Intensywny koniec roku na rynku nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

Intensywny koniec roku na rynku nieruchomości
Galerie Handlowe
Intensywny koniec roku
na rynku
nieruchomości handlowych
Spis
treści
Galerie Handlowe - Październik 2013
Spis treści................................................................................................................................... str. 3
Przegląd ...............................................................................................................................str. 4 - 19
echo? jeszcze
Analizy
myślą
Intensywny koniec roku na rynku nieruchomości handlowych
layout mamy
.......................................... str. 22-23
Cushman & Wakefield o inwestycjach w nieruchomości komercyjne
CBRE o stołecznym rynku nieruchomości komercyjnych
REDAKCJA
Reklama
Redaktor naczelny Andrzej Laskowski
Dziennikarze
Artur Suprewicz
Barbara Karlow
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
.............................. str. 24-25
................................................ str. 26-27
Opracowanie graficzne
Bartek Kownacki
WYDAWCA
Reklama
[email protected]
Nemex Media sp. z o.o.
ul. Ciołka 17 lok. 308
01-445 Warszawa
www.detalinfo.pl
Nakład 45 tys. odbiorców - wysyłka w formie elektronicznej
oraz na płytach cd
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów
reklamowych oraz nie zwraca materiałów niezamówionych.
3
Galerie Handlowe
Centrum Riviera ruszy 25. października
17 października 2013
25. października pierwszych klientów przywita Centrum Riviera w Gdyni. Weekendowe otwarcie będzie okazją do zapoznania się z ofertą centrum i promocyjnych zakupów.
Fabryka Trzciny, Warszawa
gala
polskiej rady centrów handlowych
zarejestruj się!
poznaj najlepsze centra i sieci handlowe oraz kampanie marketingowe!
ORGANIZATOR
spONsORZy
Fot. Archiwum
4
b u ti k ów, 150 pr oc. w i ęcej skl epów
o ś re d ni ej pow i er zchni or az 230
p ro c . w i ęcej skl epów w i el kopo wi e rz c hni ow ych, ni ż i nne t r ój m i ej s k i e g a l er i e.
Bu d o w a C ent r um R i vi er a, ł ączni e
z mo d er ni zacj ą i st ni ej ącej czę ś c i CH W zgór ze, t r w ał a dw a l at a.
O bi ekt zost ał skom er cja lizo w a n y
w 96 pr oc. W i ększość skle p ó w
zost ani e ot w ar t e 25 pa źd zie r n i ka. P ozost ał e będą su kce syw n ie
ot w i er ane do końca pie r w sze j
poł ow y 2014r. Łącznie w R ivie r ze
znaj dzi e si ę 238 skl e p ó w.
pATRONI medIAlNI
Reklama
Gdyń s k i e C e n t r u m Ri v i e ra b ę d z i e
n a j w i ę k s z ą g a l e r ią h a n d l o wą n a
Po m o r z u i j e d n ą z n a j wi ę k s z y c h w
Po l sc e . I n n o w a c y j n e ro z wi ą z a n i e
ł ą czy p o d j e d n y m d a c h e m ro z ry w kę , z a k u p y m o d o we o ra z u s ł u g i
sp o ż y w c z e .
Ri vi e r a o f e r u j e 2 5 p ro c . wi ę c e j
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
www.prch.org.pl
e-mail: [email protected]
tel.: +48 22 629 23 81
Galerie Handlowe
POZNAŃ ŁACINA
GTC: umowa sprzedaży Galerii Kazimierz
Spółka Globe Trade Centre S.A. poinformowała o zakończeniu negocjacji oraz podpisaniu wstępnej umowy
sprzedaży Galerii Kazimierz w Krakowie z Nellia Sp. z o.o. należącą do Grupy Invesco. Za 50 proc. udziałów
w centrum handlowym GTC otrzyma 90 mln euro.
Wierzymy, że nowoczesność może być pełna emocji. A Ty?
Łacina przedstawia nową erę komunikacji z konsumentem. Łacina to ultranowoczesna
przestrzeń handlowa w samym sercu Poznania w wyjątkowy sposób łącząca sferę
zakupową z rozrywkową. Innowacyjna architektura i jednoczesna przyjazność miejsca
spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów międzynarodowego
i wielokulturowego centrum Łacina.
Fot. Archiwum
6
na sprzedaż, natychmiast znajduje
renomowanych nabywców. To dowód
na to, że GTC to firma, która rozwija
centra handlowe najwyższej jakości
- powiedział Alain Ickovics, prezes
zarządu GTC. - Decyzja o sprzedaży
Galerii Kazimierz jest również zgodna
z polityką odświeżenia portfolio firmy
poprzez sprzedaż dojrzałych aktywów
w regionie i zastępowanie ich nowymi
inwestycjami, które oferują atrakcyjny
zwrot z inwestycji - dodał.
Poprzez zakończenie negocjacji w
sprawie sprzedaży Galerii Kazimierz,
GTC oraz Aventus - parter biznesowy
GTC, sprzedadzą 100 proc. udziałów
w krakowskim centrum handlowym.
Po spełnieniu standardowych warunków regulacyjnych i podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży, transakcja
przyniesie GTC około 50 milionów
euro netto.
Galeria Kazimierz mieści się w historycznym centrum Krakowa, przy ulicy
Podgórskiej. Jest ona jednym z najpopularniejszych centrów handlowych
w Krakowie i okolicach. Galeria oferuje prawie 40 tys. mkw. powierzchni
handlowej. Wśród najemców galerii
są znane firmy, takie jak: Cinema
City, Alma, EMPiK czy Reserved.
95 000 m² powierzchni GLA
310 punktów handlowych i usługowych, w tym:
40 sklepów średniopowierzchniowych, 245 sklepów i 25 restauracji
Otwarcie: druga połowa 2014 roku
Reklama
„Decyzja GTC o sprzedaży udziałów w Galerii Kazimierz wpisuje
się w strategię firmy, która zakłada
sprzedaż dojrzałych aktywów, jak i w
ogłoszony w 2012 r. plan, zakładający
wygenerowanie wolnych środków pieniężnych poprzez sprzedaż nieruchomości. Kwota transakcji, wyceniająca
100 proc. udziałów w Galerii Kazimierz na 180 mln euro, odzwierciedla
zapotrzebowanie rynku na wysokiej
klasy nieruchomości handlowe - napisano w komunikacie”.
Finalizacja transakcji uwarunkowana
jest zgodą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Każda inwestycja, którą wystawiamy
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
APSYS POLSKA SP. Z O. O., ATRIUM CENTRUM, AL. JANA PAWŁA II 27, 00-867 WARSZAWA,
TEL.: 22 701 92 00 , FAX: 22 701 92 01, [email protected], WWW.APSYS.PL
MAREK BŁĘDOWSKI, [email protected], TEL.: 22 701 92 57
Galerie Handlowe
Gemini Park Bielsko-Biała:
koniec rozbudowy na wiosnę 2014
Na wiosnę 2014 roku planowane jest zakończenie rozbudowy obiektu Gemini Park Bielsko-Biała. Liczba najemców powiększy się o 60 lokali.
Fot. Archiwum
8
zostanie również oferta gastronomiczna i usługowa.
Obecnie Gemini Park Bielsko-Biała to ponad 80 sklepów oraz
punktów gastronomicznych i
usługowych usytuowanych na
2 7 , 5 t y s . m k w. p o w i e r z c h n i . P o
rozbudowie, której planowane
zakończenie przewidziano na
wiosnę 2014 roku, obiekt będzie
dysponował jedną z największych
powierzchni w regionie – ponad
4 0 t y s . m k w.
