forum dyrektorów operacyjnych 2016 - Konferencje

Komentarze

Transkrypt

forum dyrektorów operacyjnych 2016 - Konferencje
FORUM
DYREKTORÓW
OPERACYJNYCH
2016
OPTYMALIZACJA KOSZTOWA / STRATEGIE ZARZĄDZANIA
DOSKONALENIE PROCESÓW / POMIAR EFEKTYWNOŚCI
13 – 14 czerwca / Warszawa
Kompleksowa formuła:
Poznaj doświadczenia i praktyki m.in.:
14 sesji, w tym 7 case studies
z rynku polskiego i europejskiego!
Robert Gowin
Pramerica Życie TUiR
Dorota Goral
Jarosław Kapitanowicz
ZPC Otmuchów
Agnieszka Krukowska
HR Executive
Paweł Olczak
Kapsch Telematic
Services
Marek Rechciński
Pekao
Piotr Siwicki
Streamlog
Dr Jolanta Wawrzyszuk
Atrium Poland Real
Estate Management
Jerzy Wróblewski
Nestle Waters
Małgorzata Zagdańska
Wojas Trade
2 interaktywne warsztaty
Akademia Umiejętności Miękkich
dla Dyrektorów Operacyjnych!
W gronie prelegentów Dyrektorzy
Operacyjni z 8 branż!
Poznaj inspiracje z polskiego
i europejskiego rynku - zobacz,
jakich innowacyjnych narzędzi
używają inni, aby wdrażać przyjętą
strategię firmy!
Jesteś odpowiedzialny za działalność operacyjną
w Twojej firmie? Weź udział w jedynym
na polskim rynku wydarzeniu będącym
odpowiedzią na Twoje pytania i potrzeby!
Dowiedz się:
Jak się komunikować z menedżerami
i pozostałymi pracownikami, aby stać się liderem
i skutecznie realizować przyjętą strategię?
Jak zarządzać projektami, aby działalność Twojej
organizacji była maksymalnie efektywna?
Jakie są najbardziej skuteczne techniki
i narzędzia zarządzania zmianą?
Jakie przyjąć mierniki i wskaźniki w analizach,
aby podnosić efektywność procesów?
Jak zarządzać organizacją w trakcie procesu
fuzji / przejęcia?
Jak wykorzystać obecną sytuację rynkową do
pozyskania najlepszych pracowników dla Twojej
organizacji?
Do zobaczenia na Forum!
Łukasz Suchenek
Project Manager
Dziennik „Rzeczpospolita”
PROGRAM
I DZIEŃ / 13 czerwca
9:00
Rejestracja i poranna kawa
9:30
Jak tworzyć wartość Twojej firmy poprzez zarządzanie operacyjne
– najlepsze praktyki i perspektywy na najbliższe miesiące
GOŚĆ SPECJALNY. Oczekujemy na potwierdzenie prelegenta
CASE STUDY
• Bolesne zderzenie czy udany mariaż? Strategia vs działalność operacyjna – jak pogodzić wizję
z realiami codziennej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa?
• Od managera do lidera – jak zmienia się rola dyrektora operacyjnego w realizacji strategii firmy?
• Na co musisz przygotować się w najbliższych miesiącach i jak możesz zbudować swoją pozycję
pożądanego lidera w organizacji?
• Chief Operating Officer - hamulec czy motor? Realizacja strategii a zarządzanie finansami
– jak zarządzać budżetami, jednocześnie realizując przyjętą strategię organizacji
10:20
Projekt ZMIANA – czy zawsze na lepsze? Zarządzanie zmianą w strategii
operacyjnej – jak zwiększyć rentowność organizacji?
Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta
Korporacyjnego, Bank Pekao
CASE STUDY Bank Pekao
• Przygotowanie planu zarządzania zmianą – jak określić cele zgodne z przyjętą strategią długofalową
• Skuteczne strategie komunikacji – jak komunikować konieczne zmiany, aby pracownicy na każdym
szczeblu zaangażowali się w realizację przyjętej strategii
• Narzędzia i techniki zarządzania zmianą
11:00
Przerwa networkingowa
11:20
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – jak identyfikować i minimalizować ryzyka
w codziennej działalności przedsiębiorstwa przez wdrożenie MBO
Paweł Olczak, Chief Operating Officer, Kapsch Telematic Services
• Rodzaje ryzyka oraz ich identyfikacja
• Zagrożenia ciągłości działalności operacyjnej
• Metoda MBO: definicja celu, drzewo celów, metody pomiaru stopnia wykonania
• Wpływ zarządzania przez cele na rozwój organizacji
12:00
Kontroling operacyjny i finansowy – jak kontroling może wspierać realizację
strategii w planowaniu operacyjnym
Jarosław Kapitanowicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, ZPC Otmuchów
• Elastyczne zarządzanie planami operacyjnymi przy zachowaniu spójności ze strategią – rola dyrektora
operacyjnego w zapewnieniu spójności
• Nadzór nad realizacją strategii biznesowej firmy – jak controlling wspiera realizację strategii przez
kontrolę działań operacyjnych firmy
12:40
Przerwa na lunch i networking
13:30
Operational Project Management - od realizacji bieżących zadań do stworzenia
nowych planów działania. Jak zastosować podejście projektowe w praktyce
dyrektora operacyjnego
Robert Gowin, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Pramerica Życie TuiR
CASE STUDY Pramerica Życie TuiR
• Co daje podejście projektowe, czyli jak określać problem, który chcemy zaadresować
• Jak zarządzać popytem na projekty uwzględniając cele i zasoby organizacji
• Jak skutecznie prowadzić projekty
• Jak przełożyć założone cele projektu na KPI
14:10
Przerwa networkingowa
PROGRAM
14:30
I DZIEŃ / 13 czerwca
Mierniki i wskaźniki – jak wykorzystać wyniki analiz do zwiększania efektywności
procesów? Najlepsze praktyki
Piotr Siwicki, CEO, Streamlog
CASE STUDY Streamlog
• Jakie wybrać wskaźniki umożliwiające mierzenie efektywności funkcjonowania organizacji i realizacji
założonej strategii
• Efektywność procesów a kultura organizacji – jak określać mierniki, aby były jasne dla pracowników
i aby pomagały im w samodzielnym podnoszeniu efektywności pracy
• Bieżący monitoring realizacji założonych celów – jakie są i jak w czasie rzeczywistym reagować
• na pojawiające się trudności
15:10
Nowoczesne technologie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem
– jak dobrać najlepsze oprogramowanie w zależności od potrzeb organizacji
PRELEKCJA PARTNERA
• Jakie są dostępne narzędzia wsparcia dla dyrektorów operacyjnych
• Przykłady i najlepsze praktyki wdrożeń narzędzi wspierających działania dyrektorów operacyjnych
• Jak analizować dane z różnych obszarów biznesowych, aby stworzyć całościowy obraz
funkcjonowania organizacji
• Nie zawsze trzeba kupować nowe, aby osiągnąć większą wartość - Jak można wykorzystać posiadane
narzędzia do zarządzania operacyjnego organizacją
15:50
Rola dyrektora operacyjnego w zarządzaniu finansami – jaką wiedzę musisz
posiadać, aby sprawnie współuczestniczyć w zarządzaniu organizacją?
Elżbieta Kowalczyk, Head of Operations and IT, Bank BGŻ BNP Paribas
• Jak czytać sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski na potrzeby bieżącej działalności
operacyjnej
• Analiza cash flow a analiza rachunków zysków i strat – jak wykorzystać informacje finansowe
do optymalizacji zadań w organizacji
• Koszty w procesie podejmowania decyzji – jak wykorzystać elementy rachunkowości zarządczej
w planowaniu operacyjnym
16:30
Zakończenie pierwszego dnia Forum
PROGRAM II DZIEŃ / 14 czerwca
9:00
Rejestracja i poranna kawa
9:30
Zarządzanie operacyjne w procesie fuzji i przejęć – jak utrzymać ciągłość realizacji
strategii w procesie
Jerzy Wróblewski, Dyrektor ds. Operacyjnych i Informatyki, Nestle Waters Direct Europe;
Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Nestle Waters Polska S.A.
