Zawiadomienie o wyniku

Transkrypt

Zawiadomienie o wyniku
Nowy Tomyśl, dnia 24 września 2008r.
OG – 3431/XI/08
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na zakup i dostawę busa na potrzeby Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Zbąszyniu, Zamawiający zgodnie z
art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655) dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej
następującej firmy:
Szpot Sp. z o.o.
ul. Wrześińska 191
62-020 Swarzędz – Jasin
Wartość brutto oferty: 98.046,52 zł
/słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 52/100/
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy
spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta w/w
Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę
spośród przedstawionych ofert niepodlegających odrzuceniu. W związku z powyższym
uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez
Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny wynosi
– 100.
Ponadto, zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy, informujemy iż w/w postępowaniu złożyły oferty
następujące firmy, które uzyskały następującą ilość punktów:
Nazwa Wykonawcy
Lp.
1. Kołacz-Łopiński Sp. j.
2.
NORD –WEST
3.
ZIMNY
Autoryzowany
VOLKSWAGENA
KIM Sp. z o.o.
4.
Adres
ul. Madalińskiego 7
70-101 Szczecin
ul. Wiśniowa 1
62-300 Września
ul. Wojska Polskiego 102
Dealer 97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Świerczewskiego 82
66-200 Świebodzin
Liczba punktów w kryterium
ceny określonym w SIWZ
93,92
47,27
94,36
96,21
MG/MG
...................................................
(podpis Kierownika zamawiającego)

Podobne dokumenty