Urzqd Mieiski w Szprotowie

Transkrypt

Urzqd Mieiski w Szprotowie
Urzqd Mieiski w Szprotowie
Szprotawa, 07-05-2015
riltillt 1ililrilililtilil ltlil
05D315fóc
Terra''Bogusłarv Albinowski''
ul, Piastowska 4
66-620
Nr
Cubin
sprawy GR 6121 19.2015
Referencje
Gmna Szprotawa dokona]a Zakupu konstrukc] kaskadowe] od firmy Terra' Decyzję o Zakupe
podjęto Wce]u upększen]a estetyk] miasta oraz odpowiedn ego zaaa|Żawania Wejściado miejskiego
ratusza
U
okowanie konstrukcji kaskadowych tuż przy Wejścu do ratusza pozwo|ło nam
W
ciekawy sposób
zaakcenlowac nie tyiko front' a|e |óWn eż cały, tak stotny dla całego miasta budynek WraZ Z jego
otoczen]em' Ze Wzg ędu na funkcjona ną konstrukcję kwietn]kóW' moż iwe było ustawenie ich bezpośredn]o
przy e|ewacj], co pozwo|ło stworzyc oryg na|ny efekt dekoracyiny,
Szczegó|nie cenimy sobie to, że Weże Zapewniają roś]nom dobre warunk do |ozwo]u' Wskutek
czego ch p]e]ęgnacja
|e
p|zyspa|zała żadnych trudnośc], a ukwiecenie i tak prezentowało się bardzo
efektownie od począlku nawiązan]a kontaktu pŻez frmę Terra Wspó]praca przeb]egała pomyś|nie a jej
pŻedstawcie]e Wykaza| się profesjonal]Zn]em W stosunku do k|enta WłaścjwaaranŹacia
Zakupionych
konstrukc]i pozwo iła na uzyskan e pozytywnego rezu tatu'
Po|ecamy f]rmę Terra jako so|dnego i rzete|nego partnera, klóry umoż|Wi stworzenie atrakcyjnej
aranżacj otoczen
a
całemu zespołow] f]rmy Ter|a dziękujemy za udanąWspółpracę.
AKAK
wydfid]oo.poddlki,RoIni.lwd i o.hónY
[email protected]*o.!m.p
Urrqd Mieiski w S.pBrowie
U, Rynek,15' ó7' 300
szp.oir{d
l€]'/,fox +43 ó3 37ó 33 ll
e moiIi [email protected]ło.p

Podobne dokumenty