8_2016_Załącznik nr 5

Transkrypt

8_2016_Załącznik nr 5
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Pieczęć wykonawcy
WYKAZ DOSTAW
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda
by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, wykonał z należytą starannością dwie dostawy bonów towarowych w formie elektronicznych kart o wartości min. 100 000,00 złotych każda.
UWAGA!!!
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
l.p.
Rodzaj zamówienia
Miejsce wykonania
Zamówienia
(Nazwa firmy
oraz adres)
Termin realizacji
Od kiedy –do kiedy
(dzień - miesiąc rok)
……………………………………………………………..
data i podpis osoby upoważnionej
str. 18

Podobne dokumenty