wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia

Transkrypt

wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
Wniosek o wypłatę świadczenia (ubezpieczenia grupowe i grupowe indywidualnie kontynuowane)
Nr POLISY
WYPE¸NIĆ D¸UGOPISEM, DRUKOWANYMI LITERAMI, ODPOWIEDNIE POLA WYBORU OZNACZYĆ ZNAKIEM „X”
Polisa nr
nr
Polisa
WYPE¸NIA ZAK¸AD PRACY (UBEZPIECZAJĄCY)
Osoba ubezpieczona
(imię i nazwisko)
w dniu zajścia
zatrudniony przez ubezpieczającego
zdarzenia
by∏
nie by∏
(nazwa zak∏adu pracy)
ubezpieczony
Data potrącenia sk∏adki za miesiąc,
Data potrącenia
Data początku zatrudnienia
w którym mia∏o miejsce zdarzenie
pierwszej sk∏adki
w w/w zak∏adzie pracy
Osoba ubezpieczona zrezygnowała z obejmowania jej dotychczasową umową ubezpieczenia
Nie
Tak
na życie zawartą u poprzedniego Ubezpieczyciela
Załączono dokumenty potwierdzające zakres umów dodatkowych oraz sum ubezpieczenia, okres obejmowania ochroną ubezpieczeniową
Nie
(od-do) oraz datę rezygnacji z poprzedniego grupowego ubezpieczenia i datę opłaty ostatniej składki za poprzednie ubezpieczenie grupowe
Osoba ubezpieczona od
data
do
nazwa poprzedniego TU
miejscowość
pieczątka i czytelny podpis upoważnionego pracownika zak∏adu pracy
DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ (wype∏nia Ubezpieczony)
Nazwisko
1. Nazwisko
i imiona
i imiona
PESEL
3.NrNrPESEL
PESEL
Adres do korespondencji
Ulica
Ulica
Tak
2. Data
Dataurodzenia
urodzenia
urodzenia
E-mail
4.Adres
Adres
zamieszkania
zameldowania
korespondencyjny
E-mail
Nr domu
Nr domu Poczta
Poczta
Kod pocztowy pocztowy
Kod
Miejscowość
Nr lokalu
Nr lokalu
Nr telefonu
Nr
telefonu
Województwo Województwo
DANE UPRAWNIONEGO (wype∏nia Uprawniony)
Nazwisko
1.Nazwisko
Nazwisko
i iimiona
imiona
i imiona
PESEL
3.
NrNr
PESEL
PESEL
Adres do korespondencji
Ulica
Ulica
2. Data
Dataurodzenia
urodzenia
urodzenia
E-mail
4.Adres
Adres
zamieszkania
zameldowania
korespondencyjny
E-mail
Nr domu domu
Nr
Poczta
Kod pocztowy pocztowy
Kod
Miejscowość
Nr lokalu
Nr
lokalu
Nr telefonu
Nr
telefonu
Województwo Województwo
WYP¸ATA Z TYTU¸U
Data
Datazgonu
zgonu
Urodzeniasięsięmartwego
martwegonoworodka
noworodka
Urodzenia
Pobytuwwszpitalu
szpitalu
Pobytu
następstwie
wwnastępstwie
Data
Datawypadku
wypadku
w następstwie udaru
mózgu lub zawa∏u serca
choroby
choroby
Datawypadku
wypadku
Data
nieszczęśliwego
nieszczęśliwegowypadku
wypadku
Datazdarzenia
zdarzenia
Data
nieszczęśliwego
nieszczęśliwego
wypadku
wypadkuprzy
przypracy
pracy
Datawypadku
wypadku
Data
zawału
zawałuserca,
serca,udaru
udarumózgu
mózgu
Datazgonu
zgonu
Data
wypadku
komunikacyjnego
wypadkukomunikacyjnego
Osierocenia dziecka (jednorazowe świadczenie
dla każdego dziecka osoby ubezpieczonej)
dotyczy:
dotyczy:
Ubezpieczonego
Ubezpieczonego
małżonka
małżonka
nanaoddziale
oddzialeOIOM
OIOM
rekonwalescencji
rekonwalescencji
Śmierci dziecka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Datazgonu
zgonu
Data
Leczenie specjalistyczne
dotyczy:
Data
Datawypadku
wypadku
Śmierci teścia
Data
Datazgonu
zgonu
Urodzenia się dziecka
Data operacji
Data wystąpienia
Operacji
kręgosłupa
będącej następstwem urazu
Poważnego
zachorowania
poważnego zachorowania
Data operacji
kręgosłupa w wyniku wypadku przy pracy
Data wystąpienia
dotyczy
Ubezpieczonego
małżonka
Poważnego zachorowania
poważnego zachorowania
Data
Datawypadku
wypadku
Data
Datazgonu
zgonu
do
Operacjichirurgicznej
Operacji
chirurgicznej
