Polyclonal Rabbit Anti-Human Thyroglobulin Nr kat. A 0251

Transkrypt

Polyclonal Rabbit Anti-Human Thyroglobulin Nr kat. A 0251
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Thyroglobulin
Nr kat. A 0251
Wydanie 01.12.02
Przeznaczenie
Do diagnostyki in vitro.
Polyclonal Rabbit Anti-Human Thyroglobulin, nr kat. A 0251, jest przeznaczone do oznaczania ludzkiej
tyreoglobuliny w immunocytochemii i technikach precypitacji w żelu.
Przeciwciało reaguje z tyreoglobuliną w tkance tarczycowej i może służyć do identyfikacji dobrze
zróżnicowanych raków tarczycy (1,2). Diagnostyka różnicowa jest oparta na badaniach z panelem przeciwciał.
Interpretacji wyników może dokonywać osoba wykwalifikowana, w kontekście wywiadu chorobowego i innych
badań diagnostycznych.
Wprowadzenie
Tyreoglobulina (Tg) jest glikoproteiną występującą głównie w formie homodimeru o masie 660 kDa. Jest
prekursorem hormonów tarczycy, produkowana przez tyreocyty i transportowana do powierzchni szczytowej,
gdzie jest wydzielana do światła pęcherzyków tarczycy i gromadzona jako główny składnik koloidu (>95%).
Mniejsza część Tg pojawia się w formie monomerów o masie 330 kDa lub jako tetramery. Redukcja lub
degradacja cząsteczek Tg o masie 660 kDa lub 330 kDa może prowadzić do powstawania mniejszych
polipeptydów, z których niektóre pojawiają się w koloidzie w śladowych ilościach. Na pograniczu komórek i
koloidu dochodzi do ostatniej modyfikacji potranslacyjnej Tg, polegającej na związaniu reszt tyrozylowych z
jodkiem, co prowadzi do utworzenia hormonów tarczycy w cząsteczce Tg. Uwalnianie hormonów tarczycy
wymaga pobrania Tg z koloidu przez tyreocyty i jej proteolizy w szlaku lizosomalnym (3).
Odczynnik dostarczony
Oczyszczona frakcja globulinowa surowicy króliczej, w formie płynnej. Zawiera 0,1 mol/L NaCl, 15 mmol/L NaN3.
Stężenie białka g/L: patrz etykietka na fiolce.
Różnice w mianie pomiędzy poszczególnymi seriami A 0251 nie przekraczają 10%. Uzyskano to dzięki
doprowadzaniu miana każdej serii do stałej wartości próby referencyjnej, przechowywanej w temp. -80oC.
Immunogen
Ludzka tyreoglobulina izolowana z ludzkiej tarczycy.
Swoistość
Przeciwciało reaguje z ludzką tyreoglobuliną. Ślady zanieczyszczających przeciwciał zostały usunięte przez
adsorbcję w fazie stałej z białkami surowicy ludzkiej.
Immunoelektroforeza krzyżowa: W immunoelektroforezie krzyżowej z użyciem 12.5 μL przeciwciała A 0251 na
cm2 żelu po rozdzieleniu 2 μL ekstraktu ludzkiej tarczycy, po wybarwieniu Coomassie Brilliant Blue powstaje
tylko jeden łuk precypitacyjny, odpowiadający ludzkiej tyreoglobulinie. Nie notowano reakcji z 2 μL ludzkiej
surowicy.
W hodowlach ludzkich tyreocytów przeciwciało wybarwia wewnątrzkomórkową Tg (4).
Jak wykazano w immunohistochemii, przeciwciało reaguje krzyżowo z odpowiadającymi Tg białkami krowy (5) i
świni.
