Zgoda na wyjazd

Transkrypt

Zgoda na wyjazd
ZGODA
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka………………………………………….
na wycieczkę do kina do Krakowa w dniu 22.01.2013 r. realizowaną przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozłowie.
Data………………………….
…….…….…………………….…
Czytelny podpis rodzica/opiekuna