CASE STUDY Nestle Waters Direct Europe
• Jak przygotować się do realizacji działań operacyjnych w kontekście planowanej zmiany
• Kluczowe elementy, które należy uwzględnić w kontekście planowanych zmian właścicielskich
• Jak realizować strategię w trakcie zmiany – jak dostosować bieżące działania do zmieniającej
się organizacji przedsiębiorstwa
• Rola dyrektora operacyjnego w procesach fuzji i przejęć – jaki wpływ na przebieg procesu
ma dyrektor operacyjny i jak może to wykorzystać do podniesienia wartości organizacji
10:30
Benchmarking – jak wykorzystać otoczenie konkurencyjne do zwiększania wartości
własnej organizacji i optymalizacji procesów
Jolanta Wawrzyszuk, COO, Atrium Poland Real Estate Management
CASE STUDY Atrium Poland Real Estate Management
• Być otwartym na zmiany... jak stać się liderem rynku wykorzystując sukcesy konkurencji
do podniesienia efektywności własnych procesów
• Jak dyrektor operacyjny może wykorzystać benchmarki rynkowe do poprawienia działalności
własnej organizacji
11:10
Przerwa networkingowa
11:30
Zarządzanie talentami i zapobieganie fluktuacji personelu
na konkurencyjnym rynku
Małgorzata Zagdańska, Dyrektor Operacyjny, Wojas Trade
CASE STUDY Wojas Trade
• Jak odpowiednia kultura organizacji buduje przywiązanie pracowników do firmy - najlepsze strategie
zarządzania zespołami. Czego powinieneś nauczyć managerów?
• Systemy motywacyjne w działalności operacyjnej – jak, nie ponosząc znacznych kosztów, podnosić
efektywność pracowników i utrzymywać talenty
12:10
Aspekty rekrutacji personelu z perspektywy dyrektora operacyjnego
– jak dostosować strukturę organizacji do sytuacji rynkowej
Agnieszka Krukowska, Chief Operating Office, HR Executive
• Rekrutacja pracowników w szczególnie konkurencyjnych obszarach i na stanowiska wymagające
szczególnych kompetencji
• Jak poszukiwać i przyciągnąć najwyższej klasy ekspertów do Twojej organizacji
– jak rozmawiać z managerami, aby chcieli dla Ciebie pracować
12:50
Przerwa na lunch i networking
II DZIEŃ / 14 czerwca
PROGRAM
SOFT SKILLS ACADEMY – TRENING UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH
DLA DYREKTORA OPERACYJNEGO
13:30
Coaching i komunikacja – jak rozmawiać
z szefami działów i innymi pracownikami,
aby być dla nich liderem, a nie jedynie
przełożonym
Zarządzanie czasem, projektami
i procesami – jak zbudować efektywną
strukturę organizacji, aby sprawnie
delegować zadania
Dorota Goral, trener biznesu, certyfikowany coach
Oczekujemy na potwierdzenie trenera
Podczas sesji warsztatowej poznasz
i przećwiczysz najefektywniejsze techniki
komunikacji zarówno z podwładnymi,
jak i przełożonymi. Dowiesz się, jak zostać liderem,
czyli inspirować a nie nakazywać i motywować
innych do podążania za Twoją wizją.
Podczas sesji warsztatowej zdobędziesz praktyczną
wiedzę na temat efektywnego delegowania zadań,
doboru odpowiedniej struktury umożliwiającej
sprawne zarządzanie procesami oraz dowiesz się,
jakie korzyści daje spłaszczenie struktury
organizacji, a kiedy bardziej efektywne
jest utrzymanie struktury hierarchicznej.
15:00
Przerwa na kawę
15:20
Zarządzanie czasem, projektami
i procesami – jak zbudować efektywną
strukturę organizacji, aby sprawnie
delegować zadania
Coaching i komunikacja – jak rozmawiać
z szefami działów i innymi pracownikami,
aby być dla nich liderem, a nie jedynie
przełożonym
Oczekujemy na potwierdzenie trenera
Dorota Goral, trener biznesu, certyfikowany coach
Podczas sesji warsztatowej zdobędziesz praktyczną
wiedzę na temat efektywnego delegowania zadań,
doboru odpowiedniej struktury umożliwiającej
sprawne zarządzanie procesami oraz dowiesz się,
jakie korzyści daje spłaszczenie struktury
organizacji, a kiedy bardziej efektywne
jest utrzymanie struktury hierarchicznej.
Podczas sesji warsztatowej poznasz
i przećwiczysz najefektywniejsze techniki
komunikacji zarównoz podwładnymi, jak
i przełożonymi. Dowiesz się, jak zostać liderem,
czyli inspirować a nie nakazywać i motywować
innych do podążania za Twoją wizją.
16:50
Zakończenie Forum i wręczenie certyfikatów
PRELEGENCI
Dorota Goral – trener biznesu, certyfikowany coach
Posiada certyfikat CPCC uzyskany w The Coaches Training Institute w Stanach Zjednoczonych.
