Protokół Nr 57/05 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Transkrypt

Protokół Nr 57/05 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Protokół Nr 57/05
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM
w dniu 4 października 2005 roku
Ad. 1
Przewodniczący komisji K. Dziewior przywitał wszystkich przybyłych i na
podstawie listy obecności radnych (będącej załącznikiem do protokołu)
stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu udział wzięło 9 radnych.
Ad. 2
Przewodniczący komisji K. Dziewior zapoznał radnych z projektem porządku
dziennego i poddał go pod głosowanie. W jego wyniku:
za
8
przeciw
0
wstrzymało się
0
porządek został zatwierdzony i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu nr 56/05 z dnia 20 września br.
4. Wyjaśnienia prokuratury ws. zdarzenia w dniu 17 września br. na ul.
Mariackiej w Sosnowcu.
5. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez Policję, Straż
Miejską oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(Zespół ds. Kontroli).
6. Dewastacja przystanków komunikacji publicznej i urządzeń w parkach
miejskich. Uliczne graffiti. (Związane z tym koszty).
7. Sprawy bieżące.
Ad. 3
Przewodniczący wniósł o przyjęcie protokołu nr 56/05 z posiedzenia w dniu 20
września br. W wyniku głosowania:
za
7
przeciw
0
wstrzymało się
1
protokół został przyjęty.
Ad. 4
Przystępując do realizacji kolejnego punktu posiedzenia przewodniczący
odczytał obecnym pismo z prokuratury rejonowej dot. przedmiotowej sprawy (w
załączeniu do protokołu), a następnie poprosił Zastępcę Prezydenta –
Zbigniewa Jaskiernię o zabranie głosu w sprawie zajść demonstracyjnych,
jakie miały miejsce w Sosnowcu w dniu 28 września br.
1
Z. Jaskiernia wyjaśnił, że w połowie września zwróciło się do niego
Stowarzyszenie ”N9” z informacją o zamiarze przeprowadzenia
antyfaszystowskiego wiecu i przemarszu przez miasto, do którego, po
otrzymaniu przez ww. grupę stosownej zgody, doszło na terenie parku
Sieleckiego. Na wspomnianym zgromadzeniu poruszano problem odradzającego
się, zdaniem pikietujących, faszyzmu i wysuwano pod adresem miasta żądania
zmierzające do jego usunięcia. Obecny na spotkaniu Z. Jaskiernia zapewnił
obecnych, że miasto nie dało żadnego przyzwolenia ruchom faszystowskim i ze
swej strony podejmie wszelkie środki mogące zapobiec ich przejawom.
Głos zabrał Zastępca Komendanta KMP – Jarosław Mędrzyk
ustosunkowując się do odczytanego wcześniej pisma i wyraźnie stwierdzając
brak jakichkolwiek przesłanek pozwalających domniemywać „opanowanie”
miasta przez grupy faszystowskie. Powiedział także, że obecnie można
zaobserwować zdecydowane umniejszenie działań lokalnych subkultur o
wspomnianym charakterze.
Radny W. Bielak zauważył, iż jednym ze sposobów mogących ustrzec przed
niepożądanymi sytuacjami jest ustanowienie stałego patrolu policyjnego na
obszarze parku Sieleckiego, będącego najczęściej miejscem spotkań
chuligańskiej młodzieży.
Ad. 5
W ramach realizacji bieżącego punktu, jako pierwszy o zabranie głosu
poproszony został Komendant Straży Miejskiej – Zbigniew Krupa.
Poinformował on, że w przedmiotowym obszarze Straż Miejska zobowiązana
jest do prowadzenia działań w zakresie przestrzegania ustawowych warunków
sprzedaży alkoholu. Jak wynika z relacji, w okresie od stycznia do września br.
dokonano kontroli kilkudziesięciu sklepów i lokali, nakładając sankcje karne na
osoby nie przestrzegające postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. We wspomnianym okresie nałożono 539
mandatów karnych na kwotę 53.900,00 zł oraz skierowano 3 wnioski o ukaranie
do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Ponadto odwieziono do Izby Wytrzeźwień
193 osoby dające swoim zachowaniem powód do zgorszenia w miejscu
publicznym lub znajdujące się w okolicznościach zagrażających życiu lub
zdrowiu swojemu lub innych osób.
