Dyspozycja SMS Ustalenie numeru telefonu komórkowego

Transkrypt

Dyspozycja SMS Ustalenie numeru telefonu komórkowego
Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach
Wzór nr 23
Dyspozycja SMS
aktywacja
zmiana
rezygnacja
Nazwa i adres Posiadacza rachunku
Numer modulo
Ustalenie numeru telefonu komórkowego
ustalam następujący numer telefonu
komórkowego
…………………………
……………….………………
(Imię i nazwisko Użytkownika)
(Nr telefonu)
Sposób i tryb powiadamiania:
każdorazowa zmiana salda
1
raz na dzień sms o saldzie. Godzina.....................
2
raz na dzień sms o saldzie. Godzina..................... (tylko w przypadku zmiany salda)
2
odrzuceniu przelewu
Oświadczam, że:
1. przyjmuję do wiadomości i stosowania Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, który stanowi integralną
część dyspozycji
2.
wyrażam zgodę nie wyrażam zgody na:
dobrowolnie na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgania informacji gospodarczej w bazach:
a) System Bankowy Rejestr (CBD–BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Kruczkowskiego 8 – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
b) Biura Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A – Biuro Obsługi Klienta,
przy ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
c) Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG), adres siedziby Biura ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
w celu oceny mojej
spersonalizowanych
sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług
Składam rezygnację z usługi SMS, przekazywanej na telefon
miejscowość, data
komórkowy nr:
Pieczęć firmowa i podpisy za Posiadacza rachunku
stempel memoriałowy i podpis pracownika Banku
1
2
Sms będzie wysyłany przy każdorazowej zmianie salda na rachunku w dni robocze o dowolnej godzinie, z wyłączeniem godzin zastrzeżonych 17:00 – 08:00
Godzina wysyłki sms to dowolna godzina z zakresu 08:00 – 15:00
Strona 1 z 1