Regulamin Konkursu

Transkrypt

Regulamin Konkursu
2016-12-02
REGULAMIN
Konkurs „Powrót X-MASowego Mikołaja”
§1 Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” - konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.
2. „Organizator” - organizator konkursu, x-kom Sp. z o.o., z siedzibą w: 42-202 Częstochowa, Al. Wolności
31, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000429838, NIP: 949-210-70-26, kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
§2 Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
Konkurs prowadzony jest na stronie Organizatora - www.x-kom.pl
Konkurs prowadzony jest jednoetapowo i trwa do od 02.12.2016 do 31.12.2016 r.
Rozwiązanie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu trwania Konkursu na czas oznaczony.
§3 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnij jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
 zakupić w sklepie x-kom dowolny produkt jednego z Partnerów akcji (Lenovo, Samsung, HUAWEI,
ASUS, Acer, Dell) w terminie od 02.12.2016 do 31.12.2016 r.
 w czasie trwania konkursu wypełnić formularz zgłoszeniowy podając swoje dane (imię, nazwisko,
adres e-mail) oraz podając numer zamówienia zawierającego produkt Partnera akcji.
 uzupełnić zgłoszenie konkursowe, odpowiadając na pytanie (w max 500 znakach) „Co zrobi
X-MASowy Mikołaj?” w nawiązaniu do historii przedstawionej w komiksie.
2. Praca konkursowa nie może nosić znamion plagiatu, a Uczestnik Konkursu musi być jej jedynym
autorem.
3. Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana, udostępniana na łamach stron internetowych oraz
zgłoszona wcześniej do innego Konkursu.
4. W wyniku głosowania, jury wybierze 3 najciekawsze prace, których autorzy zdobędą wskazane nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania na swoich stronach www oraz w serwisie
facebook.com/xkom.pl prac nadesłanych w zgłoszeniach.
§4 Nagrody i ich przyznawanie
1. W ramach konkursu zostaną przyznane 3 zestawy nagród:
Miejsce I
 Urządzenie 2w1 Acer Switch 12 SW7 o wartości 5499 zł
 Smartfon Samsung Galaxy S7 32 GB o wartości 2699 zł
Miejsce II
 Notebook ASUS Zenbook UX310UA o wartości 3299 zł
 Tablet Lenovo YOGABook X5 o wartości 3199 zł
Miejsce III
 Smartfon HUAWEI Honor 8 LTE Dual SIM o wartości 1899 zł
 Notebook Dell Inspiron 5767 o wartości 3199 zł
2. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, którzy zostaną powiadomienie o wygranej drogą
mailową. W odpowiedzi na maila wymagane jest podanie (w ciągu 14 dni) danych osobowych
niezbędnych do przygotowania protokołu przekazania nagrody.
3. Przy wyborze zwycięzców, jury będzie zwracało uwagę na kreatywności i oryginalność nadesłanych
zgłoszeń.
4. Warunkiem przyznania nagrody jest złożenie i zrealizowanie zamówienia w sklepie x-kom w czasie
trwania konkursu. W przypadku anulowania zamówienia, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany w
udziału w konkursie.
§5 Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem
natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody, w przypadku niespełnienia
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także w przypadku powzięcia informacji
o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu w terminie 14 dni od daty
zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby uczestniczącej w
Konkursie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
§7 Postanowienie końcowe
1.
2.
3.
4.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.