Podręcznik serwisowy - SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL

Komentarze

Transkrypt

Podręcznik serwisowy - SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL
Podręcznik serwisowy
SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL /
6000TL
SB30-60TL-21-SG-pl-11 | Wersja 1.1
POLSKI
Przepisy prawne
SMA Solar Technology AG
Przepisy prawne
Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich
rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy
SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego
użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia.
Gwarancja firmy SMA
Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie www.SMA-Solar.com.
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak
oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony.
Słowny znak towarowy oraz znak graficzny BLUETOOTH® są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na
korzystanie z tych znaków.
Modbus® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i licencjonowany przez
Modbus Organization, Inc.
QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
Phillips® i Pozidriv® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Company.
Torx® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc.
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Niemcy
Tel. +49 561 9522-0
Faks +49 561 9522-100
www.SMA.de
E-mail: [email protected]
© 2004 do 2014 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.
2
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
Spis treści
SMA Solar Technology AG
Spis treści
1
2
Informacje na temat niniejszego dokumentu.........................
4
1.1
1.2
1.3
1.4
Zakres obowiązywania .....................................................................
Grupa docelowa................................................................................
Symbole..............................................................................................
Nazewnictwo .....................................................................................
4
4
4
5
Bezpieczeństwo ........................................................................
6
2.1
2.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .......................................... 6
Odłączanie falownika spod napięcia .............................................. 7
3
Czyszczenie falownika.............................................................
4
Diagnostyka błędów................................................................ 10
4.1
4.2
4.3
9
Diody LED ........................................................................................... 10
Komunikaty o zdarzeniach................................................................ 10
Komunikaty o usterkach..................................................................... 11
5
Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem
występowania zawarcia doziemnego ................................... 21
6
Sprawdzanie działania warystorów...................................... 25
7
Wymiana warystorów ............................................................. 27
8
Ponowne uruchomienie falownika ......................................... 28
9
Wyłączenie falownika z użytkowania................................... 30
10 Części zamienne ....................................................................... 32
11 Kontakt ...................................................................................... 33
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
3
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
1
SMA Solar Technology AG
Informacje na temat niniejszego dokumentu
1.1
Zakres obowiązywania
Niniejszy dokument zawiera opis postępowania przy usuwaniu pewnych usterek i wymianie
uszkodzonych komponentów. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie dokumentacji załączanej
do każdego produktu; nie zastępuje on w żadnym wypadku norm ani wytycznych obowiązujących
w miejscu instalacji produktu. Należy zapoznać się z treścią dokumentów dołączonych do
produktu.
Niniejszy dokument dotyczy urządzeń następujących typów:
• SB 3000TL-21 (Sunny Boy 3000TL)
• SB 3600TL-21 (Sunny Boy 3600TL)
• SB 4000TL-21 (Sunny Boy 4000TL)
• SB 5000TL-21 (Sunny Boy 5000TL)
• SB 6000TL-21 (Sunny Boy 6000TL)
1.2
Grupa docelowa
Opisane w niniejszym dokumencie czynności mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani
specjaliści. Specjaliści muszą posiadać następujące kwalifikacje:
• Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika
• Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas
montażu oraz obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych
• Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych
• Znajomość obowiązujących norm i dyrektyw
• Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa
1.3
Symbole
Symbol
Objaśnienie
Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała.
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne.
Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo.
4
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
SMA Solar Technology AG
Symbol
Objaśnienie
Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu.
Oczekiwany efekt
Możliwy problem
1.4
Nazewnictwo
Pełna nazwa
Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie
Sunny Boy
Falownik, produkt
Electronic Solar Switch
ESS
SMA BLUETOOTH Wireless Technology
BLUETOOTH
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
5
2 Bezpieczeństwo
2
2.1
SMA Solar Technology AG
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.
Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania
produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia w generatorze
fotowoltaicznym
Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie
stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika
będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów
będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem
elektrycznym. W przypadku odłączenia wtyków DC od falownika pod obciążeniem może dojść
do powstania łuku elektrycznego, który powoduje porażenie prądem elektrycznym i oparzenia.
• Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
• Nie wolno dotykać przewodów DC.
• Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
• Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
• Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom.
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 2.2 „Odłączanie
falownika spod napięcia”, strona 7).
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora może prowadzić
do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.
• Moduły fotowoltaiczne, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd
elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać
przepisów obowiązujących w kraju instalacji.
Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy
Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.
• Podczas pracy falownika wolno dotykać tylko dolnej pokrywy obudowy.
6
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
2 Bezpieczeństwo
SMA Solar Technology AG
Zagrożenie uszkodzeniem wyświetlacza lub tabliczki znamionowej wskutek
używania środków czyszczących
• W przypadku zabrudzenia falownika obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową,
wyświetlacz i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu czystej wody i ściereczki.
2.2
Odłączanie falownika spod napięcia
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym rozdziale. Należy przy tym zawsze zachować podaną
kolejność wykonywania czynności.
Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie
• Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC
1 000 V lub z większym zakresem.
Sposób postępowania:
1. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Jeśli jest zainstalowany zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go wyłączyć i
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
3. Jeśli jest stosowany przełącznik ESS, należy go odłączyć.
4. W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego wyłączyć zasilanie odbiornika.
5. Poczekać aż zgasną diody LED, wyświetlacz i odbiornik podłączony do przekaźnika
wielofunkcyjnego (w stosownym przypadku).
6. Amperomierzem cęgowym sprawdzić na wszystkich przewodach DC, czy nie płynie przez nie
prąd.
7. Odkręcić wszystkie śruby w dolnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego
(rozmiar 3) i zdjąć pokrywę obudowy.