Reklama
Nowa powierzchnia handlowa
będzie stanowiła całość z dotychczasowym budynkiem i zostanie
wykorzystana na poszerzenie
o f e r t y z b r a n ż A G D , RT V i m u l timedia oraz dopełnienie oferty
fashion. Znacznie poszerzona
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Galerie Handlowe
Centra Hand lowe - R apor t 2 0 1 0
Zakończyła się modernizacja CH Ogrody
Zakończyła się modernizacja istniejącej części Centrum Handlowego Ogrody. Lokale przekazane zostały już
najemcom, a zarządca Centrum planuje kampanię reklamową promującą elbląskie Ogrody w nowej odsłonie.
Fot. Archiwum
10
mo wa ł a nośni ki out door, on- l i ne,
o ra z d yst r ybucj ę ul ot ek w E l bl ągu
i o k o l i cach, j ak r ów ni eż kam pani ę
o n -l i n ę ki er ow aną do m i eszkań c ó w Kal i ni ngr adu, kt ór zy st anow i ą
i s to tn ą gr upę kl i ent ów C ent r um .
Po z i o m kom er cj al i zacj i O gr odów
w c h w i l i obecnej pr zekr oczył 60
p ro c . S w oj e skl epy w pr zebudow y wa n e j części C H O gr ody ot w or zył y
j u ż s i eci RT V E U R O A G D , C C C
o ra z T- M obi l e. D zi ał a t eż hi per ma rk et C ar r ef our. P o zakończeni u
ro z b u dow y na dw óch pozi om ach
z n a j d z i e si ę 130 skl epów i punk tó w u sł ugow ych, m . i n. R eser ved,
H&M, N ew Yor ker, C C C , D ei ch ma n n , R ossm ann, M ohi t o, C r op
To wn , H ouse, S i nsay, D ougl as,
Reklama
Advertise
No wo o t w a r t e p a s a ż e CH Og ro d y
wyr ó ż n i a j ą s i ę p r os tą , n o wo c z e s n ą
f or m ą i m o n o c h r oma ty c z n ą k o l o ry st y ką . L o k a l e h a nd l o we z o s ta ł y j u ż
p r z e k a z a n e p i e r ws z y m n a j e mc o m,
kt ór z y r o z p o c z ę l i w n i c h p ra c e
r emo n t o w e . K o l e j n e s k l e p y b ę d ą
o t wi e r a n e s u k c e s y wn i e w p a ź d zi e r n i k u . N a p o c z ą tk u l i s to p a d a
p o wi n n o d z i a ł a ć o k o ł o 2 0 s k l e p ó w,
a k o l e j n e z o s t a n ą o twa rte d o k o ń ca r o k u .
W z w i ą z k u z p o s t ę p e m p ra c re mon t o w y c h O g r o dy p l a n u j ą p rz e p r ow a d z e n i e w l i sto p a d z i e k a m p a n i i r e k l a m o w e j i n fo rmu j ą c e j o
o t wa r c i u z m o d e r ni z o wa n e j c z ę ś c i
Ce n t r u m o r a z j e g o n o wy m wi z e r un ku . K a m p a n i a b ę d z i e o b e j -
O r say, S i zeer, Woj as, Qu io sq u e ,
P i ekar ni a R aszczyk, Tr o ja n H o r se, G r ycan, Yes, A par t , E so t iq ,
P l us G S M , I nm edi o, Yve s R o ch e r,
r est aur acj a M cD onal d ’s o r a z w ie l osal ow e ki no. N a t r z e ch p o zio m ach C ent r um zapl an o w a n y zo st a ł
par ki ng na ok. 1000 mie jsc.
I nw est or em pr oj ekt u je st C B R E
G l obal I nvest or s P ol a n d , a za r o z budow ę i kom er cj al i za cję o d p o w ia da f i r m a A ct eeum C e n t r a l E u r o p e ,
kt ór ą w zakr esi e naj m u w sp ie r a
C B R E S p. z o. o. A ut or e m p r o je kt u
ar chi t ekt oni cznego j est p r a co w n ia
E S A . G ener al nym Wyko n a w cą je st
P O R R ( P ol ska) S A .
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
DETALINFO - Galerie Handlowe - Raport Roczny 2010
11
Galerie Handlowe
Nowi najemcy w Blue City
Oprócz nowej na polskim rynku marki Original Marines, do grona najemców obiektu dołączył sklep z wyposażeniem wnętrz Kolorowy Dom. Już wkrótce swoje lokale otworzą także: butik z modą męską Giacomo
Conti, polska marka By Insomnia, sklep z artykułami wyposażenia wnętrz Home&You oraz popularna restauracja Street.
Nowe elementy w ofercie handlowej
to nie jedyne zmiany, jakie czekają
Blue City w nadchodzących miesiącach. Na 2014 r. planowane jest
przeniesienie strefy gastronomicznej
(food court) na poziom +2 oraz powiększenie jej oferty o nowe kawiarnie i restauracje. Z kolei na parterze
i pierwszym piętrze pojawi się nowy
najemca modowy oraz kilka międzynarodowych marek.
Metamorfoza Blue City jest cieka-
12
wym przykładem trendu rearanżacji
i rekomercjalizacji, opisanym przez
firmę Jones Lang LaSalle w raporcie
„Odbudowa, przebudowa, rozbudowa. Kierunki rozwoju polskich centrów handlowych”. - Aby zwiększyć
atrakcyjność i odwiedzalność obiektu
przeprojektowano przestrzeń handlową, dzięki czemu udało się pozyskać
nowych najemców, w tym Toys’R’Us
czy Marks&Spencer; a duże, wolne
moduły z powodzeniem zajęło TK
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Reklama
Fot. Archiwum
Maxx i F&F, czyli marki poszukujące
lokali o takiej właśnie skali. W efekcie przeprowadzonych zmian, Blue
City wzbogaciło, odświeżyło i unowocześniło swoją ofertę, co pozwoliło
na znaczący wzrost liczby klientów
od 2007 r. - czytamy w raporcie.
Za proces rekomercjalizacji Blue City
odpowiada zespół doradców Jones
Lang LaSalle wraz z działem najmu
Blue City. Centrum działa na warszawskim rynku od 2004 r.
Galerie Handlowe
Blisko 90 tys. osób odwiedziło PH Franowo
Otwarcie nowego pasażu Parku Handlowego Franowo przyciągnęło rzesze poznaniaków i Wielkopolan. W
ramach akcji „Poczuj moc złotówki”, wszystkie spośród oferowanych 10 tysięcy produktów za 1 zł zostały
sprzedane. W sumie w ciągu 5 dni otwarcia Park Handlowy Franowo odwiedziło aż 89 tysięcy osób.
W os t a t n i m t y g o d n i u wrz e ś n i a z a ku p y w P a r k u H a nd l o wy m F ra n o wo
p r z e b i e g a ł y w g o r ą c e j a tmo s fe rz e .
Ty l ko p r z e d s k l e pe m J y s k , p o d cza s p i e r w s z e g o dn i a o twa rc i a , n a
za ku p y c z e k a ł y d zi e s i ą tk i k l i e n t ów. W s u m i e w J y s k p i e rws z e g o
d n i a o t w a r c i a w y s ta wi o n o 1 7 6 0
p a r ag o n ó w. W t y m s a my m c z a s i e
SMY K o d w i e d z i ł o 3 5 0 0 k l i e n tó w,
a do k o ń c a w r z e ś n i a i c h l i c z b a
wyn i o s ł a p o n a d 1 4 0 0 0 .
