dr Marta Woźniak - Wydział Studiów Międzynarodowych i

Transkrypt

dr Marta Woźniak - Wydział Studiów Międzynarodowych i
dr Marta Woźniak
Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
Marta Woźniak — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk
o historii, specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Absolwentka
WSMiP UŁ, studia magisterskie ukończyła w 2006 roku, uzyskując
tytuł Primus Inter Pares (w konkursie na Najlepszego Studenta
w Polsce). Rozprawę doktorską zatytułowaną Współcześni Asyryjczycy
i Aramejczycy: w poszukiwaniu tożsamości narodowej obroniła w 2010
roku. W ramach doktoratu prowadziła badania w Syrii, Turcji, Szwecji,
Niemczech i Brazylii.
Czterokrotna stypendystka MEN — dwukrotnie za osiągnięcia
w nauce, dwukrotnie na stażach językowo-naukowych (rok w Syrii i pół roku w Egipcie).
Dodatkowo odbyła praktyki w ambasadzie RP w Kairze. Brała udział w ponad 50 konferencjach
naukowych w Polsce i za granicą, na połowie z nich wystąpiła z referatem. Jej dorobek to około
30 artykułów oraz współredagowana wraz z dr Izabelą Kończak książka Palestyna. Polityka –
społeczeństwo – kultura (Ibidem, Łódź 2009). Współzałożycielka Koła Naukowego Bliskiego
Wschodu „Al-Maszrik” na WSMiP, a obecnie jego opiekunka (wraz z prof. Markiem Dziekanem).
Zna kilka języków obcych (znajomość angielskiego, hiszpańskiego oraz arabskiego potwierdzają
odpowiednie certyfikaty), w słabszym stopniu niemiecki i francuski, jak również podstawy łaciny,
hebrajskiego i aramejskiego.
Amatorka podróży (odwiedziła dwadzieścia dwa kraje na pięciu kontynentach), literatury
pięknej i fantastyki, joggingu oraz malarstwa.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Składowa 43, 90–127 Łódź, Polska; tel. (48 42) 635 42 65, faks (48 42) 66 55 687
www.wsmip.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty