PISEMNA ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Transkrypt

PISEMNA ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
PISEMNA ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
Na przystąpienie do Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Równość, Wolność, Niepodległość
Ja, .......................................................................... wyrażam zgodę na członkostwo i
uczestnictwo mojego syna/córki* w zajęciach ZS „Strzelec” RWN organizacji
młodzieżowej, apolitycznej, kultywującej tradycję Związku Strzeleckiego okresu
międzywojennego, mająca na celu propagowanie wartości patriotycznych i
przybliżenie młodzieży problematyki obronności Kraju.
….........................................
Data i miejsce
….........................................
Data i miejsce
*) niepotrzebne skreślić
…................................................
Podpis opiekuna
…................................................
Podpis osoby przyjmującej

Podobne dokumenty