Ośw biegłego rap Ipółr SSF2006 tytuł

Transkrypt

Ośw biegłego rap Ipółr SSF2006 tytuł
Inowrocław, dnia 31 października 2006 r.
Oświadczenie
W związku z mylnym określeniem tytułu dokumentu, z dnia 4 września 2006 r.,
sporządzonego w wyniku przeprowadzonego przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Tras-Intur, oświadczam iŜ tytuł dokumentu brzmi
prawidłowo:
„Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku”.
.........................................
podpis biegłego rewidenta
Biegły rewident mgr Marianna Grabowska
Nr ewidencyjny 1054/5441

Podobne dokumenty