Zał.nr 8 - Obmiar robót

Transkrypt

Zał.nr 8 - Obmiar robót
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
Adaptacja remiz strażackich na świetlice wiejskie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Miączyn
1
MIĄCZYN
1.1 45324000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
1 E 0510
Wymiana lampy w oprawach rtęciowych oświetlenia ulicznego - demontaż i po- szt.
d.1. 0300-05
nowny montaż na czas remontu elewacji
1
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
2 KNR 4-03
Demontaż i ponowny montaż przykręcanych opraw elewacja
szt.
d.1. 1133-07
1
2
szt.
2.000
RAZEM
2.000
3 KNR-W 4-03 Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych ze szt.
d.1. 1137-04
ściany nie betonowej
1
10
szt.
10.000
RAZEM
10.000
4 KNR-W 4-03 Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do m
d.1. 1139-08
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym
1
36
m
36.000
RAZEM
36.000
5
Demontaż i ponowny montaż sygnalizacji alarmowej
kpl
d.1. analiza indy1 widualna
1
kpl
1.000
RAZEM
1.000
6 KNR-W 5-08 Montaż złączy naprężajacych na dachu w instalacji odgromowej lub przewoszt.
d.1. 0619-03
dów wyrównawczych
1
5
szt.
5.000
RAZEM
5.000
7 KNR-W 5-08 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro- szt.
d.1. 0619-06
mowej lub przewodów wyrównawczych
1
5
szt.
5.000
RAZEM
5.000
8 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu puszek do złączy kontrolnych
szt.
d.1. 0303-18
1
5
szt.
5.000
RAZEM
5.000
9 KNR-W 5-08 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowam
d.1. 0101-02
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
1
gipsowym, gazobetonowym
36
m
36.000
RAZEM
36.000
10 KNR-W 5-08 Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1. 0110-04
1
36
m
36.000
RAZEM
36.000
11 KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur m
d.1. 0204-04
prę fi 8mm2 drut z odzysku
1
30
m
30.000
RAZEM
30.000
12 KNR-W 5-08 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do rur m
d.1. 0204-06
bednarka 24x4mm ponowny montaż
1
6
m
6.000
RAZEM
6.000
13 KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
pomiar
d.1. 1205-03
.
1
1
pomiar
1.000
.
RAZEM
1.000
14 KNR-W 4-03 Następny pomiar instalacji odgromowej
pomiar
d.1. 1205-04
.
1
4
pomiar
4.000
.
-1-
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
15 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, m2
d.1. 0726-02
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miej1
scu
0.1*poz.16
m2
16 KNR 0-17
d.1. 2610-01
1
17 KNR 0-17
d.1. 2610-04
1
18 KNR 0-17
d.1. 2610-02
1
19 KNR 0-17
d.1. 2609-08
1
20 KNR 0-23
d.1. 2612-09
1
21 NNRNKB
d.1. 202 1621a1 02
22 NNRNKB
d.1. 202 1622a1 01
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki tynk silikonowy
płyty styropianowe 12 cm lambda<=0,038
<przód>19.15*4.39+6.73*(4.45+7.85)/2+9.42*(2.59+7.85)/2
<str zachodnia>(13.48*4.43+4.11)+9.04*6.9+(19.15-6.18-6.26)*4.43
<str polnocna>6.18*(8.82+12.4)/2+6.26*(12.4+9.39)
<str wschodnia>8.82*24.52
<niekwalifikowane>-poz.104
m2
Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki tynk silikonowy gr. 2cm
płyty styropianowe 2 cm lambda=<0,034
<okna>0.15*(2*1.49+1.44)*11+0.15*(2*1.45+0.84)+0.15*(0.88*3+3*1.46+2*
1.14)+0.15*(0.86+2*1.14)*5+0.15*(2*1.5+1.43)*6
<drzwi>0.15*(4*2+4.25)*2+0.15*(4.28+3.8*2)+0.15*4.28*3.8+0.15*(0.88+2.26)*
2+0.15*(1.48+2.2*2)*2
<niekwalifikowane>-poz.105
m2
Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
płyty styropianowe 12 cm lambda<=0,038
sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm
0.5*(16.15+13.48+9.04+3.62+8.44-11.21-5)
m2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
<okna>(2*1.49+1.44)*11+(2*1.45+0.84)+(0.88*3+3*1.46+2*1.14)+(0.86+2*
1.14)*5+0.15*(2*1.5+1.43)*6
<drzwi>(4*2+4.25)*2+(4.28+3.8*2)+(0.88+2.26)*2+(1.48+2.2*2)*2
<niekwalifikowane>-poz.106
