deklaracja członkowska

Transkrypt

deklaracja członkowska
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
..................................................................... ....................................dnia ......................20.....r.
(nazwisko i imię)
Do
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
W ......................................................
Ja niżej podpisany /a/, proszę o przyjęcie mnie w poczet członków
Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w ........................................
......................................................
(podpis)
Deklaracja rodziców /opiekunów/:
My niżej podpisani wyrażamy zgodę, by nasz /a/ syn /córka/ przystąpił i
czynnie uczestniczył w działalności Młodzieżowej Drużyny OSP w
........................................................Wyrażamy również zgodę na przetwarzanie
drugostronnie podanych danych osobowych w celach statutowych OSP i Związku
OSP RP.
............................................................ ........................................................
/podpisy rodziców / opiekunów/
UCHWAŁA ZARZĄDU
Dnia .........................................20......r. uchwałą Zarządu OSP nr ......................
Dh /na/ .................................................................................. został /a/ przyjęty /a/
do Ochotniczej Straży Pożarnej w ...................................................... jako
członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
......................................................,dnia ......................20.......r.
Sekretarz OSP
Prezes OSP