Karta Charakterystyki

Transkrypt

Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki
Divodes FG
Wersja: 02.0
Aktualizacja: 2015-02-13
1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Divodes FG
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zidentyfikowane zastosowania:
AISE-P314 - Dezynfekcja powierzchni. Proces manualny.
Zastosowania odradzane:
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands
Dane kontaktowe
Diversey Polska Sp. z o.o
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
tel. 22 328-10-00
fax. 22 328-10-01
[email protected]
1.4 Numer telefonu alarmowego:
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Liq. 2 (H225)
STOT SE 3 (H336)
Eye Dam. 1 (H318)
2.2 Elementy oznakowania
Zawiera propan-1-ol (Propyl Alcohol), propan-2-ol (Isopropyl Alcohol).
Strona 1 / 11
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
XIII.
3.2 Mieszaniny
Numer WE
Numer CAS
Numer REACH
propan-1-ol
200-746-9
71-23-8
01-2119486761-29
propan-2-ol
200-661-7
67-63-0
01-2119457558-25
* Polimer.
Wdychanie
Kontakt z oczami:
pierwszej pomocy:
Wdychanie:
Kontakt z oczami:
substancji, patrz sekcja 11.
alkoholu.
Strona 2 / 11
Klasyfikacja zgodna z
(WE) 1272/2008
Flam. Liq. 2 (H225)
STOT SE 3 (H336)
Eye Dam. 1 (H318)
Flam. Liq. 2 (H225)
STOT SE 3 (H336)
Eye Irrit. 2 (H319)
Klasyfikacja
F;R11
Xi;R41
R67
F;R11
Xi;R36
R67
Uwagi
Procent
wagowy
50-75
10-20
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
6.4 Odniesienia do innych sekcji
przy odpowiedniej wentylacji.
pojemniku.
dopuszczalne
dopuszczalne
propan-1-ol
200 mg/m3
(NDSCh)
600 mg/m3
propan-2-ol
900 mg/m3
1200 mg/m3
Zalecane procedury monitorowania:
krótkoterminowe skutki miejscowe
propan-1-ol
propan-2-ol
-
krótkoterminowe skutki miejscowe
propan-1-ol
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
-
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
-
danych
propan-2-ol
skutki miejscowe
-
skutki miejscowe
Strona 3 / 11
skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
136
danych
-
danych
skutki
ogólnoustrojowe
61
26
888
danych
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
-
propan-1-ol
danych
skutki miejscowe
skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
81
danych
propan-2-ol
danych
319
danych
3)
krótkoterminowe skutki miejscowe
propan-1-ol
propan-2-ol
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
1723
-
-
skutki miejscowe
-
skutki
ogólnoustrojowe
268
500
3)
krótkoterminowe skutki miejscowe
-
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
1036
-
Wody
powierzchniowe,
(mg / l)
propan-1-ol
propan-2-ol
10
140.9
propan-1-ol
propan-2-ol
(mg / kg)
22.8
552
propan-1-ol
propan-2-ol
-
skutki
ogólnoustrojowe
80
89
Okresowe (mg / l)
Oczyszczalnia
1
140.9
10
140.9
96
2251
Osady morskie (mg /
kg)
2.28
552
Gleba (mg / kg)
W powietrzu (mg/m3)
2.2
28
-
produktu:
Ochrona oczu / twarzy:
Okulary ochronne lub gogle (EN166).
konieczna.
Ochrona dróg oddechowych:
wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Metoda / uwaga
Barwa: Przejrzysty, Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Próg zapachu Nie dotyczy
pH:
Nie
Strona 4 / 11
skutki miejscowe
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
Dane dla substancji, temperatura wrzenia:
Metoda
(°C)
propan-1-ol
propan-2-ol
97
82
Metody nie podano
Metody nie podano
atmosferyczne
(hPa)
1013
1013
Metoda / uwaga
19
Podtrzymuje palenie: Nie dotyczy.
