Językowe podstawy edytorstwa

Komentarze

Transkrypt

Językowe podstawy edytorstwa
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
9
10
11
12
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Językowe podstawy edytorstwa
Humanistyczny
PPWSZ-FA-1-221t-s
PPWSZ-FA-1-220t-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne (specjalność tłumaczeniowa)
Rok I, semestr II
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
15 godz. ćwiczeń w grupach dziekańskich
10 godz. ćwiczeń w grupach dziekańskich
1
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
15
Konsultacje
obowiązkowe
-
Zaliczenie
z oceną
2
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
-
Inne
st. stacjonarne
Suma
st. niestacjon.
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Dr Krzysztof Waśkowski
Założenia i cele
przedmiotu
Celem zajęć przygotowanie studentów do samodzielnej edycji tekstu w zakresie
pełnego opracowania językowego wraz z adiustacją i korektą wydawniczą
-
17
-
10
Efekty
kształcenia
-
10
-
2
-
15
12
-
15
27
Dr Krzysztof Waśkowski
Znajomość stylów funkcjonalnych, orientacja w podstawach kultury języka polskiego,
umiejętność obsługi edytora tekstu Word
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
społeczne)
WIEDZA
13
Nauka
własna
10
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
Odniesienie do
efektów
obszarowych
K_W02
H1P_W02
K_W04
H1P_W03
K_U02
H1P_U02
K_U06
H1P_U06
K_K01
H1P_K01
ma uporządkowaną wiedzę podstawową z
zakresu językoznawstwa, szczególnie w zakresie
tekstologii
zna elementarną terminologię dotyczącą pracy
nad tekstem
UMIEJĘTNOŚCI
umie samodzielnie zdobywać wiedzę, doskonalić
umiejętności profesjonalne związane z
przygotowaniem tekstu do druku
posiada umiejętności i kompetencje niezbędne
do oceny jakości usług związanych ze swoją
działalnością zawodową
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie konieczność rozwoju zawodowego i
osobistego przez całe życie
potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role
Efekt kształcenia
14
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
K_W02, K_W04, K_K02, K_K01
K_U02, K_U06
15
16
17
Stosowane
metody
dydaktyczne
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do zaliczenia
K_K02
H1P_K02
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Sprawne wykonywanie ćwiczeń
oraz pracy semestralnej; obserwacja w
trakcie zajęć, odpowiedzi ustne w trakcie
dyskusji , pokaz umiejętności
praktycznych
Właściwie ocenia poziom trudności tekstu
Ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne, pokaz, samokształcenie.
Współczesne pojęcia teksu; z historii edytorstwa, edytorstwo a język i tekst;
edytorstwo jako technika przekładu, eksplikacja tekstu, opracowanie językowe;
poprawność i styl, adiustacja tekstu, korekta.
Obecność oraz aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, zaliczenie pracy semestralnej w
postaci opracowania zadanego tekstu do druku.
18
Wykaz
literatury
podstawowej
J. Trzynadlowski , Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983
[Edytorstwo], [w:] Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze, renesans, barok),
red. T. Michałowska, udział B. Otwinowska i E. Sarnowska-Temeriusz, wyd. 3 b.zm.,
Wrocław 2002; Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, wyd.
3 b.zm., Wrocław 2002; Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz
i J.
Kowalczykowa, wyd. 4 b.zm., Wrocław 2009; Słownik literatury polskiej XX wieku,
red. A. Brodzka i in., dodr., wyd. 2, Wrocław 1996 .
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.
D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, wyd. 4, t. 1; wyd.
2, t. 2, Warszawa 1986–1987.