Prfspevky k metodologii literarnej vedy.
Bratislava 1973*
256 p.
Pol.
-
11 410
Balbns. Stanisław
Intertekstualnośó a proces historycznolite
racki / Stanisław Balbns.
Kraków : Nakład
Uniw. Jagiell., 1990.
175 s. (Rozprawy
habitalicyjne, ISSN 02J9-782X ; 191.)
ISBN 85-255-0579-7
82
884
A/Z
Pol. P.
82
Bałutowa, Bronisława
Spatial compler.
A study of spatial
problems in flction illustrated with
examples from representatiye worka of
English short fiction 1900-1925. Warszawa 1979*
145 p.
(Dissertattones univ. Yarsoviensis,
15271
820 -52
820 "1900/1925"
Pol,
82
-
6930
BartoS, Fr[antisek] &Bf ly, Fr[antiSek]
& Cech,
Leander
Mała slovesnost, kterou za knihu ucebnou a sftacx pro vys§f tffdy śkol stfednfch sestavili,.. 9 vyd. Brno 1905»
445
p.
885 -1 (082)
808.5 -6
Pol. P.
Borkowska. Grażyna
Dialog powieściowy i jego konteksty : na
podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej /
Grażyna Borkowska,
Wrocław s Ossolineum,
1988. 171 a.
11.
(Z dziejów form artystycznych w literaturze
polskiej, ISSN 0084-4411 ; 72).
ISBN 85-04-02577-9
:
82
92 Orzeszkowa (450)
834 Orzeszkowa
:
884
Pol. kot.
82
Borowy,
55
Wacław
0 wpływach i zależnościach w literaturze / Wacław Bororwy.
Kraków, 1921,
(Z historji i literatury }
75 s.
[7])-
82
Pol.
Brodziński, Kazimierz
Pisma estetyczno-krytyczne.
-
4529
Opracował i
wstępem poprzedził Zbigniew Jerzy Nowak,
i-2.
Wrocław 1964*
(Kazimierz Brodziński,
Dzieła.)
884 (081)
82/85
li
Pol.
P.
Brzozowski. Jacek
dzieje toposu do
Jacek Brzozowski.
Wrocław ; Ossolineum, 1986.
272 s.
(Rozprawy Literackie, ISSN 0208-4007 ,53)»
Muzy w poezji polskiej s
przełomu romantycznego /
ISBN
82
87
884
85-04-02226-5
Pol.
Brzozowski,
P.
Stanisław
Eseje i studia o literaturze / Stanisław
Brzozowski ; wybór, wstąp i opr. Henryk
Wrocław
Markiewicz.
Ossolineum, 1990.
1, 2 (92, 1224 s.).
:
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 02084104 ; 258).
ISBN 85-04-02578-7
82
.0
:
82
884
"18"
92 Brzozowski (438)
82
Pol. P.
Budzyk, Kazimierz
poetyka
teoria liteStylistyka
ratury / Kazimierz Budzyk } w oprać.
Hanny Budzykowej, Janusza Sławińskiego.
Wrocław, 1966.
222 s,
artystycznych
w lite(Z dziejów form
raturze polskiej ) s)*
-
-
884
808.4 -06
Pol.
82
Burlśnek,
Z
Buridnek.
-
9552
FrantiSek
atudif / PrantiSek
Praha, 19Q5»
217 s.
885 "19"
82
Pol. K.
7
Bystroń, Jan Stanisław
2 wyd. Wrocław
Komizm.
ill.
f
1960.
457
-
21
P«
5
82
884 (081)
Pol.
506
-
Chmielowski, Piotr
Oprać. Henryk
Pisma krytycznoliterackie.
Markiewicz.
1-2. Warszawa 1961.
92 Chmielowski (438)
012 Chmielowski
1 111
:
884
,0
Pol.
Chrząs towska,
10
Bożena
P-oetyka stosowana
Seweryna Wysłouch.
/
WSiP, 1987.
623 s.
ISBN 83-02-02723-5
82
-
Bożena Chrz^stowska,
Wyd. 2.
111.
;
Warszawa
962
82
Pol.
-
5452
gj tanka z dejin ceskć a slovenske estetiky
XIX stoletf, Vybral a uvadi
Yladimfr Dostał.
Praha 1972.
215 p.
885 .0
885.4 .0
82
Czaple.jewicz.
Pol. P.
Eugeniusz
Wstąp do poetyki pragmatycznej.
Warszawa 1977.
197 p.
(Dlssertationes univ. Yarsoy., 114.)
.?oi.
Dąbrowski,
?.
Stanisław
człowiek i doktryna:
Konstanty Troczyński
zbiór rozpraw / Stanisław Dąbrowski.
Wroc242 s.: il.
Ossolineum, 1988.
sław
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007 ; 55).
ISBN 83-04-02461-6
:
:
82
82
.0
:
92 Troczyński (438)
82
Pol.
-
7895
Pmitruk, Krzysztof
Literatura
-
społeczeństwo
-
przestrzeń:
przemiany układu kultury literackiej /
Krzysztof Dmitruk.
s.
Wrocław, 1980.
290
82
Pol.
-
Surisin, Dionyz
Teoria literarnej komparatistiky.
Bratislava 1975*
400 p.
6235
Pol.
Dziemidok,
10 551
-
Bohdan
0 komizmie / Bohdan Dziemido
Warszawa
Książka i wiedza, 1967.
205 s.
ill.
:
82
Pol.
-
11
574
Fabuła utworu literackiego / red. Danuta
Toruń
Uniw. Mikołaja KoperMurawska.
•
nika,
ISBN
207 s.
85-251-0074-8
884 -5
82
1987*
Pol. P.
Filozofij a i svijet 2ivota ; moderna versus
postmoderna / urednik Abdulah Sarsević.
s.
Sarajevo
ANU BiH, 1991*
(Posebna izdanja ; knjiga C., Odjeljenje
drustvenih nauka ; 30)«
;
1
82
82
Pol. P.
Gaertner, Henryk
0 zadaniach stylistyki.
30
p.
Kraków 1922.
(Prace komisji językowej PAU,
808.4 -06
10.)
Pol. P.
82
Gellinek, Christian
Essays zur Literaturkritik
des europaischen Mittelalters
Sonderprohlems
Eerrschaft im Hochmittelalter / Christian
Gellinek.
Poznań, 1980.
174 s.
:
(Seria filologia germańska
$
22).
82
Pol. P.
Głowala, Wojciech
Sentymentalizm i pedanteria.
0 systemie estetycznym Karola Irzykowskiego.
Wrocław 1972.
532 p.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego. Seria
A: 152.)
Pol.
82
-
988
Głowiński, Michał & Okopień-Sławińska, Aleksandra & Sławiński, Janusz
Warszawa 1962.
Zarys teorii literatury.
507
p.
82
Górski
Pol.
-
6105
Konrad
Tekstologia i edytorstwo dzieł
literackich. Warszawa 1975*
503 P«
,
82
Pol.
884
-
1035
Grabowski, Tadeusz
Wstęp do nauki literatury ze szczególnem
uwzględnieniem literatury polskiej. Lwów
1927.
158 p. (Monografje i podręczniki,
2.)
\
82
Pol.
Gramsci
,
-
5842
Antonio
llmenie a naród.
Bratislava 1974*
Prel.
P*
PrantiSek HruSka.
159
850
Pol. P.
82
Handke, Ryszard
Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy / Ryszard Handke. Wrocław,
19ZP-C 199 s.
v Rozprawy literackie, ISSN 0208-400? ł
55).
ISBN
85-04-00890-4
82
Hrabdk, Josef
Poetika,
2 vyd.
P.
Pol.
Praha 1977.
-
7186
561
Pol.
-
10
845
Hrabśk, Josef
ReS plsemnictvl
Josef Hrabśk.
26l s.
82
umSnf vnfmat umSnf /
Praha
Horizont, 1986.
:
:
82
Pol.
Hrabak, Josef
tfvod do studia literatury.
151
P.
-
6567
Praha 1977*
82
Pol.
-
5572
Hrabak, Josef & Tencfk, Frantisek
tfvod do studia literatury. Praha 1970.
159
p.
82
Pol.
-
1262
Ingarden, Roman
.
0 poznawaniu dzieła literackiego.
1937.
274 p.
Lwów
82
Poi,
-
6595
Ingarden, Roman
0 poznawaniu dzieła literackiego, Z
języka niemieckiego przeł, Danuta Gierulanka. Warszawa 1976.
460 p. (Roman
Ingarden, Dzieła filozoficzne.)
82
Pol.
-
3102
Ingarden, Roman
Wykłady i dyskusje z estetyki / Roman
Ingarden ; wybór i oprać.s Anita SzczeWarszawa, 1981.
pańska.
450 s.
(Dzieła filozoficzne)
7
82
Pol.
Irzykowski, Karol
-
6323
Beniamiiaek. Kraków
Walka o treść.
Irzykowski, Pis(Karol
p.
606
1976.
ma. )
884 (081)
82
Pol.
Janas
0
-
7853
Halina
współczesnej komparatystyce literackiej
Halina Janaszek-Ivaniókov£.
1980.
253
s.
82/89
Warszawa,
/
Pol.
-
11
509
Janaszek-Ivani£kovś. Halina
0 współczesnej komparatystyce literackiej /
Halina Janaszek-Ivani2kovś.
Wyd. 2. posz.
1 uzup.
Warszawa
PWN, 1989*
551 s.
ISBN 85-01-08972-5
:
82
82/88
82
Pol.
-
5350
Janion, Maria
Romantyzm, rewolucja, marksizm.
449 P.* Ul.
Gdańsk 1972.
Pol.
-
li
779
J ankoyjg. Milan
Nesamozfejmost smyslu
Praha
S
219 s.
ISBN 80-202-0526-5
:
82
92
(437)
92
885 HaSek
92 Hrabal (437)
885 Hrabal
82
.0
:
885
Jankovis.
spisovatel, 1991*
(457)
:
Hagek
/ Milan
82
Pol.
Jasińska, Maria
Zagadnienia biografii literackiej.
1971.
342
p.
-
5308
Warszawa
82
Pol. P.
J_echovś, Hana
Rozbor literdrnlho dila z hlediska
pflmdho a nepflmdho zobrazenl skutecnosti.
Praha 1965.
99 p.
(Acta univ. Palackianae Olomucensis.
Pac.philos., 27.
Philologica, 14.)
82
Pol. P.
Jeske-Choiński, Teodor
Dekadentyzm.
Warszawa 1905*
204 P*
(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 50.)
82
Pol. P.
Jungmann, Josef
Sloweanost aneb Muka o w^mluwnosti
prosaickd, bdsnlckd i feźnickd se sblrkau pffkladfl w newdzand i wdzand JeSi,
2 wyd. Praha 1045.
856 p.
(Nowodeskd bibliotheka, 5.)
885
Pol.
82
Kaden-Bandrowski, Juljusz
Pióro, miłość i kobieta.
177
1457
Warszawa 1931*
P.
396
9U.742
914.80
!l
-
Pol;
-
11
851
Kalezić. Yasilije
Novi kritiSki sporo?! / Yasilije Kalezić.
Novi Sad
Radnićki univerzitet Radivoj
:
Cirpanov, 1975*
i polemiko.)
(Edicija Kairos. Kritike
886.1
-82..
.
92 (497.1)
886.1 A/Z
:
886.1
82
Pol. P.
Kalinowska, Sophie-Irene
Les motifs decadents dans les poemes
d ł Źmil Yerhaeren, Wrocław 1967.
215 P»
(Prace komisji historycznoliterackiej,
840 Verhaeren
Pol.
P.
Kałuża. Irena
The Language of Deception In "Macbeth" :
a Study in Equivocation and Hidden Meaning
Kraków : Nakładem Uniw.
Irena Kałuża.
Jaglell., 1990.
155 s. : il.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell. ; 993* Pra
oe' Językoznawcze, ISSN 0085-4578 ; 105)*
ISBN 85-233-0392-4
82
92 Shakespeare (42)
820 Shakespeare
:
820
/
Pol.
Kępiński,
;
z dziejów stereotypu / AndWarszawa
PWN, 1990. 221 s.
rzej
Kopiński.
ISBN
85-01-10050-8
82
:
882
11 895
Andrzej
Lach i moskal
884
-
:
82
Pol.P.
Kleiner, Juliusz
Studia z zakresu teorii literatury.
Lublin 1956.
194 P»
(Rozprawy wydziału hist.-filol. TN KUL.
Sekcja ogólna, 19*)
884
82
Pol. P.
Kleiner. Juliusz
Studia z zakresu teorii literatury.
2 wyd.
Lublin 1961.
161 p.
(Rozprawy wydz. hist.-filol. TN KUL,
27.)
82
Kleiner, Juliusz
Tragizm.
2 wyd. Lublin
(Wykłady i przemówienia, 2.)
Pol.
1946.
P,.
16
p.
82
Pol,
Kossak,
-
6949
Jerzy
Existencialismus ve filozofii a
literaturo. Pfel. Richard Yyhlfdal.
Praha 1978*
266
p.
1
Pol.
82
Kovag
t
-
10 229
Mirko
Evropska truleź / Mirko Kova6.
Beograd, 1906.
IJ3 s«
ISBN 86-07-0053-5
ISBN 86-07-0057*8
886.1 -1
886.1 "19"
Pol. P.
82
Kritika "burzodznych koncepcif v literarnej v£de / aut.s Hana Hrzalovd...
[et al.
Bratislava, 1982.
259 s.
.
(Łitteraria
|
23).
82
Pol.
-
4652
Krzyżanowski, Julian
Nauka o literaturze.
Wrocław
1966.
475
P*
82
884
Pol.
-
5172
Krzyżanowski, Julian
Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literatury.
Warszawa 1972.
296 p., ill.
\
82
Pol. kot. 13
Kucharski, Eugenjusz
Kompozycja literacka, jej istota i
2Ą p,
badania. Poznań 1928.
(Odbitka
z Księgi pamiątkowej ku czci St. Dobrzyc-
kiego.)
Pol.
-
10 162
82
Kucharski,
Eugeniusz
Miądzy teorią a historią literatury /
wybór i oprać.
}
Artur Hutnikiewicz.
Warszawa, 1966.
portr.
673 s.
ISBN 85-01-06363-7
Eugeniusz Kucharski
:
884 (081)
012 Kucharski
82
Lalewicz,
Pol.
-
6090
Janusz
Komunikacja językowa i literatura.
Wrocła,w 1975*
164 P*
82
Pol. P.
Lam, Andrzej
Z teorii i praktyki awangardyzmu.
1976.
125 p.
(Pissertationes univ. Varsoviensis,
War-
szawa
884
122.)
Pol,
Lem,
-
11 101
Stanisław
Fantastyka i futurologia / Stanisław Lem.
2 (578 s.)
Wyd, 2, Kraków s WL, 1973*
82
820 (73)
Pol.
-
11 086
Lem. Stanisław
Fantastyka i futurologia / Stanisław Lem.
Wyd. 5.
