Chełm, dnia ....................... r. Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

Transkrypt

Chełm, dnia ....................... r. Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
Chełm, dnia ....................... r.
.....................................................................................
/imię i nazwisko, /
.....................................................................................
/nr albumu /
.....................................................................................
/ kierunek/
Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Chełmie
Zwracam się z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej, który został
ustalony z kierującym pracą .........................................................................................................
(tytuł/stopień naukowy oraz imię i nazwisko opiekuna pracy)
Temat Pracy Dyplomowej :
(Należy czytelnie wpisać temat pracy, zwrócić uwagę przy zastosowaniu wielkich i małych liter,
cudzysłowów oraz innych znaków. Wpisany temat będzie podstawą do wypełniania dokumentów przez Dział
Obsługi Studenta.)
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Temat pracy dyplomowej w języku angielskim:
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................
/podpis studenta/
Potwierdzam zgodność tematu
..........................................................
/Czytelny podpis kierującego pracą/
Zatwierdzam temat pracy dyplomowej, po wcześniejszej akceptacji przez kierującego pracą.
.............................................
/Podpis Dyrektora Instytutu/

Podobne dokumenty