Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z

Transkrypt

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem
CEL
Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.
UCZESTNICY
Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie co najmniej studia wyższe lub podyplomowe w zakresie
pedagogiki specjalnej.
Wymagane od kandydata:


ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej,
przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do
prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.
PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:






Dydaktyka prowadzenia zajęć
Diagnoza autyzmu
Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych
Metody komunikacji alternatywnej
Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych
Praktyki w wymiarze 60 godzin
Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin
Termin realizacji: październik 2014 - lipiec 2015 r.
60 punktów ECTS
WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć
prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów
kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu
końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
ORGANIZACJA NAUKI
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do
17.00. Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu, także w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie
prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.
OPŁATY
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 2500 zł
3 raty: 835 zł
10 rat: 250 zł
Promocja: 2300 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.11.2014 r.

Podobne dokumenty