Pobierz raport nr27/2012 - Grupa kapitałowa Euro

Transkrypt

Pobierz raport nr27/2012 - Grupa kapitałowa Euro
Raport EBI 27/2012
Data publikacji: 27-12-2012
Wpis spółki zależnej Emitenta na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa
podatkowego
Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 roku uzyskał informację
o wpisie z dniem 6 grudnia 2012 przez Krajową Radę Doradców Podatkowych spółki zależnej
Emitenta - Euro-Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. - na listę podmiotów uprawnionych do
wykonywania usług doradztwa podatkowego.
Utworzenie nowej spółki zależnej (powołana w dniu 3 kwietnia 2012r.) jest związane z realizacją w
ramach całej Grupy Kapitałowej planów intensyfikacji działań w zakresie zwrotu podatku z Republiki
Federalnej Niemiec oraz rozszerzenia wachlarza usług o doradztwo podatkowe w zakresie
wypełniania deklaracji PIT, w tym w szczególności: z uwzględnieniem rozliczenia dochodów
uzyskanych za granicą, doradztwo podatkowe związane z odzyskiwaniem dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą podatku VAT z zagranicy, doradztwo podatkowe związane z
pełną obsługą podatków osób migrujących (w tym członków zarządu, dyrektorów i menedżerów
podmiotów gospodarczych) oraz pracodawców oddelegowujących pracowników do pracy za granicę,
a także szeroko pojętą optymalizacją podatkową w zakresie transgranicznego świadczenia usług oraz
inne usługi doradcze lub konsultingowe wymagające posiadania statusu doradcy podatkowego.
Raport ten nawiązuje do informacji zawartych w raporcie bieżącym EBI nr 7/2012 z dnia 4 kwietnia
2012 r.
Podstawa prawna §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:

Adam Powiertowski - Prezes Zarządu

Tomasz Jamrozy - Członek Zarządu
Grupa Euro-Tax.pl S.A.: ul. Wyspiańskiego 14/2, 60-750 Poznań, tel.: (+48) 61 82 88 102,
fax: (+48) 61 82 88 122, e-mail: [email protected], www.euro-tax-sa.pl

Podobne dokumenty