Data
Datazgonu
zgonu
Śmierci rodzica
do
Okres pobytu od
udaru mózgu lub zawa∏u serca
Śmierci dziecka
do
Okres pobytu od
nieszczęśliwego wypadku przy pracy
Śmierci ma∏żonka w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
dziecka
Okres pobytu od
świadczenia
świadczeniaaptecznego
aptecznego
Śmierci ma∏żonka
małżonka
nieszczęśliwego
nieszczęśliwegowypadku
wypadku
komunikacyjnego
komunikacyjnegoprzy
przypracy
pracy
Trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w następstwie Data
Datazdarzenia
zdarzenia
nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczonego
Data
Datawypadku
wypadku
w wypadku przy pracy
w następstwie
wypadku komunikacyjnego
w wypadku komunikacyjnym
przy pracy
dotyczy:
dotyczy
Data urodzenia
Chorobyspecjalistyczne
śmiertelnej
Leczenie
Ubezpieczonego
dziecka
małżonka
dziecka
Data wystąpienia choroby
Czasowaśmiertelnej
niezdolność do pracy w Data
następstwie
Choroby
wystąpienia choroby
Choroby choroby
spowodowanej
zakażeniem w pracy
Data
Dataurodzenia
urodzenia
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia∏ Gospodarczy KRS,
NIP 527 20 52 806, Kapita∏ zak∏adowy: 167 845 797,00 zł – op∏acony w ca∏ości
1/2
1/3
SGR-1
nieszczęśliwego wypadku
Data wystąpienia choroby
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000
23.03.2016
27.01.2016
29.01.2016
Śmierci osoby ubezpieczonej
w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Ca∏kowitej niezdolności
do pracy w następstwie
choroby
choroby
Ciężkiej
utraty do
zdrowia
Czasowatrwa∏ej
niezdolność
pracy w następstwie
Data wypadku
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwa∏ej utraty zdrowia
choroby
nieszczęśliwego
wypadku
Data
wypadku
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Datawystąpienia
wystąpieniaca∏kowitej
ca∏kowitej
Data
niezdolnościdodopracy
pracy
niezdolności
nieszczęśliwego
nieszczęśliwego wypadku
wypadku
OŚWIADCZENIE
UPRAWNIONEGO
(UWAGA!: ZAWSZE NALEŻY WYPEŁNIĆCiężkiej
W PRZYPADKU
Z TYTUŁU ŚMIERCI, ŚMIERCI NW,
Ciężkiej trwa∏ej utraty
zdrowia
trwa∏ej utraty ROSZCZENIA
zdrowia
Data wypadku
Data wypadku
w następstwie
nieszczęśliwego
wypadku
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
INNYCH
NASTĘPSTW
NW LUB
CHOROBY)
Ca∏kowitej
niezdolności
trwa∏ej
utraty
zdrowia
Trwa∏ejdodatkowe
utraty
zdrowia
Złamań
kości kończyn
górnych lub wniosku
kości kończyn
wystąpienia
ca∏kowitej
Wszystkie
informacje Data
i dane
mogą zostać
uzupełnione pisemnym oświadczeniemCiężkiej
Uprawnionego
do niniejszego
do
pracy w następstwie
Data
Datawypadku
wypadku
w
następstwie
nieszczęśliwego
wypadku
w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
dolnych
w następstwie
wypadku
przy pracy Data
niezdolności
dowypadku
pracy
Trwa∏ej utraty zdrowia
Miejsce, data i godzina wypadku / śmierci
Zatrucia
w następstwie
wypadku
przy pracy Data
nieszczęśliwego wypadku
Datawypadku
zatrucia
choroby
w
następstwie
nieszczęśliwego
wypadku
OŚWIADCZENIE
UPRAWNIONEGO
ZAWSZENALEŻY
NALEŻYWYPEŁNIĆ
WYPEŁNIĆW
WPRZYPADKU
PRZYPADKUROSZCZENIA
ROSZCZENIAZZTYTUŁU
TYTUŁUŚMIERCI,
ŚMIERCI,ŚMIERCI
ŚMIERCINW,
NW,
(UWAGA! ZAWSZE
UPRAWNIONEGO (UWAGA!:
OŚWIADCZENIE
Przyczyna i okoliczności
Ca∏kowitej
niezdolności NW
INNYCH
NASTĘPSTW
NW LUB
LUB
CHOROBY)
wypadku
/ śmierci
Ciężkiej
trwa∏ej
utraty
zdrowia
CHOROBY)
NASTĘPSTW
INNYCH
Data wystąpienia ca∏kowitej
do pracy w następstwie
Data wypadku
w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
do uzupełnione
