Lubiszyńskie Wieści nr 2/2007

Transkrypt

Lubiszyńskie Wieści nr 2/2007
Pomoc na zakup
podręczników
str. 4
Gminne zawody
pożarnicze
str. 7
Oj dzieje,
się dzieje
str. 8
Stypendia
za wyniki w nauce
str. 10
Małe
przedszkole
str. 15
Poznajmy się
str. 16
Kościół
w Ściechowie
str. 19
Aktualności
Policja Radzi
Okres letni to wzmożony czas wyjazdów i spotkań rodzinnych.
Wyjeżdżając zostawiamy swoje mieszkania, sklepy bez opieki, co sprzyja dokonywaniu włamań i kradzieży.
Aby zapobiec temu, pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu swojego mienia poprzez:
- wyposażenie obiektów w odpowiednie zamki,
- stosowanie niekonwencjonalnych środków zabezpieczenia technicznego,
tj. alarmy, blokady antywłamaniowe,
- współdziałanie z sąsiadami w ochronie waszego mienia.
We wszystkich sprawach dotyczących problematyki bezpieczeństwa zawsze możecie Państwo zwrócić się
do dzielnicowych, którzy udzielą informacji lub porady.
mł. asp. Mariusz Górny, sierż. Tomasz Szczepaniak tel. 731 18 10 lub 721 23 11
II Komisariat Policji w Gorzowie Wlkp.
OGŁOSZENIE
Dożynki 2007
Urząd Gminy w Lubiszynie informuje, że termin
Dnia 26 sierpnia 2007 r. w Lubiszynie odbędą się
składania wniosków na konkurs na najładniejszą pose- dożynki gminne. Uroczystości rozpoczną się mszą św.
sję mieszkalną i najładniejszą zagrodę upływa z dniem w kościele parafialnym w Lubiszynie. Tradycyjnie w pro31 lipca 2007 r.
gramie dożynkowym odbędzie się konkurs wieńców dożynkowych. Zostanie również rozstrzygnięty konkurs
Regulamin i karty zgłoszeń są dostępne u sołtysów na najładniejszą posesję i zagrodę. Planowany jest bogawsi.
ty program artystyczny, tak aby każdy mógł znaleźć coś
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy dla siebie. Jak co roku będą mogli również zaprezentodo wzięcia udziału w konkursie oraz do podwyższania wać się lokalni przedsiębiorcy. Na miejscu imprezy nie
estetyki swojej wsi.
zabraknie punktów gastronomicznych. Imprezę zakończy zabawa ludowa na wolnym powietrzu. Szczegółowy
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie plan obchodów tego corocznego święta plonów będzie
się podczas gminnych dożynek – 26 sierpnia 2007 r.
dostępny na plakatach.
MIESZKAŃCY SOŁECTWA ŚCIECHÓW
Wójt Gminy Lubiszyn informuje, że w związku z rezygnacją pana Andrzeja Nikodema z funkcji sołtysa, odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące wyboru sołtysa.
Zebranie odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2007 r. o godz. 1800
w sali wiejskiej.
Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Sołectwa dla dokonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, co dla sołectwa ŚCIECHÓW
stanowi 53 osoby.
Jeżeli w wyznaczonym terminie brak jest obecności wymaganej liczby uprawnionych, wybory przeprowadza
się w II terminie,
tj. w dniu 3 sierpnia 2007 r. o godz. 1830
bez względu na liczbę obecnych.
Wójt Gminy Lubiszyn
(-) Tadeusz Piotrowski
2
Aktualności
DZIEŃ DZIECKA
W marcu 2007 r. Rada Sołecka wsi Tarnów podjęła
jednogłośnie decyzję o budowie placu zabaw dla naszych
dzieci. Budowa placu przerastała trzykrotnie wiejski budżet.
Wiele wysiłku i starań trzeba było włożyć w pozyskanie
sponsorów, by taki plac powstał. Pomoc przy przygotowaniu placu i montażu sprzętu zadeklarowali sami mieszkańcy, którzy z wielkim zapałem zabrali się do pracy.
Przy okazji obchodów Dnia Dziecka 2 czerwca 2007 r.
członkowie Rady Sołeckiej dokonali uroczystego otwarcia placu zabaw. Były gry i zabawy, liczne niespodzianki
i prezenty. Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych
konkursach, a starsi mieszkańcy wpisywali się do naszej
kroniki, by uwiecznić swój udział w tym przedsięwzięciu.
Nasza wspólna praca i wspólne doświadczenia nauczyły
nas tego, że razem możemy dużo, więc od teraz wszystko
robimy RAZEM DLA TARNOWA, RAZEM DLA
NAS WSZYSTKICH.
3
Aktualności
Pomoc na zakup podręczników
i jednolitego stroju szkolnego
Nowy Program Rządowy
Rada Ministrów uchwaliła Rządowy program po- Jak ubiegać się o dofinansowanie:
mocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu
podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających
Dofinansowanie zakupu podręczników:
roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kla1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie
sach I–III szkoły podstawowej i w klasach I–III ogólw szkole, w której dziecko będzie uczyło się
nokształcącej muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie
w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza
zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawosię zaświadczenie o wysokości dochodów lub zawych i gimnazjów”.
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężW związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady
nych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych
Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółoprzypadkach – oświadczenie o wysokości dochowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom
dów).
i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego
2. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dostroju, zgodnie z § 3 pkt 3 tego rozporządzenia ustalowolnym terminie).
no termin składania przez rodziców wniosków o dofi3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód
nansowanie do dnia 30 lipca 2007 r. Ci, którzy do tej
zakupu podręczników lub – w przypadku braku
możliwości okazania dowodu zakupu – oświadpory nie jeszcze nie złożyli u dyrektorów szkół wymienionych niżej dokumentów, proszeni są o dostarczenie
czenie o cenie zakupionych podręczników.
4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansoich do dnia 30 lipca 2007 r. Jest to termin ostateczny,
po którym wnioski nie będą już rozpatrywane.
wanie.
Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netDofinansowanie zakupu jednolitych strojów:
1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie
to. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy
w szkole, w której dziecko będzie uczyło się
dzieci w klasach od 0 do 3 – kwota dofinansowania jest
w roku szkolnym 2007/2008 (do wniosku dołącza
różna i w zależności od ceny podręczników na różnych
etapach kształtuje się następująco:
się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pienięż1. Klasa „0” – 70 zł
2. Klasa I – 130 zł
nych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych
przypadkach – oświadczenie o wysokości docho3. Klasa II – 150 zł
dów).
