Informacja o zmianie godziny otwarcia ofert

Transkrypt

Informacja o zmianie godziny otwarcia ofert
Warszawa, 10.03.2015r.
IS/ZP-01/03/2015
Informacja o zmianie godziny otwarcia ofert
Dotyczy.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w Instytucie Sportu w Warszawie przez okres
24 miesięcy” – oznaczenie sprawy – IS/ZP-01/03/2015
Instytut Sportu w Warszawie działając jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (PZP-Dz.
U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) niniejszym zawiadamia Państwa o tym,
że z przyczyn organizacyjnych, zmianie ulega godzina otwarcia złożonych ofert
w przedmiotowym postepowaniu.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30 w dniu 12 marca 2015 roku.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Podobne dokumenty