pracy
Wszystkie
mogą
pisemnym
Wszystkie dodatkowe
dodatkowe informacje
informacje ii dane
daneniezdolności
mogą zostać
zostać
uzupełnione
pisemnym oświadczeniem
oświadczeniem Uprawnionego
Uprawnionego do
do niniejszego
niniejszego wniosku
wniosku
Data wystąpienia pierwszych objawów chorobowych
Trwa∏ej utraty zdrowia
nieszczęśliwego
wypadku
Data wypadku
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Miejsce,
data
godzina
wypadku
// śmierci
Miejsce,
data choroby
godzina
wypadkuuszczerbku
śmierci
Rodzaj urazu
ii opis
doznanego
na
zdrowiu (nie dotyczy roszczeń
z tytułu śmierci) (UWAGA!: ZAWSZE NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ROSZCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI, ŚMIERCI NW,
OŚWIADCZENIE
UPRAWNIONEGO
Adres placówki medycznej, w której
INNYCH
NW LUB CHOROBY)
Przyczyna
ii NASTĘPSTW
okoliczności
Przyczyna
okoliczności
leczy
się / leczyła
Osoba ubezpieczona
wypadku
// śmierci
wypadku
śmierci
Wszystkie
dodatkowe
i dane
mogą zostać uzupełnione pisemnym oświadczeniem Uprawnionego do niniejszego wniosku
Czy
na miejsce
zdarzenia informacje
była wezwana
Policja?
Jeżeli tak, proszę podać dokładny adres posterunku Policji i nr sprawy
Data
wystąpienia
pierwszych
objawów
chorobowych
Data wystąpienia
pierwszych
objawów
chorobowych
Miejsce,
data i godzina
wypadku
/ śmierci
Adres
Sądu i nr sprawy
RodzajProkuratury
urazu ii opis
opis /doznanego
doznanego
uszczerbku na
na
Rodzaj
urazu
uszczerbku
zdrowiu
(nie
roszczeń
Adres
placówki
medycznej,
zdrowiu
(nie dotyczy
dotyczy
roszczeń zz tytułu
tytułu śmierci)
śmierci)
Przyczyna
i
okoliczności
która
pierwszej
pomocy
Adres
placówki
medycznej,
w
Adresudzieliła
placówki
medycznej,
w której
której
wypadku
śmierci
leczy
///leczyła
Osoba
Adres
placówki
która sprawuje/sprawowała
leczy się
się
leczyłamedycznej
Osoba ubezpieczona
ubezpieczona
opiekę
medyczną
związaną
ze
zgłoszoną Policja?
chorobą
Czy
Czy na
na miejsce
miejsce zdarzenia
zdarzenia była
była wezwana
wezwana
Policja?
Data wystąpienia
pierwszych
objawów
Jeżeli
tak,
dokładny
adres
posterunku
Jeżeli
tak, proszę
proszę podać
podać
dokładny
adres chorobowych
posterunku Policji
Policji ii nr
nr sprawy
sprawy
Czy
zakończono
leczenie
i rehabilitację?
tak, data zakończenia
nie, data przewidywanego zakończenia
Rodzaj
urazu i opis
doznanego
uszczerbku na
Adres
Prokuratury
// Sądu
ii nr
(nie
dotyczy
z tytułu
śmierci)
Adres
Prokuratury
Sądu
nr sprawy
sprawy
zdrowiu
(nie roszczeń
dotyczy
roszczeń
z tytułu śmierci)
ZA¸ĄCZONO
DOKUMENTY
Adres
placówki
w której (prosimy dołączyć oryginały dokumentów albo ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)
Adres
placówki medycznej,
medycznej,
która
udzieliła
pierwszej
leczy się
/ leczyła
Osoba pomocy
ubezpieczona
która
udzieliła
pierwszej
pomocy
skrócony
aktu była
zgonu
wypis z dowodu osobistego (druk GWDO) / kopia dowodu osobistego
Adres
placówki
medycznej
która
sprawuje/sprawowała
Adres
placówki
medycznej
która
sprawuje/sprawowała
Czy na
miejsce odpis
zdarzenia
wezwana
Policja?
opiekę
medyczną
związaną
ze
chorobą
opiekętak,
medyczną
związaną
ze zgłoszoną
zgłoszoną
chorobą Policji i nr sprawy
Jeżeli
proszę podać
dokładny
adres posterunku
karta leczenia szpitalnego
karta statystyczna z przyczyną zgonu / zaświadczenie lekarskie
Czy
zakończono
leczenie
tak,
nie,
Adres
Prokuratury
/ Sądu ii rehabilitację?
nr sprawy
Czy
zakończono
leczenie
rehabilitację?