Pr ac e n a d r o z b u d o wą Pa rk u
14
Ha n d l o w ego F r anow o w P oznani u
trwa ł y 2, 5 r oku. O becni e kl i enci
ma j ą d o dyspozycj i 80 t ys. m kw.
p o wi e r zchni handl ow ej , na kt ór ej
ł ą c z n i e znaj dzi e si ę 29 skl epów
- w ty m w i el kopow i er zchni ow ych.
No wy pasaż o pow i er zchni 14
ty s . m kw. , kt ór ego ot w ar ci e w e
wrz e ś ni u zam yka pr ace I nt er I K E A
Ce n tre G r oup P ol and w P oznani u.
Pa s a ż posi ada 7 l okal i o po wi e rz c hni od 500 m kw. do 3, 2 t ys.
mk w. W now ym budynku sw oj e
skl epy udost ępni ł y klie n t o m t a kie
m ar ki j ak: B el - P ol , RTV E U R O
A G D , S por t s D i r ect , J ysk i S M Y K ,
a w kr ót ce r ów ni eż skle p M a xi Zo o .
O d począt ku r ozbudow y n a t e r e n ie
cent r um posadzono w su m ie p o nad 500 dr zew, 20 t y s. kr ze w ó w i
zasadzano 40 t ys. m k w. t r a w y. P o w st ał y t akże dodat kow e b e zp ła t n e
m i ej sca par ki ngow e - ich liczb a
zw i ększył a si ę ponad d w u kr o t n ie z
1300 do 3000.
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Reklama
Advertise
Fot. Archiwum
Galerie Handlowe
Ferio na półmetku zmian
Stradivarius – pierwsza marka Grupy Inditex w rejonie Konina, oraz 4F - salon z odzieżą i sprzętem sportowym, zostały otwarte zgodnie z harmonogramem, na przełomie września i października. Salon Stradivarius
zajmuje powierzchnię 320 mkw., natomiast 4F przejął 145-metrowy lokal położony w północnym pasażu
obiektu. Oba sklepy są zlokalizowane w do tej pory istniejącej części Centrum.
Fot. Archiwum
16
l onów pr zew i dzi any je st n a d r u g ą
poł ow ę paździ er ni ka, kie d y sw o je
podw oj e ot w or zą sal on y sie ci L P P
- C r opp i H ouse. Tr wa ją r ó w n o cześni e pr ace w ykoń cze n io w e w
sal onach M ar t es S po r t , P e p co ,
R ossm ann i C C C , kt ór ych o t w a r ci e zost ał o zapl anowa n e n a d r u g ą
poł ow ę l i st opada.
Reklama
„ P r z e z n a j b l i ż s z e k i l k a mi e s i ę c y w
Fer i o b ę d ą s i ę s uk c e s y wn i e o twi e r ać k o l e j n e n o w e s k l e p y, wi ę c w
Ce n t r u m w i e l e b ęd z i e s i ę d z i a ł o
r ówn i e ż p o d w z g l ę d e m ma rk e ti n g o wy m . Z a p l a n o wa l i ś my s z e re g
wyd a r z e ń s p e c j a l n y c h , k tó ry c h
ce l e m j e s t p o d k r e ś l e n i e z mi a n
za ch o d z ą c y c h w F e ri o . Na j b l i ż s z e
z ni c h o d b ę d z i e si ę j u ż w we e k e n d
2 5 - 27 p a ź d z i e r n i k a , a k o l e j n e w
l i st op a d z i e p r z y o k a z j i n a s tę p n e j
p l a n o w anej f azy ot w ar ć – m ów i
Ka ta rzyna Tondel - Jędr zej czak z
Ba l mai n A sset M anagem ent .
Ce n tru m H andl ow e F er i o podpi sa ł o ta k że um ow ę naj m u z G at t a –
ma rk ą odzi eży i bi el i zny dam ski ej ,
k tó ra z aj m i e pow i er zchni ę 40
mk w. 55 m kw. zost ał o nat om i ast
p rz e z naczone dl a O chni ka – sal o n u o fer uj ącego odzi eż skór zaną i
g a l a n t er i ę.
Ko l e j n y et ap ot w ar ć now ych sa -
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Galerie Handlowe
Kolejny etap przebudowy PH Bielany
Rozpoczął się kolejny etap przebudowy Parku Handlowego Bielany - rozbiórka starego budynku sklepu
IKEA. Towarzyszyć jej będzie prowadzona przez Inter IKEA Centre Group Poland rozbudowana akcja „Recykling na wielką skalę” – działania proekologiczne i prospołeczne skierowane do mieszkańców gmin Wrocław
i Kobierzyce oraz odwiedzających centrum handlowe.
Fot. Archiwum
18
filozofią zrównoważonego rozwoju.
Więcej o szczegółach wspomnianej
akcji już wkrótce.
Demontaż starego budynku sklepu
wiąże się z koniecznością zagospodarowania różnego rodzaju
odpadów:
z terenu rozbiórki zostanie wywiezione 5100 mkw. betonu, który
zajmie w sumie 700 ciężarówek;
gdyby ustawić te ciężarówki jedna za drugą, na Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia powstałby
korek długości 14 km;
do wtórnego użytku lub przetworzenia pójdzie 700 tys. ton blachy
i stali oraz 16 tys. mkw. papy; ta
ilość papy wystarczyłaby do pokrycia około 130 dachów średniej
wielkości domów jednorodzinnych;
gdyby całą blachę trapezową odzyskaną podczas rozbiórki ułożyć w
płot wysokości 2 metrów, to miałby
on długość 12 km.
Reklama
Advertise
Dawny sklep IKEA, choć zdecydowanie mniejszy od obecnego,
zajmuje powierzchnię ponad 16
tys. mkw. Przylega on i jest funkcjonalnie powiązany z istniejącym
budynkiem Parku Handlowego
Bielany, dlatego też jego demontaż
musiał zostać starannie przygotowany, a prace rozbiórkowe według
planów zakończą się z początkiem
przyszłego roku.
- Jest to skomplikowane inżynieryjnie przedsięwzięcie. Za jego
przebieg odpowiada firma specjalizująca się w robotach rozbiórkowych, polegających na maksymalnym odzysku i ponownym
wykorzystaniu zdemontowanych
elementów, takich jak: konstrukcje
stalowe, materiały termoizolacyjne,
a nawet destruktu pochodzącego
z fundamentów budynku – mówi
Dariusz Węglicki, odpowiedzialny
w Inter IKEA Centre Group Poland
za projekt rozbudowy i modernizacji Parku Handlowego Bielany.
– Warto tu podkreślić, że aż 90
proc. materiałów składających się
na ten budynek zostanie ponownie
wykorzystanych, pozostałe zaś odpady przejdą proces utylizacji. To
zainspirowało nas do zorganizowania akcji pod nazwą „Recykling na
wielką skalę.
