Prezes Fundacji TUTORIA Pani Maria Moykowska Prywatne

Transkrypt

Prezes Fundacji TUTORIA Pani Maria Moykowska Prywatne
___________________________
(miejscowość, data)
Prezes Fundacji
TUTORIA
Pani Maria Moykowska
Prywatne Gimnazjum nr 2
Prywatne Liceum Ogólnokształcące
WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mojemu dziecku:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
______________________________________________
DATA I MIEJSCE URODZENIA
______________________________________________
Stypendium Prezesa Fundacji TUTORIA umożliwiającego podjęcie bezpłatnej nauki w
Prywatnym Gimnazjum nr 2 / Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym*
(niepotrzebne skreślić)
Fundacji TUTORIA
począwszy od roku szkolnego __________ / __________.
Jednocześnie oświadczam, że sytuacja finansowa uniemożliwia mi pokrycie kosztów
czesnego, ustalonego w szkole.
Równocześnie deklaruję spełnienie wszystkich innych warunków przewidzianych dla
uczniów i rodziców w Statucie, Regulaminie oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
szkół Fundacji TUTORIA.
_______________________________
(czytelny podpis Rodzica / Opiekuna)

Podobne dokumenty