tak, data
data zakończenia
zakończenia
nie, data
data przewidywanego
przewidywanego zakończenia
zakończenia
dokumentacja
medyczna (1. pomoc, przychodnia, poradnia specjalistyczna)
(nie
roszczeń
zz tytułu
śmierci)
skrócony
odpis
aktu
urodzenia
(nie dotyczy
dotyczy
roszczeń
tytułu
śmierci)
Adres
placówki
medycznej,
ZA¸ĄCZONO
DOKUMENTY
(prosimy
która
udzieliła pierwszej
pomocy
ZA¸ĄCZONO
DOKUMENTY
(prosimy dołączyć
dołączyć oryginały
oryginały dokumentów
dokumentów albo
albo ich
ich kopie
kopie poświadczone
poświadczone za
za zgodność
zgodność zz oryginałem)
oryginałem)
aktualny akt małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące od daty wystawienia)
policyjny
(w przypadku
nieszczęśliwego wypadku)
Adresraport
placówki
medycznej
która sprawuje/sprawowała
skrócony
odpis
aktu
zgonu
wypis
z
dowodu
osobistego
(druk
GWDO)
/
kopia
dowodu
osobistego
opiekę
medyczną
związaną
ze zgłoszoną chorobą
skrócony
odpis
aktu zgonu
wypis z dowodu osobistego (druk GWDO) / kopia dowodu osobistego
protokół BHP (w przypadku nieszczęśliwego wypadku)
karta leczenia
leczenia szpitalnego
Czy zakończono
leczenie
i rehabilitację?
tak, datalekarskie
zakończenia
karta
szpitalnegonie, data przewidywanego zakończenia
karta statystyczna
statystyczna
przyczyną
zgonu // zaświadczenie
zaświadczenie
lekarskie
karta
zz przyczyną
zgonu
wynik badania
(nie dotyczy
roszczeńhistopatologicznego
z tytułu śmierci)
dokumentacja
medyczna
(1.
pomoc,
poradnia
specjalistyczna)
dokumentacja
medyczna
(1.poinformuje
pomoc, przychodnia,
przychodnia,
skrócony
specjalistyczna)
odpisDOKUMENTY
aktu urodzenia
urodzenia
ZA¸ĄCZONO
(prosimy
oryginały
dokumentów
albo
ich
kopie
poświadczone
za
zgodność
z oryginałem)
skrócony
odpis
aktu
O
decyzji
dotyczącej
realizacji
zgłoszenia
Compensadołączyć
Towarzystwo
Ubezpieczeń
na Życie S.A.
Vienna
Insurance
Group
pisemnie
wporadnia
terminie
zgodnym z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia, liczonym od momentu otrzymania pełnej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania
świadczenia.
aktualny
akt małżeństwa
małżeństwa
(nie(druk
starszy
niż 3
3 miesiące
miesiące
od daty
daty wystawienia)
wystawienia)
aktualny
akt
(nie
starszy
niż
od
raport
policyjny
(w
przypadku
nieszczęśliwego
wypadku)
skrócony
odpis
aktu
zgonu
wypis
z
dowodu
osobistego
GWDO)
/
kopia
dowodu
osobistego
raport policyjny (w przypadku nieszczęśliwego wypadku)
data protokół BHP (w przypadku nieszczęśliwego wypadku)
karta leczenia szpitalnego podpis Uprawnionego, składającego wniosek
protokół
BHP (w przypadku
wypadku)
karta statystyczna
z przyczynąnieszczęśliwego
zgonu / zaświadczenie
lekarskie
miejscowość
ZGODA NA KORESPONDENCJĘ ELETRONICZNĄ
dokumentacja medyczna (1. pomoc, przychodnia, poradnia specjalistyczna)
wynik badania
badania
histopatologicznego
skrócony
odpis histopatologicznego
aktu urodzenia
wynik
O
dotyczącej
realizacji
Compensa
Towarzystwo
Ubezpieczeń
na
Życie
S.A.
Vienna
Insurance
Group
poinformuje
pisemnie
w
zgodnym
zz ogólnymi
warunkami
decyzji
dotyczącej
realizacjizgłoszenia
zgłoszenia
Compensa
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Życie
S.A.
Vienna
Insurance
Group
poinformuje
pisemnie
w terminie
zgodnym
z ogólnymi
warunkami
O decyzji
decyzji
dotyczącej
realizacji
zgłoszenia
Compensa
Towarzystwo
Ubezpieczeń
nana
Życie
S.A.