8. Odblokować i wyciągnąć wszystkie wtyki DC.
W tym celu umieścić płaski wkrętak lub wkrętak
kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm w jednej
z bocznych szczelin i odłączyć wtyki DC,
ciągnąć je prosto do dołu. Nie wolno przy tym
ciągnąć za przewód.
9. Sprawdzić, czy na wejściach DC falownika nie występuje żadne napięcie.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
7
2 Bezpieczeństwo
SMA Solar Technology AG
10. Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić po kolei, czy na listwie
zaciskowej AC pomiędzy żyłami L i N oraz L i PE nie występuje napięcie. W tym celu należy
włożyć końcówkę pomiarową o maks. średnicy równej 2 mm do okrągłego otworu w zacisku.
11. Aby mieć więcej miejsca podczas wykonywania pomiaru, należy przechylić do góry
wyświetlacz. W tym celu należy odkręcić śrubę w wyświetlaczu.
☑ Wyświetlacz zatrzaskuje się.
12. Sprawdzić, czy pomiędzy wszystkimi zaciskami przekaźnika wielofunkcyjnego a żyłą PE w
listwie zaciskowej AC nie występuje żadne napięcie.
13.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania
elektrostatycznego
Komponenty znajdujące się wewnątrz falownika mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone w
wyniku wyładowania elektrostatycznego.
• Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.
8
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
3
3 Czyszczenie falownika
Czyszczenie falownika
Zagrożenie uszkodzeniem wyświetlacza lub tabliczki znamionowej wskutek
używania środków czyszczących
• W przypadku zabrudzenia falownika obudowę, pokrywę obudowy, tabliczkę znamionową,
wyświetlacz i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu czystej wody i ściereczki.
• W przypadku zabrudzenia żeber chłodzących znajdujących się z tyłu obudowy należy je
wyczyścić za pomocą miękkiej szczotki.
• W przypadku zabrudzenia kanałów wentylacyjnych znajdujących się u góry falownika
należy je wyczyścić za pomocą miękkiej szczotki.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
9
4 Diagnostyka błędów
4
SMA Solar Technology AG
Diagnostyka błędów
4.1
Diody LED
Diody LED informują o stanie roboczym falownika.
Dioda LED
Stan
Objaśnienie
Zielona dioda LED Świeci się światłem ciągłym.
Praca w trybie zasilania sieci
Jeśli podczas pracy falownika w trybie zasilania sieci wystąpi jakieś zdarzenie, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony stosowny komunikat (komunikaty dotyczące zdarzeń
opisane są w instrukcji serwisowej dostępnej pod adresem
www.SMA-Solar.com).
Pulsuje
Wymogi dotyczące oddawania energii do sieci nie są
jeszcze spełnione. Po spełnieniu tych wymogów, falownik
rozpoczyna dostarczanie energii do sieci.
Czerwona dioda
LED
Świeci się światłem ciągłym.
Błąd
Przy wystąpieniu usterki na wyświetlaczu zostaje dodatkowo wyświetlony komunikat o błędzie wraz z numerem
zdarzenia. Usterkę musi usunąć specjalista (sposób usunięcia usterki opisuje instrukcja serwisowa dostępna pod
adresem www.SMA-Solar.com).
Niebieska dioda
LED
Świeci się światłem ciągłym.
Komunikacja BLUETOOTH jest włączona.
4.2
Komunikaty o zdarzeniach
Komunikat na wyświetla- Przyczyna
czu
Autotest
Przeprowadzany jest autotest.
Ustaw parametry
Zmiana parametrów zostanie zastosowana.
Parametry zostały pomyślnie Zmiana parametrów została z powodzeniem zastosowana.
zaprogr.
Plik aktualizacji OK
Znaleziony plik aktualizacji jest prawidłowy.
Karta SD jest czytana
Wykonywany jest proces wyszukiwania pliku aktualizacji na karcie
SD oraz jego weryfikacji.
Brak nowej aktualiz. na kar- Na karcie SD znajduje się aktualnie używany plik aktualizacji.
cie SD
Aktualizacja komunikacji
Falownik przeprowadza aktualizację komponentów komunikacyjnych.
Aktualizacja komputera gł.
Falownik przeprowadza aktualizację swoich komponentów.
10
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Komunikat na wyświetla- Przyczyna
czu
Aktualiz. modułu RS485I
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiedniego komponentu.
Aktualiz. Speedwire
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiedniego komponentu.
Aktual. Webconnect
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiedniego komponentu.
Aktualizacja Bluetooth
Falownik przeprowadza aktualizację odpowiedniego komponentu.
Aktualizacja tabeli języków Falownik przeprowadza aktualizację odpowiedniego komponentu.
Aktualizacja zakończona
Falownik zakończył aktualizację.
Parametry sieciowe bez
zmian
Parametry są zablokowane i nie można ich modyfikować.
Kod inst. prawidłowy
Wprowadzony kod Grid Guard jest prawidłowy. Chronione parametry zostały odblokowane i można je modyfikować. Po upływie
10 godzin zasilania zostaną one z powrotem zablokowane.
4.3
Komunikaty o usterkach
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
101 … 103
Zakłócenie sieci
Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika
znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w
powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować
się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić
zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania i zmianę
kontrolowanych wartości granicznych.
Jeśli napięcie sieciowe stale się znajduje się w dopuszczalnym zakresie,
a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
11
4 Diagnostyka błędów
Numer zdarzenia
SMA Solar Technology AG
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
202 … 203, 205 Zakłócenie sieci
Odłączenie od publicznej sieci elektroenergetycznej, uszkodzony przewód
AC lub za niskie napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia do sieci. Falownik
odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
• Sprawdzić, czy przewód AC nie jest uszkodzony.
• Przyłączyć prawidłowo przewód AC.
• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika
znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z
powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować
się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić
zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania i zmianę
kontrolowanych wartości granicznych.