Kraków ; WL, 1989.
1,2 (475,
610 s.
ISBN
:
il.).
(Stanisław Lem, Dzieła)
85-08-01908-0
82
820 (75)
82
Pol.
-
6812
Łesnak, Rudolf
Literatura medzi I’ud’mi.
1977.
251 p.
Bratislava
82
7
Pol.
-
216?
Libelt, Karol
Estetyka czyli Umnictwo piękne.
2:1-2. Petersburg 1854*
(
1.
2 wyd.
82
Pol.
Łiterdrne vzdelanie.
vi6,
Martin
1976°
82
s
371
-
6460
Zost, Anton Popo248 p.
Pol.
P.
Literatura i kultura popularna.
2 i /red. Jacek Kolbuszewski, Tadeusz
Wrocław
Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
Zabski.
:
1992. 168 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN
0259-6661 ; 1540).
ISBN 85-229-0663-3
82
884
850
I
82
Pol. P.
884
Literatura i metodologia.
Konferencje teoretycznoliterackie w Spalę i w Ustroniu. Red.
Jan Trzynadlowski.
Wrocław 1970.
276 p.
(Konferencje teoretycznoliterackie młodszych
pracowników naukowych polonistyki, 7-8•)
\
Pol.
82
Maheni,
-
9024
Jifl
Za oponou tunSnf a 2ivota / Jiff
Mahen. Praha, 1961.
IJ9 a.
ill.
(Ot£zky a nźlzory 1 54)
:
7
82
Pol. kot.
15
Mann, Maurycy
Zagadnienie podziału w historji lite(Towarzystwo
ratury. Warszawa 1921.
Prace
filologiczne.)
naukowe warszawskie.
82
Pol.
-
2748
fMarcinkowski, Antoni]
Pisma krytyczno-filozoficzne A. Nowosiel1-2. Wilno 1857*
skiego.
82
Pol.
-
6146
Markiewicz, Henryk
4
Główne problemy wiedzy o literaturze.
Kraków 1976.
402 p.
wyd.
82
Pol.
-
5595
Markiewicz, Henryk
Nowe przekroje i
zbliżenia.
szkice z wiedzy o literaturze.
1974.
313
P-
Rozprawy i
Warszawa
82
Pol. P.
Markiewicz, Henryk
0 marksistowskiej teorii literatury,
Wrocław 1952.
126 p.
(Studia historycznoliterackie, 14*)
82
Pol.
-
7104
Markiewicz, Henryk
Przekroje i zbliżenia dawne i nowe*
Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze*
Warszawa 1976.
486 p.
884 (081)
Pol.
-
10 712
Maski / wybór, oprać, i red.; Maria
Janion, Stanisław Rosiek,
Gdańsk
Wydawnictwo morskie, 1986,
1-2.
(Transgresje, ISSN 0259-8060 ) 4)
ISBN 85-215-7851-9
;
82
7
159.9
82/89
-822
82
Pol. P.
Mathauseroyś,
MaTxay3epoßa,
SvStla
CseTjia
BpeßHepyccKHe Teorww HcnyccTßa cjiosa.
Praha 1976.
142 p.
(Acta univ. Carolinae,
Philologica
-
monographia, 65.)
882
82 .05
82
Pol.
-
7242
MatuSka, Alexander
napis.
Zost. a doslov
0 literatura.
1975*
Yincent Sabfk.
Bratislava
P*
885.4 (081)
82
Pol.
884 "18”
Matuszewski,
-
2405
Ignacy
Swoi i ot>cy. Zarysy literacko-estetyczne.
2 wyd. Warszawa 1903452 p.
82
884
"18"
Pol.
-
2406
Matuszewski, Ignacy
Twórczość i twórcy.
Warszawa 1904*
ł
370
p.
82
Pol.
Mayenowa,
-
78?6
Maria Renata
Poetyka teoretyczna s
Maria Renata Mayenowa.
popr. Wrocław, 1979*
mecum polonisty)
zagadnienia jązyka /
2. wyd.,
uzup. i
451 s.
(Vade-
Pol.
-
11 848
Mićeyić, Kolja
Sai previdi / Kolja Midevi<s.
l9Bl,
Yeselin
246 s.
(Savremena domada knji2evnost)
Konstantę
rajevo
82 .05
82
:
82
Pol. P.
884
Mickiewicz, Adam
Pisma estetyczno-krytyczne.
Oprać.
Źyczyński. Kraków 1924*
51» 146 p.
(Bibl.joteka narodowa.
Serja 1: 79»)
Henryk
Pol.
82
-
10 095
Miejsca wspólne
Szkice o kommnikacji
literackiej i artystycznej / pod red.
:
Edwarda Balcerzana, Seweryny Wysłouch,
Warszawa, 1985559 s. : portr.
ISBN 83-01-05357-9
884
82
-1/-9
.05
012 Ziomek
Pol.
82
Milgsavl,igyi(s,
-
9962
p e tar
Kstodclogija proacavanja knjiźeynosti
/ Pc-bar Ili 1 o s avljevi<s.
Novi Sad, 1985.
412 3
.
Pol.,
Milo§evid,
-
11
854
Nikola
Ideologija, psihologija i stvaralaStvo /
ProNikola Milo§evid.
2. izd. Beograd
XX
vek
(Biblioteka
s.
sveta, 1984572
;
:
6.
82
)
Pol.
-
11
270
Miłosz. Czesław
świadectwo
sześć wykładów o dotklipoezji
wościach naszego wieku / Czesław Miłosz.
Warszawa
122 s.
Czytelnik, 1987.
:
ISBN
82
82 -1
85-07-01261-9
:
82
92 Miłosz
:
Pol,
884
P.
Miłosz, Czesław
Zniewolony umysł.
Paryż 1955*
(Biblioteka "Kultury", 5.)
II
2 36 p.
82
Pol. P.
Mitosek, Zofia
Literatura i stereotypy.
1974.
195 p.
(Rozprawy
literackie, 5.)
Wrocław
7
82
Morawski,
Pol.
-
2539
Stefan
Rozwój myśli estetycznej od Herdera do Heinego.
Yfarszawa
1957*
184
p.»
ill.
82
Pol. kot*
Mukarpysk#,
16
Jan
0 stavu a likolech literśrni teorie a
[Praha], 1956.
kritiky / Jan
22 s.
885.0
Pol. kot. 16
82
Mukafovsky, Jan
Stranickost ve vede a v umenf.
1949,
63 p 0
7
001
Praha
82
Pol.
7
-
2675
Neumann, St[anislav] K[ostka]
Uspofadal
0 umenf.
a doslov napsal Jiff
Brabec.
Praha 1958*
662 p. (Kriticka knihovna, 22.)
...
885
i
/
82
Pol. P.
Niedzielski, Czesław
0 teoretycznoliterackich tradycjach
powieóó
prozy dokumentarnej (podróż
-
-
reportaż).
Toruń 1966.
221 p,
(Prace wydziału filol.-filoz. TNT
884
?
17:1.)
Pol.
82
Nogę t
-
9744
Jilliue
Hl'adanie epickej syntezy s z
proMematiky slovenskej socialistickej
prdzy a jej kritiky / Jdlius Nogę.
Bratislava, 1990.
356 s.
885.4
82
885.4
Pol.
Laco
0 literatura.
Zost. Yincent
slava 1971.
187 P*
Novomesk.f
-
5170
,
Sabfk. Brati-
82
Pol. P.
0 interpretdcii umeleckdho textu.
Red.
kolektivs PrantiSek Miko [et al.].
Bratislaya 1972.
179 p.
(Zbornik Kabinetu literdrnej komunikacie
a experimentdlnych metodik Pedag. fak.
v Kitre, 3«)
885.4 (082)
82
Pol.
-
9178
(Ożóg, Jan Bolesław
Z manowców na prostą drogą / Jan
Łódź, 1985*
Bolesław oż<sg.
155 s.
ISBN 85-218-0209-5
884
82
Pol.
Parandowski, Jan
Alchemia słowa.
338
p.
5
wyd.
-
6217
Warszawa 197
82
Parandowski. Jan
Literatura a współczesność.
Lublin 1947.
16 p.
(Wykłady i przemówienia, 5.)
Pol. P.
2 wyd.
Pol. P.
Paszek,
Jerzy
Żeromski, Be
Sztuka aluzji literackiej
Katowice
Joyce / Jerzy Paszek.
Uniw. Śląsk, 1984.
s.
il.
1?2
(Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego, ISSN
;
rent,
;
641).
83-00-00808-X
;
ISBN
82
92 Żeromski (458)
884 Żeromski
92 Berent (438)
884 Berent
:
884
Joyce (417)
820 Joyce
92
820
Pol.
Pavletid
Kljud
,
Globus, 1986.
Zagreb
ISBN 86-343-0149-4
82
10
545
Ylatko
za modemu poeziju / Ylatko
%
85/88
-
32? s.
Pavletić.
Pol.
P.
Popiel, Magdalena
Historia i metafora
o "Żywych kamieniach"
Wacława Berenta / Magdalena Popiel.
Wrcław
s.
Ossolineum, 1989.
170
:
:
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007
ISBN
85-04-03075-6
884 Berent
92 Berent (438)
884 "189/1918"
82
:
684
;
62).
82
884 (09)
Pol.
-
5104
Poró.j, Adam
Zarys dziejów literatury polskiej od czasów
najdąwniejszych do ostatnich z wiadomością o
rodzajach poezyi.
Warszawa 1860.
564 P«
\
Pol. P.
82
Pf£spevkj k teorii socialistickeho realismu.
Uspofadali Miroslav Drozda a Jan 0. Fischer.
Praha
1960.
142
p.
(Acta Uniyersitatis Carolinae.
supplementum,
1960.)
Philologica
Pal. p.
82
Problemy odbioru i odbiorcy / pod red.
Tadeusza Bujnickiego, Janusza Sławińskiego.
Wrocław, 1977*
274 s.
(Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej t 47;.
884
Pol.
P.
Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu / opr. Janina Kulozycka-Saloni.
129, 653 s.
Ossolineum, 1985*
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 02084104 } 249).
Wrocław
ISBN
884
82
884
:
83-04-01664-8
"18"
Pol. P.
Przestrzeń 1 literatura / pod red.
Michała Głowińskiego, Aleksandry
Wrocław, 1978.
Okopión-Sławińskiej.
553 s.
(Z dziejów form artystycznych w liteturze polskiej ; 5l).
82
884
-1/-9
Pol.
P.
Rezeptlonsasthetik und Literaturgeschichte,
Hrvatsko filoloSko druStvo,
281 a. s il.
(Um.jetnost rijedi, ISSN 0505-1583 J
izvanredni svezak).
Zagreb
:
82
016
s
82
(450)
1977
•
1977 s
Pol. P.
82
Rosner,
Katarzyna
0 funkcji poznawczej dzieła literackiego / Katarzyna Rosner,
Wrocław,
1970. 193 s.
(Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ) 18).
82
Pol.
-
6377
Rosner. Katarzyna
Semiotyka strukturalna w badaniach
jej osiągniącia,
nad literaturą
perspektywy, ograniczenia / Katarzy:
na Rosner.
Kraków,
1931.
290 s.
80
Pol.
galdfly sloynfk
-
10 505
z hesel
s
F. X. Saldy v ottov§ sloynlku. nauSndm /
yybral a uspof. Milan Blahynka. Praha :
spisoyatel, 1936.
553 s*
82/80 A/Z
92 s 82/88
840 (09)
02
92 Salda (437)
;
05
82
Pol.
-
8158
Sawicki» Stefan
sacrum /
Poetyka
interpretacja
Sawicki,
Warszawa, 1981.
Stefan
197 s.
-
-
82
Pol. P.
Sedlak, Jan V,
K problćmum rybtu basnickeho.
1929.
(Prace z
175
P.
ustavu, 22.)
80 -6
Praha
Pol.
82
-
9665
JLejioa August
dlanol j Kritika } Gototl j Zapisl j
Pisas / August Senoa. Zagreb, 1978,
(Djela Augusta Senoe)
3,
»
82/89-2
886.1
Pol. P.
Slmultanitat der widersprUche Beitrage zur
deutschsprachigen Literatur / red. Krzysztof A. Kuczyński. ł<sdź : Wyd-wo Uniw. łódzkiego, 1989*
1 (250 s.),
(Acta Universitatis Lodziensis, Folia lit-
teraria, ISSN 0208-6085 }27).
805.0 (438)
80
82
850 A/Z
Pol.
82
-
7212
Skamla. Jśtn
Determinanty literatury a umenia.
Sdvislost socialno-ekonomickych a lite~
rarno-umeleckych javov. Bratislava
1973.
213
p.
Pol.
-
10
549
Skreb, Zdenko
Uvod u knji2evnost
;
teorija, metodologija
4» izd.
Zdenko Skreb,
Stamad.
Zagreb : Globus, 1986,
755
ISBN 86-545-0018-8
Antę
82
)
3,
/
82
Pol.
Skwarczyilska,
-
6111
Stefania
Pomiędzy historią a teorią literatury.
Warszawa 1975*
52? P*
884 (081)
82
Pol. p
Skwarozyrfską.
Stefania
Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich.
1. Łódó 1948,
315
(Prace wydziału I ŁTN,
4,)
.
D
B
82
Pol.
-
3578
Skwarozyńska, Stefanja
Szkice z zakresu teorji literątury. Lwów
1932.
141 P* (Odbitka z Pamiętnika literackiego, 28:1-2, 29:1, 3-4»)
82
Skwarczyńska, Stefania
Wstęp do nauki o literaturze.
1954.
474 p.
Pol.
1.
-
3580
Warszawa
Pol.
Slablnac.
-
11 185
Gordana
Hrvatska knji2evna avangarda : poetika i
2anrovski sistem / Gordana Slabinac.
Zagreb
August Cesarec,
1988. 178
(Kritika Kultura Komunikaca.}
ISBN
:
86-595-0023-2
82
886.1 -5
s,
82
Pol.
Slobodnik,
DuSan
Gesty k poszli.
275
-
Bratislava
P.
82 -1
1976#
7096
Pol.
82
Solar,
-
10 226
MilivoJ
Eseji o fragmentima / Milivoj Solar.
Beograd, 1985,
191 s.
886.1 -4
82
Pol.
-
6707
Solar, Milivoj
Knjizevna kritika i filozofija knjizevnosti. Zagreb 1976.
199 p*
82
.0
82
Stoli
Pol.
,
-
4973
Ladislav
0 tvar a struktura v slovesnem umenf.
K
metodologii a svetonazorovym vychodiskum ruske
formalni skoly a prazskeho literarnfho strukturalismu. Praha 1966.
190 p.
Pol.
-
11 162
Stępnlk. Krzysztof
Filozofia metafory / Krzysztof Stępnik,
Lublin t Wydawnictwo Lubelskie, 1988;
247 s. (Kontrowersje filozoficzne)
ISBN BJ-222-0520-1
82
80
Pol.
