ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POKL/8.1.1/2014 w ramach projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 7/POKL/8.1.1/2014
w ramach projektu pn.
„Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski”
realizowanego przez
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski
w Starogardzie Gdańskim
na przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa
Starogard Gdański, dnia 22.05.2014 r.
W związku z realizacją projektu „Akademia rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski poszukuje Wykonawcy, odpowiedzialnego za
dostarczenie miejsc szkoleniowych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
Projekt jest w 100% współfinansowany ze środków publicznych.
1. Dane Beneficjenta
Adres do korespondencji:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski
Ul. Lubichowska 141
83-200 Starogard Gdański
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:
Pani Karina Hirsz
Tel. 692 493 016
e-mail: [email protected]
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc szkoleniowych z zakresu kwalifikacji wstępnej na przewóz
rzeczy dla 4 pracowników. Wszystkie te osoby posiadają prawo jazdy kat. C.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80532000-2.
3. Kompleksowość i jakość usługi:
a. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompleksowej usługi obejmującej wszystkie
elementy przedmiotu zamówienia.
b. Oferent
zobowiązany
jest
do
przygotowania
materiałów
szkoleniowych
w wersji papierowej, które powinny zostać przekazane uczestnikom na szkoleniu oraz w
wersji elektronicznej, które powinny być przesłane Organizatorowi Postępowania na
potrzeby archiwizacji projektu.
c. Za zapewnienie sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem (projektor, tablica), druk
materiałów oraz za organizację poczęstunku dla uczestników odpowiada Oferent. Na
Organizatorze Postępowania spoczywa obowiązek przeprowadzenia rekrutacji.
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
d. Organizator Postępowania nie pokrywa kosztów ewentualnych dojazdów i noclegów osób
fizycznych świadczących usługę szkoleniową w imieniu Oferenta.
e. Podczas szkoleń powinny zostać wykorzystane zróżnicowane techniki wizualizacji
przedstawianego materiału (np. rzutnik multimedialny, Flip chart, laptop). Wszyscy
uczestnicy szkoleń powinni pracować na materiałach szkoleniowych, których zadaniem
będzie zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia, jak i zapewnienie możliwości łatwego
przypomnienia omawianych zagadnień. Dodatkowo materiały powinny dać możliwość
późniejszego wykorzystania gotowych wzorców wypracowanych podczas szkolenia.
4. Warunki realizacji zamówienia
Oferent zobowiązany jest:
a. Oznaczyć przekazane Organizatorowi Postępowania materiały szkoleniowe zgodnie z
obowiązującymi Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i
promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b. Przestrzegać przedłożonego Organizatorowi Postępowania harmonogramu zajęć, z
zastrzeżeniem dopuszczonych przesunięć czasowych oraz z uwzględnieniem założonych ram
czasowych realizacji usług określonych w projekcie na: czerwiec 2014 r. – wrzesień 2014 r.
5. Termin wykonania zamówienia
Termin organizacji i przeprowadzenia szkoleń określony w przedmiocie zamówienia to okres:
czerwiec 2014 r. – sierpień 2014 r.
6. Części zamówienia. Oferty wariantowe
Organizator Postępowania nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Warunki udziału w postępowaniu
Do udziału w Postępowaniu dopuszczeni zostaną Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Warunki z podpunktów 1, 2 i 3 zostaną zweryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
4. Nie są powiązani z Organizatorem Postępowania osobowo lub kapitałowo.
Warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu
potwierdzenia warunków udziału w realizacji zamówienia
1. Wypełniony druk oferty wraz z formularzem cenowym stanowiący załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – może być złożony w formie oryginału bądź kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowo z Organizatorem Postępowania
lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora
Postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
4. Szczegółowy harmonogram szkoleń.
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
Osobą upoważnioną ze strony Organizatora Postępowania do kontaktu z Oferentami jest:
Karina Hirsz, tel.: 692 493 016, [email protected]
10.
Oferta
1. Każdy z oferentów składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego i oznacza ją, jako „OFERTA”.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna
zostać w pełni wypełniona.
3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę złożoną po terminie organizator zwróci bez otwierania.
5. Oferent wypełni pozycje cenowe zawarte w formularzu ofertowym, podając oferowaną
kwotę netto oraz kwotę brutto.
6. Wszelkie cła, podatki i inne należności zostaną uwzględnione przez Oferenta w kwocie
oferty.
7. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN). Płatności odbędą się w polskich złotych
(PLN) na zasadach szczegółowo określonych w Umowie.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda
strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana przez osobę (osoby) umocowaną(e) do
złożenia podpisu w imieniu Oferenta.