Jako następna głos zabrała pani Barbara Mikołajczyk – przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informując
o pracach Zespołu ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Możliwość przeprowadzania wspomnianych kontroli daje komisji art. 77 ustawy
z 2 lipca 2004 r. o wspólnocie gospodarczej oraz art. 18 u. 8 ustawy z 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Druga z ww. stanowi, że do zadań własnych gminy należy m.in.
podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w
2
ustawie oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego. Jak wynika z relacji w roku bieżącym przeprowadzono 21
przedmiotowych kontroli, w wyniku których dokonano m.in. kilku pouczeń
wobec handlujących alkoholem oraz skierowano do sądu sprawę dot. sprzedaży
alkoholu kilkuletniemu dziecku. Ponadto przekazywano informacje nt. akcji
„Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” uruchomionej przez Linię
Nieobojętnych. Pierwsza edycja ww. miała miejsce w roku 2003, drugą zaś
uruchomiono w listopadzie ubiegłego roku. Teoretycznie akcja medialna
zakończyła się w maju 2005 r., ale praktycznie prowadzona jest nadal. W jej
skutek, wobec zgłoszeń świadków sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom,
inicjowano działania w środowiskach lokalnych, przyznawano Żółte Kartki
ostrzegawcze dla nieodpowiedzialnych sprzedawców oraz nadawano
Certyfikaty Rzetelnego Sprzedawcy handlującym przestrzegającym przepisy
wspominanej ustawy. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Pracownię
Badań Społecznych w Sopocie w wyniku ww. akcji ilość obiektów
sprzedających alkohol nieletnim spadła z 78% do 49%.
W tym miejscu głos zabrał Zastępca Komendanta KMP – Jarosław
Mędrzyk. Poinformował on, że w ramach udziału w czynnościach związanych z
egzekwowaniem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
funkcjonariusze służby prewencyjnej KMP w Sosnowcu dokonywali bieżącej
kontroli okolic punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W jej trakcie
ujawnionych zostało 1710 wykroczeń związanych z naruszeniem art. 431
ustawy, z czego na 1456 sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne, a
wobec 217 skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Efektem
prowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości były również m.in.
wystąpienia kierowane do Urzędu Miejskiego celem cofnięcia koncesji na
sprzedaż napojów alkoholowych, czego przykładem są bary STUDIO oraz
ROCCO w Sosnowcu. Jednocześnie komendant zauważył, że wspomniane
restrykcje nie usuwają omawianego problemu, o którym można powiedzieć, że
ma charakter nagminny.
Radny M. Adamiec zwrócił uwagę na potrzebę objęcia nadzorem policyjnym
ul. Zegadłowicza i Jagiellońskiej w okolicach tamtejszego szpitala oraz szkoły z
boiskiem, przy których gromadzą się grupy osób spożywających alkohol i
zakłócających swoim zachowaniem spokój oraz ład. Zaapelował ponadto o
poprawę aktualnego stanu ww. terenów i właściwe ich zagospodarowanie.
Radny Cz. Tondos wyraził podziękowanie dla funkcjonariuszy Komisariatu II
za skuteczną interwencję ws. zakłócania ciszy nocnej przez użytkowników baru
AKSEL na ul. Zamkowej. Poinformował także o nieefektywnym załatwieniu,
poruszanej na jednym z poprzednich posiedzeń komisji, skargi mieszkańców
bloku przy ul. Narutowicza 52 dot. skutków funkcjonowania całonocnego
sklepu sprzedającego alkohol.
3
Głos zabrał J. Mędrzyk podkreślając, że istotny wpływ na aktualny stan rzeczy
ma niedobór personalny policji, nie będącej w stanie objąć swą kontrolą tak
rozlicznych placówek handlowych w mieście.
Ad. 6
Przechodząc do realizacji kolejnego punktu posiedzenia przewodniczący
poprosił panią Jolantę Niedbał – p.o. Naczelnika WGK o uzupełnienie
informacji nt. dewastacji w parkach miejskich (w załączeniu do protokołu). Pani
J. Niedbał powiedziała, że zjawisko dewastacji jest poważnym problemem,
którego ofiarą padają najczęściej tereny ogólnodostępne, szczególnie parki,
zieleńce oddalone od osiedli mieszkaniowych oraz place zabaw. Tereny te
narażone są na kradzieże elementów metalowych oraz zniszczenia, którym
ulegają m.in. kosze na śmieci, ławki i urządzenia zabawowe. Szczególne
nasilenie ww. zjawiska występuje w sąsiedztwie obiektów sportowych po
zakończeniu organizowanych tam imprez. Przykładem są bulwary nad Brynicą
w okolicach Stawików oraz Park Sielecki, gdzie odbywają się imprezy
plenerowe.
