Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie

Transkrypt

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie
Urząd Miejski
K A R TA U S Ł U G I
GNiE-GM-02
Wersja Nr 2
w Złotowie
Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po
zgonie dotychczasowego najemcy
Data zatwierdzenia:
01.02.2016
1. PODSTAWA PRAWNA
1.
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ),
2.
Art.
691 § 1-3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
2. WYMAGANE DOKUMENTY
. Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie
dotychczasowego najemcy.
. Kserokopia aktu zgonu.
3. OPŁATY
Brak
4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13, parter.
5. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
6. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
7. OSOBY DO KONTAKTU
Sylwia Muzioł
tel. (067) 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: [email protected]
8. INFORMACJE DODATKOWE
Strona 1/2
Urząd Miejski
K A R TA U S Ł U G I
GNiE-GM-02
Wersja Nr 2
w Złotowie
Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po
zgonie dotychczasowego najemcy
Data zatwierdzenia:
01.02.2016
W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: małżonek, niebędący
współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był
obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym
pożyciu z najemcą. Osoby te mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale
zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
9. WZORY WNIOSKÓW
Wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy.
Imię i nazwisko
Data
Opracował
Sylwia Muzioł
01.02.2016
Zatwierdził
Małgorzata Chołodowska
01.02.2016
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Muzioł
Strona 2/2