W jej ramach Inter IKEA Centre
Group Poland organizować będzie
szereg aktywności oraz inicjatyw
skierowanych do lokalnej społeczności. Będą to zarówno zajęcia
o tematyce proekologicznej, jak
i działania prospołeczne przygotowane z myślą o mieszkańcach
Wrocławia i okolic. Wszystkie
łączyć będzie tematyka dbałości
o środowisko, recyklingu oraz
upcyklingu (czyli wtórnego przetwarzania odpadów w taki sposób,
by powstawały z nich użyteczne
produkty mające wartość większą
niż przetwarzane surowce). Zagadnienia te są zgodne z bliską
Inter IKEA Centre Group Poland
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Galerie Handlowe
Rusza Plac Unii w Warszawie
Oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego kompleksu Plac Unii w Warszawie zaplanowano na sobotę, 12 października.
Fot. Archiwum
20
łączy świat high fashion z przekazem adresowanym do wszystkich
osób ceniących styl, jakość i różnorodność - dodaje.
Tomek Sadurski jest grafikiem,
rysownikiem i ilustratorem mody,
regularnie współpracującym z
czołowymi światowymi markami
oraz prestiżowymi tytułami, takimi
jak Vanity Fair, Fashion Magazine,
Park Avenue, Tush, Elle Girl, Twój
Styl czy Süddeutsche Zeitung.
Stworzone przez niego grafiki
oraz identyfikacja wizualna Plac
Unii City Shopping inspirowane są
stylem i atmosferą Paryża, Berlina
czy Nowego Jorku, ale też architekturą samego Placu Unii
Reklama
Jego część handlowa – a w niej
sklepy, Supersam, punkty usługowe, restauracje oraz kawiarnie
– zostanie otwarta dla klientów tuż
po godzinie 12 i będzie funkcjonowała pod nazwą Plac Unii City
Shopping.
Identyfikację wizualną oraz kampanię towarzyszącą otwarciu nowego
centrum handlowego zaprojektował
rysownik i ilustrator mody Tomek
Sadurski.
Prace wykończeniowe wewnątrz
oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
kompleksu Plac Unii weszły już w
ostatnią fazę. Inwestycja składa
się z trzech budynków, oferujących
łącznie 56 800 mkw. powierzchni
do wynajęcia, z czego 41 300 mkw.
to część biurowa, natomiast 15
500 mkw. - trzypoziomowe centrum
handlowe.
- W nazwie Plac Unii City Shopping zawarta jest wizja miejsca
funkcjonującego w rytmie wielkiego miasta i czerpiącego z jego atmosfery. To inspirująca przestrzeń,
w której w naturalny sposób
przenika się świat biznesu oraz
czas relaksu To również miejsce,
które jest zawsze „po drodze” i „na
bieżąco” z trendami - mówi Bogdan Korolczuk, dyrektor centrum
handlowego Plac Unii.
- Tworząc identyfikację wizualną
centrum zdecydowaliśmy się na
współpracę z Tomkiem Sadurskim,
który w swoich pracach doskonale
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Galerie Handlowe
Galerie Handlowe
Intensywny koniec roku na rynku nieruchomości handlowych
Eksperci Jones Lang LaSalle podsumowali sytuację na polskim rynku nieruchomości handlowych na koniec III kw. 2013 r. oraz zaprezentowali trendy i prognozy rozwoju na nadchodzące miesiące.
Wciąż bardzo uważnie analizowane
są wszystkie potencjalne opcje, a
proces decyzyjny trwa kilka miesięcy. Warto jednak zauważyć, że
niesłabnącym popytem cieszą się
wciąż najlepsze obiekty działające w największych aglomeracjach.
Właściciele centrów, które są gorzej
postrzegane przez rynek, a także
tych znajdujących się w miastach
małych lub o wysokim stopniu nasycenia rynku, wciąż powinni liczyć
się ze zwiększoną presją na obniżkę czynszów oraz wysokimi oczekiwaniami najemców co do wkładu
finansowego dewelopera czy właściciela w wykończenie lokali”.
Fot. Archiwum
Na koniec III kw. 2013 całkowita
podaż nowoczesnej powierzchni
handlowej w Polsce wyniosła 11
400 000 mkw. pow. najmu. Prawie
72% (8 200 000 mkw.) stanowią
centra handlowe. Pozostała część
przypada na parki handlowe, obiekty wolnostojące i centra wyprzedażowe. Warto zwrócić uwagę, że
najbardziej aktywny okres otwarć
obiektów handlowych przypadnie na
IV kwartał. W ostatnich trzech miesiącach bieżącego roku na rynek
wejdzie ok. 300 000 mkw. nowej
podaży w siedmiu nowych i pięciu
rozbudowanych obiektach. Ponad
50% tej podaży jest realizowane
w ramach trzech dużych obiektów
w głównych aglomeracjach. Są
to: Riviera w Gdyni (43 700 mkw.,
rozbudowa centrum Wzgórze),
Poznań City Centre w Poznaniu
(60 000 mkw.) oraz Auchan Bronowice w Krakowie (60 000 mkw.).
Tylko dwa centra (Trzy Korony w
22
Nowym Sączu i Brama Pomorza
w Chojnicach) to projekty średniej
wielkości. Resztę stanowią małe
centra, w tym: Stara Kablownia w
Czechowicach-Dziedzicach, Dekada
w Grójcu, a także rozbudowa Ferio
w Koninie i Galerii Olimp w Lublinie. W Warszawie otwiera się Plac
Unii. Kompleks zrealizowany przez
BBI Development i Liebrecht&Wood będzie oferował 15 500 mkw.
powierzchni handlowej i 41 300
mkw. biur. Cały 2013 r. zamknie się
łącznie 485 000 mkw. nowej powierzchni.
Aktywność budowlana pozostaje
wysoka. Obecnie powstaje 813 000
mkw. z perspektywą otwarcia w
ciągu najbliższych dwóch lat.
Rozbudowy istniejących obiektów
handlowych stanowią ważny trend
na polskim rynku. Od 2010 r. około
20% oddawanej co roku podaży to
właśnie rozbudowy. Jones Lang La-
Salle przewiduje, że sytuacja taka
utrzyma się w następnych dwóch
latach. Istotne trwające obecnie
rozbudowy to m.in.: Wzgórze /
Riviera w Gdyni, Ogrody w Elblągu,
Atrium Copernicus w Toruniu, Gemini Park w Bielsku-Białej, Galeria
Pomorska w Bydgoszczy i Galeria
Olimp w Lublinie.
Popyt – Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem dla międzynarodowych
sieci handlowych
Polska jest atrakcyjnym rynkiem,
zarówno dla nowych marek, jak i
tych już obecnych i poszukujących
możliwości dalszego rozwoju. W
ostatnim czasie do Polski weszło
kilka nowych marek, np. Sports
Direct (Europa Centrala, Gliwice),
Original Marines (Blue City, Warszawa), SAM 0-13 (Galeria Rembielińska, Warszawa) oraz Karl
Lagerfeld Woman (Atrium Promenada, Warszawa). Przyszłe debiuty to m.in. E Go’ i Armani Jeans
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
(Plac Unii, Warszawa). Również
polskie sieci wprowadzają na rynek
nowe marki (np. Medicine). Inne
sieci tworzą nowe koncepty. Przykładowo, Empik Media & Fashion
wprowadza na rynek nowy format
sklepów Empik – Empik Express o
pow. 100 – 200 mkw. dostosowany
do potrzeb małych miast i małych
obiektów handlowych. Ponadto,
H&M powiększa sklepy, aby wprowadzić koncept H&M Home.
