DTR Solter 110 PW1G

Transkrypt

DTR Solter 110 PW1G
Podgrzewacz SOLTER 110 PW1G
OPIS PRZY£¥CZY
AN
- anoda magnezowa
CT
- tuleja czujnika temperatury
CW - ciepùa woda uýytkowa
CWW - ciepùa woda – wymiennik zewnætrzny
MG - grzaùka elektryczna
RC
- cyrkulacja cwu
RK
- tuleja czujnika temperatury – dùuga
RT
- termometr
W
- wyczystka
WE - wæýownica – wejúcie
WED - wæýownica dolna – wejúcie
WEG - wæýownica górna – wejúcie
WY - wæýownica – wyjúcie
WYD - wæýownica dolna – wyjúcie
WYG - wæýownica górna – wyjúcie
ZS
- spust
ZW - zimna woda
ZWW - zimna woda – wymiennik zewnætrzny
G .." - gwint wewnætrzny
Gz.." - gwint zewnætrzny
Dw - úrednica zbiornika bez izolacji
Dz
- úrednica z izolacjà
• Stoj¹cy, do wspó³pracy z kot³ami wiszacymi
• Zbiornik z blachy stalowej zabezpieczony
emali¹ ceramiczn¹
• Pokrywa dolna i górna z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym
• Maskownice na mufach w kolorach zgodnie
z oznaczeniami
• Wê¿ownica spiralna o du¿ej powierzchni
wymiany ciep³a
• Izolacja z pianki poliuretanowej
o gruboœci 42,5 mm
• Obudowa zewnêtrzna z blachy stalowej
w kolorze bia³ym
• Termometr
• Anoda magnezowa
• Wszystkie pod³¹czenia z góry
Jedn.
SOLTER
110PW1G
PojemnoϾ nominalna
dm³
150
Pojemnoœæ u¿ytkowa zbiornika
dm³
140
l/h
60/10/45°C
WydajnoϾ c.w.u.*
Moc grzewcza*
WydajnoϾ
pocz¹tkowa temp.
wymiennika 60°C*
70/10/45°C
20,7
15
80/10/60°C
366
80/10/60°C
70/10/60°C
l/h
kW
80/10/45°C
70/10/45°C
Dobowe straty gotowoœci
21,3
15,6
Przep³yw wody grzewczej w wê¿ownicy
m³/h
1,9
Strata ciœnienia
mbar
30
MPa
0,6
°C
80
MPa
0,6
°C
100
mm
70
kg
70
Parametry czynnika
grzewczego
maks. ciœnienie rob.
maks. temp. rob.
maks. temp. rob.
Izolacja termiczna - polistyren
Masa pogrzewacza
315
210
239
2,8
maks. ciœnienie rob.
RK 1/2"
AN G 2"
RT
G 1/2"
90
ZS
G 1/2"
0
Dz= 457
Dw= 542
255
l/10min
615
268
kWh/ 24h
Parametry pracy
zbiornika
ZW Gz 3/4"
24,4
kW
60/10/45°C
70/10/60°C
860
368
80/10/45°C
Moc grzewcza*
508
20
70/10/45°C
B
20
100
180
WydajnoϾ c.w.u.*
6,4
599
RC Gz 3/4"
dm³
80/10/45°C
B-B
WE Gz 3/4"
Pojemnoœæ wê¿ownicy
A-A
1,1
20
m
RC Gz 3/4"
Powierzchnia wymiany wê¿ownicy
ZW Gz 3/4"
WE Gz 3/4"
2
Rysunek wymiarowy / oznaczenie przy³¹czy
WY Gz 3/4"
CW Gz 3/4"
Typ
A
A
B
* 80°C, 70°C, 60°C - temp. wody grzewczej na wejœciu do wê¿ownicy;
10°C - temp. wody u¿ytkowej na zasilaniu; 60°C, 45°C - temp. c.w.u.