m
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
m
19.15+13.48+9.04+3.62+8.44-11.21-5
m
m2
m2
m2
m2
m2
Razem
4.000
51.686
RAZEM
51.686
174.630
155.928
201.975
216.266
-231.944
RAZEM
516.855
m2
15.591
m2
10.603
m2
-11.884
RAZEM
14.310
17.260
RAZEM
17.260
m2
m
81.347
m
m
54.420
-24.865
RAZEM
110.902
37.520
RAZEM
37.520
516.855
RAZEM
516.855
516.855
RAZEM
516.855
516.855
RAZEM
516.855
26.940
RAZEM
26.940
(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokoś- m2
ci do 15 m
poz.16
m2
(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2
poz.16
m2
23 KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso- m2
d.1. 1612-02
kości do 15 m
1
poz.16
m2
24 KNR 2-02
d.1. 0925-01
1
Poszcz
RAZEM
Osłony okien folią polietylenową
m2
26.94
m2
25 NNRNKB
(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
d.1. 202 1621-03 desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do bu1
dynków lub systemowe
5
m2 rzutu
26 NNRNKB
(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokryd.1. 202 1623-01 tych deskami na styk
1
m2 rzutu
m2 rzutu
5.000
RAZEM
-2-
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
5.000
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
5
27 KNR 2-02
d.1. r.16
1 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:15,16,17)
j.m.
m2 rzutu
m
m
30 NNRNKB
(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półod.1. 202 0517-04 krągłych o śr. 15 cm
2 analogia
poz.28
m
m
m
31 NNRNKB
(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych m
d.1. 202 0519-03 o śr. 12 cm
2
poz.29
m
32 NNRNKB
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej 150 mm leje spustowe szt.
d.1. 202 0546-02
2 analogia
5
szt.
33 NNRNKB
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z bl. polwekanej - montaż denek rynnowych szt.
d.1. 202 0546-04
2
6
szt.
34 NNRNKB
(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy polwekanej - kolanka
d.1. 202 0550-08
2
5
1.3 45453000-7 ROBOTY ZEWNĘTRZNE BALKONY
35 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
d.1. 0812-05
3
1.16*13.42+0.9*16.15
38 ZKNR C-1
d.1. 0309-03
3
39 ZKNR C-1
d.1. 0309-06
3
5.000
RAZEM
521.693
szt.
44.900
40.600
RAZEM
40.600
44.900
RAZEM
44.900
40.600
RAZEM
40.600
5.000
RAZEM
5.000
6.000
RAZEM
6.000
5.000
RAZEM
5.000
30.102
RAZEM
30.102
30.102
RAZEM
30.102
30.102
RAZEM
30.102
3.073
RAZEM
3.073
30.730
RAZEM
30.730
30.102
RAZEM
30.102
m2
m2
m2
poz.35
m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przy użyciu
powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej
m2
poz.35
m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przy użyciu
powłoki uszczelniającej na powierzchni pionowej
m2
0.1*(13.42+1.16+16.15)
m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo- m
lacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na
powierzchni poziomej
13.42+1.16+16.15
m
40 NNRNKB
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m2
d.1. 202 2806-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3
10 m2 wejscie i balkony
1.16*13.42+0.9*16.15
m2
-3-
44.900
RAZEM
szt.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przy użyciu
powłoki uszczelniającej Gruntowanie podłoża
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
RAZEM
m
29 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
d.1. 0545-06
2
6.8*2+9.4+8.8*2
37 ZKNR C-1
d.1. 0309-02
3
Razem
m-g
1.2 45261000-4 ROBOTY BLACHARSKIE
28 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
d.1. 0545-04
2
22.45*2
36 ZKNR C-1
d.1. 0309-01
3
Poszcz
5.000
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
41 KNR 0-17
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - nałożenie na
d.1. 0926-01
podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
3
0.12*(13.42+1.16*3+16.15)+poz.35
42 KNR 0-17
d.1. 0926-04
3
43 KNR 0-17
d.1. 0926-06
3
j.m.
