ogłoszenie o zamówieniu _prowadzenie księgowości LGD_ II

Transkrypt

ogłoszenie o zamówieniu _prowadzenie księgowości LGD_ II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
na obsługę finansowo-księgową LGD „Ujście Baryczy”
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.
1655 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur określonych we wspomnianej ustawie.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
1. Zamawiający.
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
ul. Mickiewicza 1/200, 56-200 Góra
tel: 0 65 544 36 00, fax: 065 543 26 58
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest Tadeusz Otto, Prezes Zarządu,
tel. 065/544 36 00 lub 601 827 611, e-mail: [email protected]
2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest obsługa finansowo-księgowa w pełnym zakresie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście
Baryczy”, przy uwzględnieniu prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowej 1 pracownika biura oraz liczbie dokumentów do
zaksięgowania; ok. 250 w roku. Zamówienie obejmuje również sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych.
3. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie zrealizowane ma być w całości w terminie od 1 grudnia 2009 roku na okres 2 lat.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
- posiadają certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1)
2)
kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS (w zależności od formy
organizacyjno-prawnej Wykonawcy),
kserokopia certyfikatu lub świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów jego oferta zostanie odrzucona.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Sposób obliczenia ceny.
Cena oferty jest ceną ryczałtową i winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia
aby zamawiana usługa została wykonana w sposób należyty.
6. Kryteria oceny ofert.
-
cena – 100 %,
Sposób oceny:
najniższa cena zaproponowana w ofertach
cena badanej oferty
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100.
x 100 %
x 100 pkt.
7. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) dokumenty, o których mowa w pkt. 4,
3) projekt umowy.
Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do
oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę (każda strona oferty parafowana).
OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.
8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (mieszczącej się w Górze, ul. Mickiewicza 1 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Górze) w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze i w terminie do dnia 24 listopada
2009 roku do godz. 10 00.
Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy”
Oferta w postępowaniu na obsługę finansowo-księgową LGD
ul. Mickiewicza 1/200 56-200 Góra
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie
jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 110.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert,
Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia.
9. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.
10. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
11. Istotne postanowienia umowy.
Zamawiający nie zgłasza do umowy istotnych postanowień.
UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
Góra, dnia 10 listopada 2009 roku
Załączniki :
1)
wzór formularza oferty,