protokózz kgbif-6.06.2011

Transkrypt

protokózz kgbif-6.06.2011
RM-KGBiF/3/06/11
Protokół
z posiedzenia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 6 czerwca 2011 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
Stanisław Gierasiński udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załączniki nr
1 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście dopisani do w.w. listy.
Przewodniczący po powitaniu członków Komisji, zaproszonych gości i stwierdzeniu quorum
uprawniającego do podejmowania decyzji, o godz. 13.30 rozpoczął posiedzenie Komisji zgodnie z
zaproponowanym porządkiem.
Porządek obrad:
1. Informacja o realizacji tematów inwestycyjnych, którym upływa pozwolenie na budowę w 2011 r.
2. Przebieg realizacji inwestycji, zaplanowanych na 2011 r.
3. Sprawa P. Elżbiety Góreckiej o oddanie nieruchomości po dziadku P. Marianie Śpionku.
4. Realizacja naprawy nawierzchni dróg asfaltowych na terenie gminy.
5. Zmiany w budżecie Gminy Rzgów na 2011 r.
6. Zmiany w „ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rzgów”
7. Sprawy różne.
Ad.1.
Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński oddał głos Kierownikowi Referatu Inwestycji Panu
Z. Snelewskiemu.
Pan Z. Snelewski powiedział, że gminie wygasło już wcześniej kilka pozwoleń m.in. pozwolenie na
budowę chodnika na ulicy Zagłoby w Starowej Górze, pozwolenie na oświetlenie ulicy Leśnej w
Guzewie. Natomiast w chwili obecnej gminie jak na razie nie kończą się żadne pozwolenia.
Radny Piotr Salski zapytał się jak wygląda sytuacja wysypiska śmieci.
Pan Z. Snelewski jeżeli chodzi o wysypisko śmieci prosił aby pytania kierować do pana A.
Stawianego gdyż on się zajmuje tą sprawą.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński zadał pytanie panu Z. Snelewskiemu jak wygląda
sytuacja wykonanych inwestycji.
Pan Z. Snelewski powiedział, że inwestycje generalnie są już zrobione, albo są już po przetargach.
Jeżeli chodzi o zmiany nazw inwestycji związanych z przebudową wodociągu wynika to z tego, że
trzeba dopasować tytuły inwestycyjne do tytułów, które projektanci przyjęli w dokumentacjach.
Prace w Kalinku fizycznie zostały zakończone, będą jeszcze robione próby badania wody, odcinek
50 m, który znajduje się w pasie projektowanej autostrady zostanie zakończony przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W tej chwili gmina jest po przetargach i po podpisaniu
umów. W poniedziałek będą dwa przetargi na odwiert w Romanowie, drugi temat, który został
ruszony to utwardzenie placu przy Gminnej Przychodni Zdrowia. Drogi są już prawie wykonane. Z
prac, które trzeba rozwiązać to m.in. odwodnienie przy ulicy Cegielnianej w Gospodarzu, wycięcie
drzew i zrobienie rowów: ulica Zagłoby w rejonie ulicy Zamkowej w Starowej Górze
zaprojektowanie i założenie przepompowni, droga w Kalinie została już zrobiona ale z uwagami,
wykonawca ma jeszcze usunąć usterki, nieskończony został projekt budynku poczty.
Pan Burmistrz uważa, że trzeba ten dach podeprzeć, i naprawić aby tych pęknięć nie było.
1
Pan Z. Snelewski dodał, że do budynku przy oczyszczalni jest przewidziane zamontowanie poręczy
dla osób niepełnosprawnych, zamówione zostały drzwi wejściowe. Do końca czerwca budynek
powinien zostać skończony i gotowy do umeblowania i zasiedlenia. Mamy powód do zadowolenie.
Ulica Parterowa w Starowej Górze jest już praktycznie skończona, tylko wykonawca w
porozumieniu z mieszkańcami chce zabezpieczyć rów płytami ażurowymi i w tym tytule potrzebne
jest 20 000 zł.
Radny Piotr Salski zapytał się czy jest już zakończony projekt na rozbudowę Przedszkola.