-
11
Stoff. Andrzej
inni s szkice o polskiej scinece
Bydgoszcz s
fiction / Andrzej Stoff,
Pomorze, 1990.
274 s.
ISBN 85-7003-114-5
Lem i
92 Lem (458)
884 Lem
884
82
:
884
526
82
Pol.
-
5958
Stoli, Ladislav
0 tvar a strukturu v slovesnem umSni.
K metodologii a svetonazorovym vychodiskum
ruske formalni skoly a pra2skeho literar2 vyd. Praha 1972.
niho strukturalismu.
rozhledy.
(Kriticke
Yelka rada, 3•)
185 P*
Pol.
82
Strukturalizam,
Zagreb 1970,
'('Posebno i zdań je Sasopisa
270
Kritika,
086.1
001
p.
4.)
P,
Pol.
Styka.
P.
Jerzy
littdrature greque
la lumifere de 1'
apprściation esthdtiąue des auteurs romains
depuis Augustę jusqu'au ll e sifecle aprfes
J.-Ch. / Jerzy Styka. Wrocław : Ossoli181 s.
neum, 1987*
(Prace Komisji Filologii Klasycznej, ISSN
La
:
0079-5272 ;21).
85-04-02556-1
ISBN
82
875
:
871
[>
82
884
Pol.
-
5874
Szulc, Tadeusz
91
Muzyka w dziele literackim. Warszawa 1957*
p.
(Studia z zakresu historii literatury
polskiej, 14.)
S
Pol.
82
-
7027
Teige, Kareł
Svet stavby a basn£.
Studie z dvacatych let. Pfedmluva Roberta Kalirody*
Zav§reSna studie Vratislava Effenbergera.
Komentaf naps. Jiff Brabec a Yratislav Effenberger. Praha 1966.
657 P*>
(Kareł Teige, Yybor z dfla, 1.)
ill.
7
7 (457)
Pol. P.
82
Tekst i fabuła / pod red. Czesława
Niedzielskiego, Janusza Sławińskiego.
“Wrocław, 1313.
254 s.
(55 dziejów form artystycznych w literaturze polskiej } 5,4)*
884
82
Pol.
-
6976
Tekst, język, poetyka.
Zbiór studiów
pod red. Marii Renaty Mayenowej. Wrocław 1976.
342 p.
80
82
884
Pol. P.
Tradycja i nowoczesność. Konferencja teoretycznoliteracka w Ustroniu. Red. Jan Trzynadłowski.
Wrocław 1971*
164 P*
(Konferencje teoretycznoliterackie młodszych
pracowników naukowych polonistyki, 9»)
Pol.
P.
W krągu zagadnień awangardy 111 / red,
Grzegosz Gazda, Ryszard W, Kluszczyński.
J&ódź : Wyd-wo Uniw. łódzkiego, 1990.
299 s. : ii.
(Acta Universitatis Lodziensis, Folia
scientiae artium et litterarum, ISSN
0860-7445
7 (082)
82
;
1)
82
Pol.
Vai§dk
Pavel
Metody urdovdnf autorstv£.
1980.
-
7670
,
255
p.
Praha
82
Pol.
-
6960
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
0 znaczeniu filozofii dla krytyki i
inne artykuły polemiczne. Oprać. Jan
Leszczyński. Posłowie napis. Bohdan
Dziemidok. Warszawa 1976.
589 P«
(S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne i
estetyczne,
2.)
7
Pol. P.
Wollman. Slavomlr
Ćeskd Skola literdrnl komparatistiky : tradice, probldmy, pflnos / Slavomir Wollman.
Praha s Univerzita Karlova, 1989*
138 s.
(Acta Universitatis Carolinae. Philologica.
Monographia j 98/1987)*
82
885
881
82
Pol.
884
Worsfold, Bazyli
0 sądzie w literaturze.
-
4249
Przełożył i uzupełnił co do rzeczy polskich W. M. Kozłowski.
Warszawa 1906.
164 p. (Podstawy wykształcenia współczesnego, 10.)
fl
-
0’
\
82
Pol. P.
ffóycicki, Kazimierz
Historja literatury i poetyka.
War69 p.
(Prace Towarzystwa naukowego warszawskiego. Wydział I s 4-)
szawa 1914*
82
Yychodiska a
Pol.
cile.
-
6213
Metodologicke problemy
vedy.
[Aut.:] A. S.
sovetske literami
uspof.
Yybor
[et
al.].
Busmin
a pfel.
Milan Hrala. Praha 1974»
269 P» (Kriticke rozhledy. Yelka rada, 9*)
Pol. P.
Z dziejów polskiej nauki o literaturze
red. Henryk Markiewicz, Gabriela MaWarszawa : Nakładem Uniw. Jagiell.
tuszek.
1988. Tom 2 (122 s.).
(Zeszyty naukowe Uniw, Jagiell. ; 850. Prace Hist.liter., ISSN 0083-456 X ; 66).
ISBN 83-01-08151-1
7
82 (458)
884 Słowacki
92 Słowacki (453)
:
884
ł
Pol. P.
Z dziejów polskiej nauki o literaturze /
red. Henryk Markiewicz, Gabriela Matuszek.
Jlagiell., 1990.
Warszawa s Nakładem Uniw,
Tom 5 (144 s.)
(Zeszyty naukowe Uniw, Jagiell,
c.e Hist. liter., ISSN 0083-456 X ;
ISBN
83-01-09460-5
82
82
82
82
.0
.0
.0
:
i
:
92
92
Ingarden (458)
Kleiner (458)
92 Przyboś^^PsB)
}
947* Pra
72).
82
Pol. Pa
Z zagadnień języka artystycznego. Materiały I konferencji naukowej, poświęconej
problematyce języka literatury zorganizowanej przez Instytut filologii polskiej
UJ, Kraków,,. 1975* Red. Józef Bubak i
Aleksander Wilkoń. Warszawa 1977* 382 p.
(Zeszyty naukowe uniw, jagiell., 457»
Prace językoznawcze, 54»)
=
80 -06
808.4 -06
Pol. P.
Zagadnienia literaturoznawczej
interpod red. Janusza SławińWrocław,
skiego, Jerzego Swiącha.
1979- 264 s.
(z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej | 50).
pretacji
82
/
P.
Pol.
Zalewski,
Andrzej
Dyskurs w narracji fikcjonalnej
Zalewski.
Ossolineum,
Wrocław
212 s.
:
(Rozprawyliterackie,
ISBN 83-OA-02735-6
82
/
Andrzej
1988.
ISSN 0208-AOO7
;
58).
Pol. P.
82
Ziętarska,
Jadwiga
0 metodzie krytyki literackiej w dobie
oświecenia / Jadwiga Ziątarska. Warszawa, 1981.
132 s.
(Dissertationes univ. Varsoviensis ; 170)-
82
Ziomek,
Pol.
-
7657
Jerzy
i szkice.
literatury.
Warszawa 1980.
Studia
402 p.
Pol.
-
10 441
Zivkovl<5 f Zivan
Izazovi avangarde / Zivan Zivkovi<s,
j
Novo delo, 1936.
IJ4 s.
ISBN 36-7553-019-9
Beograd
82
836.1 "19”
Pol.
P.
k problemom
proces
Znak
systśm
marxistickej semiotiky / aut.; J&n Bako§
...[et al.]. Bratislava ; Veda, 1987267 s.
(Litteraria ; 24).
-
-
82
005
016
;
005
:
82
Pol. P.
żółkiewski, Stefan
Stare i nowe literaturoznawstwo.
krytyczno-naukowe.
Wrocław 1950.
(Studia historycznoliterackie, 1.)
884
Szkice
148 p.
Pol. P.
J akóbc zyk,
Stansiław
Porównywanie : o procedurach naukowych filologii / Stansiław Jakóbczyk.
Poznań : Wydwo naukowe UAM, 1990.
208 s.
(Seria filologia polska, ISSN 0554-8179 }
4 2j7~
ISBN
83-252-0253-8
001.8
80
001.8 :_B2
:
Pol.
82
:
-
008
Sulima, Roch
Literatura a dialog kultur
Sulima.
Warszawa,
1962.
f
Roch
246 s.
9015
82
:
02.6
Pol.
Kozłowski, Władysław M.
Jak czytać utwory piękna.
568
p.
I
-
1769
Warszawa 1909*
82
:
069
KovdS
Pol.
,
-
8542
Miso A.
TJvod do literdrnej muzeológie / Miśo
Martin, 1982.
A. Kovdd.
196 s.
82
»
555
Pol.
-
7496
Marksizm i literaturoznawstwo współczesne.
Antologia. Wybór i opracowanie: Andrzej Lam i Bogdan Owczarek.
Wstąp: Bogdan Owczarek. Warszawa 1979*
576
p.
Pol.
1.
Problemy socjologii literatury /
pod red. Janusza Sławińskiego.
Wroc-
ław, 1971.
502 s.
(Z dziejów form artystycznych
raturze polskiej i 23),
82 s
301
884 "19”
lite-
Pol.
P.
Hoffman. Bohuslav
Literśrnf historie v systdmu literdrni
vzd§ldni a vyu6ovd.nl
na gymndPraha s IJniverzita
ziu / Bohuslav Hoffman.
141 s.
Karlova, 1989*
(Acta Universitatis Carolinae. Philologica.
Monographia ; 101/1988).
82
;
57 (457)
82
I
371
Genek
,
Pol.
-
Svatopluk
do teorie literami vychovy.
Praha 1979.
2JI
p.
7455
82
:
371
Pol.
-
6460
Łiterdrne vzdelanie. Zost. Anton Popovi6. Martin 1976.
248 p.
82
82
:
571 (082.1)
Pol. P.
Zbornik kabinetu literdrnej komunikacie a experimantdlnyoh netodlk pedagogickej fakulty v Nitre.
5
Bratislava 1972
Erit,
(082.1)
885.4 (082.1)
82
62
:
572
Pol.
-
7012
Analiza utworów literackich w klasach
V-VIII szkoły podstawowej. Pod red.
Warszawa 1975*
Heleny Ostaszewskiej.
(Z
doówiadczeh.)
moich
p»
277
884
:
572
Pol.
82
;
-
9087
72/77
Słowo i obraz : Materiały sympozjum
komitetu nauk o sztuce Polskiej Akademii Nauk ; Nieborów, 29 września
1 października 1977 r. / pod red.
Agnieszki MorawińskieJ.
Warszawa,
1982.
239 s. : ill.
ISBN 85-01-00761-3
82
:
784 (458)
Barańczak,
Pol.
?
Barbara
Słowo o piosence : poetyka współczesnaj
piosenki estradowej / Anna Barańczak.
Wrocław, 1983.
149 s.
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007 )
ĄIJT
ISBN
85-04-01593-2
82 s
Pol.
80
-
1261
Ingarden, Roman
0 dziele literackim. Badania z pogranicza
ontologii, teorii języka i filozofii literatury.
Warszawa
1960.
489
P*
Jaworski.
Stanisław
Pol. lex.
erik. : kirjall
Terminy literackie / Stanisław Jaworski.
Warszawa
WSiP, 1990.
158 s.
:
(Słownik szkolny)
ISBN
83-02-02555-8
80 -52
:
82 =B4
Pol.
lex.
Erik.: kirjall,
Sierotwiński
,
Stanisław
Słownik terminów literackich
;
teoria
literatury
/ Stai nauki pomocnicze
nisław Sierotwiński.
4. wyd. Wrocław,
1986. 307 s.
ISBN 93-OŻ-01914-0
80
-32
:
82
Pol. lex.
erik.:
kirjallisuus
Słownik literatury polskiej XIX wieku / red.
Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa.
Wrocław
(Vademecum
1112 s.
Ossolineum, 1991*
;
Polonisty)
ISBN 85-04-05251-1
80 -52
884
:
JU
V?
Pol.
6 eryenka.
Miroslav
knih
Slovnlk
od obrozeni do roku
venka et al.
Praha
1945
:
sovatel, 1990. 426 s.
80-202-021?-X
ISBN
80 -32
:
82 =B3
lex.
Erik.: kirjall
:
dila deskś poezie
/ Miroslav
Cerspi-
82
:
80 -52 =854
Findra,
Pol. lex.
Erik.: kirjallisuus
Jan
terminoy /
Slovnlk
Ivan
Gombala,
J&n Findra, Eduard
Plintovis,
Bratislava, 1979*
351 s.
82
:
80 -52 =854
Pol.
Erikj
Tlmofe.iev
t
lex.
kirj.
L. I.
Slovn£k literdrnoyednjfch termlnoy / L. I,
prel, Yladimlr
Timofejey, S, V. Turajey
Bratialaya,
Cereyka,..[et al.].
1981,
301 s.
82
!
808.4 -5
Pol. P.
Rutkowska, Maria
Terminologia literacka w wypowiedziach
o powieści w XVIII wieku.
279
Wrocław 1975*
P.
(Studia z okresu Oświecenia,
IJ.)
82
:
92
Pol. P.
A/Z
Dąbrowski»
Stanisław
Kontrteksty teoretycznoliterackls /
Stanisław Dąbrowski.
Wrocław, 19®J«
288 s.
(Rozprawy
,-4477^
ISBN
literackie,,lSSN
85-04-01470-X
0200-4007
82
(438)
9546
Pol.
s
92
Brzozowski
Brzozowski> Stanisław
WspółWspółczesna powieść i krytyka
|
polska
Współczesna
czesna powieść
:
krytyka literacka w Polsce 1 Stanisław
Wyspiański ) Artykuły literackie / Stanisław Brzozowski | wstępem poprz. Tomasz Burek,
Kraków, 1984.
591 s.
(Stanisław Brzozowski: Dzieła)
ISBN 85-09-00691-7
884*-5
884 Wyspiański
884
A/ Z
Pol. P.
Keiling.
Jerzy
Ignacy Chrzanowski
historia,
tura / Jerzy Keiling.
Gdańsk
naród, kul-
:
Gdańskie, 1991*
215 s.
(Seria monografii, ISSN
ISBN
83-900257-2-5
930
92 Chrzanowski (438)
884
:
:
Wyd-wo
0433-230 X
82
;
94).
Pol. P.
Gabry.jelska, Krystyna
Doktryny literackie i estetyczne w hasłach
Encyklopedii Diderota / Krystyna GahryJelska.
Wydawnictwo Uniw. Wrocławskiego,
1986. 250 s.
(Acta Univ. Wratislaviensis, ISSN 0239-6661
685. Roamnica Wratislaviensia, ISSN 0557-
Wrocław
2665
}
:
21)
,
92 Diderot (44)
Diderot (44)
82_
7
:
;
$
82
j
92
Hegel
(430)
Pol. P.
Klin, Eugeniusz
Pojęcie romantyzmu w "Estetyce" Hegla.
Studium literaturoznawcze. Warszawa 1976.
65
p.
(Prace wydziału filol.-filoz. TNT,
26:1.)
82
s
92 Mochnacki (438)
Pol. P,
Krzemieri-ojak, Krystyna
Maurycy Mochnacki, program kulturalny i
Warszawa 1975.
mysi krytycznoliteracka.
