reh4zak2mgr

Transkrypt

reh4zak2mgr
Zakład Nauk Społecznych - Tematyka prac magisterskich
dr hab. Ewa Kałamacka, prof. nadzw.
•
•
•
•
•
Dzieje fizykoterapii w Polsce i na świecie.
Dzieje lecznictwa uzdrowiskowego.
Gimnastyka lecznicza.
Prace biograficzne: lekarzy, propagatorów higieny, krzewicieli ruchu gimnastycznego,
paraolimpijczyków, działaczy sportu niepełnosprawnych.
Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (Fundacje Aktywnej Rehabilitacji, ośrodki
dziennego pobytu, "Drużyny Nieprzetartego Szlaku" i inne).
dr hab. Anna Pawlak-Druzgała, prof. nadzw.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kształcenie kadr, role zawodowe w turystyce i rekreacji.
Klient i biuro turystyczne.
Oferty turystyczne biur podróży w świetle analizy treści prasowych.
Czas wolny i jego zasoby w poszczególnych kategoriach społecznych.
Mcdonaldyzacja społeczeństwa a czas wolny.
Statusowe wyznaczniki sposobu spędzania czasu wolnego.
Środki masowego komunikowania, a czas wolny.
Sport dla wszystkich a sposób i styl życia.
Rekreacja fizyczna jako aktywność prozdrowotna lub zdobiąca.
Turystyka i wielki sport.
Procesy instytucjonalizacji i biurokracji sportu.
Kształtowanie się roli zawodowej pracownika sportu: zawodnika, trenera, sędziego, managera, lekarza,
dziennikarza i innych.
Kanały rekrutacji do sportu.
Wybrane zagadnienia sportu kobiet.
Społeczne determinanty przebiegu kariery sportowej i konsekwencje jej zakończenia.
dr hab. Halina Sekuła-Kwaśniewicz, prof. nadzw.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prawno-instytucjonalne formy pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce i wybranych krajach UE.
Demograficzna i społeczno-ekonomiczna charakterystyka różnych kategorii osób niepełnosprawnych i
ich rodzin.
Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich postawy wobec pracy.
Uczestnictwo wybranych kategorii osób w kulturze fizycznej.
Zdrowie i choroba w wyobrażeniach różnych kategorii osób niepełnosprawnych.
Marginalizacja i stygmatyzacja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Uświadomione przez różne kategorie osób niepełnosprawnych psychospołeczne. bariery integracji
społecznej.
Jakość życia różnych kategorii osób niepełnosprawnych.
dr hab. Wacław Srokosz, prof. nadzw.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktywność ruchowa w rewalidacji: w szkołach specjalnych, ODP, WTZ, na turnusach rehabilitacyjnych.
Sprawność motoryczna i oceny w nauce uczniów szkół specjalnych.
Zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków OSW.
Współpraca szkół(OSW, ODP, WTZ) z rodzicami podopiecznych.
Rola mgr. fizjoterapii w klasie(szkole) integracyjnej.
Opinie pacjentów o procesie rehabilitacji i terapeutach.
Stosunki koleżeńskie w klasie szkoły specjalnej, drużyny "Nieprzetartego Szlaku", w drużynie
sportowej(ZGS) niepełnosprawnych, np. w drużynie koszykówki, rugby.
Sport i rekreacja w autorewalidacji i resocjalizacji.
dr Teresa Jarmuła-Kliś
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formy pomocy i rozwiązania instytucjonalne na rzecz osób niepełnosprawnych w krajach Unii
Europejskiej i na świecie.
Prawno-instytucjonalne formy pomocy osobom niepełnosprawnych w Polsce.
Miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz
równoprawnego uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Charakterystyka demograficzno-ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Sytuacja rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.
Aktywność edukacyjna i ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich postawy wobec pracy.
Zdrowie i choroba w wyobrażeniach różnych kategorii osób pełno- i niepełnosprawnych.
Uczestnictwo różnych kategorii osób niepełnosprawnych w kulturze fizycznej.
Medyczny i kulturowy kontekst relacji terapeuta-pacjent.
Świadomość zagrożeń zdrowia chorobami cywilizacyjnymi poszczególnych kategorii społecznych
Zdrowie i uroda.
Podstawy skutecznej komunikacji społecznej między terapeutą a pacjentem.
dr Katarzyna Myśliwska
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdrowie, uroda i sprawność fizyczna w systemie wartości Polaków
Specyfika aktywności fizycznej Polaków na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Profesjonalizacja i komercjalizacja sportu.
Dewiacje w sporcie. Chuligaństwo na stadionach.
Społeczne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w fitness.
Religijność sportowców.
Styl życia studentów AWF.