YLE Starters, Movers i Flyers Zgłoszenie wstępne

Transkrypt

YLE Starters, Movers i Flyers Zgłoszenie wstępne
Szkoła Języków Obcych
Program sp.z o.o
61-701 Poznań, ul.Fredry 1
tel. (61) 85 19 250
fax. (61) 85 51 806
[email protected]
www.program-bell.edu.pl
YLE
Starters, Movers i Flyers
Zgłoszenie wstępne
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia drukowanymi literami.
Nazwa szkoły: ____________________________________________________________
Dokładny adres: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
Numer telefonu: __________________________________________________________
Numer faksu: ____________________________________________________________
Adres e-mail: _____________________________________________________________
Telefon kontaktowy w dniu egzaminu: _________________________________________
Oświadczam, Ŝe zgłaszam grupę dzieci na następujące egzaminy YLE:
POZIOM
EGZAMINU
LICZBA
DZIECI
LICZBA SAL
(egzamin
pisemny)
DATA
EGZAMINU
GODZINA
ROZPOCZĘCIA
EGZAMINU
Adres miejsca egzaminu (jeŜeli jest inny niŜ adres szkoły): _____________________
________________________________________________________________________
Oświadczam, iŜ znam i akceptuję Regulamin Egzaminów YLE w Program Poznań,
Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English PL162.
data: __________
imię i nazwisko: __________
czytelny podpis:__________