4. Klasa III – 170 zł
Na zakup jednolitego stroju szkolnego uprawnione
2. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansodziecko otrzyma dofinansowanie w kwocie 50 zł.
wanie.
Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne
Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne należy składać do dnia 15 września 2007 roku. O stypendium
o charakterze edukacyjnym mogą ubiegać się uczniowie
klas I–VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów
oraz szkół średnich, słuchacze kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych
i służb pracowniczych, mieszkujący na terenie gminy
Lubiszyn. Wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy
w Lubiszynie oraz szkołach na terenie gminy Lubiszyn
4
od 1 września 2007 r. Na wniosku konieczna jest opinia
dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Podstawą do wypłaty przyznanej kwoty
dofinansowania lub stypendium są faktury na zakup
przyznanego świadczenia.
Wnioski o stypendia szkolne można składać niezależnie od otrzymanego dofinansowania zakupu
podręczników i strojów szkolnych.
Aktualności
LUBISZYŃSKA PALINOCKA
W dniu 23 czerwca w Lubiszynie odbyły się I polsko-niemieckie spotkania sobótkowe pod nazwą „Lubiszyńska Palinocka”. Impreza finansowana była
ze środków Unii Europejskiej, w ramach funduszu
mikroprojektów programu INTERREG IIIA. Była
to impreza kulturalno-plenerowa z udziałem partnera
niemieckiego, Gminy Briesen/Mark.
Czary, wróżby, tajemnicze znaki – tego wszystkiego
można spodziewać się w nocy z 23 na 24 czerwca. Jest
to bowiem zaczarowana noc, obchodzona dawniej wśród
Słowian jako Święto ognia i wody. Dziś możemy jedynie
pielęgnować pamięć o dawnych obrzędach. Lubiszyńska
Palinocka dbała o tradycję, kulturę oraz zapewniła wiele
atrakcji, tak aby każdy znalazł w programie coś dla siebie. Podczas zabawy odbyło się wiele konkursów z nagrodami. Oprócz konkursów odbyły się występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych, zespołu
coverowego grającego muzykę lat 70, 80 i 90. Punktem
kulminacyjnym imprezy była inscenizacja „Nocy Krzesu” przedstawiająca obrzędy i tradycje słowiańskie.
Panu st. kpt. Hubertowi Harasimowiczowi
Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
oraz wszystkim strażakom za pokaz sprzętu pożarniczego,
pani Renacie Fortunie
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Lubiszyn za wsparcie finansowe
oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania naszej wspólnej, ogólnogminnej imprezy
składam serdeczne podziękowania.
Wójt Gminy Lubiszyn
Tadeusz Piotrowski
5
Aktualności
6
Aktualności
Gminne zawody
sportowo-pożarnicze
W dniu 9 czerwca 2007 r. w Ściechowie odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem
strażaków niemieckich z Alt Madlitz, reprezentujących
partnerski Urząd Odervorland z/s w Briesen/Mark. Zawody rozpoczęły się uroczystym przemarszem drużyn
strażackich prowadzonych przez poczet sztandarowy
Zarządu Gminnego OSP.
Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Wójta Gminy
Lubiszyn – Tadeusza Piotrowskiego, zasłużonym strażakom, tj. Panu Ireneuszowi Kwiatkowi z Lubiszyna
i Panu Ignacemu Wojterze ze Ściechówka wręczone zostały podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz
pożarnictwa. Wręczono również odznaki „Wzorowego
Strażaka” następującym osobom:
1. Sławomir Marmurowicz – OSP Lubiszyn
2. Marek Krupieńczyk – OSP Lubiszyn
3. Paweł Jachimowski – OSP Staw
4. Adrian Drabik – OSP Staw
5. Jarosław Jarzyna – OSP Ściechów
6. Stanisław Izdebski – OSP Ściechów
7. Bogdan Łapucha – OSP Lubno
Odznaki srebrne „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” otrzymali:
1. Radosław Klityński – OSP Staw
2. Arkadiusz Nikodem – OSP Ściechów
W trakcie zawodów strażacy rywalizowali w sztafecie i ćwiczeniu bojowym w kategorii seniorów i drużyn
młodzieżowych. W końcowej klasyfikacji zawodów
poszczególne drużyny zajęły następujące lokaty.
Seniorzy:
1. OSP Ściechów
2. OSP Lubiszyn
3. FFW Alt Madlitz
4. OSP Staw
5. OSP Ściechówek
6. OSP Lubno
Drużyna OSP Lubno wystąpiła w nietypowym, oryginalnym składzie, gdyż połowę drużyny stanowiły młode
dziewczyny, natomiast drugą część – mężczyźni.
Juniorzy:
1. OSP Ściechów
2. OSP Staw
Rywalizacja przebiegała pod czujnym, fachowym okiem
Komisji Sędziowskiej delegowanej z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
Najlepsze drużyny nagrodzone zostały pucharami, natomiast wszystkie otrzymały okolicznościowe dyplomy.
Zawody pożarnicze połączono z ogólnodostępnym
festynem, a w programie było m.in.:
– konkurencje zręcznościowo-sportowe,
– loteria fantowa zorganizowana przez koło „Caritas”
w Ściechowie,
– występ kapeli „Zmyślanie” z Myśliborza,
– występ solistek ze scholi „Vivimus” ze Ściechowa,
– prezentacje artystyczne uczniów Zespołu Szkół
w Ściechowie,
– aukcja, gdzie na rzecz najbardziej potrzebujących
licytowano różne ciekawe rzeczy.
Główną nagrodą w loterii był rower, który wylosowano
dla mieszkanki Lubiszyna – Bogumiły Marmurowicz.
Sprzedawano pyszne ciasto, w jednym z nich ukryty był
złoty pierścionek. Jego szczęśliwą posiadaczką okazała
się mieszkanka Ściechowa – Magdalena Nikodem.
Na miejscu imprezy przy pięknej słonecznej pogodzie
można było posilić się i ugasić pragnienie, a także zakupić różne gadżety. Festyn zakończono zabawą taneczną
na wolnym powietrzu, która trwała do wczesnych godzin rannych dnia następnego, z udziałem wielu miłośników tańca.
Organizatorami zawodów pożarniczych i festynu
byli: Urząd Gminy Lubiszyn, ZGm Z OSP Lubiszyn,
Parafia Ściechów, Zespół Szkół, Rada Sołecka i strażacy OSP Ściechów.