Jeśli napięcie sieciowe stale się znajduje się w dopuszczalnym zakresie,
a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
301
12
Zakłócenie sieci
Średnia 10-minutowa wartość napięcia sieciowego przekroczyła dopuszczalny zakres. Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłącza się od publicznej sieci
elektroenergetycznej, aby nie wpływać negatywnie na jakość napięcia.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika
znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem w
powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować
się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić
zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania i zmianę
kontrolowanych wartości granicznych.
Jeśli napięcie sieciowe stale się znajduje się w dopuszczalnym zakresie,
a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
4 Diagnostyka błędów
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
401
Zakłócenie sieci
Falownik zakończył pracę w trybie równoległym z siecią. Falownik przerwał
dostarczanie energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy w punkcie przyłączenia do sieci nie występują silne,
krótkotrwałe wahania częstotliwości.
501
Zakłócenie sieci
Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem.
Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem
występowania częstych wahań.
Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat,
należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy
wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.
Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych
należy uzgodnić z serwisem.
601
Zakłócenie sieci
Falownik wykrył niedopuszczalnie wysoki udział prądu stałego w prądzie sieciowym.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić udział prądu stałego w punkcie przyłączenia do sieci.
• Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się
operatorem sieci przesyłowej i wyjaśnić, czy jest możliwe zwiększenie
nadzorowanej wartości granicznej w falowniku.
701
Częstotliwość niedopuszczalna > Sprawdzić parametry
Częstotliwość napięcia w sieci znajduje się poza dopuszczalnym zakresem.
Falownik odłączył się od publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• W miarę możliwości sprawdzić częstotliwość napięcia w sieci pod kątem
występowania częstych wahań.
Jeśli wahania często się powtarzają i jest wyświetlany ten komunikat,
należy zwrócić się do operatora sieci przesyłowej z zapytaniem, czy
wyraża on zgodę na zmianę parametrów użytkowych falownika.
Jeśli operator sieci wyrazi na to zgodę, zmianę parametrów użytkowych
należy uzgodnić z serwisem.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
13
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
801
Czekam na napięcie sieci > Awaria sieci > Spraw. bezpiecznik
Przewód AC jest nieprawidłowo podłączony lub jest ustawiony niewłaściwy
zestaw danych krajowych.
Rozwiązanie:
• Podłączyć prawidłowo przewód AC (patrz instrukcja obsługi falownika).
• Zapewnić ustawienie prawidłowego zestawu danych krajowych.
• Sprawdzić bezpiecznik.
901
Brak przyłącza PE > Spraw. podłączenie
Przewód PE jest nieprawidłowo podłączony.
Rozwiązanie:
• Podłączyć prawidłowo przewód PE (patrz instrukcja obsługi falownika).
1001
Zamienione L i N > Spraw. podłączenie
Przy podłączaniu zamieniono miejscami żyły L i N.
Rozwiązanie:
• Podłączyć prawidłowo przewody L i N (patrz instrukcja obsługi
falownika).
1501
Zakłócenie ponownego włączenia sieci
Zmieniony zestaw danych krajowych lub wprowadzona wartość jakiegoś parametru nie odpowiada miejscowym wymaganiom. Falownik nie może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Zapewnić ustawienie prawidłowego zestawu danych krajowych. W tym
celu należy sprawdzić ustawienie przełączników obrotowych A i B lub
wybrać parametr Ustaw normę krajową i sprawdzić jego wartość.
14
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
4 Diagnostyka błędów
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
3301 … 3303
Niestabilna praca
Średnia 10-minutowa wartość napięcia sieciowego przekroczyła dopuszczalny zakres. Napięcie sieciowe lub impedancja sieciowa w punkcie przyłączenia falownika jest za wysokie (-a). Falownik odłącza się od publicznej sieci
elektroenergetycznej, aby nie wpływać negatywnie na jakość napięcia.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić, czy napięcie sieciowe w punkcie przyłączenia falownika
znajduje się stale w dopuszczalnym zakresie.
Jeśli napięcie sieciowe znajduje się poza dopuszczalnym zakresem z
powodu lokalnych warunków dotyczących sieci, należy skontaktować
się z operatorem sieci przesyłowej. Operator sieci musi przy tym wyrazić
zgodę na dopasowanie napięcia w punkcie zasilania i zmianę
kontrolowanych wartości granicznych.
Jeśli napięcie sieciowe stale się znajduje się w dopuszczalnym zakresie,
a komunikat o usterce jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
3304
Za niska moc gen.
Moc dostarczna przez generator fotowoltaiczny jest zbyt mała. Falownik nie
może podłączyć się do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Poczekać na większe nasłonecznienie.
• Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał przy średnim
nasłonecznieniu, należy sprawdzić, czy projekt instalacji fotowoltaicznej
jest prawidłowy, a generator fotowoltaiczny właściwie podłączony.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
15
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
3401 … 3402
Nadmier. napięcie DC > Odłączyć generator
Nadmierne napięcie na wejściu DC. Występuje zagrożenie uszkodzeniem falownika.
Komunikat ten jest dodatkowo sygnalizowany poprzez szybkie pulsowanie
podświetlenia wyświetlacza.
Rozwiązanie:
• Natychmiast odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2,
strona 7).
• Sprawdzić, czy napięcie DC nie przekracza maksymalnego napięcia
wejściowego falownika. Jeśli napięcie DC nie przekracza maksymalnego
napięcia wejściowego falownika, z powrotem podłączyć wtyki DC do
falownika.
• Jeśli napięcie DC przekracza maksymalne napięcie wejściowe falownika,
należy dobrać właściwy generator fotowoltaiczny lub skontaktować się z
instalatorem generatora fotowoltaicznego.