9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę podpisującą
ofertę.
10. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń w imieniu Oferenta
11. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie
od wyników Postępowania. Organizator Postępowania nie odpowiada za koszty poniesione
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
11. Złożenie oferty
1. Oferta zostanie zapakowana do opakowania z wyraźnym oznaczeniem, jako „OFERTA”.
Opakowanie zostanie zaklejone oraz oznaczone w następujący sposób:
3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Adres Organizatora postępowania
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski
Ul. Lubichowska 141
83-200 Starogard Gdański
Przedmiot postępowania: zakup miejsc szkoleniowych w ramach Projektu „Akademia
rozwoju kompetencji kadr PHU Gołębiewski” (nr zapytania 7/POKL/8.1.1/2014)
2. Na opakowaniu zostanie dodatkowo podana nazwa i adres Oferenta, co umożliwi zwrot
nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofaniu.
3. Organizator Postępowania nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie ofert w
przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania ofert zgodnie z wymaganiami niniejszego
zapytania ofertowego.
12.
Termin i miejsce złożenia ofert. Otwarcie ofert.
Wszystkie oferty w zaklejonych kopertach oznaczonych zgodnie z wymaganiami niniejszego
zapytania ofertowego muszą być dostarczone na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Gołębiewski Grzegorz Gołębiewski, 83-200
Starogard Gdański, Ul. Lubichowska 141, do dnia 6 czerwca 2014 r., do godziny
09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.
13.
Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej
1. Organizator Postępowania dokona wyboru ofert pod względem formalnym i zgodności z
niniejszym zapytaniem ofertowym. Organizator dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w
oparciu o kryteria w pkt 14 zapytania ofertowego.
2. Oferta zostanie odrzucana, jeśli:
Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów przez Organizatora Postępowania
Oferent nie przedłoży wraz z ofertą wszystkich wymaganych dokumentów wskazanych
w pkt 8,
Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
Oferent nie zgodził się na poprawienie przez Organizatora Postępowania oczywistej
omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści oferty.
3. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Organizatorowi Postępowania.
4. Oferent może nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec niejawność informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
5. Organizator Postępowania może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Organizatorem Postępowania a Oferentem negocjacji dotyczących złożenia oferty oraz
dokonywania zmian w jej treści.
6. Organizator Postępowania jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty omyłek
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W
4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
terminie 2 dni od dnia zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści
oferty oczywistych pomyłek pisarskich, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
14. Kryteria oceny oferty
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane zostaną następujące kryteria:
1. CENA – 100%
Cena najniższa
----------------- x 100 = Przyznana liczba punktów w kryterium ceny
Cena badana
Cena oferty powinna wynikać ze szczegółowego preliminarza kosztów.
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę przedstawioną liczbowo i słownie.
Cena oferty winna być wyrażona w PLN do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalnie w ramach kryterium ceny Oferent może uzyskać 100 pkt.
15.
Wyniki
1. Za najkorzystniejsze oferty uznane zostaną oferty zawierające najwyższą liczbę punktów.
2. Jeżeli Organizator Postępowania nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Organizator
Postępowania może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Organizatora Postępowania ofert dodatkowych w zakresie oferowanej
ceny.
3. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
4. Do ceny ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio punkt 13 ust. b oraz c niniejszego
zapytania ofertowego.
Organizator Postępowania jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w
przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił
podpisania Umowy lub gdyby podpisanie Umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z
innych przyczyn zależnych od Oferenta.
16.
Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty
Organizator Postępowania zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
17.
Podpisanie umowy
Podpisanie Umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferent stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym miejscu
i terminie.
18.
Dodatkowe informacje
5
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Wybór wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej
przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych.
2. Organizator Postępowania wykluczy z postępowania Oferentów powiązanych kapitałowo lub
osobowo z Organizatorem Postępowania lub z osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się w szczególności:
Uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Na potwierdzenie braku powiązań, o których mowa w ust. 2 Oferent złoży oświadczenie o
braku ww. powiązań.
4. Jeżeli, po dokonaniu oceny złożonych ofert okaże się, że wszystkie ważne oferty, nie
podlegające odrzuceniu zawierają kwotę większą niż zaplanowany budżet Projektu dla
przedmiotu zamówienia w danej pozycji budżetowej, Organizator Postępowania unieważni
postępowanie i nie dokona wyboru oferty.
Załączniki:
• Formularz ofertowy -Załącznik nr 1
• Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2
6