Uchwala Nr XXXI/226/13 z dnia 28 marca 2013 r.

Transkrypt

Uchwala Nr XXXI/226/13 z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR XXXI/226/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie wyposażenia w majątek Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) - Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyposaża się Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach – jednostkę organizacyjną Gminy Krośniewice,
w składniki mienia ruchomego powstałe w wyniku realizacji przez Gminę Krośniewice III etapu projektu pod
nazwą: „Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy – budowa i wyposażenie Gimnazjum
Gminnego w Krośniewicach”, określone w Załączniku do niniejszej Uchwały, o wartości początkowej 704 824,58
zł.
§ 2. 1. W związku z przekazaniem mienia określonego w §1 Zespół Szkół Nr 1 odpowiedzialny jest za
zachowanie trwałości i celu projektu w odniesieniu do przekazanych składników mienia ruchomego oraz za
zachowanie zasad promocji projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD-05-0300-00-016/08-00 ze zmianami.
2. Przekazanie składników mienia ruchomego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Przekazanie składników mienia nastąpi bezpłatnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 23,
poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153.
Id: FD874E2C-E49A-4F88-9887-7387B36C229D. Uchwalony
Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/226/13
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 28 marca 2013 r.
Wykaz mienia ruchomego powstałego w wyniku realizacji przez Gminę Krośniewice III etapu projektu pod
nazwą: „Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy – budowa i wyposażenie
Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach"
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Wyszczególnienie
Regały o wymiarach: 80x38x186 cm
Regały przesuwne
Stół uczniowski trapezowy
Krzesło szkolne
Krzesło regulowane
Stół uczniowski 2 osobowy
Krzesło tapicerowane ISO
Stół komputerowy 3P/2
Biurko narożne
Kontener z szufladami
Stół konferencyjny
Szafki SUL 42
Stolik pod TV LCD
System do zbierania i analizowania odpowiedzi
Odtwarzacze DVD
Telewizory LCD
Sieć WIFI
Projektory multimedialne
Pracownia językowa: jednostka centralna
Zestawy z tablicą interaktywną
Panele interaktywne
Pracownia nr 1: komputery stacjonarne
Pracownia nr 2 i 3: komputery przenośne
Komputery przenośne netbook dla ucznia
Szafka mobilna do komputerów
Komputer przenośny
Telewizor interaktywny
Komputer stacjonarny
Studio nagrań (rejestrator cyfrowy z nagrywarką CD
Główne typy gleb w Polsce (oszklona gablota)
Główne typy gleb leśnych w Polsce (gablota)
System planetarny (model)
Id: FD874E2C-E49A-4F88-9887-7387B36C229D. Uchwalony
Ilość sztuk
194
6
88
444
15
296
134
49
26
7
18
142
3
3
10
10
1
3
3
10
3
11
2
44
2
4
1
22
1
1
1
1
Strona 1
33.
34.
35.
36.
37.
Tellurium 1600
Stacja meteo - bezprzewodowa
Multimedialna baza wiedzy
Ekran NOBO na trójnogu
Tablice szkolne suchościeralne
Id: FD874E2C-E49A-4F88-9887-7387B36C229D. Uchwalony
1
1
1
3
19
Strona 2
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia,
likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wyposażania ich w majątek.
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach jest jednostką organizacyjną Gminy Krośniewice.
Mienie ruchome powstałe w wyniku realizacji przez Gminę Krośniewice III etapu projektu pod nazwą:
„Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy – budowa i wyposażenie Gimnazjum
Gminnego w Krośniewicach” do przekazania Zespołowi Szkół Nr 1 w Krośniewicach obejmuje meble, sprzęt
komputerowy i elektroniczny, tablice szkolne, pomoce dydaktyczne zakupione przez Gminę Krośniewice
w ramach:
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa i montaż sprzętu komputerowego
i elektronicznego w ramach III Etapu projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU
LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO
W KROŚNIEWICACH;
- postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: dostawa i montaż mebli w ramach III Etapu
projektu: EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU LOKALNEGO RYNKU PRACY BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO W KROŚNIEWICACH;
- postępowania o wartości poniżej 14 000 euro na dostawę i montaż tablic szkolnych oraz pomocy
dydaktycznych w ramach III Etapu projektu: „EFEKTYWNA EDUKACJA GWARANTEM ROZWOJU
LOKALNEGO RYNKU PRACY - BUDOWA I WYPOSAŻENIE GIMNAZJUM GMINNEGO
W KROŚNIEWICACH”.
Mienie to należy do Gminy Krośniewice, a znajduje się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach
i jest obecnie użytkowane przez Zespół na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Krośniewice (bezpłatne
użyczenie).
W związku z powyższym zasadnym jest przekazanie na stan majątkowy Zespołu Szkół Nr 1 w
Krośniewicach wymienionych w Załączniku do uchwały składników mienia ruchomego.
Id: FD874E2C-E49A-4F88-9887-7387B36C229D. Uchwalony
Strona 1