• Jeśli ten komunikat będzie się często pojawiał, należy skontaktować się z
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
3501
Uszkodzenie izolacji > Sprawdzić generator
Falownik stwierdził zwarcie doziemne w generatorze fotowoltaicznym.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia
doziemnego(patrz rozdział 5, strona 21).
3601
Wys. natęż. pr. upływu > Sprawdzić generator
Prądy upływu falownika i generatora fotowoltaicznego są za wysokie. Przyczyną może być usterka uziemienia, wystąpienie prądu uszkodzeniowego lub
nieprawidłowe działanie.
Falownik przerywa pracę w trybie dostarczania energii natychmiast po przekroczeniu wartości granicznej. Po usunięciu usterki falownik podłącza się z
powrotem automatycznie do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia
doziemnego(patrz rozdział 5, strona 21).
3701
Prąd uszkodzeniowy za duży > Sprawdzić generator
Falownik wykrył prąd uszkodzeniowy, powstały wskutek krótkotrwałego uziemienia generatora fotowoltaicznego.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia
doziemnego(patrz rozdział 5, strona 21).
16
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
4 Diagnostyka błędów
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
3801 … 3802
Nadm. natęż. prądu DC > Sprawdzić generator
Zbyt duże natężenie prądu na wejściu DC. Falownik przerywa na chwilę zasilanie energii do sieci.
Rozwiązanie:
• Gdy ten komunikat będzie się często powtarzał, należy dobrać
odpowiedni generator fotowoltaiczny i prawidłowo go podłączyć.
3901 … 3902
Czekam na warunki startowe DC > Warunki startowe nieosiągnięte
Nie są spełnione warunki podłączenia urządzenia do publicznej sieci elektroenergetycznej.Nie są jeszcze spełnione wymogi dotyczące oddawania energii do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Poczekać na większe nasłonecznienie.
• Jeśli ten komunikat będzie często wyświetlany w godzinach porannych,
należy zwiększyć wartość graniczną napięcia wymaganą do
rozpoczęcia zasilania. W tym celu należy zmienić wartość parametru
Napięcie graniczne do uruchomienia zasilania.
• Gdy ten komunikat będzie się często pojawiał przy średnim
nasłonecznieniu, należy dobrać odpowiedni generator fotowoltaiczny.
6001 … 6438
Samodiagnoza > Zakłóc. urządzenia
Przyczynę musi stwierdzić serwis.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
6501 … 6502
Samodiagnoza > Nadmierna temp.
Falownik wyłączył się wskutek zbyt wysokiej temperatury.
Rozwiązanie:
• Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się
z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.
• Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.
7008
Usterka czujnika wyśw. temperatury
Przyczynę musi stwierdzić serwis.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
7101
Uszkodzona karta SD
Karta SD nie została sformatowana.
Rozwiązanie:
• Sformatować na nowo kartę SD.
• Ponownie zapisać dane na karcie SD.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
17
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
7102
Plik parametrów nieznalez./uszkodz.
Plik z parametrami nie został znaleziony lub jest uszkodzony. Aktualizacja nie
powiodła się. Falownik kontynuuje zasilanie.
Rozwiązanie:
• Skopiować plik z parametrami \PARASET na kartę SD.
7105
Programow. paramet. niepomyślne
Ustawianie parametrów z karty SD zakończyło się niepowodzeniem. Falownik kontynuuje zasilanie.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić prawidłowość parametrów.
• Uzyskać uprawnienie do modyfikacji za pomocą kodu SMA Grid
Guard.
7106
Uszkodzony plik aktualizacji
Plik aktualizacji na karcie SD jest uszkodzony.
Rozwiązanie:
• Sformatować na nowo kartę SD.
• Ponownie zapisać dane na karcie SD.
7110
Plik aktualizacji nieznaleziony
Nie znaleziono pliku aktualizacji.
Rozwiązanie:
• Skopiować plik aktualizacji do folderu na karcie SD. Do tego celu
wybrać katalog \UPDATE.
7201 … 7202
Zapis danych niemożliwy
Błąd wewnętrzny. Falownik kontynuuje oddawanie prądu do publicznej sieci
elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
7303
Aktual. komputera gł. niepomyślna
Przyczynę musi stwierdzić serwis.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
18
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
7305
Aktualizacja modułu RS485I niepomyślna
Błąd wewnętrzny. Falownik kontynuuje oddawanie prądu do publicznej sieci
elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
• Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
7307
Aktualiz. Bluetooth niepomyślna
Błąd wewnętrzny. Falownik kontynuuje oddawanie prądu do publicznej sieci
elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
• Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
7311
Aktualizacja tabeli języków niepomyślna
Błąd wewnętrzny. Falownik kontynuuje oddawanie prądu do publicznej sieci
elektroenergetycznej.
Rozwiązanie:
• Ponowić próbę wykonania aktualizacji.
• Jeśli ten komunikat pojawi się ponownie, należy skontaktować się
serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
7401
Uszkodzony warystor
Przynajmniej jeden z warystorów kontrolowanych termicznie jest uszkodzony.
Rozwiązanie:
• Sprawdzić działanie warystorów (patrz rozdział 6, strona 25).
7508
Błąd zewnętrznego wentylatora
Zewnętrzny wentylator jest zablokowany lub uszkodzony.
Rozwiązanie:
• Wyczyścić wentylator.
• Podłączyć prawidłowo zewnętrzny wentylator.
8001
Wystąpił derating
Wskutek zbyt wysokiej temperatury falownik ograniczył swoją moc na okres
dłuższy niż 10 minut.
Rozwiązanie:
• Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić żebra chłodzące znajdujące się
z tyłu obudowy i kanały wentylacyjne umieszczone u góry falownika.