m2
m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rusty- m2
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm boki balkonów
0.12*(13.42+1.16*3+16.15)
m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonbowego o fakturze rusty- m2
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych
poz.35
m2
44 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2
d.1. 202 0541-01 obróbka balkonu
3
0.2*(13.42+1.16*3+16.15)
m2
45 NNRNKB
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2
d.1. 202 0541-01 obróbka balkonu podwójna
3
poz.44
m2
46 NNRNKB
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.1. 202 2809-04 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 wejscie i balkony
3
16.15+13.42-2
m
47 KNR 4-01
d.1. 1212-06
3
48 KNR 4-01
d.1. 1212-08
3
Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych
m2
1.06*(16.15+2+1+13.48)
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
m2
1.06*(16.15+2+1+13.48)
m2
1.4 45421000-4 STOLARKA
49 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych pcv
d.1. 0702-01
okna PCV rozwierno - uchylne z nawiewnikami higrosterowalnymi pięcio ko4
morowe dwuszybowe białe
1.49*1.44*6+0.84*1.45+0.86*1.14*5+0.86*1.14+0.88*1.46+1.05*1.2*5+0.87*
1.44+0.84*1.53+0.85*0.5*6
Poszcz
34.068
RAZEM
34.068
3.966
RAZEM
3.966
30.102
RAZEM
30.102
6.610
RAZEM
6.610
6.610
RAZEM
6.610
27.570
RAZEM
27.570
34.588
RAZEM
34.588
34.588
RAZEM
34.588
m2
m2
32.647
RAZEM
50 KNNR-W 3
d.1. 0702-01
4 analogia
51 KNNR-W 3
d.1. 0702-05
4
52 KNNR-W 3
d.1. 0702-05
4
Wykucie z muru i wstawienie nowych okienka podawczego z blatem
m2
0.563 <0.75*0.75>
m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych
m2
0.9*2.05+0.9*2
m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych
m2
0.9*2.26*2
m2
53 KNR-W 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- m2
d.1. 1022-01
kończone wymiana skrzydeł drzwiowych do pom. WC
4
0.8*2*3
m2
54 KNR-W 2-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- m2
d.1. 1022-01
kończone wymiana skrzydeł drzwiowych wejściowych do. WC
4
1*2
m2
55 KNR-W 2-02 Podłoga z desek struganych grubości 25 mm na istniejącej podłodze z desek
d.1. 1121-01
sceny i schodkach
4
-4-
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
Razem
m2
32.647
0.563
RAZEM
0.563
3.645
RAZEM
3.645
4.068
RAZEM
4.068
4.800
RAZEM
4.800
2.000
RAZEM
2.000
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
5.58*2.42+(0.23+0.21)*5.58*2
j.m.
m2
Razem
18.414
m2
56 KNR-W 2-02 Lakierowanie sceny i schodków
d.1. 1122-07
4
poz.55
m2
57 KNR-W 2-02 Wymiana kasetonów w suficie podwieszonym wypełnieniem płytami z włókien m2
d.1. 2702-01
mineralnych - duza sala
4 analiza indywidualna
17.4*11.68
m2
58 KNNR-W 3
d.1. 0702-04
4
Poszcz
18.414
RAZEM
18.414
RAZEM
18.414
203.232
RAZEM
203.232
5.125
RAZEM
5.125
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
0.146
RAZEM
0.146
1.000
RAZEM
1.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
5.000
RAZEM
5.000
30.000
RAZEM
30.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
1.000
RAZEM
1.000
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych PCV 2 skrzydłowe z m2
dolnym panelem pełnym szklone wejścia na salę
m2
1.3*2.05+1.2*2.05
59 KNR-W 4-01 Wymiana dolnego panelu w drzwiach wejściowych z blachy
d.1. 0902-06
4 analiza indywidualna
2
szt.
szt.