Pan Z. Snelewski powiedział, że projektant miał zaprojektować na łączniku dwie klasy dla
Gimnazjum i o rozbudowę kuchni. Nastąpiły zmiany dotyczące pomniejszenia kuchni i
wygospodarowanie miejsca dla Przedszkola. Ten projekt wykonuje pani Anna Zamiatnin. W ciągu
miesząca powinno być już pozwolenie na budowę tych zmian. Sprawdzany jest wstępny kosztorys
ponieważ wyniknęły drobne błędy. Pierwsze prace muszą być zaczęte wczesną wiosną, aby do zimy
zamknąć budynek. Droga dojazdowa do Orlika docelowo jest od hali sportowej, jest to droga
przeciwpożarowa , znajdują się tam miejsca parkingowe
Jeżeli chodzi o ulicę Zagłoby, pozwolenie wygasło, ponieważ ta ulica jest bardzo wąską ulicą,
chodnik został upchnięty między asfaltem a ogrodzeniem. Kanalizacja w tej ulicy szła pod
zaprojektowanym chodnikiem.
Ad.3.
Pani Maria Kurowska zaczęła od omawiania historii tej sprawy. Zaczęło się to w 1978 roku, przejęte
zostało gospodarstwo rolne w całości na własność Skarbu Państwa na mocy postanowienia Sądu
Rejonowego w Pabianicach z kwietnia z 1979 r. Przejęte zostało całe gospodarstwo łącznie z
działkami siedliskowymi bez zabudowań. W późniejszym czasie zaczęła się korespondencja
dotycząca zwrotu tego gospodarstwa. Gmina odpowiadała kilkakrotnie. Stan prawny na początku
przedstawiał się w ten sposób, że te dwie działki, które były położone przy ulicy Grodziskiej nr 2 i na
ulicy Łódzkiej były tym ludziom wydzierżawiane a potem ich następcom natomiast grunt rolny
został przekazany Spółdzielni Rolniczej do rolniczego użytkowania. Po zmianie planów między ulicą
Rudzką a Łódzką został skomunalizowany i sprzedany w drodze przetargu. Budynek przy ulicy
Grodziskiej był najpierw w dzierżawie pana Tadeusza Śpionka czyli syna pana Mariana Śpionka, po
jego śmierci spadek przeprowadziła siostra. Te budynki zarówno przy ulicy Grodziskiej jak i przy
ulicy Łódzkiej przepadły w drodze postanowienia sądowego siostrze pana Tadeusza czyli Elżbiecie
Góreckiej. Przy ulicy Łódzkiej działka siedliskowa jest w użytkowaniu wieczystym pani Elżbiety
Góreckiej natomiast działka przy ulicy Grodziskiej w tej chwili jest bez dzierżawy. Cały czas toczy
się sprawa aby zwrócić tej pani grunty im nieprawnie zabrane. Zabrane zostały za zadłużenia
podatkowe. Ostatnie podanie znowuż wpłynęło o ustąpienie gminy ze wszystkich działek należących
do byłego gospodarstwa pana Mariana Śpionka. Po raz kolejny odpowiedź będzie negatywna gdyż
nie ma możliwości zwrotu tych działek.
Rozgorzała na ten temat burzliwa dyskusja.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski jest za wszczęciem procedury usunięcia tego
budynku przy ulicy Grodziskiej.
Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński powiedział, że można wyjść z propozycją wykupu tej
działki a także zapytał co się stanie jeśli budynek się rozsypie, czy odpowiedzialność bierze P.
Burmistrz, ponieważ jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo czy właściciel domu.
Pan Z. Snelewski powiedział, że gmina powinna wystąpić do sądu o rozbiórkę domu.
Ad. 4.
Stan dróg został skontrolowany przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Pana Adama
Stawianego wraz z Przewodniczącym Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, a następnie wyniki z
tej kontroli zostały przedstawione członkom komisji.
Ad. 5.
Pan Burmistrz Jan Mielczarek zabrał głos jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na rok 2011
I.
Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1).
2
Zwiększenie planu dochodów:
1. Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż linii kablowej Grodzisku) 75814 § 0970): 20.000,00
zł - ta linia kablowa była własnością strażaków z Grodziska, aby zdobyć te pieniądze to
gmina musiała być stroną w postępowaniu.
2. Wpływy za umieszczenie baneru na obiekcie ORLIK (92601 § 0750):
zł
30.000,00
RAZEM:
50.000,00 zł
II.
Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2).
Zwiększenie planu wydatków:
1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektu ORLIK:
30.000,00 zł
30 tys. zł. otrzymane za baner zostaną przeznaczone w całości na funkcjonowanie obiektu Orlik.
2. Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko:
40.000,00 zł
3. Wykup gruntów pod poszerzenie ulic:
20.000,00 zł
Na poprzedniej sesji była rozmowa na temat odszkodowania dla P. Szwedkowicz za ulicę Gruntową i
Graniczną lewa strona.
4. Modernizacja budynku poczty:
30.000,00 zł
5. Zakup kosiarki bijakowej:
30.000,00 zł
6. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociąg. w Gospodarzu:
15.000,00 zł
Od ul. Młyńskiej w ubiegłym roku zostało wykonane przyłącze wodociągowe do P.
Zapieraczyńskiego do pierwszej działki. W prawa stronę była kolejna działka w kierunku sklepu i
znalazł się Pan w kolejnym przetragu, który ją kupił i gmina obiecała na zachętę, że wodociąg
zostanie podciągnięty do tej ulicy.
7. Wykonanie projektu i budowa sieci wodociąg. w Starowej Górze
15.000,00 zł
Od ul. Zamkowej do ul. Zagłoby trzeba będzie zrobić przedłużenie ulicy w prawą stronę w kierunku
ul. Kasztanowej.
8. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego w Kalinie w
gminie Rzgów – etap 2011:
280.000,00 zł
9. Przebud. wodociągu PE 160 mm wraz z adaptacją przyłączy wodociąg. część II od trójnika
T27 do zasuwy Z10 we wsi Kalinko gmina Rzgów:
190.000,00 zł
10. Ogrodzenie boiska (placu zabaw) w Kalinku:
10.000,00 zł
11. Odwodnienie ul. Parterowej w Starowej Górze wraz z utwardzeniem rowu
płytami ażurowymi :
20.000,00 zł
12. Utwardzenie kostką ścieżki dla kibiców na stadionie LZS „ZAWISZA” w Rzgowie:
10.000,00 zł
RAZEM:
690.000,00 zł
Zmniejszenie planu wydatków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wydatki bieżące na odszkodowania (70005 § 4590):
Przebudowa wodociągu w miejscowości Kalino (01010 § 6050):
Przebudowa wodociągu w Kalinku (01010 § 6050):
Zakup zaworów i starterów kanalizacji podciśnieniowej (90001 § 6060):
Wykonanie ogrodzenia boiska w Kalinku (60016 § 6050):
Przebudowa drogi w ul. Leśnej w Rzgowie (60016 §6050):
RAZEM:
20.000,00 zł
280.000,00 zł
200.000,00 zł
15.000,00 zł
10.000,00 zł
15.000,00 zł
540.000,00 zł.
3
Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński zadał pytanie odnośnie wysypiska śmieci, że
podobno w tym roku będzie robiona tylko czasza, a jeżeli chodzi o to nowe wysypisko śmieci to czy
przystępujemy do nowych prac.
Pan Burmistrz wspomniał o zakupie dodatkowej działki od P. Paturajów.
Ad. 6.
Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński powiedział o inicjatywie uchwałodawczej jaką
podjęli radni w sprawie zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rzgów” w rejonie Bronisina Dworskiego.
Pan Burmistrz Jan Mielczarek był bardzo zdziwiony tą inicjatywą. To jest robienie z każdej wsi
miasta co sprowadzi gminę na bankructwo.
Ad. 7.
Pan Burmistrz odnośnie stadionu powiedział, że będzie dużo uwag, kwestia stadionu była bardzo
dyskusyjna przez kilka lat, szczególnie jeżeli chodzi o obiekt przejęty z dawnych lat po uzyskaniu
ekspertyzy P. Zamiatnin, która mówiła, że jeszcze można użytkować ten obiekt to też z tego względu
nie został rozebrany. Myślą gminy jest wybudowanie według nowej koncepcjo zupełnie nowego
budynku na stadionie. Pan Burmistrz poprosił Inspektora o ocenę stadionu w Rzgowie.
Pan Pastuszewski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiedział, że jest potrzebne trochę
pieniędzy na remont tego obiektu. Obiekt jest potrzebny nie tylko z tego względu, że jest stadion
sportowy, ale gmina wykorzystuje to do innych celów np. kulturowych. W związku z tym są niejako
dwa obiekty budowlane, nie licząc stadionu jako takiego. Od podstaw brakuje dokumentacji na ten
obiekt. Obiekt budowlany aby był użytkowany musi systematycznie podlegać przeglądom pod kątem
budowlanym, elektrycznym, kominiarskim. W ekspertyzie jaką wydała P. Zamiatnin są zalecenia,
które nie są w ogóle wykonane m.in. jest tam kwestia wentylacji.
