efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

Transkrypt

efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
Załącznik do Uchwały nr 18/2014
Senatu Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
PODYPLOMOWE STUDIA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO GRY NA INSTRUMENCIE
Umiejscowienie studiów podyplomowych w obszarze kształcenia:
Podyplomowe Studia Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie prowadzone są w obszarze
kształcenia w zakresie sztuki (dziedzina sztuki muzyczne).
Objaśnienie oznaczeń:
NPG – efekty kształcenia dla Podyplomowych Studiów Nauczania Początkowego Gry na
Instrumencie
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia
Symbol
Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie
absolwent:
WIEDZA
w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego:
NPG_W01 posiada znajomość literatury dotyczącej nauczania początkowego gry na instrumencie
NPG_W02
posiada znajomość repertuaru związanego z własną specjalnością w zakresie nauczania
początkowego gry na instrumencie
w zakresie zrozumienia kontekstu sztuki muzycznej:
NPG_W03
posiada szeroką wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki, nagrania,
materiały nutowe, Internet)
NPG_W04
posiada wiedzę umożliwiającą analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób uzyskanych
informacji
NPG_W05 posiada szeroką wiedzę dotyczącą współczesnych technik nauczania gry na instrumencie
NPG_W06
posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych w kontekście
nauczania początkowego gry na instrumencie
posiada wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej zagadnień
NPG_W07 wykonawczych związanych z własną specjalnością i zdolność analizowania pod tym kątem
problemów dydaktycznych
UMIEJĘTNOŚCI
w zakresie ekspresji artystycznej
NPG_U01
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji
dydaktycznych w nauczaniu początkowym gry na instrumencie
NPG_U02
świadomie wykorzystuje swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze dydaktyki
i metodyki nauczania gry na instrumencie
NPG_U03
wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej
1
metodyki nauczania a niesionym przez nią komunikatem
w zakresie repertuaru
NPG_U04
posiada znajomość i umiejętność właściwego doboru i interpretowania repertuaru związanego
z własną specjalnością w zakresie nauczania początkowego gry na instrumencie
NPG_U05
posiada zdolność umiejętnego wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów
stylistycznych wykonywanych utworów
NPG_U06
posiada umiejętność tworzenia programów nauczania początkowego gry na instrumencie
w zakresie ćwiczenia i pracy podczas prób
NPG_U07
wykazuje umiejętność czytelnego
i doskonalenia warsztatu gry
przekazania
dziecku
efektywnych
technik
ćwiczenia
w zakresie publicznych prezentacji
NPG_U08
wykazuje dużą dojrzałość i umiejętność świadomego stosowania technik pozwalających panować
nad objawami stresu
NPG_U09
biorąc pod uwagę specyficzne wymagania słuchaczy i inne okoliczności towarzyszące wystąpieniu
publicznemu, świadomie i swobodnie panuje nad jego przebiegiem
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
w zakresie niezależności
NPG_K01 gromadzi, analizuje i w świadomy sposób interpretuje potrzebne informacje
NPG_K02
swobodnie realizuje własne koncepcje i działania dydaktyczne i artystyczne wynikające
z wykorzystania wiedzy, wyobraźni i intuicji
NPG_K03 umiejętnie organizuje pracę własną i zespołową w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów
w zakresie krytycyzmu
NPG_K04
posiada umiejętność samooceny, budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań
dydaktycznych i artystycznych
w zakresie komunikacji społecznej
NPG_K05 swobodnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności
NPG_K06
w sposób zorganizowany podchodzi do rozwiązywania problemów dotyczących własnych działań
dydaktycznych oraz szeroko pojętych prac projektowych
w zakresie uwarunkowań psychologicznych
NPG_K07
świadomie wykorzystuje wiedzę o rozwoju psychofizycznym dziecka w procesie nauczania
początkowego gry na instrumencie
NPG_K08
świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych
umiejętności, wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia
2