6455 1 130-02

Transkrypt

6455 1 130-02
Okablowanie
domów i mieszkañ
domNET - zestaw podstawowy
Zestaw podstawowy domNET.
Skrzynka krosowa domNET, do monta¿u natynkowego lub podtynkowego, umo¿liwia zakoñczenie wszystkich kabli instalacyjnych:
koncentrycznych oraz skrêtkowych. Pole po³¹czeniowe dla maksymalnie 28 modu³ów RJ-K45 umo¿liwia ³atwe i szybkie wykonywanie dowolnych po³¹czeñ sieci komputerowej lub telefonicznej.
Taka iloœæ modu³ów zapewnia instalacje 14 punktów koñcowych w
ca³ym domu. Wraz z dwoma kablami skrêtkowymi, od skrzynki
domNET do punktów koñcowych, prowadzony jest kabel koncentryczny dla sygna³ów SAT, RTV, DVD lub innych wizualnych.
Wewn¹trz obudowy domNET istnieje mo¿liwoœæ monta¿u dowolnych urz¹dzeñ aktywnych i pasywnych. Dla sieci koncentrycznej
mo¿liwa jest instalacja wzmacniaczy, sumatorów, rozga³êŸników
itp. Obudowa domNET wyposa¿ona jest w pó³kê do prze³¹cznika
sieci komputerowej.
Wymiary zewnêtrzne skrzynki krosowej domNET
(wys.xszer.xg³.) w mm: 750x500x160.
Zestaw podstawowy domNET z wyposa¿eniem dla 6 punktów
przy³¹czeniowych.
Nazwa
Skrzynka krosowa domNET
Ramka do monta¿u podtynkowego
Gniazdo elektryczne 4x230V
Gniazdo RJ-K45 HK UTP czarne
£¹czówka roz³¹czna LSA-PLUS
D³awik gumowy
Przyrz¹d monta¿owy prosty
Kabel po³¹czeniowy telefoniczny LSA 2/2-RJ-K45
Kabel po³¹czeniowy RJ-K45-RJ-K45
Prze³¹cznik 5-portowy 10/100Mb/s
IloϾ
1
1
1
12
1
20
1
6
6
1
6455 1 200-00
Okablowanie
domów i mieszkañ
domNET
Elementy wykorzystywane do budowy sieci domNET.
Nazwa
Skrzynka krosowa domNET - bez wyposa¿enia
Modu³ RJ-K45 HK UTP czarne
Modu³ wykorzystywany do zakoñczenia kabli instalacyjnych skrêtkowych
wewn¹trz skrzynki krosowej domNET.
KKNr
6455 1 200-50
6540 1 130-04
Wtyk F k¹towy
Wykorzystywany do zakoñczenia kabla koncentrycznego.
6455 4 130-01
Zakoñczenie kabla koncentrycznego
Wykorzystywane do zakoñczenia instalacyjnego kabla koncentrycznego.
6455 1 130-02
Kabel po³¹czeniowy telefoniczny LSA 2/2-RJ-K45 0,5m
Kabel domNET 4x2x0,5 kat. 5e
Skrêtkowy kabel instalacyjny kategorii 5e wykorzystywany do transmisji
telefonicznej i komputerowej.
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 0,5m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 1m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 2m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 3m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 5m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 10m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 15m
Kabel krosowy RJ-K45-RJ-K45 20m
Kabel z przeplotem RJ-K45-RJ-K45 0,5m
Kabel wykorzystywany do ³¹czenia dwóch komputerów.
Prze³¹cznik 5-portowy FastEthernet
Prze³¹cznik 8-portowy FastEthernet
6691 2 054-00
8004 1 000-02
Opis gniazd przy³¹czeniowych znajduje siê w rozdziale
„Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych”.
IB-6400
IB-6401
IB-6402
IB-6403
IB-6405
IB-6410
IB-6415
IB-6420
IB-6100
EM-1030
EM-1034