Od ponad15 lat zawodowo pomaga ludziom i organizacjom w rozwoju ich potencjału przez prowadzenie coachingu, szkoleń oraz warsztatów rozwoju osobistego. Pracowała w międzynarodowych
korporacjach, w których zarządzała projektami rozwoju cech przywódczych, rozwoju kultury obsługi klienta, a także badaniami satysfakcji klientów. Prowadziła szkolenia rozwijające umiejętności interpersonalne oraz coaching menedżerów. Głównym zadaniem coachingu było doskonalenie
kompetencji z obszaru zarządzania pracownikami oraz wspieranie kadry kierowniczej w realizacji
celów strategicznych. Od 2008 roku pracuje jako niezależny trener biznesu oraz coach. Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kształciła się w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Jest członkiem International Coach Federation, Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego oraz członkiem-założycielem Stowarzyszenia Coachów Koaktywnych.
Robert Gowin, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Pramerica Życie TUiR SA
Jest odpowiedzialny za obszary obsługi klienta oraz IT. Dołączył do firmy w sierpniu 2015 roku
jako Doradca Zarządu ds. Projektów Strategicznych. Posiada międzynarodowe doświadczenie
w tworzeniu strategii operacyjnych, zarządzaniu obszarem obsługi klienta, a także w optymalizacji
i budowaniu efektywnych procesów operacyjnych. Przed dołączeniem do Pramerica przez 10 lat
pracował w firmie Genworth Financial jako Dyrektor Operacyjny. Zanim dołączył do Genworth
Financial, pracował m.in. w TU Inter-Życie Polska S.A., TUiR Allianz-Życie Polska S.A.
Z wykształcenia jest matematykiem. Ukończył studia Executive MBA prowadzone przez Szkołę
Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Agnieszka Krukowska, Chief Operating Office, HR Executive
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz ZZL, Akademii Trenera w WSB.
Obecnie w procesie certyfikacji coacha ICF. Pracuje dla takich organizacji jak E&Y, GSK, VGP
czy Bridgestone. Buduje narzędzia diagnozy weryfikacji kompetencji oraz analizy potencjału
w procesach rekrutacji i rozwoju zawodowego (w tym AC/DC). Posiada doświadczenie
w budowie modeli kompetencyjnych i w projektach rozwoju organizacji, w tym audytach
organizacyjnych, mających na celu optymalizację procesów oraz zatrudnienia. Specjalizuje się
w projektach ocen pracowniczych (w tym 360°), outplacementu i in. narzędzi ZZL. Prowadzi
warsztaty kompetencji interpersonalnych, systemów ZZL w organizacjach. W pracy stawia nacisk
na rozwój organizacji poprzez wspieranie potencjału jednostki i synergię działań zespołu.
Paweł Olczak, Chief Operating Officer, Kapsch Telematic Services
Absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień naukowy
doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2015 r. Wcześniejsze studia magisterskie i inżynierskie
dotyczyły IT, a konkretnie - sieciowych systemów informatycznych. W 2007 r. objął stanowisko
Country IT Operation and Telco Manager w firmie DHL, odpowiadając za obszar operacji oraz
telekomunikacji. W 2011 r. rozpoczął pracę jako Dyrektor Operacyjny w Kapsch Telematic
Services Sp. z o.o., która jest operatorem systemu elektronicznych opłat drogowych viaTOLL.
Od 2014 r. pełni również rolę Dyrektora Zarządzającego i członka Zarządu spółki Kapsch Road
Services,która zajmuje się m.in. obsługą płatności manualnych na autostradach. Jest także wykładowcą
Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi zajęcia z obszaru nowych technologii w logistyce
i transporcie drogowym. Zainteresowania naukowe i zawodowe Pawła Olczaka skupiają się na
zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem czynników ryzyka wynikających z zastosowania
nowoczesnych technologii.
PRELEGENCI
Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych
Klienta Korporacyjnego, Pekao
Prawnik z wykształcenia, trener i doradca z 15 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie
szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba tworząca
systemy zarządzania należnościami w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC.
Następnie jako Dyrektor Windykacji w Polsce w Spółce COFACE. Podczas kilkuletniej pracy
w Banku Citi Handlowy poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami
o charakterze masowym. Prowadził wiele szkoleń, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na swoim
koncie ma przeprowadzenie szczegółowego audytu w jednym z największych Banków w Polsce
w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie całego procesu
windykacji poczynając od wczesnego procesu monitoringu, aż do sprzedaży portfela włącznie.
Swoją karierę zawodową kontynuuje jako Dyrektor Operacyjny w Banku Pekao S.A. w Departament
Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw (SME).
