Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że moje dziecko

Transkrypt

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że moje dziecko
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko
………………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka
jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji
sportowych w dniu …………................……… .
………….............…………………………………………
Data
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Podobne dokumenty