309 P.
(Historia i teoria literątury.
Studia,^B.)
82
;
92
Schlegel
(430)
Pol.
P.
Klin, Eugeniusz
Die fruhromantische Literaturtheorie Friedrich Schlegels.
Wrocław 1964*
IJ2 p.
(Acta univ. Wratislaviensis, 26.
Germanica Wratislaviensia, 8.)
=
I
82
:
92 Schlegel (430)
Pol. P.
Klin, Eugeniusz
Die hermeneutische und kritische Leistung Friedrich Schlegels in den romantischen Krisenjahren.
Wrocław 1971* 158 p.
(Prace Y/rocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A, 143•)
82
i 92 Sienkiewicz (458)
p olł p
#
żabaki, Tadeusz
Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza* Wrocław 1979*
204 p.
(Prada wrocławskiego towarz. naukowego.
Seria A: 211.)
82
:
7
;
92 Słowacki (438)
92 Słowacki (438)
Pol.
-
3617
(Słowacki, Juliusz)
Juliusza Słowackiego myśli o literaturze
i sztuce. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Paweł Hertz.
Warszawa 1959310 p.
V
82: 92 Stalin (47)
7
;
92
Stalin
(47)
Pol.
-
108
Bakos, Mikulas
Stalin a umenie.
ill.
p.
Bratislava 1953*
,
s.\
350
82
:
92 Troczyński (455)
Krasuski
,
Pol. P.
Krzysztof
Normy i formy : Konstanty Troczyński
teoretyk i krytyk literatury / KrzyszWrocław, 1982.
tof Krasuski.
215 s,
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007 l
-
ISBN 83-04-01098-4
884 Troczyński
82
:
92 Winckelmann (430)
Pol. P.
Namowioz, Tadeusz
Pie aufklarerische Utopie. Rezeption
der Griechenauffassung J. J. Winckelmanns
um 1800 in Peutschland und Polen.
wa
1970.
215
p.
(Pissertationes univ. Varsoviensis,
135.)
82
:
92
Yoronskij
(47)
Pol. P.
Porębina, Gabriela
Aleksander Woronskis
i krytycznoliterackie
1964.
146 p.
poglądy estetyczne
YYrocław
(1921-1928).
(Prace komisji słowianoznawstwa PAK, 6.)
92 Yoronskij (47)
s
882
.0
82
(03)
Slovnxk
Vla§fn.
Pol,
literami
teorie.
Praha 1977*
Red,
ł?l P«
-
7223
st§p£n
82 (03)
Pol.
7224
sm§ru a skupin. Red.
Praha 1977*
341 p.
Slovnik literarnfch
Stepan Vla§£n,
-
Pol.
eseistyka
P.
krytyka
literatura /
przedstawiciel Arki: Wojciech Sikora.
1985-1984: 1-9 i 1985: 10-12
Arka
;
Paryż,
-
-
1986-
Niezależne pismo redagowane w Polsce i
rozpowszechnione poza cenzurą.
(05)
884 (05)
05
82
Pol. P.
82 (05)
listy pro literaturu a
Athenaearu
kritiki ySdeckou.
:
1-2.
Praha,
1884-1885.
Pol.
80 (05)
Casopis pro modern! filologii.
I
5
55-44,
1911,
Praha.
7
9-11
49-55
1915-1962,
16-18
25
P.
50 3254:5
1967*1971
82 (05)
82 (05)
885 (05)
Pol. P.
literatura. Sasopis pro literami vedu.
Vydava TJstav pro ceskou literatura Cs. akademie ved.
2-
seska
1954Praha.
\
82
7
(05)
(05)
Estetika.
Pol. P.
Casopis pro estetiku a teorii
4-
1967-
Praha.
\
umeni.
82 (05)
7
(05)
Estetyka.
1
Pol. P.
Rocznik.
1960
Warszawa.
\
82 (05)
7
(05)
Host do domu.
a kritiku.
Pol. P.
Mesfcnfk pro literatura, umeni
4-6
1957-59
Brno.
885 (05)
05
82 (05)
885 (05)
Pol. P.
Impuls. Meslcnlk pro literami kritiku a teorii
.
2-5
1967-68
Praha.
05
1/
82
(05)
Izraz.
Pol. P.
Casopis
za knjizevnu i umjetnicku kri-
tiku.
1:1-3
1957
Sarajevo.
7 (05)
05
/I
Pol.P.
Kn.l i2evna kritika i Sasopis za knji2evBeograd.
na i estetidka pitanja.
ISSN 0550-4125
God. 21-
199005
886.1 (05)
82
(05)
G 2 (05)
80 (05)
Pol. P.
Kwartalnik neofilologiczny.
1-
1954Warszawa.
\
82 (05)
Pol.
P.
Listy filologickś.
14-24, 26:5-6, 27-31, 32:1-2,
33-48,
50-75,
76:1-2
5-6,
77-
1887Praha.
[l-13:
Listy
filologickś
pedagogickć]
80 (05)
808.5 (05)
885 (05)
a
82 (05)
80 (05)
Pol. P.
Listy filologicke a paedagogicke.
1-13.
1874-86.
Praha.
[l4-5
Listy
filologicke•j
373 (05)
\\
Pol. P.
mSsfSnfk
kach spisovateHl,
12 : 1Praha, 198305)
05)
885
82 (
(
/ Organ
Svazu (Sos-
Pol. P.
LiterArnl revue
vatelil. Praha.
19
5-
t
2asopis
Soskach spiso-
:
1990-
[-1990
:
ŁiterArnl mBslBn£k
Sesktfch splsovateld]
05
885 (05)
82
XO5)
1
Sasopis
82 (05)
885.4 (05)
Litteraria.
Pol. P.
Studie
a dokumenty.
1-
1958Bratislava.
\
82
Pol. P.
(05)
Łumlr i
iTerdinaud B. Mikovec.
5 i 2, 6-7, 8 ; 1, 9
Praha, 1853-1859*
PJlloha
1853
s
k Lumlru.
12-19, 1856 s 5.
1.
Pol. P.
Marulld s dasopis za knji2evnost 1 kulZagrab.
turu.
ISSN
0550-4220
God. 25-
199005
886.1 (05)
82
(05)
82
Pol. P.
(05)
gald&y
zdpiśnfk
politika a
2-9
Praha,
;
list pro poesli,
2ivot.
1929-1957.
885 (05)
05
32
(05)
Sloyengkś
Pol. P.
pohl'ady na literatilru a
umenie / Zvaz
e-1 'ov.
99 : 1-
spisovat-
Bratislaya, 1985-
7 (05)
82 (05)
Pol. P.
Um.ietnóst rljeSi s Sasopis za znanost
o
knjilernosti.
25-
1981-
Zagreb,
82
(081)
Pol. P.
Hrabąk, Josef
Polyglotta. Brno 1971*
(Spisy univ. J.E. Purkyne v
fakulta, 159*)
885 (081)
80 -6
165
Brnę.
p.
Filos.
82
(
Pol.
081 )
Flaker,
-
10 214
Aleksandar
Stilske formacije / Aleksandar Flaker.
Zagreb, 1986.
2. izd.
558 s.
ISBN 86-329-0049-8
886.1/.3 (081)
881 (081)
82
(081)
Lem,
Pol.
-
9556
Stanisław
Rozprawy i szkice / Stanisław Lem.
Kraków, 1975.
5&0 s.
001
(061)
82
(081)
Fol.
P.
Levy, Jiff
Paralipomena. Brno 1971*
11} p.
(Spisy univ. J.E. Purkyne v Brnę. Filos.
fakulta,
155»)
80 -6
802.0 -6
Pol.
11
152
Stempowskl. Jerzy
Szkice literackie / Jerzy Stempowskl.
Varszava : Czytelnik, 1988.
It Chimera Jako zwierz? pociągowe
1929-1941. 367 s. x portr.
2: Klimat żyda 1 klimat literatury x
1948-1968, 442 s. x portr.
:
ISBN
83-07-01530-8
82 (081)
884 -4
884 .0
92
:
Stempowsk
82
Pol. P.
(082)
Komparistika a genoldgia
zbornfk
medzinźrodndmu slaviskongresu
vo VarSave / red,:
tickdmu
Bratlslaya,
Pavol Petrus.
1975.
:
VII,
189 s.
(Acta fac, philos. univ, Safarikanae.
zbornfk ) 4).
808.1 (061.3)
881 (061.3)
82
(082)
Pol. P.
Literarnevedn£ studie.
Josefu H r a
1) a k o v i
k sedesatinam. Red. Dusan
Jerabek, Milan Kopecky a Kareł Palas,
Brno
1972.
398
-
P«
(Spisy univ. J.E. Purkyne v Brnę.
fakulta, 179.)
885 (082)
885.4 (082)
082.2 Hrabak
Pilos.
82
(082)
Pol. P
Literaturoznawstwo s debiuty naukowe
/
nauk.s Antoni Semczuk } przy współpracy Magdaleny Dobrogoszcz. Warszawa,
red,
146 s.
1980.
(Studia z filologii rosyjskiej i słowiańskiej
»
2).
82
(082)
Postać w dziele literackim
Pol.
-
9JOI
/ pod red.
Czesława Niedzielskiego, Jerzego Spoiny,
Toruń, 1992.
170 s.
Pol.
-
10
815
Problemy teorii literatury / wybór prac:
Henryk Markiewicz.
2. wyd. Wrocław ;
Ossolineum, 1987.
Seria 1 ; prace z lat
Seria 2
prace z lat
ISBN 83-04-01759-3
:
82
(082)
1947-1964.
1965-1974.
505 s.
354
s.
Pol.
-
10 815
Problemy teorii
literatury / wybór prac;
Henryk Markiewicz.
Vrocłav
Ossolineum,
;
1988.
Seria 5 s prace z lat 1975-1984.
ISBN 85-04-02940-5
82
(082)
543
s,
82
(082)
Pol. P.
La Rdceptlon del'oetrvre littdraire 3
recueil d’dtudes du oolloąue organisd
par IlUniversitd1 l Universitd de Wrocław dans la
rddaction de Jdzef Heistein / dir, do
la ooll.: Jdzef Heistein. Wrocław,
1985.
514 s.
(Acta univ. Wratislaviensis
Romanica vJratislaviensia
}
6 55*
)
20),
Pol.
-
11 140
o SP t antologia szkiców i esejów
o science fiction / teksty wybrali Ryszard Handke, Lech Jęczmyk, Barbara
Okólski,
Poznań t Wydawnictwo Poznańskie,
1989. 455 s.
Spór
ISBN
85-210-0815-1
82 (082)
Pol.
-
10 402
Teoria badań literackich za granicą
antologia / oprać. Stefania Skwarozyńsła.
2
Odsprzełomu antypozytywistycznego
;
;
do roku 1945,
3 s Od formalizmu do strukturalizmu /
wybór, rozprawa wstąpna, komentarze#
Stefania Skwarczyńska.
275 s.
ISBN 83-08-01456-9
82 (082)
Kraków,
1986.
Pol.
W krągu
historii i teorii
-
10
literatury
661
:
ksiąga ku czci Profesora Jana Trzynadlowskiego / pod red. Bogdana Zakrzewskiego,
Andrzeja Bazana.
Wrocław j Ossolineum,
r
portr.
s.
1987. 264
ISBN
83-04-02846-8
884 (082)
82 (082)
082.2 Trzynadlowski
012 Trzynadlowski
82
Pol. P.
(082)
¥
krągu zagadnień awangardy / red.:
Grzegorz Gazda, Tadeusz Szczepański.
262 s.
1982.
(Acta univ. Lodziensis. Folia scientiarum artium et librorum } 5).
Łddź,
7
(
082 )
82
(082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Acta philologica. Uniwersytet Warszawski.
Wydział filologiczny.
1-
Warszawa
1968-
82
(082.1)
80 (082.1)
Acta universitatis Carolinae.
Pol. P.
Philologica.
1958:1Praha.
[1954-56: Acta univ. Carolinae, 195455»
1956:4, 1956:5.]
82
(082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Acta universitatis Garolinae.
monographia.
1-
Praha
1961-
V
Philologica
82
(082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Acta universitatis Carolinae.
Philologica
supplementum.
1960, 1961
(=
Philologica monographia,
I/196I)
Praha.
Erit.
\
82 (082.1)
Pol. P.
Acta Tlniversitatis Lodziensis.
Folia
Litteraria,
X
1981łódź.
[-1980
ZeszyActa Univ, Lodziensis.
ty naukowe Uniw. Łddźkiego.
Seria 1,
Hauki humanystyczno-społeczne.]
Erit.
;
82 (082.1)
Pol. P.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philosophica
aesthetica.
-
1-3
Praha
1964-70
1
(082.1)
7 (082.1)
Erit.
82 (082.1)
Pol.
P.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Pacultas philosophica. Philosophicaaesthetica.
4Praha,
1972-
[l-3; Acta Univ. Palackianae Olomucensis.
Pacultas philosophica].
1 f 082.1)
7 (082.1)
Pol. P,
Annaleg
univeroitatis Hariae Curie-
Skłodowska,
Sectio PP.
1-
X
Lublin, 1985ISSN 0239-426
80
(082.1)
82 (082.1)
Philologiae,
82 (082.1)
80 (082.1)
Pol.
P.
Filologi.ja.
Izdaje Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, Odjel za filologiju
(Hrvatsko filolośko drustvo).
1Zagreb
1957808.61 (082.1)
886.1 (082.1)
n
(082.1)
884 (082.1)
82
Pol. P.
Konferencje teoretycznoliterackie młodszych
pracowników naukowych polonistyki.
7Wrocław 1970-
Erit.
82 (082.1)
Pol. P.
Kulturng
2:1-2
Praha
sbornlk.
1975
(Acta. univ. XVII. novembris Pragensis.
Rada kulturnS historickd.)
82/89 (082.1)
930.8 (082.1)
008
Pol. P.
Litegdrnev§dns
sbornfk Pamdtnlku
nśrodniho p£semnictv£ / Hadom£r
Posp£§il a kol.
1981-1984
Praha, 198182 (082.1)
(082.1)
885 (082.1)
82/89
82
(082.1)
Pol.
P.
Teoria litera.tury, metodologia,
Łitteraria.
kultura, humanistyka.
Red. Jan Trzynadłowski.
l, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
14,
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A
154, 142, 148, 155, 157, 165, 171,
178, 191,\208, 218, 225, 250,
:
'
884 (082.1)
82
(082.1)
Pol. P.
Prace komisji filologicznej.
towarzystwo prayjaoiół nauk.
logie zno -filozof iczny.
Poznańskie
Wydział filo-
7!lf
8:1-2,
9-10,
11:2-5,
12:1-5,
13:
16:1-6, 17:1-3, 18:
1-5,
14:1-2,
15:1-4,
1-4,
19:1-2, 20:1,
21:1-4,
22:1,3, 23:
1-3, 24:1,
25Poznań 1934-
Erit.
884 (082.1)
80 (082.1)
808.4 (082.1)
82 (082.1)
Pol. P.