Vienna
Insurance
Group
poinformuje
w terminie
terminie
zgodnym
ogólnymi
warunkami
wyrażam
zgodę
nie
wyrażam
zgody
na
przesyłanie
mi
informacji
jakie
dokumenty
są potrzebne
do
ustalenia
odpowiedzialności
Towarzystwa
lub wysokości
aktualny
akt
małżeństwa
(nie
starszy
niżpisemnie
3 miesiące
od daty wystawienia)
raport policyjny
(w od
przypadku
nieszczęśliwego
wypadku)
ubezpieczenia,
liczonym
otrzymania
dokumentacji
niezbędnej
do
zrealizowania
świadczenia.
liczonym
odmomentu
momentu
otrzymaniapełnej
pełnej
dokumentacji
niezbędnej
zrealizowania
świadczenia.
ubezpieczenia,
liczonym
od
momentu
otrzymania
pełnej
dokumentacji
niezbędnej
do do
zrealizowania
świadczenia.
świadczenia środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail
BHP
przypadku nieszczęśliwego
wypadku)
Wyrażam
zgodę
na (w
występowanie
przez Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu
data protokół
data
przepisów
o działalności
które udzielały
mi świadczeń zdrowotnych,
o informacje
o okolicznościach
związanych
z oceną ryzyka ubezpieczeniowego
i weryfikacją podanych
miejscowość
podpis
oraz
na numer
telefonuleczniczej,
komórkowego
podany
w niniejszym
wniosku.
miejscowość
podpis Uprawnionego,
Uprawnionego, składającego
składającego wniosek
wniosek
przezewynik
mniebadania
danychhistopatologicznego
o stanie zdrowia, ustaleniem prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością
tego
świadczenia,
z wyłączeniem
wyników badań genetycznych;
ZGODA
NA
KORESPONDENCJĘ
ELETRONICZNĄ
ZGODAzgoda
NA KORESPONDENCJĘ
ELETRONICZNĄ
powyższa
obejmuje zgodę na udostępnienie
przez wymienione powyżej podmioty dokumentacji medycznej. Podstawa prawna: art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 1 i ust. 2
data
O
decyzji
dotyczącej
realizacji
zgłoszenia
Compensa
Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie
S.A.
Group
poinformuje
pisemnie
woterminie
zgodnym
ustawy
z dnia
11 września
2015
r. o działalności
ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej
i art.
26Vienna
ust. 3 Insurance
pkt 7 ustawy
z dnia
6 listopada
2008 r.składającego
prawachwniosek
pacjentazi ogólnymi
Rzecznikuwarunkami
Praw Pacjenta.
miejscowość
podpis
Uprawnionego,
ubezpieczenia,
liczonym
otrzymania
pełnej
dokumentacji
do zrealizowania
świadczenia.
wyrażam
zgodę od momentu
nie wyrażam
zgody
na
przesyłanie niezbędnej
mi informacji
jakie dokumenty
są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości
(wype∏nia
Uprawniony)
SPOSÓB
REALIZACJI
WYP¸ATY
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody na przesyłanie mi informacji jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości
świadczenia
środkami komunikacji
komunikacji elektronicznej
elektronicznej na
na adres
adres e-mail
e-mail
świadczenia
środkami
data
miejscowość
Imię i nazwisko w∏aściciela/-li rachunku bankowego
oraz
na numer
numer
telefonu komórkowego
komórkowegoELETRONICZNĄ
oraz
na
telefonu
ZGODA
NA KORESPONDENCJĘ
podany w
w niniejszym
niniejszym wniosku.
wniosku.
podany
podpis Uprawnionego, składającego wniosek
Nazwa banku
data
data
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na przesyłanie mi informacji jakie dokumenty są potrzebnepodpis
do ustalenia
odpowiedzialności
miejscowość
Uprawnionego,
składającego
miejscowość
podpis
Uprawnionego,
składającego wniosek
wniosekTowarzystwa lub wysokości
Adres
zamieszkania
właściciela
rachunku (wype∏nia
Uprawniony)
SPOSÓB
REALIZACJI
WYP¸ATY
SPOSÓB
REALIZACJI
WYP¸ATY
(wype∏nia Uprawniony)
świadczenia
środkami komunikacji
elektronicznej
na adres e-mail
*
przelew na rachunek nr
Imię
i
nazwisko
w∏aściciela/-li
rachunku
bankowego
oraz
na
numer
telefonu
komórkowego
podany
w
niniejszym
wniosku.
Imię
i
nazwisko
w∏aściciela/-li
rachunku
bankowego
Oświadczam, że podany powyżej numer rachunku bankowego należy do mnie
Nie
Tak
data
Nazwa
Nazwa banku
banku że przekazanie kwoty świadczenia na tenże rachunek bankowy jest spełnieniem zobowiązania Towarzystwa z tytułu świadczenia wynikającego z w/w umowy ubezpieczenia
Oświadczam,
miejscowość
podpis Uprawnionego, składającego wniosek
iSPOSÓB
z tego tytułuREALIZACJI
nie będę zgłaszać
wobec Towarzystwa
roszczeń.
