Pw – 381 – 8/ 2016 Wrocław, dnia 04 stycznia 2017r. INFORMACJA

Transkrypt

Pw – 381 – 8/ 2016 Wrocław, dnia 04 stycznia 2017r. INFORMACJA
Pw – 381 – 8/ 2016
Wrocław, dnia 04 stycznia 2017r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
DOTYCZY: : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa
budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie
dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej zadanie 3”
(znak postępowania: Pw – 381 – 8/ 2016).
W oparciu o art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Państwowa
Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu
przekazuje informacje z otwarcia ofert złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu,
które odbyło się w dniu 04.01.2017 r. o godz. 16:00.
1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
wynosi: 53 793,39 zł
2) Dane ze złożonych ofert:
NUMER
OFERTY
1
2
FIRMA (NAZWA) ORAZ
ADRES WYKONAWCY
C-Vercial Sp. z o.o.
Deszczowa 16a/22
53 – 024 Wrocław
P.R.B.H. FIGO Robert Figas
Rynek 7
33 – 190 Ciężkowice
CENA BRUTTO
/ZŁ/
TERMIN
REALIZACJI
/dni/
72 570,00
16
89 999,00
2
Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekażą zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej BIP.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Radosław Frąk

Podobne dokumenty