Ludwik Dohlad
7
Aktualności
Oj dzieje się, dzieje…
W dniu 11 lipca br. w miejscowości Baczyna została
przecięta wstęga otwierająca dla mieszkańców zmodernizowaną ulicę Osiedlową. Głównym inwestorem był
zarządca drogi Powiatowy Zarząd Dróg przy współudziale środków finansowych Gminy Lubiszyn. Inwestycja, która kosztowała ponad 1 mln. 200 tys. zł,
została w dużej części sfinansowana ze środków pozyskanych z UE. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali
Starosta Powiatu Gorzowskiego – Józef Kruczkowski,
Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn – Daniel Niekrewicz,
Sołtys wsi Baczyna (również Radny Gminy Lubiszyn)
– Jerzy Obara.
W Wysokiej trwają prace instalacyjne zakupionego
w miesiącu czerwcu br. zbiornika o pojemności 25 tys.
litrów przy miejscowej hydroforni. Inwestycja ta ma
za zadanie poprawić jakość i ciśnienie wody wszystkim
okolicznym mieszkańcom.
NOWY OKRES
ZASIŁKOWY
Udrażniany jest rów melioracyjny pod modernizację
drogi łączącej Ściechów z jeziorem Marwicko.
W czerwcu tego roku szkoły w Lubiszynie i Ściechowie otrzymały nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznych wartości ok. 50 tys. zł każda.
Wyposażenie szkół w nowe pracownie odbyło się w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz komRuszył remont Ośrodka Zdrowia w Stawie. Inwesto- puterów w zestawie do pracowni znajduje się drukarka,
rem jest UG Lubiszyn, a głównym wykonawcą ZUK skaner oraz wideoprojektor.
Lubiszyn. Zaplanowane prace są konieczne, aby uchronić tę bardzo potrzebną lokalnej społeczności placówkę
W czerwcu br. odnowiono elewację budynku Szkoły
przed zamknięciem przez SANEPID i zarazem popra- Podstawowej w Lubiszynie.
wić warunki korzystania z opieki lekarskiej wszystkim
mieszkańcom Stawu i okolic.
Aktualnie jest modernizowana droga w Buszowie
– jezioro Postne.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, że w związku z nowym okresem zasiłkowym
2007/2008 wnioski o zasiłek rodzinny można pobierać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie, ul. Myśliborska 9.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski
na nowy okres zasiłkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej od 10 lipca 2007 r.
Ponadto OPS informuje, że osoby, które złożą
wniosek w miesiącu lipcu otrzymają zasiłek rodzinny w miesiącu wrześniu, natomiast osoby, których
wnioski wpłyną w sierpniu i wrześniu zasiłek rodzinny otrzymają w październiku z wyrównaniem
za wrzesień.
UWAGA! W związku ze zmianą realizacji wypłat
prosi się o podanie numeru konta.
OPS
8
Utwardzono nawierzchnię drogi gruntowej w Lubiszynie ul. Polna, tj. od szkoły do wyjazdu na drogę powiatową z pozyskaniem środków z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych – dofinansowanie 18.000 zł.
Wymieniono okna w sali wiejskiej w Gajewie.
Trwa remont pomieszczeń kuchennych w Szkole
Podstawowej w Baczynie – koszt 50.000 zł.
Wymiana pionu kanalizacyjnego w Ośrodku Zdrowia w Lubiszynie.
Ułożono dywanik asfaltowy w Wysokiej (Kolonia)
– dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 12.000 zł.
Zakupiono zbiornik na magazynowanie wody pitnej
w Wysokiej o pojemności 25.000 m3 – koszt 20.000 zł,
obecnie trwają prace montażowe.
Oświata Kultura Wychowanie
Pomysł warto kontynuować…
Od kilku lat Lubiszyn i Odervorland są
gminami partnerskimi w różnych dziedzinach. Jedną z nich jest współpraca między
oddziałem przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Lubiszynie, a grupą dzieci z przedszkola niemieckiego w Briesen/
Mark.
Co roku po obu stronach Odry organizowane są polsko-niemieckie spotkania,
zarówno przedszkolaków jak i kadry pedagogicznej obu partnerów.
12 kwietnia 2007 r. klasa „0” ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie, korzystając
z zaproszenia dzieci z AWO Kita, zwiedzała skansen w miejscowości Altranft,
który jako szczególne zadanie poleca „żywą
historię przez dotyk”.
Uczestnicząc w specjalnie przygotowanych tam kursach edukacyjnych, grupa delektowała
się ugotowaną pod nadzorem opiekuna kaszą jaglaną
i zupą owocową oraz bułeczkami upieczonymi w zabytkowym piecu. Zwiedziła kuźnię i dom szachulcowy.
Dowiedziała się od kiedy i z czego wytwarzano papier. Do Polski przywiozła arkusze czerpanego papieru
otrzymanego z zawiesiny makulatury i samodzielnie
wyplecione koszyczki z wikliny oraz wspaniałe wspomnienia.
W rewanżu, goście niemieccy bawili u nas w Lubiszynie w dniu 5 czerwca 2007 r. Tym razem, dzięki uprzejmości państwa Fortunów, polskie i niemieckie dzieci
zwiedzały stadninę koni, mini zoo, piekły kiełbaski
na ognisku. Hitem była przejażdżka, specjalnie na tę
okazję, przystrojonym koniem. Spotkanie zwieńczyły
gry i zabawy w obu językach. Grupa polska popisała
się znajomością piosenki pt. „Guten Tag, guten Tag”,
a cztero- i pięciolatki z Briesen zaśpiewały bezbłędnie
kanon „Panie Janie”.
Wspólne zwiedzanie okolicy konnym powozem oraz
bogato przyrządzony poczęstunek stały się również
okazją do wymiany doświadczeń między partnerami.
Już po raz kolejny, korzystając z fachowych instrukcji
pani Hanny Kontek – kierownika Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, został
złożony wniosek o dofinansowanie programu polskoniemieckich spotkań w oparciu o program wymiany
pozaszkolnej wspierany przez PNWM.
Na dotację do poprzedniego przedsięwzięcia czekaliśmy ponad rok, dlatego też zorganizowanie wizyty gości niemieckich mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu
rodziców uczniów klasy „0”, którym gorąco chciałabym
podziękować, zarówno za pomoc organizacyjną, jak
i finansową.
Spotkania polsko-niemieckie pozwalają na pogłębienie kontaktów między partnerami, przyczyniają się
do wzajemnego zrozumienia, przezwyciężenia uprzedzeń, a w konsekwencji prowadzą do przełamywania
wieloletnich barier kulturowych i historycznych, szczególnie, gdy przyjaźnie zawiązują się już w wieku przedszkolnym.
Pomysł warto kontynuować.