• Zapewnić odpowiednią wentylację falownika.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
19
4 Diagnostyka błędów
SMA Solar Technology AG
Numer zdarzenia
Komunikat na wyświetlaczu, przyczyna i sposób usunięcia
8801 … 8803
Brak wyświetlenia
Przyczynę musi stwierdzić serwis.
Rozwiązanie:
• Skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 11, strona 33).
9002
Kod inst. niedop.
Wprowadzono nieprawidłowy kod SMA Grid Guard. Parametry są nadal objęte ochroną i nie można ich modyfikować.
Rozwiązanie:
• Wprowadzić prawidłowy kod SMA Grid Guard.
9003
Parametry sieciowe zaryglowane
Parametry są aktualnie zablokowane. Nie można ich modyfikować.
Rozwiązanie:
• Odblokować parametry poprzez wprowadzenie kodu SMA Grid
Guard.
9005
Zmiana parametrów sieci niemożliwa > Zapewnić zasilanie DC
Ten błąd może mieć następujące przyczyny:
• Wybrane położenie przełącznika obrotowego do ustawienia krajowego
nie jest wykorzystywane.
• Zmieniane parametry są chronione.
• Napięcie DC na wejściu DC jest niewystarczające do pracy procesora
głównego.
Rozwiązanie:
• Zapewnić ustawienie prawidłowego zestawu danych krajowych.
• Wprowadzić kod SMA Grid Guard.
• Zapewnić odpowiednie napięcie DC (zielona dioda LED świeci się
światłem ciągłym lub pulsuje).
20
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
5
5 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem
występowania zawarcia doziemnego
Jeśli wyświetlane są komunikaty o usterce o numerach 3501, 3601 lub 3701, przyczyną może
być wystąpienie zwarcia doziemnego. Elektryczna izolacja instalacji fotowoltaicznej względem
ziemi jest uszkodzona lub niewystarczająca.
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
W przypadku zwarcia doziemnego może wystąpić wysokie napięcie.
• Przewody generatora fotowoltaicznego wolno dotykać tylko za izolację.
• Nie wolno dotykać elementów konstrukcji nośnej i podstawy generatora fotowoltaicznego.
• Nie wolno podłączać do falownika ciągów ogniw fotowoltaicznych ze zwarciem
doziemnym.
Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie
• Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC
1 000 V lub z większym zakresem.
Sposób postępowania:
Aby sprawdzić, czy w instalacji fotowoltaicznej występuje zwarcie, należy wykonać poniższe
czynności w podanej kolejności. Dokładny opis postępowania znajduje się poniżej.
• Sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod kątem występowania zwarcia doziemnego,
wykonując pomiar napięcia.
• Jeśli pomiar napięcia nie zakończył się pomyślnie, sprawdzić instalację fotowoltaiczną pod
kątem występowania zwarcia doziemnego, wykonując pomiar rezystancji izolacji.
Kontrola za pomocą pomiaru napięcia
Sprawdzić każdy ciąg ogniw fotowoltaicznych pod kątem występowania zwarcia doziemnego
zgodnie z poniższym opisem.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2, strona 7).
2. Zmierzyć napięcie:
• Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem dodatnim a potencjałem ziemi (PE).
• Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a potencjałem ziemi (PE).
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
21
5 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
SMA Solar Technology AG
• Zmierzyć napięcie pomiędzy biegunem ujemnym a dodatnim.
W przypadku, gdy jednocześnie otrzymamy poniższe wyniki, to w instalacji
fotowoltaicznej występuje zwarcie doziemne:
☑ Wszystkie zmierzone wartości napięcia są stabilne.
☑ Suma wartości napięć zmierzonych względem potencjału ziemi jest w przybliżeniu
równa napięciu zmierzonemu pomiędzy biegunem dodatnim a ujemnym.
• Jeśli występuje zwarcie doziemne, na podstawie stosunku obu zmierzonych wartości
napięcia określić miejsce występowania zwarcia, a następnie usunąć je.
Przykład: miejsce wystapienia zwarcia doziemnego
Na przedstawionym przykładzie zwarcie doziemne występuje między drugim i trzecim
modułem fotowoltaicznym.
3. Jeśli pomiar nie pozwala na jednoznaczne wskazanie zwarcia doziemnego, a komunikat jest
nadal wyświetlany, wykonać pomiar rezystancji izolacji.
4. Ciągi ogniw fotowoltaicznych, w których nie występuje zwarcie doziemne, podłączyć z
powrotem do falownika i uruchomić falownik (patrz rozdział 8, strona 28).
Kontrola za pomocą pomiaru rezystancji izolacji
Jeśli pomiar napięcia nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy występuje zwarcie
doziemne, należy wykonać pomiar rezystancji izolacji.
Ilustracja 1: Schemat pomiaru
22
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
5 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
Obliczenie rezystancji izolacji
Łączną rezystancję instalacji fotowoltaicznej lub jednego ciągu ogniw fotowoltaicznych
można obliczyć na podstawie poniższego wzoru:
łączny
Informację o dokładnej wartości rezystancji izolacji modułu fotowoltaicznego można uzyskać
u producenta modułu lub znaleźć w parametrach technicznych.
Jako przeciętną wartość rezystancji modułu można przyjąć dla cienkowarstwowych modułów
fotowoltaicznych wartość równą ok. 40 mega omów, a w przypadku modułów
polikrystalicznych i monokrystalicznych - ok. 50 mega omów (szczegółowe informacje na
temat obliczania rezystancji izolacji zawiera informacja techniczna „„Insulation Resistance
(Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Plants”” dostępna w pod adresem www.SMASolar.com).
Wymagane urządzenia:
☐ Odpowiednie urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów
☐ Miernik rezystancji izolacji
Wymagane jest urządzenie do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów
generatora fotowoltaicznego.