Poziom pustostanów i czynsze
„prime”
Poziom pustostanów w miastach
pow. 200 000 mieszkańców wyniósł
na koniec I poł. br. ok. 4%. Najwięcej wolnej powierzchni zaobserwowano na rynkach, gdzie w ostatnim
okresie pojawiły się nowe obiekty
lub wcześniej borykały się one z
problemem wysokiego poziomu pustostanów, m.in. Poznań, Wrocław,
Radom i Toruń. Miasta, w których
odsetek pustostanów jest obec-
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
nie najniższy, to m.in. Warszawa,
Szczecin i Aglomeracja Katowicka.
Warto zwrócić uwagę, że poziom
pustostanów pozostaje stabilny dla
wiodących centrów, z kolei właściciele obiektów o słabszej pozycji
rynkowej powinni rozważyć zmiany
w ofercie i obiekcie, aby podtrzymać zainteresowanie najemców.
Najwyższy poziom stawek czynszowych za powierzchnie typu „prime”,
tj. za najlepsze lokale o pow. ok.
100 mkw. kategorii moda i akcesoria w wiodących centrach handlowych, odnotowuje się w Warszawie,
a następnie we Wrocławiu, Łodzi i
Aglomeracji Katowickiej. W stolicy
kraju, z uwagi na procesy rekomercjalizacji przeprowadzone w wiodących galeriach w ciągu ostatniego
roku, czynsze „prime” wzrosły o ok.
5% do poziomu 85 – 100 euro za
mkw. miesięcznie. Nie zaobserwowano znaczących zmian na pozostałych rynkach.
Rynek inwestycyjny
Wartość transakcji inwestycyjnych
zrealizowanych w sektorze handlowym na koniec III kw. 2013 r.
wyniosła 773 mln euro. Największe
sfinalizowane transakcje to zakup
Silesia City Center w Katowicach
przez konsorcjum na czele z Allianz (ok. 400 mln euro) oraz zakup
Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu przez Atrium European Real
Estate (151,7 mln euro). Kluczowe
transakcje w toku, których finalizacja przewidziana jest na IV kw.
2013 r. to kupno Galerii Kazimierz
w Krakowie przez Invesco (180 mln
euro), zakup Wola Park w Warszawie przez Inter Ikea oraz przejęcie
za 174,5 mln euro przez Tristan Capital Partners portfela nieruchomości handlowych firmy Charter Hall
(Zakopianka w Krakowie, Borek we
Wrocławiu, Turzyn w Szczecinie,
Arena w Gliwicach i Dąbrówka w
Katowicach). Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania kilku transakcji, Jones Lang LaSalle spodziewa
się, że całkowita wartość transakcji zrealizowanych w segmencie
handlowym przekroczy 1,5 mld euro
na koniec 2013 r. Polska cieszy się
zainteresowaniem inwestorów, czego potwierdzeniem jest silny popyt
na prestiżowe obiekty handlowe. Z
analiz Jones Lang LaSalle wynika,
że trend ten utrzyma się w 2014 r.
23
Galerie Handlowe
Galerie Handlowe
Cushman & Wakefield o inwestycjach w nieruchomości komercyjne
Z corocznego raportu firmy Cushman & Wakefield zaprezentowanego dziś na targach inwestycyjnych EXPO REAL w
Monachium „Winning in Growth Cities” wynika, że w minionych 12 miesiącach wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne na całym świecie wzrósł o 16,7% do poziomu 649 mld USD, przy czym najwięcej zainwestowano w
Nowym Jorku.
Brisbane, Sydney, Nagoja i Osaka).
Natomiast w pierwszej dziesiątce
największy spadek z czwartego
miejsca w ubiegłym roku na ósmą
pozycję odnotował Paryż ze względu na mniejszą liczbę zawartych
większych transakcji. W rankingach spadły również inne ważne
miasta, w tym Toronto i Chicago, a
także chińskie miasta: Szanghaj,
Pekin, Kanton, Chengdu i Tiencin,
w których wartość transakcji inwestycyjnych z wyłączeniem gruntów
inwestycyjnych zmniejszyła się o
40% lub więcej. Wynika to raczej z
ograniczenia wydatków krajowych
niż zagranicznych. W porównaniu
z ubiegłorocznymi zestawieniami
na niższych pozycjach znalazło się
również szereg miast europejskich,
w tym Petersburg, Stambuł i Budapeszt.
Największym zainteresowaniem
inwestorów w grupie 25 miast na
najwyższych pozycjach rankingu
cieszyły się nieruchomości biurowe, których udział w rynku jednak
zmniejszył się w minionym roku z
48% do 45%. W tym samym cza-
sie udział w rynku nieruchomości
mieszkaniowych wzrósł z 18,1% do
26%. Dotychczas wielu największych międzynarodowych graczy
na rynkach inwestycyjnych koncentrowało się na nieruchomościach
biurowych, ale obecnie zaczynają
coraz bardziej interesować się
innymi sektorami, w szczególności
dużymi obiektami łączącymi funkcje
komercyjne i mieszkaniowe.
W ciągu 12 miesięcy do końca II
kw. 2013 r. globalne przepływy
kapitału wyniosły 170,7 mld USD,
co oznacza wzrost o 11,8% w
porównaniu z tym samym okresem
ubiegłego roku. Londyn nadal cieszy się największą popularnością
wśród inwestorów zagranicznych,
o czym świadczy wielkość zainwestowanego kapitału zagranicznego
(22,4 mld USD) i udział w rynku na
poziomie 13%. Dla porównania na
Paryż i Nowy Jork przypadło odpowiednio 4% i 3,6% inwestycji zagranicznych. Natomiast na czwartym
i piątym miejscu pod względem
wolumenu inwestycji zagranicznych
uplasowały się miasta regionu Azji i
Pacyfiku: Szanghaj i Sydney.
Największym źródłem kapitału zagranicznego były kraje azjatyckie,
które zainwestowały na światowych
rynkach 55,4 mld USD, co stanowi
32% łącznego wolumenu inwestycji.
Jednak znaczną część tego kapitału
zainwestowano w Azji. W wartościach względnych i bezwzględnych
najbardziej aktywnymi graczami na
rynkach zagranicznych byli w minionym roku inwestorzy amerykańscy,
którzy zainwestowali 40,8 mld USD.
Czynniki sukcesu
Oprócz wskazania największych
miast pod względem inwestycji w
nieruchomości komercyjne oraz
różnic w zakresie cen i popytu
raport „Winning in Growth Cities”
przedstawia również najważniejsze
czynniki wpływające na sukces miasta takie jak kwalifikacje pracowników, innowacyjność i jakość życia.
Nowy Jork i Londyn zajmują wysokie miejsca w zestawieniu pod
względem wszystkich czynników,
czym ugruntowują swoje pozycje
najbardziej atrakcyjnych miast do
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Fot. Archiwum
W ciągu roku do czerwca 25 miast
zajmujących najwyższe pozycje w
rankingu zwiększyło swój udział
w rynku z 53% do 55% przy wzroście wartości inwestycji o 20,7% w
porównaniu ze wzrostem o 12,1%
dla pozostałych miast. Inwestorzy
nadal preferują tę grupę miast ze
względu na niski poziom ryzyka
inwestycyjnego, ale wzrasta zainteresowanie również innymi lokalizacjami, o czym świadczy spadek
udziału w rynku 25 największych
miast z 58% w I kw. 2013 r. do 50%
w II kw. 2013 r.
