Informacja o zapytaniu nr 1 do SIWZ + odpowiedź z dnia 25.10 2011 r.

Transkrypt

Informacja o zapytaniu nr 1 do SIWZ + odpowiedź z dnia 25.10 2011 r.
PT-2370/2-1/2011
Poznań, dnia 25 października 2011 r.
Uczestnicy postępowania przetargowego
na „Rewitalizację zabytkowego obiektu straŜnicy Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Poznaniu –
etap I” – PT-2370/2/2011”
W dniu 24 października 2011 r. do Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Poznaniu wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela
odpowiedzi na złoŜone zapytania, tj.:
1. Pytanie: Prosimy o uzupełnienie przedmiarów branŜy instalacyjnej i elektrycznej
o ilości we wszystkich pozycjach przedmiarów.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał korekty w przedmiotowym zakresie. Błędne
przedmiary zostały usunięte ze strony internetowej KM PSP w Poznaniu
i zastąpione poprawnymi.
2. Pytanie: Prosimy o zamieszczenie na stronie pliku z dokumentem „Istotne
postanowienia umowy”, poniewaŜ pod istniejącym linkiem znajduje się plik
w formacie PDF, z pustą stroną.
Odpowiedź: Zamawiający sprawdził powyŜszy fakt i nie stwierdził wyŜej opisanych
nieprawidłowości. Przedmiotowy dokument dostępny jest równieŜ do pobrania
w siedzibie Zamawiającego, oraz moŜe zostać przesłany bezpośrednio drogą
elektroniczną do zainteresowanych po uprzednim podaniu adresu e-mail.
3. Pytanie: Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 27.10.2011 r.
na godzinę 9:00.
Podpisał:

Podobne dokumenty