Pomiar rezystancji izolacji można wykonać tylko przy stosowaniu odpowiedniego urządzenia
do bezpiecznego rozłączania i zwierania obwodów generatora fotowoltaicznego. Bez
odpowiedniego urządzenia nie wolno wykonywać pomiaru rezystancji izolacji.
Sposób postępowania:
1. Obliczyć przewidywaną wartość rezystancji izolacji w ciągu ogniw fotowoltaicznych.
2.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 2.2, strona 7).
3.
4.
5.
6.
Zamontować urządzenie do zwierania obwodów.
Podłączyć miernik rezystancji izolacji.
Stworzyć obwód zwarciowy w pierwszym ciągu ogniw fotowoltaicznych.
Ustawić napięcie probiercze. Napięcie probiercze powinno być jak najbardziej zbliżone do
maksymalnej wartości napięcia w modułach fotowoltaicznych, lecz nie może go przekraczać
(patrz parametry techniczne modułów fotowoltaicznych).
7. Zmierzyć rezystancję izolacji.
8. Usunąć zwarcie doziemne.
9. Wykonać w ten sam sposób pomiar rezystancji izolacji w pozostałych ciągach ogniw
fotowoltaicznych.
☑ Jeśli zmierzona w danym ciągu ogniw fotowoltaicznym wartość rezystancji izolacji
znacznie odbiega od wartości obliczonej teoretycznie, to w danym ciągu występuje
zwarcie doziemne.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
23
5 Sprawdzanie instalacji fotowoltaicznej pod kątem występowania
zawarcia doziemnego
SMA Solar Technology AG
10. Ciąg ogniw fotowoltaicznych, w którym występuje zwarcie doziemne, wolno podłączyć z
powrotem do falownika dopiero po usunięciu zwarcia.
11. Podłączyć z powrotem do falownika wszystkie pozostałe ciągi ogniw fotowoltaicznych.
12. Ponownie uruchomić falownik (patrz rozdział 8, strona 28).
13. Jeśli falownik nadal sygnalizuje usterkę izolacji, należy skontaktować się z serwisem (patrz
rozdział 11, strona 33). Ewentualnie może mieć miejsce sytuacja, w której do falownika
podłączona jest nieodpowiednia ilość modułów fotowoltaicznych.
24
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
6
6 Sprawdzanie działania warystorów
Sprawdzanie działania warystorów
Ilustracja 2: Warystory umieszczone wewnątrz falownika
Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie
W przypadku braku warystorów falownik nie jest chroniony przed przepięciami.
• W instalacjach fotowoltaicznych o dużym ryzyku występowania przepięć nie wolno
eksploatować falownika bez warystorów.
• Falownik wolno ponownie uruchomić dopiero po wymianie uszkodzonych warystorów na
nowe.
Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie
• Używać tylko przyrządów pomiarowych z minimalnym zakresem napięcia wejściowego DC
1 000 V lub z większym zakresem.
Sprawdzić sprawność każdego warystora w sposób opisany poniżej.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia(patrz rozdział 2.2, strona 7).
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
25
6 Sprawdzanie działania warystorów
SMA Solar Technology AG
2. Odkręcić śruby w górnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 4) i
zdjąć pokrywę obudowy.
3. Włożyć narzędzie montażowe do zacisków w
bloku zaciskowym.
4. Wyjąć warystor z bloku zaciskowego.
5. Za pomocą miernika sprawdzić, czy pomiędzy
środkowym a lewym przewodem
przyłączeniowym warystora nie występuje
przerwa w obwodzie. Warystor należy przy tym
tak ustawić, aby napis znajdował się z przodu.
Jeśli w obwodzie występuje przerwa, to warystor jest uszkodzony SMA Solar Technology AG
.Firma zaleca niezwłoczną wymianę wszystkich warystorów.
• Nowe warystory i narzędzie montażowe należy zmówić w firmie SMA Solar Technology
AG.
• Gdy posiada się nowe warystory, wymienić wszystkie warystory(patrz rozdział 7, strona 27
).
Jeśli w obwodzie nie ma przerwy, należy skontaktować się z serwisem (patrz rozdział 11,
strona 33).
26
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
7 Wymiana warystorów
SMA Solar Technology AG
7
Wymiana warystorów
Wymianę warystora należy wykonać zgodnie z poniższym opisem.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia(patrz rozdział 2.2, strona 7).
2. Odkręcić śruby w górnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego (rozmiar 4) i
zdjąć pokrywę obudowy.
3. Włożyć narzędzie montażowe do zacisków w
listwie zaciskowej.
4. Wyjąć warystor z listwy zaciskowej.
5. Włożyć do listwy zaciskowej nowy warystor.
Napis na warystorze musi być przy tym
skierowany w lewo w kierunku obudowy.
6. Wyjąć narzędzie montażowe z zacisków listwy zaciskowej.
7. Przykręcić górną pokrywę obudowy przy użyciu
5 śrub i podkładek sprężystych wachlarzowych,
używając w tym celu klucza imbusowego o
rozmiarze 4; śruby należy dokręcać w
kolejności od 1 do 5 (moment dokręcania: 6
Nm ± 0,3 Nm). Ząbki podkładek sprężystych
wachlarzowych muszą być przy tym skierowane
w kierunku pokrywy obudowy.
8. Ponownie uruchomić falownik (patrz rozdział 8, strona 28).
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
27
8 Ponowne uruchomienie falownika
8
SMA Solar Technology AG
Ponowne uruchomienie falownika
Aby ponownie uruchomić falownik odłączony wcześniej spod napięcia (na przykład w celu
dokonania konfiguracji), należy wykonać poniższe czynności w określonej kolejności.
Warunki:
☐ Został dobrany właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
☐ Falownik musi być prawidłowo zamontowany.