Środki ostrożności
1. Do stosowania przez osoby przygotowane zawodowo.
2. Produkt zawiera azydek sodowy (NaN3), odczynnik chemiczny silnie toksyczny w czystej postaci. W stężeniu
obecnym w produkcie, chociaż nie klasyfikowanym jako niebezpieczne, azydek sodowy może reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, tworząc silnie wybuchowe pochodne lub azydki tych
metali. Przy usuwaniu odpadów przepłukać spływ dużą ilością wody, aby uniknąć tworzenia się azydków.
3. As Jak w przypadku każdego materiału biologicznego należy stosować odpowiednie procedury.
4. Produkt może być stosowany w różnych technikach i w zestawieniu z różnymi typami próbek i materiałów, a
zatem każde laboratorium powinno ustalić własny system kontroli jakości.
Przechowywanie
Przechowywać w temp. 2-8oC. Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na opakowaniu. Jeśli produkt
był
przechowywany w warunkach innych niż wskazane, użytkownik musi sprawdzić jakość produktu. Nie ma
wyraźnych oznak wskazujących na niestabilność produktu, dlatego równocześnie z próbkami badanymi
powinno się oznaczać wiarygodną kontrolę. Jeżeli uzyskuje się nieoczekiwane wyniki bez zmiany procedur
laboratoryjnych i można podejrzewać, że dzieje się to z winy przeciwciała, należy skontaktować się z serwisem
technicznym firmy Dako..
Przygotowanie próbek
Skrawki parafinowe: Przeciwciało może być zastosowane do znakowania tkanki utrwalonej w formalinie i
zatopionej w parafinie. Nie jest konieczne wstępne trawienie tkanki proteinazą K lub odsłonięcie epitopów przez
podgrzewanie. Skrawki tkankowe nie powinny wyschnąć podczas odsłaniania epitopów ani podczas barwienia.
Skrawki mrożone i preparaty komórkowe: Pozytywną reakcję preparatów komórek tarczycy obserwowano po
utrwaleniu 2% karbamidem, Genre fluid Lisona oraz 2 i 4%formaliną, podczas gdy Bouin, Carnoy A i B,
formalin-calcium, Lillie’s AAF, a zwłaszcza 2% utrwalacze oparte na aldehydzie glutarowym powodują znaczne
zmniejszenie ilości wykrywanej wewnątrzkomórkowej Tg. Ujemne wyniki uzyskano po suszeniu na powietrzu
lub traktowaniu metanolem-H2O2 lub acetonem (4).
(106742-002)
A 0251/PL/MER/01.12.02 str. 1/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Procedura barwienia
Rozcieńczenie:Polyclonal Rabbit Anti-Human Thyroglobulin, nr kat. A 0251, może być używane w zakresie
rozcieńczeń 1:4000-1:8000, gdy się go używa na skrawki tkankowe ludzkiej tarczycy utrwalane formaliną i
zatapiane w parafinie, po 30 minutach inkubacji w temperaturze pokojowej z pierwszym przeciwciałem.
Optymalne warunki mogą się różnić zależnie od próbki i metod jej przygotowania, i powinny zostać dobrane w
każdym laboratorium. Zalecaną kontrolą negatywną jest Dako Rabbit Immunoglobulin Fraction (adsorbowana
w fazie stałej), nr kat. X 0936, rozcieńczona do takiego samego stężenia białka jak roztwór pierwszego
przeciwciała. Jeśli nie udowodniono trwałości przeciwciała w danej metodzie, zaleca się rozcieńczanie go tuż
przed użyciem lub rozcieńczanie w Dako Antibody Diluent, nr kat. S 0809.
Uwidocznienie: Zalecane są zestawy odczynnikowe DAKO LSAB™+/HRP, nr kat. K 0679, oraz zestaw
DAKO EnVision™+/HRP, nr kat. K 4008 i K 4010. Procedura wykonania jest opisana w każdym z zestawów.
Automatyzacja: przeciwciało nadaję się do zastosowania w automatycznym urządzeniu do barwienia
immunohistochemicznego, na przykład Dako Autostainer.
