SK-7 Prawo gospodarcze publiczne - Wydział Prawa i Administracji

Transkrypt

SK-7 Prawo gospodarcze publiczne - Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji US
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
KOD Przedmiotu: SK-7
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze publiczne
Tryb studiów
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
Punkty
ECTS:
Typ przedmiotu
Język wykładowy
stacjonarne
III
V
wykład/ćwiczenia
45/45
7
K
obowiązkowy
polski
Prowadzący przedmiot: dr hab. prof. US Rajmund Molski, dr Małgorzata Greßler, dr Daniel Wacinkiewicz
Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu prawa administracyjnego.
Cele przedmiotu:
1.Student posiada usystematyzowaną wiedzę zakresu prawa gospodarczego publicznego.
2.Student posiada umiejętności analizowania podstawowych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego.
Metody dydaktyczne: Metodanauczaniateoretycznego,metodanauczaniapraktycznego,metodaaktywizująca,metodasamodzielnego
dochodzenia do wiedzy
Treści merytoryczne przedmiotu:
1. Charakterystyka prawa gospodarczego publicznego.
2. Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego RP. 3. Zasada wolności gospodarczej.
4. Pojęcia podstawowe prawa gospodarczego publicznego: „działalność gospodarcza” i „przedsiębiorca”.
5. Publiczna administracja gospodarcza.
6. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
7. Rejestrowanie i ewidencjonowanie działalności gospodarczej.
8. Sytuacja prawna mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
9. Sytuacja prawna podmiotów zagranicznych wykonujących działalność gospodarczą w Polsce.
10. Reglamentacja administracyjna działalności gospodarczej (w tym koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą oraz regulowana
działalność gospodarcza).
11. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców.
12. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów.
13. Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
14. Działalność gospodarcza sektora publicznego na przykładzie gospodarki komunalnej.
Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń – na podstawie aktywności, prac pisemnych (kazusy) i kolokwiów. Egzamin: w formie
pisemnej (test)
Literatura podstawowa:
1. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
2. Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012.
3. Snażyk Z., Szafrański A., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012.
4. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Szydło M, Administracyjne/prawo/gospodarcze, Wrocław
2009.
2. GronkiewiczWWaltz H., Wi erzbowski M. (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2013 .
3. Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009.
4. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 .
5. Sieradzka M., Zdyb M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 .
6. Powałowski A., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.
7. Rakoczy B., Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2010.
8. Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz 2011.
9. Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, T. 1 i 2, Warszawa 2008.