Bożena Gmyterko
9
Oświata Kultura Wychowanie
STYPENDIA
ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Jak co roku dyrektorzy szkół przyznali stypendia najlepszym uczniom i sportowcom. Wszystkie szkoły przyznają je według jednakowych kryteriów – dla uczniów
szkół podstawowych średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,2, a dla gimnazjalistów 5,0. Drugim kryterium
jest ocena z zachowania, która powinna być wzorowa lub
bardzo dobra. Stypendium sportowe przyznawane jest
uczniom, za osiągnięcie pierwszych trzech miejsc co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
Za szczególne osiągnięcia Wójt Gminy Tadeusz Piotrowski przyznał nagrody dla: Elżbiety Szulety i Julii Pampuchowicz – za osiągnięcia artystyczne oraz Michała Kuś
i Eweliny Buczak za reprezentowanie gminy na szczeblu
krajowym i osiągnięcie tytułów mistrzowskich.
STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE
otrzymali
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie
Tokarczyk Emilia, Sławecka Angelika,
Pampuchowicz Julia, Skaskiewicz Karolina,
Walicka Katarzyna, Jarzyna Natalia,
Majchrzak Katarzyna, Haliczanowska Lucyna
Gimnazjum w Ściechowie
Matkowska Małgorzata, BalcerzaK Patrycja,
Jarzyna Bartłomiej, Wiluś Klaudia,
Krauzowicz Patryk, Blatkiewicz Ewelina,
Kamińska Adrianna,
Szkoła Podstawowa w Stawie
Sidor Karolina, Gołek Patryk, Sosnowska Sylwia,
Florczak Agnieszka
Szkoła Podstawowa w Baczynie
Kamieńska Marta, Lochert Karolina, Malewska
Barbara, Chodyła Natalia, Perchuć Agnieszka,
Ćwiejkowska Aleksandra, Czarniecka Estera
Gimnazjum w Baczynie
Marcinkowska Katarzyna, Mielcarek Jakub,
Mielcarek Daria, Perchuć Patrycja,
Brożyna Kamila, Świderska Anna,
Staniszczak Ewelina, Adamiak Andrzej,
Malanowski Tomasz, Turów Anna,
Piotrowski Jacek
STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
otrzymali:
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie
Kuś Michał, Bogusz Marcin, Jarzyna Natalia,
Bilińska Klaudia
Gimnazjum w Ściechowie
Jarzyna Bartłomiej, Wilancewicz Agata,
Krzępiec Katarzyna, Łebek Martyna
Zespół Szkół w Baczynie
Wojtczak Natalia, Krzysiek Karolina,
Jedyńska Maja, Wojtysiak Agata, Lewek Natalia,
Lewek Paulina, Sudak Natalia, Wites Justyna,
Traple Paulina, Wojtysiak Agata
10
Oświata Kultura Wychowanie
V MIĘDZYGMINNY TURNIEJ PRZYRODNICZY
Z okazji „Dnia Ziemi” w Zespole Szkól w Ściechowie odbyła się kolejna edycja turnieju przyrodniczego,
w którym wzięły udział drużyny reprezentujące gimnazja z: Baczyny, Bogdańca, Witnicy i Ściechowa.
Turniej cieszy się wielkim zainteresowaniem młodzieży ze względu na tematykę ekologiczną, jak również cenne nagrody dla wszystkich uczestników.
Od lat turniej sponsorują: Wójt Gminy Lubiszyn,
Nadleśnictwo Różańsko i Bogdaniec, sołectwa Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Tarnów, Mystki i Gajewo.
W tym roku zwyciężyła drużyna z Publicznego
Gimnazjum w Ściechowie. Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a pozostałym uczestnikom życzymy
sukcesów w następnych latach.
Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom młodym ludziom zostanie zaszczepiona miłość i poszanowanie najbliższego środowiska naturalnego.
Elżbieta Delijewska
11
Oświata Kultura Wychowanie
Gimnazjalistki z Baczyny mistrzyniami województwa
w piłce nożnej 2006/2007
Pierwszym krokiem do tego sukcesu było zwycięstwo
w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w Kostrzynie
nad Odrą, które osiągnęły pokonując w finale Gimnazjum w Bogdańcu 7:2.
Kolejny turniej – półfinałowy – odbył się w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Skwierzynie. Dziewczęta z Baczyny wywalczyły awans do finału Gimnazjady Lubuskiej Olimpiady Młodzieżowej, który odbył się w dniu
18.05.2007 r. w Gorzowie Wlkp.
Uczestniczyło w nim około 400 dziewcząt i chłopców
biorący udział w różnych grach zespołowych. W piłce
nożnej dziewcząt rozegrane zostały mecze eliminacyjne „każdy z każdym” w 2 grupach po 4 zespoły. Potem
zwycięzcy grup grali o I miejsce, a zespoły, które zajęły
II miejsce w grupie walczyły o brązowy medal. Rozgrywki odbywały się na boisku SP 21 i boisku Gimnazjum nr 5. Nasze dziewczyny pokonały m.in. gimnazjum z Zielonej Góry i gimnazjum z Gorzowa Wlkp.
Uroczyste zakończenie Gimnazjady Lubuskiej Olimpiady Młodzieży odbyło się na obiektach Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego „Słowianka”. Zwycięskim
drużynom medale wręczali olimpijczycy i inni znani
sportowcy, m.in. Tomasz Kucharski, Beata Sokołowska-Kulesza, Sebastian Świderski.
Zwycięska drużyna z Baczyny wystąpiła w składzie:
Karolina Krzysiek, Malwina Humeniuk, Paulina Traple, Natalia Wojtczak, Monika Nawrocka, Agata Wojtysiak, Danuta Błaszyk, Maja Jedyńska, Natalia Lewek,
Paulina Lewek.
Opiekunem zespołu jest Jerzy Sztorc.
ZS Baczyna
ZAWSZE W CZOŁÓWCE
Od 10 lat Szkoła Podstawowa, a następnie Zespół
Szkół w Baczynie bierze aktywny udział w zawodach
w strzelectwie sportowym. Pierwszy tytuł Mistrza
Województwa w klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych w strzelectwie sportowym zdobyto w 1998 r.
Wyróżniającymi się wtedy zawodnikami byli uczniowie
z Baczyny: Karolina Kowalczyk, Anna Kania i Jacek
Kołodziński. Rok później Karolina Kowalczyk i Jacek
Kołodziński reprezentowali Polskę w zawodach międzynarodowych juniorów.