Piotr Siwicki, CEO, Streamlog
Od 24 lat działający na rynku, z obszerną znajomością rynków Retail, FMCG i TSL i szeroką bazą
kontaktów biznesowych. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w międzynarodowym koncernie,
od stanowiska kierownika oddziału, poprzez dyrektora operacyjnego aż do członka zarządu
odpowiedzialnego za rozwój, strategię i IT. Od 2010 roku, manager kontraktowy współpracujący
bezpośrednio z operatorami i spółkami z branży konsultingowej segmentu TSL. Jego specjalnością
jest praktyczne wykorzystanie systemów informatycznych w biznesie, projektowanie procesów,
wycena, kontraktacja, uruchamianie i zarządzanie złożonymi projektami logistycznymi. Autor
i współautor wielu krajowych i międzynarodowych wdrożeń projektów, przede wszystkim w obszarze
FMCG.
Dr Jolanta Wawrzyszuk, COO, Atrium Poland Real Estate Management
Od ponad 17 lat związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu
nieruchomościami oraz zarządzaniu strategicznym. W polskim oddziale Atrium Real Estate jako
Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami jest odpowiedzialna za zarządzanie, komercjalizację,
marketing oraz obsługę techniczną w 25 centrami handlowymi w ramach portfolio w Polsce i na
Łotwie. Przed dołączeniem do zespołu Atrium, pracowała m.in. na stanowisku Dyrektora Działu
Zarządzania Nieruchomościami w Estate Fellows, partnera NAI Global w Polsce oraz jako
Associate Director Retail Asset Management w fimie DTZ Management Polska, gdzie zajmowała
się m.in. komercjalizacją oraz doradztwem w zakresie asset managementu, developmentu
i redevelopmentu. Wcze śniej związana z TK Development oraz CERPF. Licencjonowany
pośrednik i zarządca nieruchomości. Posiada tytuł CCIM. Wieloletni wykładowca w ramach ICSC
European Retail Property School. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa gospodar czego oraz
uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych.
Jerzy Wróblewski, Dyrektor ds. Operacyjnych i Informatyki, Nestle Waters Direct Europe;
Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu, Nestle Waters Polska S.A.
Doświadczony menedżer, z ponad 15-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w obszarach
operacyjnych oraz zarządczych w kraju i za granicą. Absolwent Executive MBA Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń z obszarów: obsługi
klienta segmentów B2B oraz B2C, logistyki i zakupów, informatyki, wdrażania LEAN, zarządzania
projektami oraz procesów M&A; Odpowiedzialny za struktury i zespoły głównie w: Polsce, Europie
i Rosji.
PRELEGENCI
Małgorzata Zagdańska, Dyrektor Operacyjny, Wojas Trade
Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w firmach McDonald’s Polska, Provident Polska S. A.
oraz Solar Company S.A. W tej ostatniej realizując z sukcesem strategię rozwoju i wejścia marki na
zagraniczne rynki m.in. Iran, Rosja, Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania. Równocześnie zwiększając
sieć franczyzową na rynku polskim. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W 2013 r. ukończyła program Executive MBA przygotowany przez Aalto University School
of Business w Helsinkach we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Trener, Coach
Amerykańskiego ICF (Interational Coach Federation). Jest autorką wystąpień i publikacji związanych
z tematem franczyzy i prowadzeniem własnego biznesu, również w ujęciu międzynarodowym.
Jarosław Kapitanowicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, ZPC Otmuchów
TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA: 13-14 czerwca 2016 r., WARSZAWA
...............................................................
ulica, nr domu, nr lokalu:
Telefon:
..............................................
.........................
Faks:
...........................
NIP:
.................................................
.......................................
e-mail:
....................................................................
-
-
-
DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW:
.............................................................
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanowisko:
..............................................................
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanowisko:
..............................................................
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UWAGI/KOD PROMOCYJNY: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
[email protected] lub faksem pod numer (022) 463-05-23 (
2.
3.
Gremi Business Communication Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
Getin Noble Bank S.A. 60 1560 0013 2993 9555 2000 0001
4.
a.
b.
c.
5.
6.
7.
8.
9.

Podobne dokumenty

forum dyrektorów operacyjnych 2016 - Konferencje

forum dyrektorów operacyjnych 2016 - Konferencje Od ponad15 lat zawodowo pomaga ludziom i organizacjom w rozwoju ich potencjału przez prowadzenie coachingu, szkoleń oraz warsztatów rozwoju osobistego. Pracowała w międzynarodowych korporacjach, w ...

Bardziej szczegółowo