W momencie przeprowadzenie ten kontroli okazuje się, że obiekt nie posiada żadnych dokumentów.
Zaczynając od podstawowych dokumentów wymaganych przy utrzymaniu takiego obiektu to obiekt
powinien mieć pozwolenie na użytkowanie – nic takiego nie ma, dokumentacja obiektu – również nie
ma. Dobrze, że jest ekspertyza, gdzie jest plan sytuacyjny, gdzie są zaznaczone obiekty i całość
terenu. Książka obiektu budowlanego nie jest prowadzona a powinna. W książce tej odnotowuje się
właśnie wszelkiego rodzaju przeglądy. Przeglądy dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: przeglądy
roczne i przeglądy 5- letnie. W przeglądzie rocznym jest przegląd ogólno budowlany instalacji
gazowej i przewodów kominowych – nie ma takiego przeglądu. W przeglądzie 5- letnim występuje
przegląd budowlany ale bardzie od strony estetyki i konstrukcji oraz przegląd instalacji elektrycznej
– nie ma żadnego przeglądu.
Mając taką wiedzę Inspektor nie może dopuścić do funkcjonowania takiego obiektu. Dlatego P.
Inspektor przyszedł do P. Burmistrza zapytać się jak szybko może doprowadzić do tego żeby ten
obiekt usprawnić od strony podstawowej tych niezbędnych przeglądów.
Założenie książki obiektu budowlanego jest nie zbędne ponieważ, wpisuje się tam protokoły z
przeglądów rocznych i 5 – letnich.
Do środy musi zostać wykonany przegląd kominiarski i elektryczny, aby odbył się mecz i nie będzie
mowy o ewentualnym zamknięciu.
Radny Andrzej Zygmunt zabrał głos w temacie przyłączy kanalizacyjnych. Jest zakładana
kanalizacja w poszczególnych ulicach i nie wszyscy ludzie się podłączają. W Starowej Górze ludzie
są podtapiani. Tam gdzie jest kanalizacja to ludzi powinni się podłączyć, niektórzy mają
oczyszczalnie przydomowe i przez to występują podtopienia. Radny zapytał czy można by było
przeprowadzić kontrolę takiej oczyszczalni przydomowej czy są wrzucane jakieś chemikalia, które
powodują neutralizowanie niebezpiecznych związków i bakterii. Zapytał również czy możemy
nadzorować to żeby ludzi korzystali z koszy na śmieci.
Pan Burmistrz powiedział, że według nowej ustawy śmieciowej gmina ma prawo skontrolować co
robi obywatel ze swoimi śmieciami, a więc on powinien mieć konkretną umowę na odbiór odpadów,
4
jeżeli chodzi o kanalizację jest podobnie i są dwie drogi. Albo ma swoje szambo, które odpowiada
wymogom prawnym i musi wykazać się określonymi kwitami, że systematycznie to opróżnia.
Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski powiedział, że w takim miejscowościach jak Starowa
Góra to działki są małe. Przewodniczący podłączając kanalizację w Starowej Górze zauważył, że
oczyszczalnie ścieków były oparte o płot sąsiada, ponieważ nie było odpowiednich odległości.
Przewodniczący spotkał się kilkanaście razy z tym, że ludzie narzekają, że jak jest oczyszczalnia
ścieków to się nasącza ten teren.
Pan Burmistrz powiedział, że najpierw trzeba rozeznać temat, a potem będzie można podjąć
jakiekolwiek działania.
Przewodniczący Komisji Stanisław Gierasiński powiedział, że jest problem z rowem na ul.
Letniskowej. Została oczyszczona studzienka na działce P. Makiewicza, przejście przez drogę jest
przez ul. Letniskową, ale sączki, które są w terenie P. Makiewicza są ułożone w 60 latach. To
wszystko się zamuliło. I teraz albo to odkopywać i co jakiś czas przeczyścić albo wstawić nowego
węża.
Pan Burmistrz powiedział, że jest to sprawa dla Spółki Wodnej.
W związku z wyczerpaniem punktów porządku posiedzenia o godz. 15:40 Przewodniczący
Stanisław Gierasiński zamknął posiedzenie Komisji dziękując jej członkom i przybyłym gościom.
Protokołowała:
Karolina Jardzioch
Przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Gospodarki,
Budżetu i Finansów
Stanisław Gierasiński
5

Podobne dokumenty