Prace komisji historycznoliterackiej
/ Polska akademia nauk.
Oddział w
Katowicach,
2
6
Wrocław, 1980ISSN
0137-964-X
Brit#
884 (082.1)
82
(082.1)
Pol. P.
Prace komisji historycznoliterackiej. Polska akademia nauk. Oddział w Krakowie.
3, 12-15, 20, 23Warszawa 1962-
Erit.
884 (082.1)
Pol. P.
razdio filoloSkih znanosti /
SveusiliSte u Splitu, Filozofski fakultet
-Zadar.
Zadar. ISSN 0550-5625.
17:10(1978 ) 26:16(1987)
Radovi
:
808.61 (082.1)
886.1 (082.1)
80
82
(082.1)
(082.1)
82 (082.1)
Pol. P.
Studia historycznoliterackie. Instytut
badali literackich Polskiej akademii nauk.
1-22, 24-51
YYrocław 1950-56
Erit.
884 (082.1)
82 (082.1)
Pol. P.
Zbornik kabinetu literśrnej komunikacie a experimantdlnyoh netodik pedafakulty v Nitre.
5
Bratislava 1972
Erit.
885.4 (082.1)
82 (082.1)
571
:
82 (09)
Problemes
Pol. P.
de periodisation dans
l’histoire
Colloąue International organise
par la section d’etudes romanes de l’Universite Charles de Prague... 1966. Red. O.Belic,
J. 0. Fischer &V. Hofky.
Praha 1968. 103 P«
(Acta univ. Carolinae. Philologica, 1968:4«
litteraire.
=
Romanistica Pragensia,
5«)
(1/9) Kirjallisuuden estetiikka eri maissa
82
(430)
Pol. P.
Hryńczuk, Jan
Poglądy estetyczne
naturalistdw niemieckich. Wrocław 1968.
157 P*
(Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego.
Seria A,
124»)
Pol.
P.
Rezeptlonsasthetlk und Literaturgeschichte.
Zagreb s Hrvatsko
filoloSko druStvo, 1977.
281 s.
il.
(Um.jetnost rijeSi, ISSN 0503-1585
izvanredni svezak).
:
82
016
s
82 (450)
}
1977
s
Pol.
Kwiatkowski.
-
11
625
Jerzy
Literatura dwudziestolecia / Jerzy Kwiatkowski.
Warszawa
PWN, 1990. 477 s.
:
(Dzieje literatury polskiej)
ISBN 85-01-09928-5
884
"1918/1939"
82 (438)
Pol.
82 (438)
Markiewicz,
-
8257
Henryk
o literaturze s zarys rozWarszawa,
woju / Henryk Markiewicz.
1981.
255 a. : ill.
Polska nauka
884 (09)
82
Pol.
(458)
-
9299
Polskie koncepcje teoretycznoliteraokie
antologia / ped red, Euw wieku XIX
geniusza Czaplejewicza, Krzysztofa Rutkowskiego,
Warszawa, 1982,
555 s,
ISBN 85-00-01065-7
:
884
A/Z
82
(438)
Pol.
-
6878
Studia o współczesnej estetyce polskiej.
WarPod red. Sława Krzemienia-Ojaka.
szawa 1977*
253 p*
7 (438)
Pol.
P.
Z dziejów polskiej nauki o literaturze
materiały sesji naukowej zorganizowanej
przez Instytut Filologii Polskiej w 200
rocznióą powstania Katedry Literatury w
Szkole Głównej Koronnej
22-24 listopa
da 1982 / pod red. Henryka Markiewicza,
:
Gabrieli Matuszek.
1
(184 s.)
Kraków s PWN,
198?.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego i
794. Prace historycznoliterackie, ISSN
0085-456 X
82
}
63).
82
(458)
:
371
Pol. P.
Problematyka nauczania jązyka i lite-
ratury polskiej.
2 ; Kształtowanie świadomości literackiej uczniów / pod red. Mieczysława Inglota,
188 a,
Wrocław, 1979.
(Acta univ, Wratislayiensis ) 445).
1/-9
Kir jallisuu-*'
denlaj it
82
-1/-9
Pol. P.
Konsza. Norbert
Moderne Unterhaltungsliteratur. Best and saufnahme- The sen- Analy sen.
Wrocław 1978.
183 p.» ill.
(Acta univ. Wratislaviensis, 450.
Germanica Wratislaviensia» 38.)
=
82/89 -1/-9
82
-1/-9
Miodońska-Brookes,
Pol.
-
10 041
Ewa
Zarys poetyki / Ewa Miodońska-Brookes,
Adam Kulawik, Marian Tatara.
Warszawa,
1974. 407 s.
82
-1/-9
Pol. P.
Trzynadlowski«
Jan
Małe formy literackie,
Wrocław
1977.
145 p., ill.
(Prace Wrocławskiego towarz. nauk.
Seria As 197. )
82
-1/-9
:
16
Pol.
-
7962
Grodziński« Eugeniusz
teorii nonsensu / Eugeniusz Grodziński. Wrocław, 1981.
214 s.
Zarys
80
;
16
82
-1/-9
:
291
Pol.
-
9760
Wasilewski» Jerzy Sławomir
Podróże do piekieł ; Hzecz o szamańskich misteriach / Jerzy Sławomir
2, wyd.
Warszawa, 1985.
Wasilewski.
258 s. s 111.
ISBN 85-205-5092-X
291
Pol. P.
Jgsyk
i poezja z dziejów świadomości
wieku
/ kom. red.:
XVIII
Janusz Sta-
wiński, Teresa Kostkiewiczowa, Jan
Trzynadłowski.
Wrocław, 1970,
96 s,
{Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej } 22).
80
82 -1
82 -1
Pol.
Kucnęii Mieczysław
Egzystencja i kreacja.
180 p.
Łddź 1980.
884
-1
-
7745
Pol.
Kulawik,
-
10 644
Adam
Wprowadzenie do teorii wiersza / Adam
Warszawa
PWN, 1988.
Kulawik.
246 s.
:
ISBN
82
-1
85-01-07868-5
Pol.
-
11
270
Miłosz. Czesław
świadectwo
poezji
sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz.
Warszawa
ISBN
82
82 -1
:
:
Czytelnik,
85-07-01261-9
1987.
122 s.
82 -1
Pol. P.
Nowakowską, Nina
Language of poetry and generative
granunar.
Toward generative poetics?
Poznań 1977.
137 p.
(Seria filologia angielska, 10.)
802.0 -6
820 Eliot
82
Pol. kot.
-1
Peiper.
Tadeusz
Myśli o pezji / Tadeusz Peiper j
przedmowa Jana Brząkowskiego, Jalu
Kurka.
Kraków, 1974.
170 s.
45
02 -1
Simonoyjg. Jan
Próza o b£sni.
82 p.
Pol.
-
Bratislava 1972.
7241
82 -1
Slobodnfk, DuSan
Gesty k po£zii.
273
Pol.
Bratislava
-
7096
1976.
P.
82
Pol,
Tuwim
;
Julian
Czytelnik, 1950.
82 -1
-1
10 552
Julian
Pegaz dąba /
884
-
Tuwim,
Kraków
Pol.
82 -1
Ważyk,
Adam
Esej o wierszu / Adam Ważyk.
Warszawa, 1964.
12? s.
884
-1
-
10 050
82 -1
Pol.
Zgorzelski, Czesław
IQ^
Uma
PTZedniCZka
Torud
308 p,
(Prace wydziału filol.
-filoz. TNT, 2:3.)
j-y4y«
’
3 no
884 -1
p.
Pol. kot.
37
82 -2
Hilbert
,
Jaroslav
Duch dramatiky / Jaroslav Hilbert.
Praha, 194183 s.
885
-2
Pol.
Problemy teorii
wybór,
oprać,;
-
dramatu i teatru /
Janusz Degler.
Wrocław
Wydawnictwo Uniw. Wrocławskiego,
490 s.
ISBN
82 -2
792
;
il.
10 788
83-229-0276-X
1988.
82 -2
Pol. P.
Sławińska, Irena
Tragedia w epoce Młodej Polski.
gadnień struktury dramaty.
184
Z za-
Toruń 1948*
P«
(Prace wydziału filol.-filoz. TNT,
884 “2
884 ''lB9o/1918"
1j2.)
82 -2
s 92 Lessing (430)
Pol. P.
Dobijanka, Olga
Teoria tragedii Lessinga.
161 p.
(Rozprawy i studia UJ,
45.)
Kraków 1962®
Pol. P.
Chamot. Bolesław
retoryka prozy
Homofonia i monolog
monologowej / Bolesław Chamot.
Wrocław
Wydawnictwo Uniw. Wrocławskiego, 1988.
158 s.
(Acta Univ. Wratislaviensis, ISSN 0259-6661
:
85277
ISBN
83-229-0318-9
82. 085
82 -3
;
Pol.
Jan£Bkovś.
-
10
844
Jaroslava
Romdn mezi modernami
studie z historickś poetiky / Jaroslava JandcSikoyd.
Praha
CS, 1989- 271 s.
:
:
82 -5
885 -3
82
-5
Mistr.ik,
Pol.
-
6251
Jozef
"""‘ŹSnre vecnej literatury,
212 p.
1975.
Bratislava
82
-5
Pol.
-
6196
Wydmuch, Marek
Gra ze strachem. Fantastyka grozy.
Warszawa 1975*
198 p.
82
Pol.
-5
Wysłouch,
P.
Sei/eryna
Problematyka symultanizmu w prozie /
Seweryna Wysłouch.
Poznań, 1981.
166 s,
(Seria filologia polska
%
22).
82 -5 (065.1)
Souyislosti
Pol.
a perspektivy prózy
9080
-
%
mezindrodnl setkdni prozaiki! a kritikd s leden 1965 / uspof. Jifi Hdjek, PrantiSek Benhart.
Praha. 1965.
(Otdzky a ndzory j 45)
151 s,
82
-31
Pol.
-
7656
Danek, Danuta
Dzieło literackie jako książka s o tytułach
i spisach rzeczy w powieści / Danuta Danek,
Warszawa, 1980.
185 s.
82
-31
Lukacs.
Pol.
-
6668
Georg
Historicky roman.
brecht. Bratislava
Prel. Julius Al-
1976.
361
p.
82
-51
Trzynadlowski,
Pol.
P.
Jan
Rozważania nad semłologią powieści,
Wrocław 1976.
108 p,
( P.race Wrocławskiego towarz. nauk.
Seria A; 184.)
82 -J2
Pol. P.
Owczarek, Bogdan
Opowiadanie i semiotyka.
nowelistyce współczesnej.
207
P.
(Rozprawy literackie PAN,
O polskiej
Y/rocław 1975*
12.)
084 -32
884 "1945/"
82 -52
Pol. P.
Płaczka, Bogdan
Teoria i typologia opowiadania (19451965). Z zagadnień struktury i narracji,
Wrocław 1975*
191 p.
(Erace Wrocławskiego towarz. nauk.
Seria A; 175*)
-32
82
Pol. P.
Strzetelski, Jerzy
Some problems of short fiction.
The
dramatic short story. Warszawa 1976*
116
p.
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 419*
=
Prace historycznoliterackie,
820 Kipling
34*)
82
Pol. P.
31
Typologie du roman
Actes du colloąue
organisó par l Universitć de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) en collaboration
avec l ł Universitó de Wrocław, h Paris
les 24-26 janyier 1983 / prós. par
Christiane Moatti, Józef Heiatein.
:
ł
Wrocław, 1984.
254 s.
(Acta Univ. Wratislayiensis
Romanica
ISBN
Wratislayiensia
83-229-0041-^^^^
1
j 690,
22).
884 -31
B4O -31
82
-6
Pol. P.
Skwaro żylaka. Stefania
Teoria listu. Lwów 1937*
375 P*
(Archiwum towarz. nauk. we Lwowie.
Dział I» 9 J ł»)
82
-7
Bereza,
Pol. P.
Aleksander
Problemy teorii stylizacji w satyrze /
Wrocław, 1966.
Aleksander Bereza.
126 s.
{Z dziejów form artystycznych
raturze polskiej 1 6).
w lite-
82
~
93
Pol.
-
5447
Chałpupka, Otakar & Nezkusil. Yladimir
Vy bra ne kapitoly z teorie detske
literatury.
Praha 1973
82
-93
Karpowicz
Pol.
,
-
1485
St. Sc. Szycdwna. A.
Nasza literatura dla młodzieży. Warszawa 1904*
107 P* (Odbitka z Encyklopedii
wychowawczej.)
884 -93
82
-93
Pol. P.
Kuliczkowska, Krystyna
Dawne i współczesne problemy prozy dla
dzieci.
Warszawa 1972.
155 P»
(Dissertationes univ. Varsoviensis, 61.)
884 -93
82
-93
Pol.
-
5174
Nezkusil, Vladimfr
Spor o specificnost detske literatury,
86 p.
Praha 1971»
885 -93
82 -93
Paustoyski.i,
Pol.
-
Konstantin
2iva a mrtva slova. 0 literatura
Pfel. Zdeftka Psutkova.
pro mladeS.
Praha 1977. .163 p.
882 Paustovskij
7204
82
-93
Sedlak,
Pol.
-
Jan
Epicke zanre v literatura pre mladez.
Bratislava 1972.
265 P»
523°
82
-93
Voracek,
a
Pol.
-
5234
Jaroslav
Ceska literatura pro mlade2.
teorie do r. 1945*) Praha 1971*
885 -93
185 P«
82
-93
Pol. P.
YoraSek, Jaroslav
Vyvoj teorie a kritiky ceske literatury pro mladez (1630-1945)* Praha 1971*
109
P*
(Acta univ. Carolinae.
graphia, 37*)
885 -93
Philologica mono--
PB. Bibliografia
Kriźanov£
,
Anna
Bibliografia literatury pre deti a jej
vyu2itie v praxi
Martin
01
;
;
/
Anna
Kri2anovd.
1985. 171 s.
Matica slovenski,
82 -9$
82 -94
Pol. P.
Ydlek, Ylastimil
K specifidnosti memodrovś literatury /
160 s.
Ylastimil Ydlek. Brno, 1984.
(Spisy.univ. J. B. Purkyn£ v BrnS.
Pilozofickś. fakulta » 254).
885 -94
.0
Kritiikki
Kirjallisuudentutkijat
<
82
.0
Pol. P.
Badania nad krytyką literacką. Pod red,
Janusza Sławińskiego. Wrocław 1974*
219 P.
(jZ dziejów form artystycznych
turze polskiej, 57*)
884 *O9
w litera-
82
O
(438)
Brzozowski
Pol.
>
-
9546
Stanisław
Współczesna powieść i krytyka s Współczesna powieść polska $ Współczesna
krytyka literacka w Polsce > Stanisław
Wyspiański ; Artykuły literackie / Sta
nisław Brzozowski i wstępem poprz. Tomasz Burek,
Kraków, 1994*
591
(Stanisław Brzozowski: Dzieła)
ISBN 85-09-00631-7
no
Brzozowski
7 '92
A //r
Z
ooyl
,
_
884
884 Wyspiański
,
ą
*
5
.