Jako następny w przedmiotowym temacie (informacja pisemna w załączeniu)
wypowiedział się Naczelnik WDR – Wojciech Guzik informując obecnych o
tożsamej skali problemu, którego „łupem” stają się zwłaszcza elementy szklane
wiat przystankowych. Jak wynika z relacji koszt usunięcia aktualnego stanu
szkód wynosi ok. 70 tys. zł.
Przewodniczący K. Dziewior poprosił o naprawę wiaty komunikacyjnej przy
ul. Gospodarczej w okolicach tamtejszego przedszkola i usunięcie pobliskiego
rowu stwarzającego zagrożenie dla dzieci uczęszczających do ww. placówki.
Zastanawiał się także nad zasadnością zlikwidowania ławek w okolicach
Stawików i uczynienia siedzisk z tamtejszej skarpy.
Radny M. Adamiec poddał pod rozwagę sprawę monitoringu osiedla Piastów
twierdząc, że miałoby to zdecydowany wpływ na poprawę bezpieczeństwa w
tym rejonie.
Przewodniczący K. Dziewior zainteresował się kwestią plakatowania miasta w
ramach obecnej kampanii wyborczej.
Naczelnik WDR poinformował, że wieszanie jakichkolwiek plakatów w pasie
drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Umieszczanie ich powinno
odbywać się w taki sposób, aby można było je usunąć bez powodowania szkód.
Sekretarz M. Kondek powiadomił, że Miejski Zespół Wyborczy wysłał do
wszystkich komitetów pismo ws. usunięcia plakatów wyborczych w ciągu 30
dni od daty wyborów. W razie niezastosowania się do powyższego dokonane
będzie to przez miasto na koszt komitetów.
4
Radny A. Wolski zasugerował możliwość utworzenia parkingu przy ul.
Sobieskiego w miejsce aktualnego, a nierespektowanego przez okolicznych
mieszkańców rozwiązania. Wyjaśnił, że w chwili obecnej ma tam miejsce
notoryczne łamanie zakazu postoju i zatrzymywania się. Zapytał ponadto, od
kogo KZK GOP może przyjmować wnioski o uzupełnienie brakujących
rozkładów jazdy i ile ma czasu na uzupełnienie przedmiotowych tablic.
Radny K. Winiarski poruszył problem handlu przydrożnego osób nie
posiadających stosownego zezwolenia. Zastanawiał się nad możliwością
optymalnego rozwiązania pozwalającego zachować przepisowy porządek
prawny oraz dającego ww. osobom możliwość zarabiania na życie.
Naczelnik WDR przytoczył obowiązujące regulacje prawa miejscowego
stanowiącego, że handel powinien odbywać się na terenie targowisk. Zgodę na
handel w innych miejscach do tego wyznaczonych wydaje Prezydent, w pasie
drogowym WDR, poza pasem drogowym na terenie gminy WGN, zaś na
terenach innych niż gminne WGK.
W odniesieniu do poruszonej sprawy radny M. Adamiec oraz Zastępca
Prezydenta W. Klepacz stwierdzili, że dopuszczenie do wspomnianej formy
handlu bez zezwolenia ustanowi precedens i doprowadzi do sztucznego
powstawania targowisk na terenie miasta.
Przewodniczący K. Dziewior poinformował J. Mędrzyka o nienależytym
zachowaniu oficera dyżurnego poproszonego przez przedstawiciela jednego z
miejskich przedszkoli o interwencję policji i zasugerował zdyscyplinowanie
funkcjonariuszy przyjmujących zgłoszenia od osób potrzebujących stosownej
pomocy. Powiadomił ponadto o niedawnej kontroli autokarów stwierdzając, że
przyczyni się ona do zwiększenia bezpieczeństwa przejazdów korzystających z
nich pasażerów.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji
Krystian Dziewior
Na podstawie nagrania magnetofonowego
protokołowała: Agnieszka Zawada
Sosnowiec, 2005-10-12
5

Podobne dokumenty