(wype∏nia żadnych
Uprawniony)
WYP¸ATY
Adres zamieszkania
zamieszkania właściciela
właściciela rachunku
rachunku
Adres
data
**
przelew
na
nr
Imię
i nazwisko
w∏aściciela/-li
rachunku bankowego
przelew
na rachunek
rachunek
nr
miejscowość
czytelny podpis osoby ubezpieczonej, uprawnionego, składającego wniosek
* W przypadkużegdy
właścicielem
nie jest Uprawniony
należy do
podpisać
Oświadczam,
podany
powyżejrachunku
numer rachunku
rachunku
bankowego należy
należy
mnie poniższe oświadczenie.
Nie
Tak
Oświadczam,
że podany
powyżej
numer
bankowego
do mnie
Nie
Tak
Nazwa
banku
OŚWIADCZENIE WOLI OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE SWOJEGO NR RACHUNKU BANKOWEGO TOWARZYSTWU
Oświadczam, że przekazanie kwoty świadczenia na tenże rachunek bankowy jest spełnieniem zobowiązania Towarzystwa z tytułu świadczenia wynikającego z w/w umowy ubezpieczenia
Zgodnie
z art. nie
23.1.
pkt zgłaszać
1) ustawywobec
z dnia Towarzystwa
29 sierpnia 1997
r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
iAdres
z tego tytułu
będę
żadnych
roszczeń.
rachunku
danychzamieszkania
osobowych, właściciela
takich jak: imiona,
nazwisko, adres zamieszkania, nr konta bankowego niezbędnych w procesie rozpatrywania roszczeń.
*
przelew na rachunek nr
data
data
podpis osoby
miejscowość
czytelny czytelny
uprawnionego,
składającego wniosek
Oświadczam, że podany powyżej numer rachunku
bankowego należy do mnie
miejscowość
podpisubezpieczonej,
osoby wyrażającej
zgodę
Nie
Tak
* W przypadku gdy właścicielem rachunku nie jest Uprawniony należy podpisać poniższe oświadczenie.
INFORMACJE DLA OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE SWOJEGO NR RACHUNKU BANKOWEGO TOWARZYSTWU
OŚWIADCZENIE
WOLIkwoty
OSOBY
WYRAŻAJĄCEJ
ZGODĘ
NAjest
UDOSTĘPNIENIE
SWOJEGO
NR zRACHUNKU
BANKOWEGO
TOWARZYSTWU
Oświadczam,
że przekazanie
świadczenia
na tenże rachunek
bankowy
spełnieniem zobowiązania
Towarzystwa
tytułu świadczenia
wynikającego z w/w
umowy ubezpieczenia
Zgodnie
z art. 24.1.
ustawy z dniawobec
29 sierpnia
1997 r. o żadnych
ochronieroszczeń.
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.), informuję, że:
iZgodnie
z tego tytułu
będę
Towarzystwa
z art. nie
23.1.
pkt zgłaszać
1) ustawy
z dnia
29 sierpnia
r. o ochronie
danychUbezpieczeń
osobowych (tekst
jednolity:
Dz. U.
z 2014 r.Group
poz. 1182
z późn.
zm.) wyrażam
zgodę
na przetwarzanie
moich 162,
a) Administratorem
Pana/Pani
danych
osobowych
jest1997
Compensa
Towarzystwo
na Życie
S.A. Vienna
Insurance
z siedzibą
w Warszawie,
02-342
Warszawa,
Al. Jerozolimskie
danych
osobowych,
takich jak:
imiona,
nazwisko, adreswzamieszkania,
nr się
konta
bankowego
w Ubezpieczeń
procesie rozpatrywania
roszczeń.
b) Pana/Pani
dane osobowe
mogą
być wykorzystywane
celu wywiązania
przez
Compensaniezbędnych
Towarzystwo
na Życie S.A.
Vienna Insurance Group z umowy ubezpieczenia,
data
c) ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania,
czytelny podpis osoby ubezpieczonej, uprawnionego, składającego wniosek
d) podanie przez Pana/Panią danych osobowychmiejscowość
jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wypłaty świadczenia,
data
*e)WPana/Pani
przypadku
gdy
właścicielem
nie miejscowość
jestlubUprawniony
należy
podpisać
poniższe oświadczenie.
czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
dane
osobowe
mogą rachunku
być przekazane
udostępniane
podmiotom
uprawnionym
do tego na podstawie przepisów prawa.