;
82
82 .0
Pol.
Głowiński» Michał
Style odbioru.
——
literackiej.
-
7153
Szkice o komunikacji
Krakńw 1977*
884 -0
258
P«
82 .0
Pol.
-
Ha.iek. Jifi
Hovory o kritice.
182 p.
m.
•
.
88 5
“?
o
-
r
-0
Praha
1978.
7671
82
.0
Pol.
-
6707
Solar, Milivoj
Knjizevna kritika i filozofija knjizevnosti. Zagreb 1976.
199 P*
82
82
.0
Pol.
-
7670
Va§śk, Pavel
Metody urdovdni autorstv£.
1980.
255
p.
82
Praha
Pol.
82 .0
Wilczyński,
-
Włodzimierz
Kształtowanie sią rosyjskiej marksistowskiej krytyki literackiej
18851917 / Włodzimierz Wilczyński. Wrocław, 1981.
187 s.
:
882 .0
8967
Pol.,
-
11 803
Ceryęnka. Miroslav
Styl
slav
: studie
a£ervenka.
Praha
sovatel,
ISBN
spi-
274 s.
80-202-0267-6
885 -1
885 A/Z
92 (437)
012
1991*
o bdsnlclch / Miro:
:
885
Cervenka (4 37)
?
82
.0
/
82 o:
-
555
r
?° 1
*
fć, P
Markslzam i knji2evna kritika u
Jugoslaviji 1918-1941 / ured, Sveta
Beograd,
Lukid, Predrag Palavestra,
1978.
531 s.
(Posebna izdanja, Institut za knji2evnosi i umetnost, Beograd ) 6),
92
A/Z
:
Pol. P.
82. 0
Dąbrowski»
Stanisław
Kontrteksty teoretycznoliterackle /
Stanisław Dąbrowski.
Wrocław, 1985288 s.
( Rozprawy literackie
ISSN 0208-4007
I
44).
ISBN
85-04-01470-X
,,
Pol. P.
Brzozowski. Stanisław
Eseje i studia o literaturze / Stanisław
Brzozowski ; wybór, wstąp i opr. Henryk
Markiewicz.
Wrocław
Ossolineum, 1990.
1, 2 (92, 1224 s.).
;
(Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 02084104 ; 258).
ISBN
82
82
.0
85-04-02578-7
:
884 "18"
92 Brzozowski (438)
82 .0
:
92 Chateautriand (44)P01. P.
Sekrecka, Mieczysława
Chateaubriand jako teoretyk i krytyk
262 p.
literacki. Lublin 1958.
(Rozprawy wydz. hist.-filol, TN KUL,
21.)
82
.0
:
92 Croce (45)
Pol. P.
Mann, Maurycy
Benedetto Croce s Jego estetyka i
krytyka literacka / Maurycy Mann.
Warszawa, 1950*
208 s.
(Prace Towarzystwa naukowego warszawskiego.
Wydz. I ; ll).
Pol.
-
11
765
Dostdl, Yladimlr
k Seskd próze 1969Yladimlr Dostdl.
Praha ; Ceskoslospisovatel, 1987.
265 s.
Zrcadla podśl cesty
1974
/
:
885 "196/197"
885 A/Z
92 (437)
885
82 .0
92 Dostdl (437)
:
:
Pol. P.
Z dziejów polskiej nauki o literaturze /
red. Henryk Markiewicz, Gabriela Matuszek.
Warszawa : Nakładem Uniw, iagiell., 1990.
Tom 5 (144 s.)
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell. ; 947* Pra
ce
Hist.liter., ISSN
ISBN
83-01-09460-5
82
82 .0
i
82
:
.0
92
92
0083-436 K
Ingarden (458)
Kleiner (438)
'#
;
72).
Pol. P.
Z dziejów polskiej nauki o
literaturze /
Henryk Markiewicz, Gabriela Matuszek.
Warszawa
Nakładem Uniw. Jagiell., 1990.
Tom 5 (144 s.)
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell. ; 947. Pra
red.
:
ce
Hist.liter., ISSN
ISBN
85-01-09460-5
0085-456 K
82
82 .0
82 .0
82 ,0
:
92
Ingarden
:
92
Kleiner
:
92
(458)
(458)
Przyboś (458)
j 72).
Pol.
-
li
779
J ankoyjg, Milan
Nesamozfejmost smyslu
Praha
:
Ceskoslovensk;f
/
Milan Jankovis.
spisovatel, 1991.
219 s.
ISBN
82
82
80-202-0526-5
.0
92 Makarovsks- (457)
(457)
HaSek
92
885
885 HaSek
92 Hrabal (457)
885 Hrabal
:
:
Pol.
P.
Z
dziejów polskiej nauki o literaturze /
red. Henryk Markiewicz, Gabriela Matuszek.
Warszawa : Nakładem Uniw. Jagiell,, 1990*
Tom
5 (144 s.)
(Zeszyty naukowe Uniw, Jagiell. ; 947*’Pra
ce Hist.liter., ISSN 0083-456 X ; 72).
ISBN 83-01-09460-5
82
82 .0 s
82 .0 t
82 .0 :
92
92
92
Ingarden (458)
Kleiner (458)
Przyboś (458)
Poi. P.
Dąbrowski,
Stanisław
człowiek i doktryna:
Konstanty Troczyński
/
zbiór rozpraw
Stanisław Dąbrowski.
Wroc2A2 s.: il.
sław
Ossolineum, 1988.
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-AOO7 ; 55).
ISBN 83-OA-02A61-6
:
:
82
82
;
92 Troczyński (438)
Pol.
PuriSin,
-
10
678
Dioniz
Dejiny literdrnej komparatistiky socialistickdyh krajln / Dioniz PuriSin.
Bratislava
Yeda, 1986,
546 s.
:
82
.0 (1-664)
8 2 .03 KAANTAMINEN. KAAR-'
TAMISEN TEORIA
Kaannokset ja kaantajat;
Ks. m. eri kirjallisuuksien keskinaiset vuorovaikutukset
Pol.
P.
Adamczyk-Garbowska, Monika
tłumaczenia angielskiej literatury
problemy krytyki przekładu /
dzieciącej
Monika Adamczyk-Garbowska.
Wrocław
Osso-
Polskie
:
:
180 s.
lineum, 1988.
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-400?
ISBN
85-04-02928-6
82 .03
884 -95
;
6l).
82
Pol.
.03
Balcerzarii
P.
Edward
Styl i poetyka twórczości dwujązycznej
Jasieńskiego : z zagadnión
teorii przekładu / Edward Balcerzan.
Wrocław, 1968.
335 s«
(25 dziejów form artystycznych w literaturze polskiej | 11).
Brunona
92 Jasieński (438)
:
808.4 -085
82 .03
884 (081)
Borowy, Wacław
Studia i rozprawy.
Pol.
1-2.
\
-
323
Wrocław 1952.
Pol. P.
C enJgov£. Ivana
Teoretickś aspekty simultśnnlho tlumoSenl
na materiału rusko-ieskśm a <5 e sko-r uskem
Fraha
/ Ivana Cenkovś..
Univ. Karlova,
il.
1988.
209 s.
(Ac ta Universitatis Carolinae. Philologica
monographia 99/1988).
:
;
:
82
.05
Pol.
Palić,
-
11
692
Jovan
Hazarska prizma,; tumaćenje prozę Milorada
Beograd ; Prosveta.
Pavića / Jovan Pelić,
(Biblioteka
knji2evni svet)
1991. 318 s.
ISBN
86-07-00587-1
886.1 Pavić
92 Pavić (497.1)
82
.05
:
886.1
82 .05
92 KfiSka (457)
s
885
Pol.
-
516?
Dohnal, Bedfich
Pfekladatel
Petr Kficka a Seske
a tasnfk.
pfeklady
i cizi
z Puskina.
Praha 1970. 275 p.
X
82
.03
Dohnal
Pol.
,
Bedfich
Praha 1977*
Zapas o tvar ß
882 Lermontov
882
t
885
-
418
6799
p„
82
.03
Pol. P.
Gołębiowska, Teresa
Antroponimia Orawy. Kraków 1971*
(Zeszyty naukowe uniw. jagiell., 256.
językoznawcze, 34»
=
Prace
=
Studia orawskie,
6.)
884
:
840
-.60
p
Pol.
-
11 801
Hochel« Braiio
Preklad ako komunikdcia / Brafio Hochel.
Bratislava
Slovensks- spisovatel', 1990.
11. (Studia litteraria ; 28)
148 s.
:
:
ISBN
80-220-0005-5
82 .05
Pol.
Jakćbiec-Semkowowa,
P
Milica
Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby romantyzmu / Milica Jakdhiec
Wrocław
Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
Semkowa.
;
1991. 305 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN
0239-6661 ; 1261. Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; 67).
ISBN
83-229-0536-X
598 (=81)
82
.05
;
884
82
.05
Pol. P.
Kielar, Barbara Z.
Language of the law in the aspect of
translation. Warszawa 1977*
169 P*
(Pissertationes univ. Varsoviensis, 115*)
Pol.
Kielar.
-
10
80?
Barbara Z.
■Tłumaczenie i koncepcje translatorskie /
Barbara Z. Kielar.
Wrocław ; Ossolineum,
1988. 155 s.
ISBN 83-04-02947-2
82
.03
Pol. P.
82
.05
Kopczyński,
Andrzej
Conference interpreting s Some linguistic and communicatiye problems /
Poznań, 1980.
Andrzej Kopczyński.
139 s.
(Seria
filologia
angielska
|
15)*
Pol.
Kraskowska.
P.
Ewa
dwujązyczTwórczość Stefana Themersona
Wrocność a literatura / Ewa Kraskowska.
;
ław
Ossolineum, 1989*
142 s.
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007
ISBN 85-04-05195-0
:
.05
884 Themerson
92 Themerson (458)
82
;
884
;
65).
82 .03
Pol. P,
Kuroczycki, Tadeusz
Z problematyki rosyjsko-polskiego
przekładu artystycznego.
Kazimiery
Iłłakowiczdwny tłumaczenie "Anny Kareniny" na jęayk polski, Poznań
1977.
150 p.
(Seria filologia rosyjska, 8.)
82
.03
Pol.
-
7625
Kuś, Barbara
Poezja rosyjska w polskim życiu liZ
terackim przełomu XIX i XX wieku.
polskiej
sztuki translatordziejów
skiej.
Wrocław 1979»
100 p.
884
:
882
82 .05
Łebiedziński,
Pol.
-
8518
Henryk
Elementy przekładoznawstwa ogólnego /
Henryk Łebiedziński,
Warszawa, 1981.
161 s.
Pol.
-
11
020
Lebiedzlński, Henryk
Przekladoznawstwo ogólne wobec teorii
ejiroi / Henryk Lebiedziński,
Warszawa
ill.
PWN, 1989.
256 s.
•
:
ISBN
82
83-01-07987-8
.03
Pol.
Łegeżyńska,
-
10
594
Anna
Tłumacz i jego kompetencje autorskie :
na materiale powojennych tłumaczeń
poezji A. Puszkina, W, Majakowskiego,
I. Kryłowa i A. Błoka / Anna Legeżyńska,
Warszawa, 1996.
242 s.
ISBN 83-01-06545-1
82 .05
82
.03
Levy,
Pol.
5552
Jiff
Ceske theorie pfekladu.
946
-
p.
♦
Praha 1957*
82 .05
Levy, Jirf
Uragnf pfekladu.
Pol.
Praha
1963*
283
-
p.
4952
Pol.
Lotko,
-
10 504
Edvard
CeStina a polStina v pfekladatelskd
a tlumodnickś praxi / Edvard Lotko.
Ostrava
Profil, 1986.
214 s.
308.4
808.5
:
:
82
.05
82
.05
Mathauserovd,
Sv§tla
MaTzaysepoßa,
Pol. P.
CeeTjia
flpeiHepyccKne tgojthm HcnyccTßa cjiosa.
142 p.
Praha 1976.
(Acta univ. Carolinae, Philologica
-
monographia, 63.)
Pol.
-
11
848
Mićeyić. Kolja
Sai previdi / Kolja Midevid.
Yeselin MasleSa, 1981*
246 s.
(Savremena domada knji2evnost)
Konstantę
rajevo
82 .05
82
:
82
Pol,
.05
Miej sca wspólne
-
10 093
Szkice o komunikacji
literackiej i artystycznej / pod red.
Eduarda Balcerzana, Seweryny Wysłouch,
Warszawa, 1995.
portr.
559 s.
ISBN 83-01-05357-9
:
;
82
884 -1/-9
012 Ziomek
82
Pol.
.05
-
9550
Jarmila
anglickćm v§deckśm stylu
jeho
ekvivalent / Ja: mila
Praha,
200 s.
Mothejz!kov£.
1983.
Infinitiy v
a
802.0
-56
82 .03
Lev£, Ji**
UmSnf pfekladu / Jiff Lev?,
Praha, 1985.
596 s.
Pol.
-
9742
2. vyd.
Pol.
82.. 05
sztuce tłumaczenia.
sinka.
Wrocław 1955*
£
Pod red.
559 P»
-
2757
Michała Ru-
Pol.
Pechar
,
-
10
294
Jiii
Otdzky liter&rnfho prśkladu / Jifl
Praha, 1986. 87 s.
Pechar.
82 .05
Pol.
Pollak.
-
10 791
Seweryn
Ruchome granice / Seweryn Pollak.
Kraków ; WL, 1988.
351 s.
ISBN 83-08-01631-6
882
A/Z
92 (47)
82 .03
:
882
82.03
Popoyic, Anton
Poetika umeleckśho prekladu.
166 p.
Pol.
-
5247
Bratislava 1971.
82 .03
Popoyic, Anton
Preklad a vyraz.
Pol.
Bratislava
1968.
-
4735
249
P«
82
.05
Popoyic
Pol.
>
Anton
-
7570
prekladu. Aspekty
literarnej
metakomunikacie•
textu a
2 vyd. Bratislava 1975*
293 P»
Teścia umeleckśho
82.05
Pol.
-
5929
Sbornfk soucasnych
zabraniemfch studii. Yybor uspof. a edicne
pfiprav. Josef Sermak, Bohuslav Ilek a Aloys
Skoumal. Praha 1970.
555 p.
Preklad literarniho dila.
82
.05
Pol. P.
Sbornfk pracf o jazyce a pfekladanf.
Red. 0. Man [et al#]« Praha 1972.
254 P.
(Acta univ. XVII. novembris Pragensis.
Rada
filologicka,
5»)
80 (082)
Pol.
Skibińska,
P.
Elżbieta
Les śquivalents des prśpositions temporelles franqaises dans la traduction polonaise
Wrocław ; ¥yd-wo
Uniw. Wrocł., 1991*
il.
87 s.
(Acta Universitatis Wratlslaviensis, ISSN
0239-6661 5 1174 Romanica Wratislaviensia
/
Elżbieta Skibińska.
