Odpowiedzi na pytania

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania
Numer sprawy: SZPiGM 0610A/16/2015
Zamawiający:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 4309547
fax. 13 4309587
email. [email protected]
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Pytanie 1.
Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty II Sposób sporządzenia oferty pkt. 6:
Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia w
płatności zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia, do 90 dni po terminie płatności
faktury.
Prosimy o usunięcie powyższego punktu z zaproszenia do złożenia oferty.
Odpowiedź
Zamawiający tym zapisem informuje potencjalnych wykonawców o aktualnej rzeczywistej sytuacji
finansowej. Zamawiającego dziwi, że wykonawca nie chce mieć rzetelnej i aktualnej informacji w
sprawie. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.
Pytanie 2.
Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 2 Istotne dla zamawiającego postanowienia,
których nie dopuszcza w treści zawieranej umowy licencyjnej.
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykonawcy ogranicza się do rzeczywistej straty, bez
utraconych korzyści zamawiającego.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykonawcy ograniczona jest także do … % wartości
wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
3. Wszelka odpowiedzialność wykonawcy oraz producenta oprogramowania z tytułu rękojmi za
wady fizyczne na podstawie art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i
na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, ulega wyłączeniu.
Prosimy o możliwość dodania powyższych punktów do treści zawieranej umowy licencyjnej.
Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na propozycje wykonawcy w zakresie punktu 1 i 2 oraz zgadza się z
propozycją wykonawcy w zakresie punktu 3. Zapisy te stanowią o równorzędności w zakresie
odpowiedzialności za sprzedawany produkt pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Ograniczenie
odpowiedzialności wykonawcy w tym zakresie (zamawiający nie rozumie co ma do tego producent
oprogramowania skoro umowa licencyjna jest podpisywana z wykonawcą a nie koniecznie z
producentem) jest niecelowe ze względu na potencjalny wymiar strat zamawiającego.