Carlo Barel di Sant’Albano, Prezes Wykonawczy firmy Cushman
& Wakefield, powiedział: „Według
większości wskaźników popyt na
nieruchomości zarówno wzrośnie,
jak i obejmie nowe rynki. Zwiększy się udział w rynku kapitału
zagranicznego za sprawą coraz
większej akceptacji ryzyka wśród
inwestorów. Jeżeli ożywienie amerykańskiej gospodarki będzie nadal
nabierać tempa, przekładając się
na wzrost zaufania i gospodarek w
innych krajach, wówczas przyszły
24
rok będzie korzystny dla wielu sektorów rynku. Działania stymulacyjne
i ożywienie zapoczątkują wzrost
wartości kapitałowych w przypadku
powierzchni wysokiej jakości przy
silnym popycie wśród najemców”.
W porównaniu z ubiegłym rokiem w
rankingu 25 miast zajmujących najwyższe pozycje wystąpiły niewielkie
zmiany – Pekin i Sztokholm spadły
w zestawieniu, natomiast awansowały miasta amerykańskie i niemieckie, w tym Denver i Frankfurt.
Największy wzrost w rankingu odnotowały miasta Austin, Mediolan,
Las Vegas, Montreal i Tampa. W
pierwszej 25 najszybciej rosnących
rynków znalazło się aż 15 miast w
Ameryce Północnej: 14 z USA oraz
Montreal w Kanadzie, głównie ze
względu na wcześniejsze oznaki
ożywienia gospodarczego i wielkość kapitału krajowego na rynku
północnoamerykańskim. W grupie
25 najlepszych lokalizacji znalazły
się również cztery miasta europejskie (Mediolan, Frankfurt, Berlin
i Hamburg) oraz sześć miast z
regionu Azji i Pacyfiku (Seul, Perth,
inwestowania w nieruchomości
komercyjne. Wysokie oceny we
wszystkich kategoriach uzyskały
również Paryż, Tokio, Hongkong,
Singapur i San Francisco, a tuż za
tymi miastami uplasowały Szanghaj, Pekin, Seul i Los Angeles.
David Hutchings, dyrektor europejskiego działu badań firmy Cushman
& Wakefield, powiedział: „Aktywność inwestycyjna koncentruje
się przede wszystkim wokół kilku
miast, ale ze względu na fakt, że
rynek inwestycji w nieruchomości
będzie się rozwijać z udziałem
coraz większej liczby uczestników,
należy oczekiwać wzrostu rywalizacji pomiędzy miastami. W przyszłości grono dużych dominujących
miast poszerzy się lub pozostanie
niezmienione, a niektóre lokalizacje zajmujące wysokie pozycje w
rankingu muszą się liczyć z możliwością spadku popularności wśród
inwestorów”.
Nowe obszary zainteresowań inwestorów w regionie EMEA
Rozwianie obaw o dalsze istnienie
strefy euro, nieznacznie lepszy
dostęp do finansowania oraz możliwości inwestycyjne przekładają się
w regionie EMEA na zmianę aktywności inwestycyjnej. Jednocześnie
kupujący akceptują coraz większe
ryzyko ze względu na silniejsze
poczucie pewności, a także brak
odpowiednio wycenianych okazji
inwestycyjnych na preferowanych
rynkach i dążenie do zysku.
Jan Willem Bastijn, dyrektor działu rynków kapitałowych w regionie
EMEA w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Większe aktywa
cieszą się największym zainteresowaniem globalnych funduszy
emerytalnych, ubezpieczeniowych
oraz państwowych funduszy majątkowych, które w dużej mierze odpowiadają za aktywność na rynku, a
w szczególności w Londynie. Nadal
dominującą pozycją w regionie
EMEA cieszą się Paryż i największe
miasta niemieckie. Jednak wzrasta
znaczenie także innych lokalizacji,
ponieważ inwestorzy zaczynają
poszerzać horyzonty inwestycyjne
i niekiedy decydują się na aktywa
drugorzędne na głównych rynkach.
Coraz więcej inwestorów jest gotowych zaakceptować większe ryzyko
makroekonomiczne w innych krajach, ale w każdym z nich koncentrują się na głównych miastach”.
W minionym roku odnotowano
nieznacznie większy wzrost aktywności inwestycyjnej w Warszawie
niż na rynkach globalnym i europejskim. W ciągu 12 miesięcy do
czerwca 2013 r. wolumen inwestycji
w nieruchomości komercyjne wzrósł
o 20,8% do 2,38 mld USD. Dla porównania wartość inwestycji w skali
globalnej wzrosła o 16,7%, a w
Europie tylko o 6,2%. Dzięki temu
Warszawa awansowała w globalnym
rankingu największych miast pod
względem inwestycji w nieruchomości z 52. miejsca w ubiegłym roku
na pozycję 47. Najpopularniejszym
sektorem wśród inwestorów były
nieruchomości biurowe. Wartość
obrotów w tym segmencie warszawskiego rynku praktycznie się podwoiła, co zapewniło Warszawie 30.
miejsce w rankingu największych
rynków świata. Warszawa również
zyskała na znaczeniu jako lokalizacja do lokowania kapitału. Wartość
zainwestowanego kapitału zagranicznego wzrosła o 13,1%. Obecnie
stolica Polski zajmuje 14. miejsce w
świecie i 5. miejsce w Europie pod
względem inwestycji zagranicznych.
Charles Taylor, Partner Zarządzający w firmie Cushman & Wakefield
w Polsce, powiedział: „Warszawa
cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów zagranicznych, o czym świadczy znaczny
wzrost aktywności inwestycyjnej
w ostatnich 12 miesiącach. Coraz
lepsze prognozy gospodarcze,
utrzymujący się popyt na rynku
najmu i podaż wysokiej klasy nieruchomości pozwalają przypuszczać,
że w ostatnim kwartale 2013 r.
znacząco wzrośnie wolumen transakcji inwestycyjnych. Ponadto na
warszawskim rynku pojawi się wielu
nowych inwestorów, którzy dopiero
zaczynają odkrywać region Europy
Środkowej”.
25
Galerie Handlowe
Galerie Handlowe
CBRE o stołecznym rynku nieruchomości komercyjnych
CBRE, największa na świecie firma doradcza w sektorze nieruchomości komercyjnych, wspólnie z Urzędem m.st.
Warszawy oraz firmą doradztwa personalnego Hays, opracowała „Warsaw Investors’ Guide”, kompleksowy przewodnik po stołecznym rynku nieruchomości komercyjnych, prezentujący potencjał i możliwości, jakie Warszawa oferuje
inwestorom.
56% udzi ał w ł ącznym w o lu m e n ie
t r ansakcj i . W nast ępne j ko le jn o ści
i nw est ow ano w obi ekt y h a n d lo w e i m agazynow e, kt ó r ych u d zia ł
w ar t ości ow y w yni ósł o d p o w ie d n io
24% i 19%” – dodał Co lin Wa d d e ll.
„ R ozw ój War szaw y j e st d yn a m icz ny, a j ednocześni e zr ó w n o w a żo n y
– m i ast o w spi er a zi elo n e in w e st ycj e i r eal i zuj e dzi ała n ia w ce lu
podnoszeni a j akości życia m ie sz kańców. D okł adam y p r zy t ym st a r ań, aby pr zyci ągać in w e st o r ó w,
kt ór zy m ogą pr zyczynić się d o r o z w oj u m i ast a. I nw est o r zy d o ce n ia ją
nasze w ysi ł ki w zakr e sie o ch r o n y
śr odow i ska i pr ow adz o n e je d n o cześni e i nt ensyw ne i n w e st ycje w
r ozw ój i nf r ast r ukt ur y. K u n a sze m u
zadow ol eni u, cor az wię ksza ich
l i czba naw i ązuj e z m ia st e m d łu got er m i now e r el acj e b izn e so w e .
