System punktacji oraz zasady tworzenia listy rankingowej

Transkrypt

System punktacji oraz zasady tworzenia listy rankingowej
System punktacji oraz zasady tworzenia listy rankingowej
kandydatów do stypendium doktoranckiego w WTL UŚ 2012/2013
Podstawa prawna: § 3 ust. 4 zarządzenia nr 117/2011 Rektora UŚ z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększenia
stypendium z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Śląskim”.
Kryteria
Otwarcie przewodu doktorskiego*
Egzamin licencjacki (dyplom licencjata teologii)*
Wyniki egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich (bez
oceny z seminarium doktoranckiego)
Średnia za rok akademicki:
4,500-4,624 – 2 pkt;
4,625-4,749 – 4 pkt;
4,750-4,874 – 6 pkt;
4,875-5,000 – 8 pkt.
Postępy w pracy naukowej (publikacje, referaty, postery na konferencjach,
udział w projektach badawczych) – proporcjonalnie do punktów wykazanych
w kwestionariuszu osiągnięć naukowo-dydaktycznych.
100% (czyli 20 pkt.) przyznawane jest doktorantowi, który na danym roku
studiów uzyskał najwyższą liczbę punktów za działalność naukowodydaktyczną.
Określony przez promotora stan zaawansowania rozprawy doktorskiej
100% = 10 pkt.
Realizacja zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych
Punkty przyznawane na podstawie ankiety dotyczącej badania opinii studentów
o zajęciach realizowanych przez doktorantów WTL UŚ:
dwie najlepsze średnie na roku po 8 pkt.
dwie kolejne średnie na roku po 4 pkt.
Punkty przyznawane na podstawie formularza ewaluacji zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez doktorantów (oceny dokonuje pracownik merytorycznie
odpowiedzialny za przedmiot lub kierownik Zakładu w ramach którego
prowadzone są zajęcia,
100% = 10 pkt.
Zaangażowanie w działalność WTL UŚ
punktacja
20 punktów
10 punktów
2 – 8 punktów
0 – 20 punktów
0 – 10 punktów
0 – 8 punktów
0 – 10 punktów
0 – 20 punktów
* Punkty przyznawane jednorazowo
Kandydaci do stypendium są kwalifikowani na podstawie list rankingowych oddzielnych dla
każdego roku studiów. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znajduje się doktorant, który
uzyskał najwyższą liczbę punktów w ww. kwestionariuszu.

Podobne dokumenty