znaki zed

Transkrypt

znaki zed
*L
Ã*
Obszam
RL271.2.5.2014.MW
Krasocin; 2014-03-14
GÍN
29-j
OCIN
KP.
-
S.c!nej 1
97Q
tel
NIP 609-000-36-36, REG.291010145
WSZfSCyWfkonaWCy
dotyczy; „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gruszczyn, Wyst ę py (Górne).
Cieś le (Cie ś le- etap 1)"
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówie ń publicznych (tekst jednoty Dz.U.
z 2013r., poz. 907 z pó ź n. zm .), Zamawiaj ący wyja ś nia:
L Pytanie Wykonawcy
awriu de zn"ieszczcnego ra stroiie
W
Ri.27.i3.2O14.WW, i ocpowiedzi na pytanie dotyczqce rn
o dpow i d ż
rternetowej
KasodrT pisni
Grnir
rmg zwracny siç Z przejrr ą pcbą
kow Ć z że sk~ zed
ter arnówiiia iiie
Idr tekiem rc,, urriowãr..ia Zã w â Wi ãją c ego iz.a
jest 2buccwa rnontoringu. a budowa kanakza.Ji to zasadnym jest werdzeni€, ż Wykonawca nie j€
cwary do ponisier kosztów iicia do syserYu mOni Ł OriigJ nowo bidwaych po wipowrí
deków?
Ptagn4
nadrnierić, iż remo żliwa j€: wł s"a prawcwa ka1kulja usł g wpięca do rnorioriJ"gL.
poriwto dotawca y5r i je«iccie§rie prOCUCeJt poirpowni stala war ć dla podmiotów,
k!ór.e zwrócą ę z zãoviâMém crowym i warzośc t4 istáa dowoJii. ywsyr jes ,1 za;e. ze
oawca sernu morkorirgu i jednocze ś ne procert pompowni zacrFeruje najkorzystniejsz ą cen ę na
pompo-omie i wpiĘte.
sterowriie $
stoowa
zawart.yclo., SIWZ bez ka eczr1ci p tczria ici do ist ejceo systemu moniorinu konkretnego
W my rt 29 I 30 Umwy Pzp Wykrnawc osien eyrie
I jedyrejO Procucena
Odpowiedż Zamawiającego
Zamawiaj ący podtrzymuj ę swoj ą odpowied ź z dnia 11.03.2014 r. zamieszczon ą na stronie
internetowej. Jednocze ś nie Zamawiaj ą cy informuje, że w Rozdziale III SIWZ ust. 4 dopu ścił
stosowa nie „ uktów" równowa ż nych:
„Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wy konania i odbioru robót
wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materia łów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiaj qcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów" równowa żnych.
Wsze/kie produkty pochodz ące od konkretnych producentów, okre ślają minimalne parametr}"
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary,, aby spełnić wymagania stawiane
przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez
zapis dat. minimalnych wymaga ń parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania
Projekt wspóltinansowany przez Unię Europejską wramach Program Rozwoje Obszarów Wiejskh na lata 2007-2013
, To
*i **
towarów zawarte w ogólnie dost ępnych źródtach, katalogach, stronach intern etow y"ch producentów.
Operowanie przyktadow,mi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiaj qcego w stosunku do okre ślonego rozwiązania. Tak, więc postu giwanie się
nazwami producentów / produktów! ma w"tqcznie charakterprzyktadowy. Zamawiaj ący, przy opisie
przedmiotu zamówienia, wskazuj ąc oznaczenie konkretnego producenta dostawcy lub konkretny
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równowa żne o parametrach jakościo,"ch i cechach
użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznaj ąc tym samym każdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiaj ący wymaga ztożenia
stosownych dokumentó uwiar9godniajqcych te materia ły lub urządzenia. B ędą one podlegały
ocenie autora dokumentacji projektowej, któty .porzqdzi stosown ą opinię. Opinia ta b ędzie podstawą
do podj ęcia przez Zamawiaj ącego decyzji o akceptacji „równoważników" lub odrzuceniu oferty z
powodu ich,, nierównowa żności"."
J TA
e/flkiW/cz
Projekt wspómnansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Podobne dokumenty