W i el e m i ędzynar odowych p r o j ekt ów r eal i zow anych w Wa r sza -
w ie st w a r za m o żliw o ści w ym ia n y
d o św ia d cze ń o r a z w sp ó łp r a cy w
d zie d zin ie b izn e su , in n o w a cji,
n o w ych t e ch n o lo g ii, se kt o r a kr e a t yw n e g o i p r o m o cji g o sp o d a r cze j”
– p o w ie d zia ł M a cie j Fija łko w ski,
d yr e kt o r B iu r a Fu n d u szy E u r o p e j skich i R o zw o ju Go sp o d a r cze g o
m . st . Wa r sza w y.
R yn e k p r a cy i se kt o r n o w o cze sn ych u słu g d la b izn e su
Wa r sza w a je st n a jw ię kszym o śr o d kie m a ka d e m ickim w P o lsce – m ie ści się t u t a j 7 8 w yższych u cze ln i,
n a kt ó r ych w 2 0 1 2 r. st u d io w a ło
2 6 8 . 5 0 0 o só b . Of e r t a e d u ka cyjn a
p r zycią g a d o st o licy st u d e n t ó w z
ca łe g o kr a ju , d zię ki cze m u licz b a a b so lw e n t ó w p o szu ku ją cych
p r a cy ca ły cza s r o śn ie . W 2 0 1 2
r. b lisko 1 6 . 5 0 0 o só b st u d io w a ło
n a kie r u n ka ch m a t e m a t yczn ych ,
st a t yst yczn ych i in f o r m a t yczn ych ,
zd o b yw a ją c u m ie ję t n o ści b a r d zo
p o szu kiw a n e p r ze z f ir m y za jm u ją ce się t w o r ze n ie m o p r o g r a m o w a n ia i p r ze t w a r za n ie m d a n ych .
Wśr ó d n a jp o p u la r n ie jszych kie r u n kó w w Wa r sza w ie są t e ż e ko n o m ia i a d m in ist r a cja – w 2 0 1 2 r. n a
kie r u n ka ch t ych st u d io w a ło o ko ło
6 6 . 0 0 0 o só b . N a a b so lw e n t ó w
kie r u n kó w zw ią za n ych z e ko n o m ią
i a d m in ist r a cją szcze g ó ln y p o p yt
w id a ć ze st r o n y f ir m św ia d czą cych u słu g i f in a n so w e i księ g o w e ,
a t a kże za r zą d za n ia za so b a m i
lu d zkim i o r a z r a ch u b y p ła c. W
Wa r sza w ie st u d iu je t a kże w ie lu
p r zyszłych in żyn ie r ó w ( o k. 3 7 . 5 0 0
o só b ) , kt ó r zy m yślą o za t r u d n ie n iu
w se kt o r ze b a d a ń i r o zw o ju .
N ie zb ę d n ym w a r u n kie m za t r u d n ie n ia w se kt o r ze n o w o cze sn ych
u słu g d la b izn e su je st zn a jo m o ść
ję zykó w o b cych . B lisko 9 1 % a b so lw e n t ó w p o szu ku ją cych p r a cy
d e kla r u je , że m ó w i p o a n g ie lsku .
P o p u la r n ym i ję zyka m i są t e ż r o syjski ( 4 6 % d e kla r u je je g o zn a jo m o ść) , n ie m ie cki ( 3 8 %) , f r a n cu ski, h iszp a ń ski i w ło ski. E ksp e r ci
sp o d zie w a ją się d a lsze g o w zr o st u
za t r u d n ie n ia w b r a n ży o u t so u r cin g o w e j, co w yn ika z n a r a st a ją ce g o
t r e n d u , w r a m a ch kt ó r e g o m ię d zy n a r o d o w e ko r p o r a cje p r ze n o szą
czę ść sw o ich o p e r a cji d o t a ń szych
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
DETALINFO - Galerie Handlowe - wrzesień 2013
Fot. Archiwum
Pr z e w o d n i k t e n z a wi e ra n a j n o w sze d a n e z e s t o ł e c z n e g o ry n k u
n i e r u c h o m o ś c i b i u ro wy c h , h a n d l o w y c h i m a g a z y n o wy c h , a ta k ż e
a n a l i z ę o b e c n e j s y tu a c j i n a ry n k u
p r acy o r a z o c e n ę p o s tę p ó w w ro z b u d o w i e i n f r a s t r uk tu ry. Pre mi e ra
„ War s a w I n v e s t o r s ’ Gu i d e ” o d b y ł a
si ę p o d c z a s o t w a rc i a te g o ro c z n e j
e d yc j i m i ę d z y n a r od o wy c h ta rg ó w
n i e r u c h o m o ś c i E x p o Re a l w Mo n a ch i u m .
„ War s z a w a j e s t n aj wi ę k s z y m
o śr od k i e m m i e j s k i m w Po l s c e
o r az g o s p o d a r c z y m i k u l tu ra l n y m
ce n t r u m k r a j u , a a g l o me ra c j a s to ł e czn a l i c z y 3 , 2 m l n mi e s z k a ń c ó w.
Os t a t n i a d e k a d a by ł a d l a Wa rs z a wy o k r e s e m n i e z w y k l e d y n a mi c z n e g o r o z w o j u , p r zy c z y m mi a s to
ma n a d a l o l b r z y mi p o te n c j a ł .
St ol i c a z y s k a ł a t eż w o s ta tn i c h
l a t ac h p o z y c j ę w i o d ą c e j l o k a l i z a c j i
d l a f i r m z s e k t o r a o u ts o u rc i n g u ,
26
k tó re zat r udni aj ą t u ł ączni e ponad
1 9 .0 0 0 pr acow ni ków w 50 cen tra c h ” - pow i edzi ał C ol i n Waddel l ,
d y re k t or zar ządzaj ący C B R E w
Po l s c e.
„Wa rszaw a pr zyci ąga i nw est or ów
z a i n ter esow anych poszczegól nym i
s e g ment am i r ynku ni er uchom ości ,
a ta k że si eci handl ow e i naj em ców
p o wi er zchni bi ur ow ych. War szaw s k i e ni er uchom ości są na cel ow ni k u z a r ów no f unduszy i nw est ycyj n y c h , j ak i i nw est or ów pr yw at nych,
k tó rz y chcą zdyw er syf i kow ać sw ój
p o rtfel na r óżne r egi ony E ur opy.
W p i er w szej poł ow i e 2013 r. ł ącz n a war t ość i nw est ycj i w sekt or ze
n i e ru c hom ości kom er cyj nych w y n i o s ł a t u 1, 1 m i l i ar da eur o, na co
z ł o ż y ły si ę 34 t r ansakcj e. S t anow i
to wz r ost o 34% w por ów nani u
d o a n a l ogi cznego okr esu 2012 r.
Na j c z ę st szym cel em i nw est ycj i
b y ł y budynki bi ur ow e, kt ór e m i ał y
kr a jó w o r a z z siln e j p o zycji P o lski
ja ko p a ń st w a czę st o w t ym ce lu
w yb ie r a n e g o .
