O prawach człowieka globalnie - Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Transkrypt

O prawach człowieka globalnie - Helsińska Fundacja Praw Człowieka
O PRAWACH CZŁOWIEKA GLOBALNIE
Program warsztatów „O PRAWACH CZŁOWIEKA GLOBALNIE”, oprac. Agnieszka Chmielecka & Maciej Sopyło
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (www.hfhr.pl), Warszawa, 2012 r.
Program jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Agnieszki Chmieleckiej, Macieja Sopyło oraz
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012. Zezwala się
na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej
współpracy rozwojowej.
OU – osoba/y uczestnicząca/e, OP – osoba/y prowadząca/e
TEMAT
PRAWA CZŁOWIEKA
Zmodyfikowana wersja ćw. z: K.
Koszewska (red.), Prawa człowieka.
Poradnik nauczyciela, CODN, Warszawa
2002,
s.
126-128
(www.bezuprzedzen.org/doc/prawaczowieka1.pdf,
data
ściągnięcia
26.11.2012)
OPIS
 GRANICE PRAW
OP prosi, aby OU usiadły w kręgu. Ważne jest, by zamknąć krąg dość ściśle. OP
rozdaje każdej OU po jednym dużym arkuszu papieru (np. nieaktualne gazety
codzienne; raczej duże arkusze). OP prosi, aby każda OU indywidualnie
flamastrem napisała na arkuszu najważniejsze dla niego/dla niej prawa i
wolności. Następnie zaprasza na środek jedną osobę i prosi, aby rozłożyła
arkusz na podłodze i stanęła na nim; teraz prosi kolejną osobę o wykonanie
tych samych czynności. W ten sposób po kolei dołączać będą inne OU. W
pewnym momencie zauważą, że ich arkusze nie mieszczą się i muszą zachodzić
na siebie. I to właśnie stanie się podstawą do wniosków o ograniczeniu praw i
wolności człowieka. Gdy wszystkie OU stoją na swoich gazetach, OP pyta, co
ich zdaniem miało symbolizować to ćwiczenie? Jak czuły się, gdy musiały
położyć swój arkusz na innym, i z kolei, co czuły, gdy inni zajmowali
„terytorium” ich praw i wolności? W podsumowaniu omawiane są podstawy i
zasady ograniczeń praw i wolności.
MATERIAŁY
 gazety/
duże
arkusze papieru
 flipchart
 flamastry/mazaki
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.
www.polskapomoc.gov.pl