;
«
ISSN,
0557-2665
;
85-229-0529-7
804.0
808.4
804.0 -2
35).
ISBN
:
82 .03
808.4
-2
Pol. P.
Soliński, Wojciech
Przekład artystyczny a kultura literacka
i komunika-cJa i netakomunikacJa literacWrocław, 19Q7»
ka / Wojciech Soliński.
111 8.
(A*ta Univ, Wratislaviensis, ISSN 0259*
826).
6661
»
ISBN
05-229-0197-6
92 .05
82 .05
Pol.
-
7884
SteySek, Pavol
Dotyky slova / Pavol
1978.
544
§tevsek.
Bratislava,
s.
885 "1945/"
885.4 "1945/2
82.05
Pol.
P.
odpov. red.
Studie o jazyce a teorii pfekladanf.
Praha 1971.
212 p.
J. V. Becka.
Acta Uniyersitatis XVII. novembris Pragensis.
;ada lingvisticka, 2.)
82
,05
Pol. P.
Studle o literatufe a pfekladatelstyf,
red. Josef S, Kvapil.
Praha
101 p.
1962.
(Acta univ. Palackianae Olomucenais.
Pac. philos. f 13.
Philologica, 8.)
881
(082)
82 .05
Pol. P.
Studia z teorii i historii poezji /
Michała Głowińskiego.
Wrocław, 1967. 220 s.
(Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej 1 9)«
pod red.
884
-1
Pol.P.
Translatoloaica pragensia 111. 1. ćśst.
Praha
Univerzita Karlova, 1990.
(Acta Uniyersitatis Carolinae.
230 s.
Philologica. ISSN 0567-8269; 2-3/1989).
:
82
.03
Pol.P.
Translatologica pragensia 111.
2. fiśst.
Praha : Univerzita Karlova, 1990.
257 s.
(Acta Universitatis Carolinae.
Philologica. ISSN 0567-8269; 2-3/1989).
82
.03
82
Pol.
.03
-
10 10ć
Jdn
Preklad ako tvorba / Jd n
Brat islava» 1984.
2J4 s
Vilikovsk*.
.
82
.03
Pol. P.
Ylasinoyą, Vlasta
Ceska recepce V. G. Korolenka.
Pffapevek k dejinam deskeho pfekladu. Brno
196 p., ill.
1975(Spisy univ. J.E. Purkyne v Brn§. Filos.
fakulta,
192.)
883.3 s 885
883*3 Korolenko
82
.03
Pol. P.
Ziomek, Jer z y
Staff i Kochanowski. Próba zastosowania
teorii informacji w badaniach nad przekładem. Poznań 1965*
6l P*
(Seria filologia polska UAM, ?•)
82.03
Pol.
-
1558
Kniha o pfekladanf.
Pffspevky k otazkam
pfekladu z rustiny.
Za redakce Jaroslava
Moravce napsali Prantisek Travnfcek [etc.].
Praha 1953*
358 p. (Kniźnice Ceskoslovensko-sovetskeho institutu, 11.)
82
•
03
Pol. P.
DanuSe
Ruskdl poezie v interpretaci PrantiSka
z dSjin
liTśborskśho
/ DanuSe KSicovd.
terdrnich
Brno, 1979190 s.
ill.
(Spisy univ, J. E. Purkyn§ v BrnS. Fi
lozoficka fakulta ; 226).
K§icovd,
;
:
92 Tśborskjf (437)
885
882
:
:
82
03
82.03
:
62
Pol.
-
7833
Yoellnagel, Andrzej
Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych /
Andrzej Yoellnagel. 2. popr. i rozszerz,
wyd. Warszawa, 1980.
ill.
214 s.
:
80 -52
:
8& .05=854
Pol. lex,
Erik,: kielitiede
preklad s lnterpreta£n£
termineldgla / red. : Anton Popovi£ }
aut.: Katarlna Bedndrovś-Kenlzovd,.,
Orlglndl
[et al,],
-
Bratlslava, 1935*
562
s
82
.05
:
884
A/Z
Pol,
-
7875
Pisarze polscy o sztuce przekładu
1440antologia / wybr. teksty, napis,
1974
wstęp i komentarze Edward Balcerzan,
:
Poznań, 1977•
502.5.
82
.05
*
884
A/Z
Pol.
-
6?02
Pisarze polscy o sztuce przekładu 14401974* Antologia. Teksty wybrał, wstąp
i komentarze napis. Edward Balcerzan.
Poznań 1977*
502
p.
Pol.Polśk,
-
ll
768
Josef
Seskcl literatura 19. stoleti / Josef Pol£k.
Stdtnl pedagogickś nakladatelstvi,
Praha
1990.
ISBN
:
508 s.
80-04-23906-4
885 "18"
792 (457)
885 -2
82 .0 5 92 (457)
82 .05
!
92
Gorczyczewski
Pokrzywniak,
Pol. P.
(458)
Józef T,
Jan Gorczyczewski ; tłumacz, satyryk
i krytyk / Józef T. Pokrzywniak.
Poznań, 1981.
155 s.
(Seria filologia polska ; 20).
884
Gorczyczewski
82.03
i
92 Tuwim (456)
łazarczyk,
Pol.
-
7868
Bohdan
Sztuka translatorska Juliana Tuwima
przekłady z poezji rosyjskiej / Bohdan
łazarczyk. Wrocław, 1979*
114 s.
«
884
s
882
82
.05
:
(45?)
92
g§icov^
t
Pol. P.
Danuśe
Ruskd poezie v interpretaci PrantiSka
liTdborskśho ; z d§jin 6
terdrnich
Brno, 1979.
/
DanuSe KSicovd.
190 s.
:
ill.
(Spisy univ. J. E. PurkynS v Brn§.
lozof icl-.a fakulta } 226),
82 .03
882
885
;
Fi
82.03 (47)
:
016
PB. Erikoisbgr.:
kirjallisuus
Poppyjg t Anton
grafia
/
preklad v CSSR
Anton Poporid
PrantiSek Miko.
;
\
biblioautor doslorus
1974.
119
s.
82 .085 PUHETAITO. RETORIIKZA
Pol. P.
Chamot. Bolesław
Homofonia i
monologowej
Wydawnictwo
158 s.
(Acta Univ.
852 TT
ISBN
;
retoryka prozy
Bolesław Chamot.
Wrocław
Dniw. Wrocławskiego, 1988.
/
Wratislaviensis,
85-229-0318-9
82. 085
-3
82
monolog
ISSN
0259-6661
;
82
.085-
Findra, Jan
Urnenie prednesu.
209
P.
Pol.
-
6144
Bratislava 1974*
Pol.
Korolko.
li 555
-
Mirosław
Sztuka retoryki s przewodnik encyklopedyczny / Mirosław Korolko.
Warszawa
Wiedza
powszechna, 1990.
il.
522 s.
;
:
ISBN
85-214-0695-5
82 .085
80 -52 s 82 .085
82
.085
Mistrik, Jozef
Hovory s recitatorom.
Pol.
Martin
1971*
-
4839
151
P»
82
.085
Mistrik
,
Pol.
-
Jozef
Uvahy s recitatorom.
150 p.
Martin 1974*
5906
Pol.
-
11 555
Korolko. Mirosław
przewodnik encyklopedyczSztuka retoryki
ny / Mirosław Korolko.
Warszawa : Wiedza
s.
s il.
powszechna, 1990.
522
ISBN 85-214-0695-5
;
82
80
.085
-52
:
82 .085
82 .085 (59)
Pol. P.
Kowalski, Georgius [Jerzy]
De artis rhetoricae originibus
ąuaestiones selectae. Leopoli 1933*
168
p.
(Archiwum towarz. nauk. we Lwowie
Dział I, 5*2.)
Pol.
82 .085 (58)
Wenig, Kareł
Dejiny fecnictvi feckeho.
1916-25.
1-2.
-
Praha
4106
82
.085 (438)
Pol. P.
Rynduch, Zbigniew
Nauka o stylach w retorykach polskich
XVII wieku.
Gdańsk 1967*
(Seria monografii GTN, 25*)
884 "16"
884 .0
129
p«
82
.085 (458)
Pol. P.
UlSinatte, Eugenija
Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie
w XVII wieku s próba rekonstrukcji
schematu retorycznago / Eugenija Ulcinaite,
Wrocław, 1984.
217 s.
(Rozprawy literackie, ISSN 0208-4007 ł
46).
ISBS 85-04-1665-6
82
-085 (475)
82
.085 (475)
Pol. P.
TJlginalte, Eugenija
Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie
w XVII wieku s próba rekonstrukcji
schematu retorycznego / Eugenija Ulói217 s.
naite. Wrocław, 1984.
(Rozprawy literackie. ISSN 0208-4007 i
46).
ISBN
85-04-1665-6
82 -085 (4JB)
82/89
MAAILMANZIRJALLISUUS. ERI KIRJALLISUUDET. KIRJALLISUUDENHISTORIA JA
-TUTKIMUS ERI MAISSA
Pol.
82/89
Capek, Kareł
0 umSnf a kultufe / Kareł Capek.
1 (651 a.).
Praha, 1984.
(Spisy Karla Capka } 17)
7
950.8
-
9688
82/89
Pol.
-
9654
Cesarec, August
Babrana djela / August Cesarec.
Zagreb,
1982,
2,5,
18-20
5»
159.1
3e6.1
914.7
-082
7»
12,
Pol. P.
Śtudes littśraires et linquistiqu.es / red.
Józef Heistein.
Wrocław s Wyd-wo TJniw.
il.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN
0259-8661 j 1175. Romanica Wratislaviensia
ISSN 0557-2665 } 34).
Wrocł,,
ISBN
98
85-229-0494-0
884 "17"
792
82/83
1991*
s*
'•
82/89
J
Pol.
-
7853
Halina
0 współczesnej komparatystyce literackiej /
Halina Janaszek-Ivaniókovó. Warszawa*
1980.
253 s.
82
Pol
Stempowski,
ll
750
Jerzy
Listy
do Jerzego Giedroycia / Jerzy Stern
powski j wybrał, opr. i posłowiem opatWarrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk.
szawa ; LNB Wyd-wo, 1991*
209, 11 s. ;
portr.
ISBN
85-900254-O-K
884 -6
82/83
92 Stempowski (
884 Stempowski
884
Pol.
-
11
466
Wróbel. Zdzisław
Erotyzm w literaturze dawnych wieków /
Zdzisław Wróbel,
/łódź KAW, 1986. 166 s.
:
11.
ISBN BJ-05-01616-4
:
82/88
Pol.
-
11
467
Wróbel, Zdzisław
Erotyzm w literaturze nowożytnej / Zdzisław
*
Wróbel.
197 s. t il.
KAW, 1987.
ISBN 85-05-01982-1
82/88
Pol.
Zagajewski,
;
257
/ Adam Zagajewski.
Zeszyty Literackie, 1986.
107 s.
2-906253-00-6
523 (438)
82/89
11
Adam
Solidarność i samotność
Paryż
ISBN
-
82/89
:
016
PB. Erikoisbitl,s
kirJallisuus
Bibliografia literdrnej vedy a umeleckej literatury / sprać, MiloS KovaSka
[et al.], Martin, 1979* 160 s.
...
82/89
:
016
PB., olDrikoisbgr.
Kirjallisuus
literdrnej vedy a umeleckej literatury / sprać. MiloS Ko-
Bibliografia
va£ka.
1977; 1978, 1979
Martin, 1979-
;
P 3. Srikoisbgr,
Kirjallisuus
Bibliografie
>/xiograx
_
-
occidentalik
-,
za rok 1972 / vyprac.;
v Seskśm tisku
tis"
Maxi Maryskovd, Milena Baranovd, Miroslava
tfstay pro Seskou a
MattuSovd. Praha
sv?tovou literatura CSAV, 1974.
176 s.
*
:
016
;
82/89
82/89
:
016
PB. Erikoisbgr,;
Kirjallisuus
Ceskd literami v§4a 1979
ne3lovenskd
literatury / vyprac, Anna Bla2kovd,
Praha, 1982,
255 s.
;
P 3. Srikoistgr.
Kir j allisuus
Ceskd. literdrnl vSda
1980 : neslovenskd
sest, FrantiSek Knopp.
Praha
literatury /
Ustav pro Seskou a svStovou literatura,
1988. 199 s, (Literdrnsv§dnd prdue : 40).
;
016
:
82/89
:
PB. .hJrlJcois bgr.
kirjallisuus
SeekA literArni v§da : neslovanskś literatury / sestavil PrantiSek Knopp.
Praha :
sv§tovou
a
pro
deskou
literatura
sstav
CSAV, 1989.
169 s.
(LlterArn§v§dni prAce
016
:
82/89
;
41).
j
82/89
:
PB. Erikoisbgr.;
puolal. kirjall.
016
Vrtel-Wierozyński,
Stefan
Bibljografja literatury polskiej za rok
1922 / oprać. Stefan Vrtel-Wierczyóski,
Lwów,
1925.
167
fl.
884
:
016
82/89
:
016
Yrtel-Wierczyński,
PB. Erikoisbibl .s
puolal, kirjall.
Stefan
Bibljografja literatury polskiej za
rok 1919 / oprać. Stefan Yrtel-Wierczyński.
Lwów, 1926.
164 s.
016 s 884
82/89 -1/-9
:
Pol. P.
596
La femme a la Rena*ssance / red.: Kazimierz Kupisz.
261 s.
łódź, 1985
(Ac .a univ. Lodziensis. Folia litterasia, ISSN 0208-6085 |114).
•
+
82/89
:
598
Pol.
-
Kareł
Polklór a svStovd literatura.
219 P1979.
Hordlek»
881
:
398
7761
Praha
82/89
:
791.4 (458)
Pol. P.
Hopfinger, Maryla
Adaptacje filmowe utworów literackich
Problemy teorii i interpretacji /
Maryla Hopfinger.
Wrocław, 1974.
s.
197
(Rozprawy literackie i 4),
82/89
:
875
Pol. P.
Klinger, Witold
Z motywów wędrownych pochodzenia klasycz1. Poznań 1921.
60 p.
nego.
(Prace naukowe Uniw. Poznańskiego.
Sekcja
humanistyczna,
s*)
82/89
*
884
Pol.
-
6997
Literatura staropolska w kontekście europejskim (związki i analogie). Materiały konferencji naukowej, poświęconej zagadnieniom komparatystyki (...
1973)• Pod red. Teresy Michałowskiej
i Jana Śląskiego. Wrocław 1977324
P*
884
"15/17"
82/89
(05)
Pol. P.
Sbornfk pro literami
historii, theorii literatury a literami
kritiku.
Vede a fidf Albert Prazak.
Slovesna v§da.
1-5
1947-50
Praha.
881
(05)
885 (05)
82/89
(05)
Pol.
P.
Slovo a slovesnost.
1-6, 101955-1959,
Praha,
1948-
80 (05)
808.1 (05)
808.5 (05)
881
(05)
885 (05)
82/89
(05)
Pol. P.