Opis wyników
Komórki znakowane przeciwciałem wykazują dodatnią reakcję ograniczoną do pęcherzyków tarczycy i błony
apikalnej tyreocytów. W rakach dodatnia reakcja pojawia się także w cytoplazmie tyreocytów.
Normalne tkanki: przeciwciało znakuje Tg w pęcherzykach tarczycy i błonie apikalnej tyreocytów.
Tkanki patologiczne: Na 42 przypadki pierwotnych raków tarczycy, dodatnią reakcję z przeciwciałem
obserwowano w 7/7 przypadkach raka brodawczakowatego (w niektórych tylko wzdłuż błony apikalnej, w innych
rozproszone barwienie cytoplazmatyczne) i w 16/16 przypadkach raka pęcherzykowatego, niezależnie od typu
histologicznego, w 10/14 przypadkach raka z komórek wrzecionowatych i z komórek olbrzymich obserwowano
słabo dodatnią reakcję, a 0/5 przypadków raka rdzeniastego było dodatnich. Spośród 38 przypadków
przerzutów do tarczycy wszystkie były negatywne, w tym przerzuty z nerek, płuc przytarczyc, jajnika, sutka, a
także pierwotne tarczycowe angiosarsarcomas i mięsaki tkanek miękkich szyi, które wnikały do gruczołu
tarczowego (1). W innych badaniach wykazano, że przeciwciało znakowało 10/10 przypadków
wysokodojrzałego raka tarczycy, 5 brodawczakowatego i 5 pęcherzykowatego, podczas gdy nie znakowało
(0/53 przypadków) anaplastycznego drobnokomórkowego raka tarczycy, w tym 21 przypadków uznanych za
chłoniaki, 13 uznanych za raki anaplastyczne i 19 uznanych za nowotwory anaplastyczne o nieznanej
histiogenezie (2). Przeciwciało nie barwiło (0/16 przypadków) niskodojrzałego raka, w tym 12 o typie komórek
wrzecionowych I 4 mieszanych, z komórek wrzecionowatych I olbrzymich, ani (0/18 przypaków) złośliwych
hemangioendothelioma (MHE) tarczycy (6). W rakach tarczycy typu pośredniego przeciwciało znakowało
ponad 50% komórek nowotworowych w 9/18 przypadków, 25-50% komórek nowotworowych w 6/18
przypadków i mniej niż 25% lub rozproszone komórki nowotworowe w 3/18 przypadków (5).
Literatura
1. Albores-Saavedra J, Nadji M, Civantos F, Morales AR. Thyroglobulin in carcinoma of the thyroid: An
immunohistochemical study. Hum Pathol 1983;14:62-6.
2. Burt AD, Kerr DJ, Brown IL, Boyle P. Lymphoid and epithelial markers in small cell anaplastic thyroid
tumours. J Clin Pathol 1985;38:893-6.
3. Marinò M, McLuskey RT. Role of thyroglobulin endocytic pathways in the control of thyroid hormone
release. Am J Physiol Cell Physiol 2000;279:1295-1306.
4. Kayser L, Olsen BE, Høyer PE. Quantitative cytochemical demonstration of intracellular thyroglobulin in
cultured human thyrocytes. Effects of fixatives, TSH and interleukin-1. Histochem J 1991;23:235-40.
5. Ljungberg O, Nilsson PO. Intermediate thyroid carcinoma in humans and ultimobranchial tumors in bulls: A
comparative morphological and immunohistochemical study. Endocr Pathol 1991;2:24-39.
6. Tötsch M, Dobler G, Feichtinger H, Sandbichler P, Ladurner D, Schmid KW. Malignant hemangioendothelioma of
the thyroid. Am J Surg Pathol 1990;14:69-74.
Objaśnienia symboli
(106742-002)
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Numer serii
Sprawdź w instrukcji
stosowania
Zużyć przed
Producent
A 0251/PL/MER/01.12.02 str. 2/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17

Podobne dokumenty