Sposób postępowania:
1. Podłączyć do falownika wtyki DC.
☑ Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.
2. Nieużywane wejścia DC zamknąć wtykami DC i
zaślepkami uszczelniającymi.
3. Sprawdzić, czy wszystkie wtyki DC są prawidłowo zamocowane.
4. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i
przechylić do dołu. Śruby muszą przy tym
wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
5. Przykręcić wszystkie śruby w dolnej pokrywie
obudowy za pomocą klucza imbusowego o
rozmiarze 3, dokręcając je w kolejności od 1 do
6 (moment dokręcania: 2 Nm ± 0,3 Nm).
Rada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy
obudowy, krótką śrubę należy włożyć do
środkowego otworu na górze, a pozostałe 5
długich śrub do pozostałych otworów.
6. Jeśli stosowany jest przełącznik ESS, należy sprawdzić jego stopień zużycia.
28
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
8 Ponowne uruchomienie falownika
• Sprawdzić, czy metalowe blaszki
wewnątrz przełącznika ESS nie są
przebarwione lub uszkodzone.
Jeśli blaszki metalowe przebarwiły się na
brązowo lub są uszkodzone, należy
zamówić nowy przełącznik ESS w firmie
SMA Solar Technology AG i wymienić
uszkodzony ESS na nowy.
Jeśli blaszki metalowe nie przebarwiły się
na brązowo ani nie są uszkodzone,
przełącznik ESS może być dalej używany.
7. Gdy jest stosowany przełącznik ESS, włożyć go mocno do gniazda. ESS musi być przy tym
ustawiony równolegle do obudowy i przylegać do niej.
8.
Prądy występujące w przewodach DC po podłączeniu przełącznika ESS
Gdy jest stosowany przełącznik ESS, po jego podłączeniu w przewodach mogą
występować prądy stałe, nawet bez zasilania AC. Nie jest to błąd, lecz normalne
działanie falownika podczas eksploatacji.
9.
10.
11.
☑
Jeśli stosowany jest zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go włączyć.
Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego włączyć zasilanie odbiornika.
Wszystkie 3 diody LED zapalają się i rozpoczyna się faza uruchomienia. Faza uruchomienia
może potrwać kilka minut.
☑ Zapala się zielona dioda LED, a wyświetlacz wskazuje rodzaj urządzenia, wersję
oprogramowania sprzętowego, numer seryjny lub nazwę falownika, NetID, ustawiony zestaw
danych krajowych i język wyświetlacza.
✖ Czy pulsuje zielona dioda LED?
Możliwa przyczyna usterki: napięcie wejściowe DC jest jeszcze zbyt niskie lub falownik
kontroluje publiczną sieć elektroenergetyczną.
• Gdy napięcie wejściowe DC osiągnie odpowiednią wartość i spełnione są warunki
podłączenia do sieci, falownik uruchamia się.
✖ Czy świeci się czerwona dioda LED, a na wyświetlaczu są wyświetlone komunikat o błędzie i
numer zdarzenia?
Wystąpiła usterka.
• Usunąć usterkę (patrz rozdział 4 „Diagnostyka błędów”, strona 10).
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
29
9 Wyłączenie falownika z użytkowania
9
SMA Solar Technology AG
Wyłączenie falownika z użytkowania
Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała przy podnoszeniu i wskutek upuszczenia
falownika
Masa falownika wynosi 30 kg. Wskutek niewłaściwego podnoszenia i upuszczenia falownika
podczas transportu lub zawieszania w uchwycie ściennym lub jego zdejmowania z uchwytu
można odnieść obrażenia ciała.
• Przy podnoszeniu i transporcie falownika należy zachować ostrożność.
Sposób postępowania:
1.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia(patrz rozdział 2.2, strona 7).
2. Wyjąć z falownika przewód AC. W tym celu przestawić dźwignię zabezpieczającą listwę
zaciskową do góry aż do oporu i wyjąć z listwy zaciskowej żyły przewodu AC.
3. Docisnąć do dołu dźwignię zabezpieczającą listwy zaciskowej przewodu AC.
4. Jeśli w falowniku stosowany jest przekaźnik wielofunkcyjny lub moduł SMA Power Control
Module, należy odłączyć przewód przyłączeniowy od falownika.
5. Gdy do falownika podłączone są inne przewody (np. przewód transmisji danych lub
przewód sieciowy), należy odłączyć je od falownika.
6. Założyć od góry dolną pokrywę obudowy i
przechylić do dołu. Śruby muszą przy tym
wystawać poza dolną pokrywę obudowy.
7. Przykręcić wszystkie śruby w dolnej pokrywie
obudowy za pomocą klucza imbusowego o
rozmiarze 3, dokręcając je w kolejności od 1 do
6 (moment dokręcania: 2 Nm ± 0,3 Nm).
Rada: Jeśli śruby wypadną z dolnej pokrywy
obudowy, krótką śrubę należy włożyć do
środkowego otworu na górze, a pozostałe 5
długich śrub do pozostałych otworów.
8. Gdy jest stosowany przełącznik ESS, włożyć go mocno do gniazda. ESS musi być przy tym
ustawiony równolegle do obudowy i przylegać do niej.
30
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
SMA Solar Technology AG
9 Wyłączenie falownika z użytkowania
9.
Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy
• Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.
10. Jeśli falownik jest zabezpieczony przed
kradzieżą, otworzyć i zdjąć kłódkę.
11. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego, przesuwając go pionowo ku górze.
12. Jeśli falownik będzie przechowywany lub wysłany w opakowaniu, zapakować do
opakowania falownik i w stosownym przypadku również przełącznik ESS. W tym celu należy
użyć oryginalnego opakowania lub kartonu odpowiedniego do ciężaru i rozmiarów
falownika.