1.5 39150000-8 WYPOSAŻENIE
60 KNR-W 4-02 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- kpl.
d.1. 0235-07
wowych - wanna
5
1
kpl.
61 KNR-W 4-01 Rozebranie obujdowy wanny
d.1. 0348-02
5
0.065*2.8*0.8
m3
62 KNR-W 2-15 Zlewozmywak 3 kmorowy gastronomiczny nierdzewny z półką 2,5m*0,6*0,85
d.1. 0229-05
5
1
szt.
63 KNR-W 4-02 Wymiana kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem
d.1. 0315-03
5
2
szt.
64 KNR-W 4-02 Wymiana traboretu gazowego
d.1. 0315-02
5 analogia
1
szt.
65
d.1. analogia
5
Montaż stołów składanych
szt.
5
szt.
m3
szt.
szt.
szt.
66
Dostarczenie krzesełek
d.1. analiza indy5 widualna
30
szt.
szt.
67
Wieszak ubraniowy stelaż z blachy czarnej malowany proszkowo 1,66x0,70x1, szt.
d.1. analiza indy- 70 na kółkach z hamulcem i kółkach sketnych
5 widualna
2
szt.
68
wieszak na ubrania stojący
d.1. analiza indy5 widualna
2
szt.
szt.
69
Stół do ping ponga z siatką standard komnpletny z 4 rakietkami np ADIDAS TI kpl
d.1. analiza indy- Classic
5 widualna
1
kpl
-5-
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
70
Dostarczenie koszy na śmieci metalowy z pedałem 25 L
d.1. analiza indy5 widualna
2
1.6 45330000-9 ROBOTY WEWNĘTRZNE I INSTALACYJNE
71 KNR-W 4-01 Rozebranie okładziny ściennej FILARÓW na sali
d.1. 0821-08
6
3.2
j.m.
szt.
szt.
m2
73 KNR-W 2-15 Montaż wkład kominowego z blachy nierdzewnej fi 120mm
d.1. 0212-06
6 analiza indywidualna
9
m
74 KNNR 4
d.1. 0315-02
6 analogia
Podgrzewacz elektryczny wody przepływowej 5l
kpl.
2
kpl.
m
75
dostawa i montaż suszarki do rąk obudowa ze stali nierdzewnej
d.1. analiza indy6 widualna
2
szt
76 KNNR 4
d.1. 0132-01
6
Zawory przelotowe nstalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm
szt.
2
szt.
Wymiana baterii umywalkowej ściennej o śr.15 mm
szt
2
szt
1.7 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
78 KNR-W 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlod.1. 2011-02
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
7
<sala duża>2*(19.93+13.7)*3.57
<kuchnia>1.76*2*(3.55+5.64)+3.55*5.64
<magazynek>3.84*1.69+1.48*1.6+2*3.35*(3.84+3.29)
<przedsionek parter>2.65*2*(2.69+1.72)+2.69*1.72
<wc>2.6*3.47+2*2.15*(3.47+1.5+1.1*3+0.75*3)
79 KNR 13-23
d.1. 1001-02
7
szt
2.000
RAZEM
2.000
3.200
RAZEM
3.200
3.200
RAZEM
3.200
9.000
RAZEM
9.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
2.000
RAZEM
2.000
240.118
52.371
56.629
28.000
54.258
RAZEM
431.376
98.530
RAZEM
98.530
98.530
RAZEM
98.530
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Ręczne zeskrobywanie farby olejnej lamperia w sali
m2
1.75*2*(17.4+11.68)-1.25-0.8-1.2
m2
80 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetod.1. 0713-03
wanych na ścianach sala
7
poz.79
m2
m2
81 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
d.1. 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe
7 z.sz.2.3.
