Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 425/2015

Transkrypt

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 425/2015
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 425/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2015 r.
WYDATKI
Rodzaj:
Dział
Rozdział
Własne
Paragraf
750
75023
Treść
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
Administracja publiczna
5 393 782,73
0,00
5 393 782,73
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5 028 386,73
500,00
5 028 886,73
4 138,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
3 920,00
218,00
4420
Podróże służbowe zagraniczne
1 500,00
282,00
1 782,00
176 227,00
- 500,00
175 727,00
75095
Pozostała działalność
4280
801
Zakup usług zdrowotnych
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
500,00
- 500,00
0,00
22 510 556,30
0,00
22 510 556,30
8 357 569,00
- 6 000,00
8 351 569,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
991 862,00
6 000,00
997 862,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
107 502,00
- 4 000,00
103 502,00
4260
Zakup energii
498 381,22
- 8 000,00
490 381,22
3 503 405,98
- 1 000,00
3 502 405,98
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
7 510,00
- 300,00
7 210,00
4430
Różne opłaty i składki
6 510,00
- 700,00
5 810,00
1 345 344,00
7 000,00
1 352 344,00
422 790,00
80104
Przedszkola
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
421 790,00
1 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
407 038,50
6 000,00
413 038,50
6 104 871,40
0,00
6 104 871,40
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
946 331,00
- 20 000,00
926 331,00
3110
Świadczenia społeczne
937 171,00
- 20 000,00
917 171,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
30,00
30,00
4300
Zakup usług pozostałych
9 160,00
- 30,00
9 130,00
Ośrodki pomocy społecznej
1 793 991,40
20 000,00
1 813 991,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 163 638,16
20 000,00
1 183 638,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
3 447 726,34
0,00
3 447 726,34
Gospodarka odpadami
1 803 802,00
0,00
1 803 802,00
82 320,60
1 588,75
83 909,35
6 997,25
- 1 588,75
5 408,50
50 921 859,62
0,00
50 921 859,62
852
Pomoc społeczna
85214
85219
4010
900
90002
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem:
Strona 1 z 2
Rodzaj:
Dział
Rozdział
Zlecone
Paragraf
Treść
Przed zmianą
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
751
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
Po zmianie
Zmiana
127 507,00
0,00
127 507,00
36 232,00
0,00
36 232,00
1 004,00
- 61,97
942,03
144,00
- 16,60
127,40
- 360,00
8 270,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
8 630,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 010,00
719,98
4 729,98
4300
Zakup usług pozostałych
4 524,00
- 254,00
4 270,00
4410
Podróże służbowe krajowe
300,00
- 27,41
272,59
Pomoc społeczna
5 621 332,40
0,00
5 621 332,40
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 170 000,00
0,00
5 170 000,00
3110
Świadczenia społeczne
4 842 010,00
- 34 000,00
4 808 010,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
187 690,00
34 000,00
221 690,00
4410
Podróże służbowe krajowe
0,00
80,00
80,00
7 500,00
- 780,00
6 720,00
0,00
700,00
700,00
7 134 625,88
0,00
7 134 625,88
852
85212
4430
Różne opłaty i składki
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem:
Strona 2 z 2