13. W przypadku utylizacji falownika należy przestrzegać obowiązujących w miejscu instalacji
przepisów dotyczących utylizacji złomu elektronicznego.
Podręcznik serwisowy
SB30-60TL-21-SG-pl-11
31
10 Części zamienne
SMA Solar Technology AG
10 Części zamienne
Poniższe zestawienie zawiera części zamienne do posiadanego produktu. W razie potrzeby
można je zamówić w firmie SMA Solar Technology AG lub u sprzedawcy urządzenia.
Nazwa
Krótki opis
Electronic Solar Switch
Przełącznik ESS jako część zapasowa
ESS-HANDLE*
Zapasowe warystory
Zestaw 4 warystorów kontrolowanych termicznie z narzędziem montażowym
MSWR-TV9
Narzędzie montażowe stoso- Narzędzie do montażu warywane podczas wymiany wary- storów
storów
Numer katalogowy firmy
SMA
SB-TVWZ
Dodatkowy wentylator
Wentylator do montażu w falowniku zapewniający dodatkowe chłodzenie
FANKIT01-10
Wtyk DC SUNCLIX
Wtyk polowy do przewodów o
przekroju 2,5 mm² ... 6 mm²
SUNCLIX-FC6-SET
* Przy zamawianiu nowego przełącznika ESS należy zawsze podawać typ urządzenia i numer seryjny
falownika.
32
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Podręcznik serwisowy
11 Kontakt
SMA Solar Technology AG
11 Kontakt
W przypadku problemów technicznych z naszymi produktami prosimy o kontakt z infolinią
serwisową firmy SMA. Aby móc udzielić Państwu właściwej pomocy, niezbędne są następujące
informacje:
• Typ falownika
• Numer seryjny falownika
• Wersja oprogramowania sprzętowego falownika
• Specjalne krajowe ustawienia falownika (w stosownym przypadku)
• Typ i ilość podłączonych modułów fotowoltaicznych
• Miejsce i wysokość montażu falownika
• Komunikat z falownika
• Wyposażenie opcjonalne, np. produkty komunikacyjne
• Tryb pracy przekaźnika wielofunkcyjnego (w stosownym przypadku)
Australia
SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for Australia: 1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200
Belgien/Belgique/België
SMA Benelux BVBA/SPRL
Mecheln
+32 15 286 730
Brasil
Vide España (Espanha)
Česko
SMA Central & Eastern Europe s.r.o. +420 235 010 417
Praha
Chile
Ver España
Danmark
Se Deutschland (Tyskland)
Deutschland
SMA Solar Technology AG
Niestetal
Medium Power Solutions
Wechselrichter: +49 561 9522‑1499
Kommunikation: +49 561 9522‑2499
SMA Online Service Center:
www.SMA.de/Service
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island: +49 561 9522-399
PV-Diesel Hybridsysteme:
+49 561 9522-3199
Power Plant Solutions
Sunny Central: +49 561 9522-299
España
SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona
Podręcznik serwisowy
Llamada gratuita en España:
900 14 22 22
Internacional: +34 902 14 24 24
SB30-60TL-21-SG-pl-11
33
11 Kontakt
SMA Solar Technology AG
France
SMA France S.A.S.
Lyon
Medium Power Solutions
Onduleurs : +33 472 09 04 40
Communication : +33 472 09 04 41
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island : +33 472 09 04 42
Power Plant Solutions
Sunny Central : +33 472 09 04 43
India
SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai
+91 22 61713888
Italia
SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299
Κύπρος/Kıbrıs Βλέπε Ελλάδα/ Bkz. Ελλάδα (Yunanistan)
Luxemburg/Lu- Siehe Belgien
xembourg
Voir Belgique
Magyarország lásd Česko (Csehország)
Nederland
zie Belgien (België)
Österreich
Siehe Deutschland
Perú
Ver España
Polska
Patrz Česko (Czechy)
Portugal
SMA Solar Technology Portugal,
Unipessoal Lda
Lisboa
România
Vezi Česko (Cehia)
Schweiz
Siehe Deutschland
Slovensko
pozri Česko (Česká republika)
South Africa
SMA Solar Technology South Africa 08600 SUNNY (08600 78669)
Pty Ltd.
International: +27 (12) 643 1785
Centurion (Pretoria)
United Kingdom
SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes
+44 1908 304899
Ελλάδα
SMA Hellas AE
Αθήνα
801 222 9 222
International: +30 212 222 9 222
България
Вижте Ελλάδα (Гърция)
34
SB30-60TL-21-SG-pl-11
Gratuito em Portugal: 800 20 89 87
Internacional: +351 212377860
Podręcznik serwisowy
꫑끭
鲵뼑ꖱ霢
꫑끭
11 Kontakt
SMA Solar Technology AG
Ё೑
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
࣫Ҁ
࣫Ҁ
대한민국
SMA Technology Korea Co., Ltd.
서울
+971 2 234-6177
+66 2 670 6999
+82-2-520-2666
/01,234 9:;
Other countries International SMA Service Line
Niestetal
Podręcznik serwisowy
5%6!78%
,234 9:;*<+%,='3)>+%
SMA Middle EastMiddle
LLC
East LLC
Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
SB30-60TL-21-SG-pl-11
35
SMA Solar Technology
www.SMA-Solar.com

Podobne dokumenty

sunny boy 3000tl / 3600tl / 4000tl / 5000tl

sunny boy 3000tl / 3600tl / 4000tl / 5000tl • Nie wolno dotykać przewodów DC. • Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem. • Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z o...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG

Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG • Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. • Usuwanie usterek należy powierzać wyłącznie specjalistom. • Przed wykon...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG

Podręcznik serwisowy - SMA Solar Technology AG zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 2.2 „Odłączanie falownika spod napięcia”, strona 8).

Bardziej szczegółowo