akt erekcyjny - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Transkrypt

akt erekcyjny - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
In magnis et voluisse sat est
Propercjusz
AKT EREKCYJNY
Czternastego listopada Anno Domini dwa tysiące trzynastego, w dniu obchodów Święta
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w drugim roku drugiej kadencji Jego
Magnificencji Rektora profesora Romana Kołacza oraz w drugim roku pierwszej kadencji
Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji profesora Bernarda
Kontnego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uroczyście rozpoczął budowę długo
oczekiwanego przez społeczność akademicką Uczelni i Wydziału gmachu
Centrum Geo-Info-Hydro
Budynek pomieści sale laboratoryjne, geotechniczną i geodezyjną, sale komputerowe
i pracownie projektowe, które służyć będą badaniom w priorytetowych dyscyplinach naukowych,
i kształceniu studentów na kierunkach inżynierskich, przyrodniczych i technicznych oraz
stworzeniu ośrodka naukowo-badawczego o międzynarodowym zasięgu.
Nauki techniczne i przyrodnicze to dyscypliny XXI wieku, zaś Wydział – dzięki kadrze
wybitnych specjalistów – zajmuje liczącą się pozycję w kraju i wkracza w okres intensywnego
rozwoju.
Budowa Centrum Geo-Info-Hydro była możliwa dzięki współfinansowaniu inwestycji przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII, Działanie 13.1. Infrastruktura
Szkolnictwa Wyższego.
Gmach powstaje też dzięki życzliwości i poparciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum dwóch firm – Warbud SA jako lidera i Mercury
Engineering Sp. z o.o.
Niech ten budynek dobrze służy nauce i kształceniu młodzieży, pracownikom i studentom
Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Dla pamięci przyszłych
pokoleń, w obecności Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, który
poświęcił budowę Centrum Geo-Info-Hydro, a także przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych oraz zaproszonych Gości akt ten podpisują:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
profesor Barbara Kudrycka
Arcybiskup Józef Kupny
Metropolita Wrocławski
Wojewoda Dolnośląski
Aleksander Marek Skorupa
Kardynał Henryk Gulbinowicz
Arcybiskup Senior
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Rafał Jurkowlaniec
Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz
Senior budowy
profesor Józef Sasik
Rektor
profesor Roman Kołacz
Kanclerz
Marian Rybarczyk
Dziekan Wydział Inżynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji
profesor Bernard Kontny
Inicjator budowy
Centrum Geo-Info-Hydro
profesor Jerzy Sobota