Od tamtej pory młodzież naszej szkoły bierze udział
w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej zajmując drużynowo i indywidualnie miejsca w pierwszej trójce. W roku
szkolnym 2005/2006 Gimnazjum w Baczynie zajęło
I miejsce w klasyfikacji drużynowej w Międzyszkolnej
Lidze Strzeleckiej, a uczeń Piotr Malewski zajął 1. miejsce w klasyfikacji indywidualnej z broni pneumatycznej
(pistolet). W roku 2006/2007 Gimnazjum z Baczyny
zajęło III miejsce w klasyfikacji zespołowej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej. Drużyna wystąpiła w składzie: Alina Pawlak, Malwina Humeniuk, Krzysztof
12
Kołoszyc, Kamil Florczyk. Indywidualnie Alina Pawlak zajęła III miejsce w strzelaniu z karabinku.
Doceniając osiągnięcia uczniów i zasługi opiekuna
w propagowaniu strzelectwa sportowego Prezydium
Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju przyznało Jerzemu Sztorcowi srebrny medal.
ZS Baczyna
Oświata Kultura Wychowanie
TU RZĄDZI BASKET
W Zespole Szkół w Baczynie jest dobry klimat
do uprawiania koszykówki, mimo że nie ma tu sali
pełnowymiarowej. Drużyny dziewcząt i chłopców biorące udział w turniejach międzyszkolnych gimnazjów,
od 2001 do 2007 roku włącznie, zawsze są w czołówce
i zdobywają medale.
W sezonie 2006/2007 dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum w Baczynie zdobyli złote medale w Powiatowej
Spartakiadzie Młodzieży.
W zwycięskiej drużynie wyróżniającymi się zawodnikami byli: Anna Turów, Kamila Baczuń, Karolina
Krzysiek, Kamila Brożyna, Daria Mielcarek, Patrycja
Perchuć, Ewelina Staniszczak, Paulina Gajda, Konrad
Klonowicz, Mateusz Żyliński, Tomasz Malanowski,
Mateusz Karasiński, Artur Jobs, Łukasz Bryłka, Kamil
Florczyk.
Spośród naszych wychowanek najwięcej osiągnęła
Honorata Ferrer, wybierana najlepszą zawodniczką zespołu AZS PWSZ w ogólnopolskich turniejach piłki
koszykowej kadetek rocznik 91 i młodsze.
Po raz pierwszy drużyna z gminy Lubiszyn, Klub
Koszykarski Baczyna, uczestniczyła w amatorskich
rozgrywkach gorzowskiej Eldo Basket Ligi. Drużyna
awansowała w sezonie 2006/2007 do fazy Play Off.
Było to dużym sukcesem. Zespół KK Baczyna wyprzedził takie drużyny jak: Mechanik, UKS Chemik,
Jednostka Wojskowa Skwierzyna, PWSz Gorzów.
Wyróżniającymi się zawodnikami byli absolwenci
Gimnazjum:
Łukasz Sławiński, Konrad Klonowicz i Marcin
Erenc.
ZS Baczyna
13
Oświata Kultura Wychowanie
„Polska – moja Ojczyzna”
Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce
Dnia 27 kwietnia 2007 r. w Szkole Podstawowej
w Lubiszynie odbyła się II edycja Gminnego Konkursu
Wiedzy o Polsce dla klas I–III pod hasłem „Polska –
moja Ojczyzna” Organizacją konkursu zajęła się Jolanta
Kiszkiel (nauczyciel klas początkowych), przy współpracy Wiesławy Horbatowskiej (nauczyciela historii).
Wzięły w nim udział drużyny z wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.
Naszą placówkę reprezentowali: Anita Jakuszewska, Maciej Kompanowski i Rafał Zając (opiekun
– W. Horbatowska). Uczestników oceniała komisja
w składzie: Jan Byczkiewicz (dyrektor SP Lubiszyn),
Katarzyna Wiśniewska (Urzędnik Gminy Lubiszyn),
Dorota Marciniak (Przewodnicząca Rady Rodziców)
oraz Izabela Jaroszewicz-Pawlaczek (nauczyciel klas
I–III z ZS Baczyna).
Każda z drużyn miała wykonać dziesięć zadań:
m.in. rozwiązać krzyżówkę z hasłem, umieścić nazwy geograficzne na mapce Polski, rozpoznać eksponaty ze Szkolnego Muzeum, wykazać się znajomością
symboli narodowych i największych zabytków naszej
stolicy. Wszystkie ekipy były doskonale przygotowane
i różnice punktowe okazały się niewielkie. Aby wyłonić II miejsce potrzebna była dogrywka w wyniku
której SP Ściechów pokonała SP Wysoka. W końcowej kwalifikacji I miejsce zdobyła SP Lubiszyn,
II miejsce – SP Ściechów, III miejsce – SP Wyso-
ka, IV miejsce – SP Baczyna, V miejsce – SP Lubno,
VI miejsce – SP Staw.
Jury dokonało wręczenia dyplomów, pamiątkowych
albumów oraz nagród rzeczowych. Konkurs ten jest
przygotowaniem uczniów klas młodszych do posługiwania się zdobytą wiedzą i dalszego współzawodnictwa
w zakresie wiedzy o Polsce. Spełnia niezwykle ważną
rolę integrującą uczniów już od najmłodszych klas szkoły podstawowej, kształtuje ich poczucie przynależności
narodowej, poszerza wiedzę o naszym kraju oraz rozbudza miłość do własnej ojczyzny. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich za rok.
Jolanta Kiszkiel
Edukacja przyrodnicza w terenie
W środę dwudziestego czerwca uczniowie klas 1–6
Szkoły Podstawowej w Lubiszynie pojechali na wycieczkę o charakterze edukacyjnym do Leśnej Stacji
Dydaktycznej, która znajduje się na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu było praktyczne zapoznanie dzieci z przyrodą,
a w szczególności poprzez przeprowadzoną lekcję dydaktyczną w terenie, z ekosystemem leśnym. Wycieczka jest efektem trwającej i ciągle rozwijającej się współpracy pomiędzy szkołą, a Kołem Łowieckim „Szarak”,
mającym swoją siedzibę w Lubiszynie. To właśnie dzięki
dofinansowaniu ze strony koła łowieckiego, taki wyjazd
mógł zostać zrealizowany. Dzieci dowiedziały się, jak
14
ważna jest ochrona otaczającej nas przyrody, zapoznały się z gatunkami drzew naszych lasów, a także z ich
mieszkańcami. Praktyczne poznawanie jest niezbędne
w edukacji przyrodniczej oraz w uświadamianiu, jak
najlepiej dbać o otaczającą nas przyrodę. Na koniec dnia
nadszedł czas na posiedzenie przy ognisku, gdzie oczywiście nie zabrakło także kiełbasek. O tym, że wyjazd
zakończył się sukcesem, najlepiej świadczyły zadowolone miny dzieci. Dalsze wsparcie podobnych inicjatyw
przez Koło Łowieckie „Szarak” na pewno przyczyni
się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów
naszej szkoły.