Dolna granica
(% vol)
2.1
2
propan-1-ol
propan-2-ol
Górna granica
(% vol)
13.5
13
Metoda / uwaga
Metoda
(Pa)
1990
4200
propan-1-ol
propan-2-ol
Metody nie podano
Metody nie podano
Temperatura
(°C)
20
20
Metoda / uwaga
0.86 g/cm³ (20 °C)
Metoda
(g/l)
propan-1-ol
danych
Rozpuszczalny.
propan-2-ol
Metody nie podano
Metoda / uwaga
powietrzem mieszaniny wybuchowe.
9.2. Inne informacje
Korozja metali: Nie powoduje korozji
miejscu dobrze wentylowanym.
Strona 5 / 11
Temperatura
(°C)
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Punkt
Gatunek:
Metoda
Szczur
Szczur
Metody nie podano
Metody nie podano
Gatunek:
Metoda
Królik
Królik
Metody nie podano
Metody nie podano
Gatunek:
Metoda
Szczur
Szczur
Metody nie podano
OECD 403 (EU B.2)
(mg / kg)
propan-1-ol
propan-2-ol
LD 50
LD 50
> 2000
3570
Punkt
(mg / kg)
propan-1-ol
propan-2-ol
LD 50
LD 50
> 5000
> 2000
Punkt
(mg / l)
propan-1-ol
propan-2-ol
LC 50
LC 50
> 33.8
> 25 (para)
Wynik
Czas
ekspozycji
(h)
-
Czas
ekspozycji
(h)
-
Czas
ekspozycji
(h)
4
6
propan-1-ol
Gatunek
Królik
Metoda
Metody nie podano
propan-2-ol
Królik
OECD 404 (EU B.4)
Gatunek
Królik
Metoda
Metody nie podano
Królik
OECD 405 (EU B.5)
Gatunek
Metoda
Czas ekspozycji
Gatunek
Metoda
Czas ekspozycji
(h)
-
Wynik
propan-1-ol
Czas ekspozycji
Czas ekspozycji
uszkodzenie.
propan-2-ol
Wynik
propan-1-ol
danych.
propan-2-ol
danych.
Wynik
propan-1-ol
Nie uczulajacy.
Metody nie podano
propan-2-ol
Nie uczulajacy.
OECD 406 (EU B.6) /
Buehler test
-
Metoda
Czas ekspozycji
-
Wynik
Gatunek
propan-1-ol
danych
propan-2-ol
danych
Wynik (in vitro)
Metoda
(in vitro)
propan-1-ol
propan-2-ol
OECD 471 (EU
B.12/13)
Strona 6 / 11
Wynik (in vivo)
Metoda
(in vivo)
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
Zmiana
propan-1-ol
propan-2-ol
Punkt
Specyficzny efekt
Gatunek
propan-1-ol
(mg / kg mc /
d)
Brak
propan-2-ol
danych
Brak
Metoda
Czas
ekspozycji
inne skutki
danych
Punkt
Gatunek
Metoda
propan-1-ol
Brak
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
(mg/kg bw/d)
danych
Punkt
Gatunek
Metoda
propan-1-ol
Brak
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
(mg/kg bw/d)
danych
Punkt
Gatunek
propan-1-ol
Brak
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
(mg/kg bw/d)
Metoda
danych
Drogi
Punkt
Gatunek
Metoda
(mg/kg bw/d)
propan-1-ol
Brak
propan-2-ol
danych
Brak
danych
propan-1-ol
propan-2-ol
propan-1-ol
propan-2-ol
Potencjalne szkodliwe skutki dla zdrowia i objawy
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Strona 7 / 11
Czas
ekspozycji
(dni)
Komentarze
docelowe
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
Punkt
Gatunek
Metoda
Ryby
Pimephales
promelas
Metody nie podano
Metody nie podano
Gatunek
Metoda
Daphnia
magna Straus
Daphnia
magna Straus
metody nie podano
Czas
ekspozycji
(h)
48
metody nie podano
48
Gatunek
Metoda badawcza
Czas
ekspozycji
(h)
-
Scenedesmus
quadricauda
metody nie podano