Wizerunki i roztrząsania naukowe.
Adam Zawadzki.
1-5, 6-14, 17-18, 20-24
1858-43
Wilno.
884 (05)
05
Wydawca:
82/89
(05)
Pol. P.
Wizerunki i roztrząsania naukowe.
ca: Adam Zawadzki.]
1-10, 12
1934-35
Wilno.
884 (05)
05
[Wydaw-
82/89
(05)
Pol. P.
Wizerunki i roztrząsania naukowe. [Wydawca: Adam Zawadzki.] Poczet nowy.
1-20, 22-24
1836-38
Wilno.
884 (05)
05
Pol. P.
82/89 (05)
kwartalnik
Zeszyty literackie
Asaociation Cahiera Littćraires.
;
1-
1983Paryż,
/
Pol.
Salda, P.
-
10 847
X.
2ivot / F. X. Salda ; prel.,
bibl. pozndmky, vysvetlivky, kalendarium
a Stddiu napisał Stanislav Smatldk.
spisovatel, 1987.
Bratislava
Umenie a
:
507
s.
82/89
(081)
Pol.
-
10 584
Schulz, Bruno
Proza / Bruno Schulz t przedmowa:
Artur Sandauer } optac, listów: Jerzy
Ficowski. Kraków, 1964*
884 -52
864 Schulz
92 Schulz (458)
884
884 (081)
:
82/89
(081
699
b.
:
portr.
Pol. P.
Wittlin, Józef
Orfeusz w piekle XX wieku / Józef Wittlin.
Instytut literacki, 1963.
654 s.
Paryż
:
(Biblioteka "Kultury"
884 Wittlin
92 Wittlin (458)
82/88 (081)
:
884
}
85).
82/69
(082.1)
Pol. P.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologioa.
Praha
19&080
(082.1)
Erit.
82/89
(082.1)
Pol.
P.
Acta Univeristatis Palackianae Olomucensis,
Pacultas philosophica.
Philologica.
51Praha,
1972-
[-50; Acta Univ. Palackianae
Pacultas philosophica].
Olomucensis.
Erit.
80
(082.1)
82/89
Pol. P,
(082.1)
Annaleg
unlversitatis Mariae CurieSkłodow«ka. Sectio PP, Philologiae.
Lublin, 1985-
0239-42 6
X
issn
802/809
(082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Archivum neophilologicum.
umiejętności.
1:1-2,
2,
3:1-2
Kraków 1937-50
Polska akademia
802/809 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie. Dział I, filologiczny,
1:6-7,9, 2:1, 3*l, 4, 5:2-5, 6:
1-4,
7:1-2,
Lwów 1929-37
8:1-2,
9:1
884 (082.1)
80 (082.1)
808.4 (082.1)
Erit.
82/89
(082.1)
Pol. P.
Filologia*
1-4
Kraków 1955-59*
(Zeszyty naukowe Uniw.
Jagiellońskiego.)
[Jatko: Prace historycznoliterackie,
językoznawcze.]
884 /082.1)
80 (082.1)
808.4 (082.1)
508.1 (082.1)
ce
Pra-
82/89
(082.1)
Pol. P.
Filologia.
1-6
Poznań
1957-64
(Zeszyty
naukowe uniw. im, A. Mickiewicza.)
884 (082.1)
80 (082.1)
808.4 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Filologia.
1959Łódź.
(Zeszyty naukowe uniw. łódzkiego.
Ser. 1.)
884 (082.1)
(082.1)
808.4 (082.1)
80
82/89 (082.1)
Filologickd
Pol. P.
Stddie s ebornlk pedago-
gickd fakulty University Karlovy.
1Praha 196980 (082.1)
808.1 (082.1)
881 (082.1)
82/89 (082.1)
Pol. P,
PiloloSki pregled.
<jhjiojiiukm nperjiefl.
Revue de philologie.
2 s 3-4
3sl-2,
4 sl-4
»
1964-66
Beograd.
80
(082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
KulturnS
sbornlk.
2:1-2
Praha 1975
(Acta univ, XVII. novembris Pragensis.
Rada kulturnś historickd.)
(082.1)
950.8 ( 0 8 2 1 )
82
.
008
Pol. P.
Łiterdrnev§dns sbornlk Pamdtniku
nśrodniho pisemnictv£ / Radomir
PospfSil a kol.
1981-1984
Praha, 198182 (082.1)
82/89 (062.1)
885 (082.1)
82/89
(082.1)
Literatura powszechna.
(Rocznikihumanistyczne.)
[Exs Prace z zakresu literatury powszechnej .']
Pol. P.
82/89
(082.1)
80 (082.1)
Pol. P.
Monograf i.je
Filoloski fakultet Beogradakog
univerziteta.
1Beograd 1966.
1
82/89
(082.1)
Prace
historycznoliterackie.
Pol. P,
3»
Kraków
1959(Zeszyty naukowe
[Ex:
Uniw.
Jagiellońskiego.)
Filologią.l
884 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Prace komisji historycznoliterackiej.
Polska akademia nauk. Oddział w Krakowie.
2-
Krakdw
1962Erit.
884 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Prace literackie.
1-
Wrocław
1956-
(Zeszyty naukowe uniw. wrocławskiego.
Seria A.)
884 (082.1)
82/89
(082.1)
Prace
literackie.
Pol. P.
5-
Wrocław 1962(Acta univ. Wratislaviensis.)
884 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P,
Prace wydziału filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1-5
Warszawa
1960-67
Eritc
80 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Prace z zakresu literatury powszechnej.
(Roczniki humanistyczne.)
[—£*•
Literatura
powszechna.]
82/89
Pol. P.
(082.1)
Problemy kultury literackiej / Polska
Akademia Nauk,
kich.
2Wrocław,
ISSN
0209-150
Instytut badań literac-
1984X
884 (082.1)
82/89 (082.1)
Razprąye.
Pol. P.
Dissertationes.
demija znanosti in umetnosti.
filoloske in literarne vede.
1Ljubljana
195080 (082.1)
Slovenska akaRazred za
82/89
(082.1)
Rozprawy
Pol. P.
Akademii umiejętności.
Serya 2.
filologiczny.
4(19)-6(2l), 8(25)
Kraków 1895-94
80 (082.1)
Wydział
82/89
(082.1)
Pol. P.
Rozprawy Akademii umiejętności.
filologiczny.
Serya 5*
8(53)-12(56)
Kraków 1916-19
80 (082.1)
Wydział
82/89
(082.1)
Pol. P.
Rozprawy wydziału filologicznego.
akademia umiejętności.
a 1-6,
63:1-4, 64:1-2,4,
66:1-4, 67:2-7, 68:1-5
Kraków 1922-49
61-62
Polska
65:1-5,7,
Erit.
884 (082.1)
80 (082.1)
808.4 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Sbornfk filologicky. Ceskoslovenska akademie ved. Sekcje jazyka a literatury.
I*l-4. 2*l, 3:1. 4:1
Praha 1953-56
Erit.
885 (082.1)
80 (082.1)
808.5 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Sbornfk filozofickej fakulty Univerzity
Komenskeho. Philologica.
9:64-71, 10-12, 15-16, 16A, 17, 19
Bratislava 1958“67
[lB, 20-:
Zbornik...]
80 (082.1)
808.54 (082.1)
885.4 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Sbornik pracf filosoficke fakulty Brnśnskć university. Rada Ds Literarnev§dna.
1Brno
1955885 (082.1)
881 (082.1)
82/89
(082.1)
Sbornfk
prąci
p ol# p#
(jazykov§dnych a)
lite-
rarnev§dnych.
(Acta univ» Palackianae Olomucensis.
Facultas philos. Philologica.)
885 (082.1)
80(082.1)
808.5 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Sbornfk Vysok€ Skoly pedagogickś v Olomouci.
Jazyk a literatura.
1-6
Praha 1954-59
808.5 (082.1)
885 (082.1)
80 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Sbornik Yysokś skoly pedagogicke v Praze.
Jazyk
literatura.
-
1
Praha 1959
Erit*
885 (082.1)
80 (o82.l)
808.5 (082.1)
82/89 (082.1)
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń komisji językowej Towarzystwa naukowego warszawskiego.
Wydział 1;
teratury.
językoznawstwa i historii li-
3-4
Warszawa 1949-52
80
(082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukoComptes rendus des
wego Warszawskiego*
seances de la Societe scientifiąue et des
WJjidział 1:
lettres de Varsovie.
Nauk językoznawstwa i historii literatury.
19:1-5* 20-31 a 1-9; 32:1-3, 33/38, 39-42
1926-39, 1940/45, 1946-49
Warszawa 1926-39, 1945, 1947-50
001 (438)
06l Warszawa TN
884 (082.1)
80 (082.1)
808.4 (082.1)
:
82/89
(082.1)
Pol. P.
Sekce jazyka a liteStudle a prameny,
ratury CSAY.
1-5, 7-11
15-14, 16, 18
Praha 1954-50
,
Erit.
885 (082.1)
80 (082.1)
ir
02/89
(O 82.1)
Unjyęrsitas
Is
1-2;
Pol. P.
Carolina.
2: 1-2;
Philologica.
3* 1-2
1955-57
Praha.
[•sfr- Acta Universitatis Carolinae.j
885 (082.1)
80 (082.1)
808.5 (082.1)
82/89
(082.1)
Pol. P.
Zbornik filozofickej fakulty Univerzity
Komenskśho.
Philologica,
18,
20Bratislava 1966,
[-17, 19 s
1968-
Sbornik...l
80 (082.1)
808.54 (082.1)
885.4 (082.1)
(09) Yleinen
kirjallisuudenhistoria
82/89
(09)
Chmielowski, Piotr
Pol.
-
5H
& Grabowski,
Edward
Obraz literatury powszechnej w streszczeniach i przykładach.
1. Warszawa 1895*
5H
P.
82/89
(09)
Pol.
-
5052
Plenkiewicz, Roman
Historya literatury powszechnej w zarysie.
Wilno 1906.
358 p.
82/89
(09)
Prażmowska,
Pol.
-
3143
Teresa
Podręcznik do nauki literatury powszechnej.
Kraków 1892.
550 p.
łtftjfifłf*
Dgr
C e akd liter&rni v§da 1982
nealovanakś
literatury / sestavil a zred. FrantiSek
;
Praha
flatav CSAV, 1990.
(Literdrn§v§dnś price ; 46.)
Knopp.
016
:
:
82/89
219
s.
*
:
82/89 (437.6)
CuriSin,
;
oi6
PB. Erikoisbgr.:
Kirjallisuua
Dioniz
Bibliografia slovenskej
ratistiky / Dioniz fturiSin.
215 s.
kompaMartin, 1980.
82/89
(438)
s
378.4 Kraków
Pol. P.
Wydział filologiczny Uniwersytetu JagielHistoria kateder.
Pod red,
lońskiego.
Witolda Taszyckiego i Alfreda Zaręby.
405 P»» ill.
(Wydawnictwa jubileuszowe, 9*)
ków 1964.
378.4 (438) Kraków
;
80
Kra-
82/89 "05/14"
Pol.
Minśrik, Jozef
-
7160
Stredovekd literatdra; svetovd, des541
kd, slovenakd. Bratislava 1977.
p., ill.
885.4. "/14"
885 "/l4"
82/89 ”13/16"
Pol.
9582
Mindrik, Jozdf
RenesanSnd a humanistickd literatura
svetovd, Seskd, slovenskd / Jozef
Minafik. Bratislava, 1985*
267 2.
ill*
"i
6"
885 "13/16"
885.4 "13/16"
82/89 "15/17"
Pol. 9581
Jozef
Barokovd literatura s svetovd, Seskdl,
slovenskd / Jozef Mindrik, Bratislava,
1984.
588 s. : 111.
885 "15/17" 1
885.4 "15/17i
82/89
"19"
Futuryzm i
Pol. P.
jego warianty w literaturze
europejskiej. Red. Jdzef Heiatein.
Wrocław 1977.
177 p.
(Acta univ. Wratislayiensis, 577.)
-1/-9
Kirjallisuudenlajit
82/89 -1/-9
Pol. P.
Honsza, Norbert
BeModerne Unterhaltungsliteratur,
Wrocst andsaufnahme-Thesen-Analysen.
ław 1978.
185 p.. ill.
(Acta univ. Wratislaviensis 450.
Germanica Wratislaviensia, 38.)
,
=
82
-1/-9
85/89
Pol.
-1
Nezval» VftSzlav
Modern! bdsnickd smSry
Nezval,
t
111.
5.
vyd,
/
-
VftSzlav
Praha, 1979.
3650
236
82/89 -1/-9
Pol.
-
10 224
gkreb, Zdenko
Knjiźeynost i povijesni svijet /
Zdenko Skreb.
Zagreb, 1901.
264
s.
82/89 -1/-9 (05)
Pol.
P.
Slovan i mesednik za knji2evnost,
umetnost in prosveto / ured. Frań
G-ovekar.
5,
1-2,
9
Ljubljana, 1902-1910.
05
82/89 -l/-9
(05)
Svetova literatura
literatur.
3-
18-
1973Praha.
Pol. P.
:
revue zahrani3nfch
82/89 -1/-9
(082.1)
Pol. P.
Zagadnienia rodzajów literackich. Łódzkie towarzystwo naukowe. Wydział 1.
1-10,
11 1-2(20-21)
:
,
12:2(23),
13-15,
17:2(31), 18Łódź 1958-
884
-1/-9
(082.1)
82/89 -1/-9
:
016
Kocśk,
.05=854
PB. Erikoisbibl.:
kirj allisuus
Michał
Pripomlname si... : personalna odportl£ajdca bibliografia spisovatel f ov jubilujoicich v roku 1965 / zost, Michał Kocśk.
Martin, 1965. 134 s.
82/89 -1/-9 .03=861/=366
PB. Erikoisbibl.;
kirjallisuus
Vuković t Milan T.
Mali knjidarski leksikon. Bibliografsko-bibliofilsko-bibliotekarski prirudnik,
Beograd
1959*
791
P*
82/89 .05 =B4
:
016
PB. Erikoisbibl.;
kirjallisuus
literatury tłumaczonej na
język polski, wydanej w latach 1945-1976.
1,
Red. naczelny* Stanisław Bębenek.
Warszawa 1977*
475 P*
Bibliografia
82/89
.05=84
:
016
PB.
Erikolsbgr.:
KirJallisuus
Bibliografia
literatury tłumaczonej
na Język polski wydanej w latach
1977-1980 / kom red.s Stanisław Bębenek, Karla Mlrecka, Witold Stankiewicz.
Warszawa, 1985.
5 (XXV,
ISBN 05-07-00791-7
592 s.)
82/89
Pol.
-2
-
9663
Senoa, August
Clanci } Kritiko } Govori ; Zapiał )
Pislua, / August Senoa.
Zagreb, 1970,
(Djela
Senoe)
Augusta
429 3.
82
886.1

Podobne dokumenty