Krzysztof Jankowski
Oświata Kultura Wychowanie
„Małe przedszkole” w Lubiszynie
Dobra, jak najwcześniej rozpoczęta edukacja przedszkolna jest szansą na zagwarantowanie dzieciom lepszego startu, umożliwiającego późniejsze sukcesy edukacyjne i życiowe. Na terenie naszej gminy od wielu lat
brakuje oddziałów przedszkolnych. Dlatego też Gmina
przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, we współpracy i wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W ramach tego projektu 2 maja 2007 r. w Lubiszynie rozpoczęła działalność placówka alternatywnego
ośrodka wychowania przedszkolnego. Projekt zakłada
działalność grupy przedszkolnej dzieci w wieku 3–5 lat.
Grupa może liczyć maksymalnie 15 osób. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 800 –1200. Fundacja zadeklarowała wyposażenie oddziału w pomoce
dydaktyczne i niezbędny sprzęt na kwotę ok. 20.000 zł
oraz wynagrodzenie dla nauczyciela przez 12 miesięcy,
aż do powstania przedszkola, a także opiekę psychologa
i logopedy. Początki były trudne, ponieważ zorganizowanie „Małego przedszkola” musiało się odbyć w tempie alarmowym. Fundacja bardzo późno dowiedziała
się o akceptacji projektu przez MEN i by dotrzymać
terminów zadeklarowanych w projekcie, w ciągu dwóch
tygodni musiała znaleźć gminy chętne do współpracy,
które znajdą odpowiedni lokal i nauczyciela z kwalifikacjami. W tym czasie odbywały się jednocześnie
spotkania i szkolenia dla nauczyciela i przedstawicieli
samorządu, organizowanie pomieszczenie z wyposażeniem zastępczym, umożliwiającym rozpoczęcie pracy
z dziećmi oraz rekrutacja. Dzięki pomocy Dyrektora
SP Lubiszyn, Pana Wójta i zaangażowaniu rodziców
udało się oddział otworzyć w ustalonym terminie.
Dzisiaj przedszkolaki mają już w pełni wyposażoną
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne salę. Fundacja wywiązała się z obiecanych zobowiązań. Dzieci
mogą bawić się w kolorowych kącikach tematycznych,
uczyć piosenek i wierszyków przy pomocy sprzętu audiowizualnego, układać kolorowe puzzle i bawić nowymi,
kolorowymi zabawkami. Otrzymały również pomoce
i sprzęt do zajęć plastycznych i wychowania fizycznego.
Dzieci i ich rodzice są zadowoleni z postępów w rozwoju swoich pociech. Liczymy na to, że po zakończeniu projektu unijnego powstanie przedszkole, w którym
dzieci będą mogły przebywać jeszcze więcej czasu.
15
Poznajmy się
Artur Terlecki – Radny Gminy, ma 30 lat, żonaty,
mieszkaniec Baczyny.
W 2000 r. ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim – kierunek Zarządzanie i Marketing uzyskując
tytuł magistra.
Od 9 lat jest pracownikiem Telekomunikacji Polskiej
SA, gdzie zajmuje się obsługą dużych firm i instytucji
publicznych.
Od 3 lat pełni społeczną funkcję przewodniczącego
Wspólnoty Mieszkaniowej w Baczynie.
Daniel Miłostan – Radny Gminy, Przewodniczący
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, 30 lat, kawaler.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Uniwersytecie Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od 1997 r. prowadzi własną działalność gospodarczą.
Współzałożyciel oraz przewodniczący pierwszego Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Wysoka” w Wysokiej. Członek Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Lubiszyn.
Jarosław Malinowski –Przewodniczący Rady Gminy Lubiszyn, mieszkaniec Gajewa, 45 lat, nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Lubiszynie oraz Gimnazjum
w Ściechowie.
Jego pasją jest sport. Od 15 lat każdą wolną chwilę
poświęca pracy trenerskiej. Pełniąc społeczną funkcję
Wiceprezesa Klubu Sportowego Unia Lubiszyn-Tarnów,
prowadzi zajęcia sportowe z II-ligowym zespołem kobiet oraz III-ligowym zespołem mężczyzn w tenisie stołowym. Praca Radnego Gminy pozwala mu aktywnie
uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. W wolnych
chwilach oddaje się swojej pasji, którą jest wędkarstwo.
Wojciech Zwieruho – Radny Gminy, żonaty, ma
3 synów i córkę.
Od urodzenia mieszka na terenie Gminy Lubiszyn.
Z wykształcenia jest technikiem melioracji wodnych.
W latach 1978–1985 pracował w Urzędzie Gminy Lubiszyn jako inspektor ds. gospodarki wodnej i melioracji, pełniąc społeczną funkcję Przewodniczącego Zarządu Gminnego ZSMP.
Od 1985 do 1991 r. – etatowy Przewodniczący Zarządu Gminnego ZSMP. Obecnie prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Żona Ewa – pracownik UG
Lubiszyn.
16
Wieści z USC
Urodzili się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rudzka Julia Adrianna, córka Piotra i Barbary, ur. 25.03.2007 r.
Zinyk Karolina Oliwia, córka Sławomira i Anny, ur. 29.03.2007 r.
Witkowska Katarzyna, córka Mariana i Iwony, ur. 5.04.2007 r.
Klóska Szymon, syn Hieronima i Joanny, ur. 10.04.2007 r.
Rychta Alicja, córka Pawła i Agnieszki, ur. 14.04.2007 r.
Wrzesiński Brajan Jakub, syn Mariusza i Elwiry, ur. 20.04.2007 r.
Płażewski Jakub, syn Krzysztofa i Agnieszki, ur. 8.05.2007 r.
Malec Zuzanna, córka Sebastiana i Anety, ur. 14.05.2007 r.
Glura Urszula, córka Józefa i Izabeli, ur. 15.05.2007 r.
Kudlik Jakub Marcin, syn Łukasz i Joanny, ur. 15.04.2007 r.
Kobiec Zuzanna Marta, córka Radosława i Marty, ur. 16.05.2007 r.
Kompanowska Paulina, córka Roberta i Lucyny, ur. 27.05.2007 r.
Łapucha Szymon Piotr, syn Grzegorza i Edyty, ur. 25.05.2007 r.
Bąkowska Maja, córka Grzegorza i Justyny, ur. 19.06.2007 r.
Odeszli od nas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Rąblewski Czesław, ur. 8.08.1947 r., zm. 29.03.2007 r.
