Komunikacja 2.0. O nowych narzędziach komunikacyjnych SYLABUS

Transkrypt

Komunikacja 2.0. O nowych narzędziach komunikacyjnych SYLABUS
Komunikacja 2.0. O nowych narzędziach komunikacyjnych
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Opis
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Rodzaj przedmiotu
Dziedzina i dyscyplina nauki
Rok studiów/semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć
i egzaminów)
Fakultatywny, MK_11 Moduł do wyboru Stara komunikacja vs Nowe technologie
Nauki społeczne, Socjologia
1 rok , 2 semestr
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem
na formy prowadzenia zajęć
Założenia i cele przedmiotu
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
przedmiotu
Socjologia
Studia drugiego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne
Kod przedmiotu nadawany przy określeniu nazwy fakultetu
polski
Wstęp do socjologii, zarządzanie informacją, technologie informacyjne.
16 godzin laboratorium
Przedmiot poświęcony jest przybliżeniu studentom tematu komunikacji z wykorzystaniem
nowych technologii, przede wszystkim komunikacji w ramach tzw. Internetu 2.0. Celem
zajęć jest dostarczenie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy służącej optymalizacji
skuteczności komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii.
Metody dydaktyczne: laboratoria, konsultacje, projekt
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę (zaliczenie przedmiotu zostanie oparte na obecności
oraz aktywności studentów na zajęciach., projekt)
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
Efekty kształcenia
1. Student ma wiedzę na temat społecznej konstrukcji komunikacji z wykorzystaniem
nowych technologii (komunikacji 2.0) oraz zna relacje pomiędzy socjologią a innymi
naukami społecznymi.
2. Student potrafi analizować własną i cudzą aktywność w Internecie 2.0
3. Student jest otwarty na wykorzystywanie nowych technologii w badaniu i
interpretowaniu problemów społecznych.
Punkty ECTS
Bilans nakładu pracy
studenta
Wskaźniki ilościowe
Data opracowania:
S2_W03, S2_W02, S2_W01
S2_U07
S2_K12
3
81 godzin, obejmujące:
udział w zajęciach i zaliczeniach: 16 godz.
udział w konsultacjach: 4 godz.
przygotowanie do zajęć: 15 godz.
przygotowanie projektów praktycznych: 32 godz.
studiowanie literatury przedmiotu: 14 godz.
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
o charakterze praktycznym
28.05.2015
Koordynator
przedmiotu:
Liczba godzin
20
61
mgr Małgorzata Skowrońska
mgr Maciej Białous
Punkty ECTS
0,74
2,26

Podobne dokumenty