R yn e k p o w ie r zch n i h a n d lo w ych
P o d ko n ie c p ie r w sze j p o ło w y
2 0 1 3 r. za so b y n o w o cze sn ych
p o w ie r zch n i h a n d lo w ych w Wa r sza w ie w yn o siły 1 , 4 m ilio n a m kw. ,
co p r ze kła d a się n a 4 3 3 m kw.
n a 1 . 0 0 0 m ie szka ń có w. Je st t o
w ska źn ik zn a czn ie n iższy n iż w
in n ych m ia st a ch e u r o p e jskich . Od se t e k p o w ie r zch n i n ie w yn a ję t ych
w st o łe czn ych ce n t r a ch h a n d lo w ych p o d ko n ie c p ie r w sze j p o ło w y
2 0 1 3 r. w yn o sił 2 , 6 %. P o p yt n a
n a jle p sze p o w ie r zch n ie h a n d lo w e
je st o g r o m n y, a n a r yn ku w cią ż
d e b iu t u ją n o w e m a r ki. W u b ie g łym
r o ku n a p o lskim r yn ku p o ja w iło się
p o n a d t r zyd zie ści n o w ych m a r e k,
p o d cza s g d y w p ie r w sze j p o ło w ie 2 0 1 3 r. n a r yn e k w e szło ju ż
2 5 m a r e k, w t ym L o u is Vu it t o n ,
Or ig in a l M a r in e s, S p o r t s D ir e ct ,
K a r l L a g e r f e ld i S in sa y. Wa r sza w ski r yn e k p o w ie r zch n i h a n d lo w ych
o b e jm u je t a kże u lice h a n d lo w e ,
w śr ó d kt ó r ych p r ym w ie d zie p la c
Tr ze ch K r zyży o r a z je g o o ko lice .
S ą t o n a jb a r d zie j p r e st iżo w e lo ka liza cje .
Ob e cn ie w Wa r sza w ie w b u d o w ie
zn a jd u je się za le d w ie 2 0 . 0 0 0 m kw.
n o w ych p o w ie r zch n i h a n d lo w ych w
d w ó ch o b ie kt a ch ( Ga le r ia M ie j ska P la c U n ii o r a z r o zb u d o w yw a n a Ga le r ia M o ko t ó w ) . D o ko ń ca
2 0 1 5 r. d o u żyt ku o d d a n e zo st a n ą je szcze d w a o b ie kt y, ka żd y o
p o w ie r zch n i 6 0 . 0 0 0 m kw. B ę d ą t o
Ga le r ia B ia ło łę ka i Ga le r ia Wila n ó w. P o w ie r zch n ie h a n d lo w e w
Wa r sza w ie są n a jd r o ższe w ca łym
kr a ju , je d n a k n a le żą d o n a jt a ń szych w E u r o p ie . S t a w ki czyn szu
za n a jle p sze lo ka le o p o w ie r zch n i
1 0 0 m kw. d o ch o d zą d o 7 5 – 9 0
e u r o / m kw. / m ie sią c. Ś r e d n ie st a w ki
w ce n t r a ch h a n d lo w ych w yn o szą
o ko ło 3 5 – 4 5 e u r o / m kw. / m ie sią c,
p o d cza s g d y st a w ki za n a jle p sze
p o w ie r zch n ie p r zy u lica ch h a n d lo w ych w a h a ją o d 6 5 d o 9 0 e u r o /
m kw. / m ie sią c.
R yn e k p o w ie r zch n i m a g a zyn o w ych
Za só b n o w o cze sn ych p o w ie r zch n i m a g a zyn o w ych w Wa r sza w ie i
o ko lica ch w y n o s i 2 ,7 milio n a mk w.
W zw ią zku z r e la ty w n ie w y s o k imi
st a w ka m i c z y n s z u o r a z o g r a n ic z o n ą d o st ę p n o ś c ią , o b ie k ty ma g a zyn o w e u s y tu o w a n e w g r a n ic a c h
a d m in ist r a c y jn y c h mia s ta p o s z u k i w a n e są p r z e d e w s z y s tk im p r z e z
f ir m y d ziała ją c e n a r y n k u lo k a l n ym , o f e r u ją c e u s łu g i d r u k a r s k ie
czy a r ch iw iz a c ji d o k u me n tó w o r a z
o b słu g u ją c e s e k to r y d e ta lic z n y
i FM C G. P o z o s ta łe fir my z a z w y cza j d e cyd u ją s ię n a w y n a je m
p o w ie r zchn i ma g a z y n o w y c h p o z a
Wa r sza w ą . L o k a liz a c je p o d w a r sza w skie o fe r u ją d o b r e p o łą c z e n ia
ko m u n ika c y jn e , n iż s z e s ta w k i n a j m u o r a z po te n c ja ł d o r o z b u d o w y w
p r zyszło śc i.
A kt yw n o ść n a je mc ó w z s e k to r a
m a g a zyn ow e g o u tr z y mu je s ię n a
w yso kim po z io mie . W p ie r w s z e j
p o ło w ie 2 01 3 r. z a w a r to u mo w y
n a jm u n a łą c z n ą p o w ie r z c h n ię
2 3 5 . 0 0 0 mk w., z c z e g o 4 5 % s ta n o w iły n o we u mo w y, 4 5 % r e n e g o cja cje i 1 0 % tr a n s a k c je n a jmu
d o d a t ko w y c h p o w ie r z c h n i. Pr z e z
ca ły 2 0 1 2 r. z a s ó b p o w ie r z c h n i
m a g a zyn ow y c h w z r ó s ł o 8 8 .0 0 0
m kw. , p o dc z a s g d y w p ie r w s z e j
p o ło w ie 2 01 3 r. d o u ż y tk u o d d a n y
zo st a ł t ylk o 1 o b ie k t, c z y li II e ta p
M L P P a r k Pr u s z k ó w o p o w ie r z c h n i
8 . 0 0 0 m kw. W r e g io n ie Wa r s z a w y
w b u d o w ie z n a jd u je s ię 5 9 .0 0 0
m kw. p o w ie r z c h n i ma g a z y n o w y c h ,
z cze g o 3 7 % z lo k a liz o w a n y c h je s t
w sa m e j s to lic y, z a ś p o z o s ta ła
czę ść w a g lo me r a c ji. O d s e te k w o l n ych p o w i e r z c h n i ma g a z y n o w y c h
w g r a n ica c h Wa r s z a w y w y n o s i
1 8 % o r a z 1 4 % w a g lo me r a c ji.
E ksp e r ci oc z e k u ją , ż e a k ty w n o ś ć
d e w e lo p e ró w w s e k to r z e ma g a z y n o w ym i log is ty c z n y m w z r o ś n ie .
B ę d zie o na o d z w ie r c ie d la ła r o z w ó j
r yn ku p o wie r z c h n i h a n d lo w y c h i
h a n d lu e lek tr o n ic z n e g o o r a z d o b r ą
ko n d ycję p o ls k ie j g o s p o d a r k i.
S t a w ki czy n s z u z a n a jle p s z e p o w ie r zch n ie ma g a z y n o w e w g r a n i ca ch a d m in is tr a c y jn y c h Wa r s z a w y
w yn o szą 4,2 5 – 5 ,0 0 e u r o /mk w./
m ie sią c i u z a le ż n io n e s ą p r z e d e
w szyst kim o d s ta n d a r d u o b ie k tu ,
ilo ści w yn a jmo w a n e j p o w ie r z c h n i
o r a z in n yc h w a r u n k ó w n a jmu .
27

Podobne dokumenty