INFORMACJE
OSOBY
WYRAŻAJĄCEJ
ZGODĘ
NA
SWOJEGO
NR
BANKOWEGO
TOWARZYSTWU
OŚWIADCZENIE
WOLI
OSOBY
WYRAŻAJĄCEJ
ZGODĘ
NA UDOSTĘPNIENIE
SWOJEGO
NR RACHUNKU
BANKOWEGO
TOWARZYSTWU
INFORMACJE DLA
DLA
OSOBY
WYRAŻAJĄCEJ
ZGODĘ
NA UDOSTĘPNIENIE
UDOSTĘPNIENIE
SWOJEGO
NR RACHUNKU
RACHUNKU
BANKOWEGO
TOWARZYSTWU
o ochronie
danychdanych
osobowych
(tekst jednolity:
Dz. U.Dz.
z 2014
poz. r.1182
późn.
że: zgodę na przetwarzanie moich
Zgodnie z art. 23.1.
1) ustawy
z dnia
29 sierpnia
r. o ochronie
osobowych
(tekst jednolity:
U. zr.2014
poz.z1182
późn.informuję,
zm.) wyrażam
24.1. pkt
ustawy
z dnia 29
sierpnia
1997 r.1997
poźn.z zm.),
a) Administratorem
Administratorem
Pana/Pani
danych
osobowych
jest
Compensa
Towarzystwo
Ubezpieczeń
naniezbędnych
ŻycieS.A.
S.A.Vienna
Vienna
Insurance
Groupzzsiedzibą
siedzibą
Warszawie,02-342
02-342Warszawa,
Warszawa,Al.
Al.Jerozolimskie
Jerozolimskie162,
162,
danych
osobowych,Pana/Pani
takich jak:
imiona,
nazwisko,jest
adres
zamieszkania,
nr konta
bankowego
w procesie
rozpatrywania
roszczeń.
danych
osobowych
Compensa
Towarzystwo
Ubezpieczeń
na
Życie
Insurance
Group
wwWarszawie,
Pana/Pani dane
dane osobowe
osobowe mogą
mogą być
być wykorzystywane
wykorzystywane w
w celu
celu wywiązania
wywiązania się
się przez
przez Compensa
CompensaTowarzystwo
TowarzystwoUbezpieczeń
Ubezpieczeńna
naŻycie
ŻycieS.A.
S.A.Vienna
ViennaInsurance
InsuranceGroup
Groupzzumowy
umowyubezpieczenia,
ubezpieczenia,
b) Pana/Pani
maPan/Pani
Pan/Paniprawo
prawowglądu
wglądudo
doswoich
swoichdanych
danychosobowych
osobowychoraz
orazprawo
prawodo
doich
ichpoprawiania,
poprawiania,
c) ma
data
podanie przez
przez Pana/Panią
Pana/Panią danych
danych osobowych
osobowychmiejscowość
jest dobrowolne,
dobrowolne, jednak
jednak niezbędne
niezbędne do
do realizacji
realizacji wypłaty
wypłaty świadczenia,
świadczenia,
d) podanie
jest
czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
e)
Pana/Pani
dane
osobowe
mogą
być
przekazane
lub
udostępniane
podmiotom
uprawnionym do
do tego
tego
na podstawie
podstawie
przepisów
prawa. BANKOWEGO TOWARZYSTWU
Pana/Pani dane osobowe
mogą byćWYRAŻAJĄCEJ
przekazane lub udostępniane
podmiotom
uprawnionym
na
przepisów
prawa.
INFORMACJE
DLA OSOBY
ZGODĘ
NA UDOSTĘPNIENIE
SWOJEGO
NR
RACHUNKU
2/3
2/2
Zgodnie z art. 24.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
SGR-1Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.), informuję, że:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162,
b) Pana/Pani dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu wywiązania się przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z umowy ubezpieczenia,
c) ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania,
przelew na rachunek nr
Oświadczam, że podany powyżej numer rachunku bankowego należy do mnie
Nie
Tak
Oświadczam, że przekazanie kwoty świadczenia na tenże rachunek bankowy jest spełnieniem zobowiązania Towarzystwa z tytułu świadczenia wynikającego z w/w umowy ubezpieczenia
i z tego tytułu nie będę zgłaszać wobec Towarzystwa żadnych roszczeń.
data
miejscowość
* W przypadku gdy właścicielem rachunku nie jest Uprawniony należy podpisać poniższe oświadczenie.
czytelny podpis osoby ubezpieczonej, uprawnionego, składającego wniosek
OŚWIADCZENIE WOLI OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE SWOJEGO NR RACHUNKU BANKOWEGO TOWARZYSTWU
OŚWIADCZENIE
O ZGODNOŚCI
PRZESYŁANYCH
DOKUMENTÓW
Z POSIADANYM
ORYGINAŁEM
LUB
UWIERZYTELNIONYMI
KOPIAMI
2929
sierpnia
1997
r. or.ochronie
danych
osobowych
(tekstwyrażam
jednolity:zgodę
Dz. U.naz przetwarzanie
2014 r. poz. 1182
z późn.
zm.)osobowych,
wyrażam zgodę
przetwarzanie
moich adres
Zgodnie z art.
art. 23.1.