<I klatka>3.2*6.06+4.35*2.21*2+3.2*0.85*2+3.2*6.06+2*2.45*(3.2+6.06)
m2
<II kl.schod>3.2*2.34+4.23*1.46+2.02*(2.34*2+3.21)+1.65*3+4.23*3.92*2+
m2
1.46*4.62+1.27*3.7+4.01*1.44+0.9*(1.27+3.2)+3.6*4.01+1.76*5.29+1.44*1.76+
2.67*3.18+2*(2.67+3.18)*2.63
108.825
154.499
RAZEM
82 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
d.1. 1204-01
tów pom. świetlicy
7
<kuchnia>3.55*5.64
m2
<magazynek>3.84*1.69+1.48*1.6
m2
-6-
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
Razem
m2
72 KNR-W 2-02 Uzupełnienie płyt marmurowych 3 cm kolorystyka dobrana do istniejących płyt m2
d.1. 2122-01
6 analogia
poz.71
m2
77 KNNR 8
d.1. 0118-04
6
Poszcz
20.022
8.858
263.324
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
Lp.
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
<przedsionek parter>2.69*1.72
<wc>2.6*3.47
83 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.1. 1204-02
ścian pom. świetlicy
7
farby akrylowe nawierzchniowe
<sala duża>2*(17.93+11.7)*3.57
<kuchnia>1.76*2*(3.55+5.64)
<magazynek>2*3.35*(3.84+3.29)
<przedsionek parter>2.65*2*(2.69+1.72)
<wc>2*2.15*(3.47+1.5+1.1*3+0.75*3)
j.m.
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
42.529
211.558
32.349
47.771
23.373
45.236
RAZEM
360.287
38.784
32.628
RAZEM
71.412
191.912
RAZEM
191.912
m2
m2
86 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z m2
d.1. 1206-04
jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
7 z.sz.2.3.
<i kl.>1.6*(6.06*2+3.2*2)+1.5*(3.7+4.97+3.2+1.31+5.04+3.2+5.66+1.86+1.4)+ m2
1.5*2*(2.69+1.72)-1.5*2.5
<II kl.>1.6*2*(3.21+6.57)-1.5*1.6+1.6*(4.6+6.4+6.74+3.2+1.46+1.74+2.32+
m2
1.74+3.2+1.36+4.66*2)
84.622
96.224
RAZEM
87 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
m2
d.1. 1209-08
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
7 z.sz.4.5.4.
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
0.7*2*2+0.8*2
m2
88 KNR-W 4-01
d.1. 1209-04
7 z.sz.4.5.4.
9914-13
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
Razem
m2
84 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
d.1. 1204-01
tów - klatki schodowe
7 z.sz.2.3.
<I klatka>3.2*6.06*2
m2
<II kl.schod>3.2*2.34+4.23*1.46+1.27*3.7+4.01*1.44+2.67*3.18
m2
85 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.1. 1204-02
ścian - klatki schodowe
7 z.sz.2.3.
poz.81-poz.84
Poszcz
4.627
9.022
RAZEM
180.846
4.400
RAZEM
4.400
7.337
RAZEM
7.337
13.027
RAZEM
13.027
12.000
RAZEM
12.000
281.193
RAZEM
281.193
14.126
RAZEM
14.126
50.264
RAZEM
50.264
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
m2
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczeblinami o pow.
szyb do 0,2 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
m2
3.97*1.1+2.7*1.1
89 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
d.1. 1212-05
7
1.1*(3.98+0.55+3.98)+1.56*2.35
m2
90 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
d.1. 1212-28
mm
7
12
m
91 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
d.1. 1216-01
7
17.93*11.7+poz.84
m2
m2
m
m2
1.8 45450000-6 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
92 KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
d.1. 0702-01
okna PCV rozwierno - uchylne z nawiewnikami higrosterowalnymi pięcio ko8
morowe dwuszybowe białe
1.5*1.43*6+0.86*1.46
m2
m2
93 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad m2
d.1. 0353-10
2 m2 GARAŻ
8
4.25*4*2+4.28*3.8
m2
-7-
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
94 KNR-W 2-02 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie ocieplone segmentowe
d.1. 1032-01
8
4*3.8
j.m.