72
Gatunek
Metoda
(mg / l)
propan-1-ol
propan-2-ol
LC 50
LC 50
> 1000
> 100
Punkt
(mg / l)
propan-1-ol
EC 50
> 3000
propan-2-ol
EC 50
> 100
Punkt
(mg / l)
propan-1-ol
Brak
propan-2-ol
EC 50
danych
> 100
Punkt
Czas
ekspozycji
(h)
96
48
propan-1-ol
Brak
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
(mg / l)
danych
Punkt
Inokulum
Metoda
Osad czynny
metody nie podano
(mg / l)
Brak
propan-1-ol
propan-2-ol
EC 50
Punkt
danych
> 1000
Czas
ekspozycji
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
Zaobserwowano efekty
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
Zaobserwowane skutki
Gatunek
Metoda
propan-1-ol
Czas
ekspozycji
(dni)
-
Zaobserwowane skutki
(mg / kg / dw
osadu)
Brak
propan-2-ol
danych
Brak
-
propan-1-ol
(mg / l)
Brak
propan-2-ol
danych
Brak
danych
Punkt
propan-1-ol
(mg / l)
Brak
propan-2-ol
danych
Brak
danych
Punkt
Strona 8 / 11
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
danych
Punkt
propan-1-ol
(mg / kg / dw
gleby)
Brak
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
Zaobserwowane skutki
danych
Punkt
Gatunek
propan-1-ol
(mg / kg / dw
gleby)
Brak
propan-2-ol
danych
Brak
Metoda
badawcza
Czas
ekspozycji
(dni)
-
Zaobserwowane skutki
-
danych
Punkt
Gatunek
Metoda
badawcza
propan-1-ol
Brak
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
Zaobserwowane skutki
danych
Punkt
propan-1-ol
(mg / kg / dw
gleby)
Brak
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
Zaobserwowane skutki
danych
Punkt
propan-1-ol
(mg / kg / dw
gleby)
Brak
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
-
propan-2-ol
danych
Brak
-
Zaobserwowane skutki
danych
Biodegradacja
Inokulum
Metoda
analityczna
DT 50
Metoda
Ocena
propan-1-ol
propan-2-ol
OECD 301E
(dni)
propan-1-ol
0.2
Metoda
Metody nie podano
Ocena
Nie przewiduje bioakumulacji
Strona 9 / 11
Komentarz
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
propan-2-ol
0.05
OECD 107
Gatunek
Nie przewiduje bioakumulacji
Metoda
Ocena
Komentarz
propan-1-ol
danych
propan-2-ol
danych
Adsorpcja / desorpcja w glebie lub osadzie
adsorpcji
Log Koc
desorpcji
Log Koc(des)
Metoda
badawcza
Gleba / typ osadu
Ocena
propan-1-ol
danych
propan-2-ol
danych
glebie, rozpuszczalny w
wodzie
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Katalog odpadów:
Puste opakowanie
Zalecenie:
ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ): 1987
Alkohole, i.n.o. ( propanol , izopropanol )
Alcohols, n.o.s. ( propanol , isopropanol )
Klasa: 3
Nalepka (i): 3
14.4 Grupa pakowania: II
Nie.
Nie.
Nieznane.
kontenerach do przewozu luzem.
Inne istotne informacje:
ADR
Przepisy szczególne: Przepisy szczególne 640D
Kod klasyfikacji: F1
D/E
33
IMO/IMDG
EmS: F-E, S-D
Strona 10 / 11
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Divodes FG
Nie dotyczy.
SEKCJA 16: Inne informacje
453/2010
Procedura klasyfikacji
12.
Skróty i akronimy:

Podobne dokumenty