7. Ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami

Transkrypt

7. Ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami
Nazwa przedmiotu:
Ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami
(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)
Kod przedmiotu:
10.6V26AII05_61
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Nazwa kierunku:
Administracja
Specjalność:
Forma studiów:
Profil kształcenia:
drugiego stopnia, stacjonarne
ogólnoakademicki
Administracja gospodarowania
nieruchomościami,
Rok / semestr:
2/4
Status przedmiotu / modułu:
Język przedmiotu / modułu:
obowiązkowy
polski
Forma zajęć:
wykłady
Wymiar zajęć:
15
Koordynator
przedmiotu / modułu:
dr Katarzyna Dadańska
Prowadzący zajęcia:
według przydziału czynności - wykłady
Cel przedmiotu /
modułu:
Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu problematyki nieruchomości w aspekcie ekonomicznym oraz
metodologii wyceny nieruchomości.
Wymagania wstępne:
Student rozpoznaje i opisuje podstawowe instytucje prawa rzeczowego.
Odniesienie do
efektów dla programu
Odniesienie do
efektów dla obszaru
1. Student wymienia i opisuje cechy ekonomiczne
nieruchomości.
K_W03
S2A_W07,
2. Definiuje pojęcie wartości nieruchomości, charakteryzuje
czynniki wpływające na wartość nieruchomości, zna i rozróżnia
metody wyceny nieruchomości.
K_W10
S2A_W07,
S2A_W08,
S2A_W11,
Umiejętności
3. Nabywa praktyczną umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy w procesie wyceny nieruchomości.
K_U03
S2A_U02,
S2A_U06,
Kompetencje społeczne
4. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i
przedsiębiorczy, potrafi komunikować się z otoczeniem.
K_K09
S2A_K07,
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
TREŚCI PROGRAMOWE
Liczba godzin
Forma zajęć: wykłady
1. Nieruchomości jako dobro ekonomiczne.
3
2. Funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej.
3
3. Pojęcie rynku nieruchomości.
3
4. Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami.
3
5. Wartość nieruchomości.
2
6. Metodologia wyceny nieruchomości.
1
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
Literatura podstawowa
Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
* sprawdzian
1,2,3,4,
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
Sprawdzian pisemny składa się z 3 pytań otwartych. Obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury.
Warunki zaliczenia są następujące: zsumowana liczba zdobytych punktów za poszczególne zadania w
stosunku do maksymalnej liczby punktów po przeliczeniu na procenty:
- od 50% - dostateczny,
- od 55% - dostateczny plus,
- od 65% - dobry,
- od 75% - dobry plus,
- od 85% - bardzo dobry.
Oceną końcową jest ocena z zaliczenia końcowego.
Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K. (2009): Ile warta jest nieruchomość?. Poltext Warszawa
Prystupa M., Rygiel K. (2003): Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny. Elipsa Warszawa
Literatura uzupełniająca
Kucharska-Stasiak E. (2009): Nieruchomości w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
Wilkowska-Kołakowska D. (2012): Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe. LexisNexis
Warszawa
Cymerman R., Hopfer A. (2012): System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych Warszawa
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
15
Udział w konsultacjach
10
Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia
2
Studiowanie literatury
15
Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia
8
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
50
Liczba punktów ECTS
2

Podobne dokumenty