m2
m2
95 KNR-W 2-02 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie ocieplone segmentowe y m2
d.1. 1032-01
drzwiami wejsciowymi
8
4*3.8
m2
96 KNR-W 2-02 Wrota stalowe do garaży otwierane o powierzchni ponad 13 m2 boczna brama m2
d.1. 1206-03
ocieplona
8
4.28*3.8
m2
97 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
d.1. 1204-08
ków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenia OSP
8
5.6*14.65+2*2.1*(14.65+5.6)+5.7*9.95+2*4.25*(5.7+9.95)+4.4*6+2*4.3*(4.46+ m2
6)+5.62*6.42-1.6*2.05-4.25*4*2-4.28*3.8
98 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
d.1. 1204-01
tów pom. OSP
8
farby akrylowe nawierzchniowe
5.6*14.65+5.7*9.95+4.4*6+5.62*6.42-1.6*2.05
m2
99 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.1. 1204-02
ścian pom. OSP
8
farby akrylowe nawierzchniowe
poz.97-poz.98
m2
100 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
d.1. 1206-04
jednokrotnym szpachlowaniem
8
2.15*2*(5.6+14.65)+1.2*2*(6.42+5.62)-1.2*2
m2
101 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
d.1. 1212-28
mm
8
25
m
m2
m2
m
102 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad m
d.1. 1212-34
100 do 200 mm
8
5.5
m
103 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, m2
d.1. 0726-02
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miej8
scu
0.1*poz.104
m2
104 KNR 0-17
d.1. 2610-01
8
105 KNR 0-17
d.1. 2610-04
8
106 KNR 0-17
d.1. 2610-02
8
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki tynk silikonowy
płyty styropianowe 12 cm lambda<=0,038
<przód>6.73*4.39
<str zachodnia>5*4.43
<str polnocna>10.9*4.43
<str wschodnia>5.6*27.52
15.200
RAZEM
15.200
15.200
RAZEM
15.200
16.264
RAZEM
16.264
455.722
RAZEM
455.722
197.955
RAZEM
197.955
257.767
RAZEM
257.767
113.571
RAZEM
113.571
25.000
RAZEM
25.000
5.500
RAZEM
5.500
23.194
RAZEM
23.194
m2
29.545
m2
m2
48.287
154.112
RAZEM
231.944
3.987
7.897
RAZEM
11.884
24.865
RAZEM
24.865
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz m2
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
płyty styropianowe 12 cm lambda<=0,038
sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm
0.5*(11.21+27.52+6+5)
m2
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848
Razem
m2
Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków m2
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki tynk silikonowy 2 cm
płyty styropianowe 2 cm lambda=<0,034
<okna>0.15*(2*1.5+1.43)*6
m2
<drzwi>0.15*(4*2+4.25)*2+0.15*(4.28+3.8*2)+0.15*4.28*3.8
m2
-8-
Poszcz
zmiana sposobu uzytkowania Miaczyn.ath
OBMIAR
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
107 KNR 0-17
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
d.1. 2609-08
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni8
kiem metalowym
<okna>(2*1.5+1.43)*6
<drzwi>(4*2+4.25)*2+(4.28+3.8*2)+4.28*3.8
j.m.
m
108 KNR 0-23
d.1. 2612-09
8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
m
11.21+24.52+6+5
m
109 NNRNKB
d.1. 202 1621a8 02
110 KNR 2-02
d.1. r.16
8 z.sz.5.15
m
m
Poszcz
Razem
26.580
52.644
RAZEM
79.224
46.730
RAZEM
46.730
231.944
RAZEM
231.944
RAZEM
263.706
(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokoś- m2
ci do 15 m
poz.104
m2
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:104,105,106,107)
m-g
-9-
Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27848