23.1.pkt
pkt1)1)ustawy
ustawyz dnia
z dnia
sierpnia
1997
o ochronie
danych
osobowych
moich
danych
takichnajak:
imiona, nazwisko,
danych osobowych,
takich
jak: imiona,
nazwisko,
zamieszkania,
nr konta
bankowegopowyżej
niezbędnych
roszczeń.
zamieszkania,
nr konta
bankowego
niezbędnych
wadres
procesie
rozpatrywania
roszczeń.
UWAGA!
W przypadku
realizacji
/ wypłaty
zgłoszonych
roszczeń
o wypłatę
świadczenia
kwotyw5 procesie
000 PLNrozpatrywania
warunkiem jest
dostarczenie do Towarzystwa oryginałów dokumentów
bądź ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia.
data
miejscowość
czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)
INFORMACJE DLA OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA UDOSTĘPNIENIE SWOJEGO NR RACHUNKU BANKOWEGO TOWARZYSTWU
PESEL
, 1997
legitymujący
siędanych
dowodem
osobistym
lub
paszportem
seria/numer
Zgodnie zz art.
art.24.1.
24.1.ustawy
ustawyz zdnia
dnia2929
sierpnia
o ochronie
danych
osobowych,
informuję,
że: U.
sierpnia
1997
r. or.ochronie
osobowych
(tekst
jednolity:
Dz.
z 2014 r. poz. 1182 z poźn. zm.), informuję, że:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162,
b)
Pana/Pani
dane
osobowe
mogą
być
wykorzystywane
w
celu
wywiązania
się
przez
Compensa
Towarzystwo
Ubezpieczeń
na Życie
S.A. Vienna
Insurance
Group
z umowy
ubezpieczenia,
Pana/Pani
dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu wywiązania się przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie
S.A. Vienna
Insurance
Group
z umowy
ubezpieczenia,
wydanym
przez
niniejszym
oświadczam,
iż przesłane
c) ma Pan/Pani
Pan/Paniprawo
prawowglądu
wglądudodoswoich
swoich
danych
osobowych
oraz
prawo
do poprawiania,
ich poprawiania,
danych
osobowych
oraz
prawo
do ich
d) podanie
podanie przez
przezPana/Panią
Pana/Paniądanych
danychosobowych
osobowychjest
jest
dobrowolne,
jednak
niezbędne
do realizacji
wypłaty
świadczenia,
dobrowolne,
jednak
niezbędne
do realizacji
wypłaty
świadczenia,
przeze
mnie dane
skany/zdjęcia/kserokopie*
dokumentów
wymaganych
dopodmiotom
rozpatrzenia
zgłaszanego
przez
roszczenia
z tytułu
e) Pana/Pani
Pana/Pani
daneosobowe
osobowemogą
mogąbyć
byćprzekazane
przekazane
udostępniane
uprawnionym
do
tego
na podstawie
przepisów
prawa.
lublub
udostępniane
podmiotom
uprawnionym
do tego
namnie
podstawie
przepisów
prawa.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PRZESYŁANYCH DOKUMENTÓW Z POSIADANYM ORYGINAŁEM LUB UWIERZYTELNIONYMI KOPIAMI
(określenie zdarzenia i daty, np. pobyt w szpitalu w dniach 1.1.2014-5.1.2014) na podstawie umowy ubezpieczenia, w której jestem osobą
ubezpieczoną,
są zgodne realizacji
z oryginałami/uwiarygodnionymi
kopiami*odokumentów,
które posiadam.
UWAGA! W przypadku
/ wypłaty zgłoszonych roszczeń
wypłatę świadczenia
powyżej kwoty 5 000 PLN warunkiem jest dostarczenie do Towarzystwa oryginałów dokumentów
bądź ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia.
data
Ja,
niżej podpisany (imię i nazwisko)
miejscowość
PESEL
, legitymujący się dowodem osobistym lub paszportem
SGR-1 seria/numer
2/3
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
wydanym przez
niniejszym oświadczam, iż przesłane
przeze mnie skany/zdjęcia/kserokopie* dokumentów wymaganych do rozpatrzenia zgłaszanego przez mnie roszczenia z tytułu
(określenie zdarzenia i daty, np. pobyt w szpitalu w dniach 1.1.2014-5.1.2014) na podstawie umowy ubezpieczenia, w której jestem osobą
ubezpieczoną, są zgodne z oryginałami/uwiarygodnionymi kopiami* dokumentów, które posiadam.
data
miejscowość
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
3/3
SGR-1