Nadanie numeru operacyjnego dla pojazdu OSP..

Transkrypt

Nadanie numeru operacyjnego dla pojazdu OSP..
……………………………..
(pieczęć jednostki)
…………., dnia ……………
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………. zwraca się z
prośbą o nadanie numeru operacyjnego dla samochodu (oznaczenie pożarnicze,
marka, model) …………………………………………………………………..
o nr rej …………………….. Ww. pojazd wyposażony jest w radiotelefon
przewoźny z aktualną obsadą kanałową w powiecie otwockim. Radiotelefon jest
marki ……………………………….. model ………….……………..…, rok.
produkcji…………….……………., numer seryjny …..……………………..
Ponadto zobowiązujemy się do prawidłowego oznakowania pojazdu w terminie
do 14 od dnia poinformowania o zatwierdzeniu kryptonimu radiowego.
….………………..……………
(Naczelnik OSP)