Włodarczak Bolesław, ur. 18.07.1936 r., zm. 2.04.2007 r.
Błaszczyk Wacław Józef, ur. 19.01.1950 r., zm. 12.04.2007 r.
Rzymski Piotr Łukasz, ur. 14.03.1984 r., zm. 24.04.2007 r.
Malinowski Bogdan, ur. 4.05.1923 r., zm. 23.04.2007 r.
Manikowski Rafał Andrzej, ur. 31.08.1982 r., zm. 24.04.2007 r.
Lasota Rafał, ur. 18.10.1973 r., zm. 25.04.2007 r.
Ciureja Józefina, ur. 23.10.1916 r., zm. 11.05.2007 r.
Słodowicz Antoni Zbigniew, ur. 4.01.1948 r., zm. 15.05.2007 r.
Werecka Edith Imgrad, ur. 8.07.1942 r., zm. 18.05.2007 r.
Haliczanowski Ryszard Piotr, ur. 9.10.1946 r., zm. 29.05.2007 r.
Jastrząbek Gertruda, ur. 1.03.1924 r., zm. 6.06.2007 r.
Kulpa Helena, ur. 18.02.1929 r., zm. 15.06.2007 r.
Romańczuk Kazimierz Tadeusz, ur. 25. 2.1962 r., zm. 20.05.2007 r.
Taratuta Adolf, ur. 1.12.1920 r., zm. 22.06.2007 r.
Nowakowski Jacek, ur. 6.06.1967 r., zm. 28.06.2007 r.
Stanęli na ślubnym kobiercu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Raniewicz Paweł i Wolak Monika – 8.04.2007 r.
Ratul S. Tanwir i Pawelec Beata – 12.04.2007 r.
Pawlak Sławomir i Stróżyńska Lidia – 21.04.2007 r.
Szczecina Mariusz i Kulpa Marta – 28.04.2007 r.
Chom Marcin i Chlebus Alicja – 28.04.2007 r.
Zimbicki Andrzej:i Kobak Marta – 18.05.2007 r.
Jabłoński Konrad i Kiezik Agnieszka – 2.06. 2007 r.
Maćkowiak Marcin i Nosalska Małgorzata – 2.06.2007 r.
Czaja Dariusz i Fedoryga Magdalena – 9.06.2007 r.
Wolak Paweł i Jędrzejczak Joanna – 15.06.2007 r.
Operacz Bogusław i Wilczewska Agnieszka – 16.06.2007 r.
Morawiec Dariusz i Głowacka Katarzyna – 16.06.2007 r.
Gutowski Paweł i Łupkowska Edyta – 30.06.2007 r.
Żminkowski Krzysztof i Kowalska Jolanta – 7.07.2007 r.
Barański Rafał i Bałaniuk Edyta – 7.07.2007 r.
Miziołek Marek i Mularska Marta – 7.07.2007 r.
Czerwiński Dariusz i Sarniak Urszula – 7.07.2007 r.
Przeniczny Wojciech i Jędrzejczak Magdalena – 7.07.2007 r.
Zdeb Rafał i Szczudło Anna – 14.07.2007 r.
WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Lubiszyn o konieczności wymiany „starych” dowodów
osobistych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 września 2002 r. zmieniającą ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych wszystkie dowody starego typu są ważne do 31 grudnia 2007 r.
Do wniosku należy dołączyć:
1. 2 fotografie,
2. Akt urodzenia – w przypadku-panna, kawaler,
3. Akt małżeństwa – w przypadku –żonaty, zamężna,
4. opłata skarbowa – 30 zł w dokonana w GBS Lubiszyn.
WNIOSEK SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE I DOWÓD ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE
17
Humor
Sernik na zimno
Ciekawostki
Grażyna Toruńczyk
1. Najcięższy człowiek ważył 635 kg.
2. Najdłużej żyła pewna Japonka – 120 lat i 237 dni.
3. Najwyższa temperatura naturalna zmierzona została w Libii 58 ºC. Najniższą zanotowaną jest -89,2
ºC – na Antarktydzie.
4. Największy dzwon świata waży 196 ton. Nigdy nie
był użyty.
5. Istnieją nietoperze których rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2 metrów podczas gdy najlżejszy nietoperz waży mniej niż 10 groszy.
6. Ptaki w swoich śpiewach posiadają regionalne akcenty – tak jak w gwarach ludzkich.
7. Ziemia wiruje z szybkością (na równiku) 1.600 km/h.
8. Rekin jest jedyną rybą która potrafi mrugać oboma
oczami jednocześnie.
9. Karaluch może żyć 9 dni bez głowy.
10. Struś ma większe oko niż mózg.
11. Miód jest jedynym produktem, który się nie psuje.
Znajdowano miód w grobowcach faraonów, który
nadawał się do spożycia.
12. Osoby niespokojne lub często uprawiające sport lepiej zapamiętują, gdyż ich mózg jest lepiej ukrwiony. Na przykład uczniowie machający nogami pod
ławką.
13. Przeciętny człowiek w życiu zjada w nocy podczas
snu 8 pająków.
14. Ludzie praworęczni żyją przeciętnie 9 lat dłużej niż
leworęczni.
15. W ciągu 60 lat życia serce człowieka przepompuje
130 milionów litrów krwi.
16. W Paragwaju pojedynki są dozwolone, warunkiem
jest, aby obaj pojedynkujący byli honorowymi dawcami krwi.
Składniki:
- upieczony kruchy spód
- 70 dag śmietankowego; mielonego lub homogenizowanego twarożku (zwykłego lub waniliowego)
- 4 jajka
- 1 i 1/4 szklanki cukru
- pół szklanki mleka
- szklanka śmietanki kremówki
- 2 łyżki żelatyny
- 2 łyżeczki esencji waniliowej lub 4 łyżki soku z cytryny
Sposób przyrządzania:
Żelatynę rozpuść w gorącym mleku. Jajka przed
rozbiciem sparz wrzątkiem albo umyj dokładnie wodą
z mydłem. Żółtka oddziel od białek, po czym ubij
ze szklanką cukru na pulchną masę. Przestudzoną żelatynę zmiksuj z żółtkową masą, serem i esencją waniliową lub sokiem z cytryny. Białka ubij na sztywno, dodając
pod koniec ubijania pozostały cukier. Połącz delikatnie
z serową masą. Kremówkę ubij, domieszaj do masy, którą następnie wylej na spód. Masę możesz urozmaicić,
dodając do niej bakalie, kandyzowane owoce (podobnie
jak do keksu), osączone owoce z konfitury lub z kompotu albo inne miękkie sezonowe, zimą np. pokrojone
plasterki pomarańczy i kiwi. Następnie wstaw ciasto
do lodówki. Gdy sernik stężeje, można ułożyć na nim
miękkie owoce i ewentualnie zalać je pasującą do nich
smakowo galaretką, pamiętając jednak, by użyć nieco
(ok. 10 proc.) mniej wody niż w instrukcji na opakowaniu. Schładzaj ciasto, aż galaretka zastygnie.
W tramwaju do grupy skinów podchodzi kanar:
- Bilety do kontroli
- Spadaj! – krzyczą skini
Kontroler rezygnuje i podchodzi do starszego pana:
- Proszę o bilet do kontroli.
- Nie słyszał pan co koledzy powiedzieli?
Na wyspie jest trzech rozbitków: dwudziestolatek,
czterdziestolatek i siedemdziesięciolatek. Na sąsiedniej
wyspie była naga dziewczyna. Dwudziestolatek rzuca
się w fale i krzyczy:
- Płyńmy do niej!
Na to czterdziestolatek:
- Zbudujmy najpierw tratwę.
Siedzi 2 facetów na rybach, nic nie bierze od dawA siedemdziesięciolatek:
na. Jeden, znudzony, idzie przygadać drugiemu, myśli
- Po co, stąd też dobrze widać.
sobie: „Zapytam: biorą? Jak mi odpowie biorą, to mu
powiem, że buc ma szczęście, a jak mi powie nie biorą
Mama do syna:
to mu powiem, że byle bucowi nie weźmie.”
- Znakomicie wyglądasz! Policzki zrobiły ci się taPodchodzi i pyta:
kie pucołowate. Pewnie dobrze was karmili na tym
– Biorą?
obozie wędrownym?
A koleś:
- Nie bardzo, tylko musiałem codziennie nadmuchi- Zjeżdżaj bucu!
wać materace!
18
Historia
KOŚCIÓŁ W ŚCIECHOWIE
Początki istnienia kościoła w Ściechowie są ściśle
związane z początkami osadnictwa na tym terenie.
W 1748 roku wkrótce po założeniu kolonii, która dała
początek istnienia wsi rozpoczęto prace przy budowie świątyni. Po czterech latach prac budowlanych,
w sierpniu 1752 r. odprawiono pierwszą mszę luterańską.
Budynek kościelny wzniesiono w środkowej części
wsi na niewielkim wzgórzu. Był to obiekt jednonawowy
zbudowany w konstrukcji szachulcowej z wieżą, osadzony na murowanym fundamencie z dachem pokrytym dachówką. Całość ogrodzono płotem z desek.
W XIX wieku w obiekcie dokonano przeróbek, ściany szczytowe oraz wieżę od frontu przemurowano cegłą
pełną, ogrodzenie wymieniono na metalowe.
Strop kościoła posiadał drewnianą konstrukcje, empory wsparto na dwóch kolumnach doryckich pochodzących z pierwszej połowy XIX wieku.
Po wojnie zniszczoną wieżę kościelną zastąpiono
belkowaną dzwonnicą. W 1960 r. przeprowadzono
przebudowę obiektu polegającą na wymianie ściany
szachulcowej na murowaną oraz na otynkowaniu świątyni. Kolejny remont miał miejsce w latach 1976–80,
wtedy to gruntownie przemurowano obiekt oraz wymieniono wyposażenie. Kościół otrzymał nowy ołtarz
główny mający kształt wzniesionych do góry rąk, dwa
ołtarze boczne, ołtarz soborowy, ławki, konfesjonał.
W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu miejscowej
społeczności oraz władz gminy poprawiono estetykę
wokół świątyni wykonano nowe chodniki i parking.
Kościół wyświęcono w obrządku katolickim 22 grudnia 1946 r. pw. św. Antoniego Padewskiego. Administracyjnie należał do parafii w Lubiszynie, kanonicznie
do parafii św. Krzyża w Gorzowie Wlkp. Do rangi
kościoła parafialnego podniesiony w 1957 r. W latach
1945–72 kościół w Ściechowie znajdował się w obszarze
administracji diecezji gorzowskiej od 1992 r. w obszarze archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W powojennej historii kościołem administrowali proboszczowie
Ludwik Chrapko, Zygmunt Bronisławski, Stanisław
Rukasz, Franciszek Smogoń, Antoni Maziarz, Tadeusz
Giedrys, Dariusz Doburzyński.
W kościele znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej
Kochawińskiej z Kochawiny k. Stryja, z dawnego województwa lwowskiego (u góry zdjęcie kościoła w Kochawinie, z którego przywieziono obraz). Do 1960 r.
był przechowywany w klasztorze Oo. Jezuitów w Starej
Wsi. Dzięki zabiegom parafian, ówczesnego proboszcza
S. Rukasza i ostatniego proboszcza
z Kochawiny J. Piecucha w kwietniu
1960 r. kopię umieszczono w ołtarzu
głównym ściechowskiej świątyni.
W 1975 r. przeprowadzono renowację obrazu dodając nowy ornament,
pozłacając koronę i sukienkę Matki
Boskiej i Dzieciątka.
W styczniu 2000 r. ówczesny
proboszcz parafii ks. Tadeusz Giedrys zainicjował organizację Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.
W ciągu 8 lat festiwal zyskał wysoką
rangę w regionie, wysoki poziom wykonawczy i organizacyjny. Corocznie
w miejscowej świątyni laureaci tego
konkursu prezentują swoje interpretacje kolęd w koncercie laureatów.
Opracował Jan Byczkiewicz
19

Podobne dokumenty

Lubiszyńskie Wieści 2/2012

Lubiszyńskie Wieści 2/2012 „ECO-LUB kultura i tradycja na pograniczu polsko – niemieckim”. Impreza odbędzie się dnia 02 września 2012 r., rozpocznie się o godz. 12:00 uroczystą Maszą świętą w kościele w Lubiszynie. Zapraszam...

Bardziej szczegółowo

pobierz - Lubiszyn

pobierz - Lubiszyn państwowych dotyczących nieprzenikalności granic, umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturowych, czy też czynienie ze zdecentralizowanych regionów siły napędowej współpracy ponadgranicz...

Bardziej szczegółowo

wieści - Lubiszyn

wieści - Lubiszyn W dniu 23.07.2015 roku nasze sołectwo uczestniczyło w Lubuskim Miodobraniu. Na gminnych dożynkach zdobyliśmy I miejsce za najładniejszy wieniec dożynkowy i II miejsce za najładniejszą dekorację doż...

Bardziej szczegółowo